četvrtak, 20.06.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 13:48

Avantura opasna po život

Trinaestogodišnjem dečaku A. T. iz Sremčice koga je udarila struja u ranžirnoj stanici u Makišu opekotinama je zahvaćena velika površina kože i životno je ugrožen
Autor: Bran­ka Va­si­lje­vićsreda, 14.11.2018. u 16:51
Фото Документација „Београд чвор"

Tri­na­e­sto­go­di­šnji A. T. iz Srem­či­ce ko­ji je te­ško po­vre­đen na že­le­znič­koj sta­ni­ci „Be­o­grad ran­žir­na” u Ma­ki­šu gde je pe­nju­ći se na va­go­ne upao u struj­no ko­lo na­la­zi se u Deč­joj uni­ver­zi­tet­skoj kli­ni­ci u Tir­šo­voj i ži­vot­no je ugro­žen.

– De­čak je u na­šu kli­ni­ku pri­mljen zbog struj­nog uda­ra. Ope­ko­ti­na­ma je za­hva­će­na ve­li­ka po­vr­ši­na ko­že. Sta­nje de­ča­ka je vr­lo te­ško i on je vi­tal­no ugro­žen – re­kao je do­cent dr Si­ni­ša Du­čić, di­rek­tor Uni­ver­zi­tet­ske deč­je kli­ni­ke u Tir­šo­voj.

Ne­sre­ća u ko­joj je de­čak te­ško po­vre­đen do­go­di­la se u po­ne­de­ljak na 13. i 14. ko­lo­se­ku, na oko tri ki­lo­me­tra od glav­ne sta­nič­ne zgra­de i bli­že je nad­vo­žnja­ku ko­ji vo­di sa obli­žnjeg Obre­no­vač­kog pu­ta ka Že­le­zni­ku. De­čak ni­je bio sam, već je bio u dru­štvu sa dru­ga­rom. Njih dvo­ji­ca su, ka­ko sa­zna­je­mo, iza­šli iz auto­bu­sa na sta­ja­li­štu kod nad­vo­žnja­ka i od­lu­či­li da se pe­nju na va­go­ne i da se pri to­me sli­ka­ju. U to­ku fo­to­gra­fi­sa­nja A. T. je do­ta­kao struj­no ko­lo, ko­jim pro­ti­če stru­ja pod na­po­nom od 25.000 vol­ti, i te­ško se po­vre­dio. 

Ovo, na­ža­lost, ni­je pr­vi slu­čaj u ko­me de­ca stra­da­ju pe­nju­ći se na va­go­ne. Mno­gi se se­ća­ju no­vem­bra 2009. go­di­ne ka­da su na sta­ni­ci u Ra­ko­vi­ci dok su cr­ta­la gra­fi­te po va­go­ni­ma te­ško po­vre­đe­na dva de­ča­ka. Jed­nom od njih, če­tr­na­e­sto­go­di­šnjem I. N., ope­ko­ti­ne su za­hva­ti­le 100 od­sto ko­že. Pre­mi­nuo je ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je.

Od struj­nog uda­ra 2013. go­di­ne po­gi­nuo je i dva­na­e­sto­go­di­šnji Đ. M. iz Ni­ša dok se peo na va­gon. Dve go­di­ne ka­sni­je stra­dao je i še­sna­e­sto­go­di­šnjak P. I. ta­ko­đe u Ni­šu dok se peo na va­go­ne da bi se fo­to­gra­fi­sao. Te go­di­ne po­gi­nuo je i mla­dić na ta­da­šnjoj Glav­noj že­le­znič­koj sta­ni­ci na Sav­skom tr­gu... Slič­ne ne­sre­će do­ga­đa­le su go­to­vo sva­ke go­di­ne pa se po­sta­vlja pi­ta­nje šta je raz­log da se de­ca pe­nju na va­go­ne i ta­ko ri­zi­ku­ju ži­vot. 

– Fo­to­gra­fi­sa­nje na ta­ko ri­zič­nim me­sti­ma po­put va­go­na iz­nad ko­jih se na­la­ze ka­blo­vi sa stru­jom mla­de oso­be ne po­ve­zu­ju sa opa­sno­šću. Nji­ma je to avan­tu­ra, po­ku­šaj da po­ka­žu da su spret­ni­ji, sna­žni­ji od dru­gih. Kod njih je i da­lje pri­su­tan de­či­ji ose­ćaj da mo­gu br­že i bo­lje da se po­pe­nju od svo­jih dru­ga­ra, da do­stig­nu raz­li­či­te vi­si­ne i bu­du na me­sti­ma gde dru­gi ni­su bi­li. Oni prak­tič­no ne­gi­ra­ju i is­klju­ču­ju ri­zik jer se na­la­ze u ži­vot­nom pe­ri­o­du ka­da mi­sle da mo­gu sve, a da im se ne mo­že ni­šta do­go­di­ti. I za­to je pri­su­tan taj avan­tu­ri­zam – ob­ja­šnja­va Zo­ran Mu­ste­ro­vić, kli­nič­ki psi­ho­log.

On is­ti­če da je u po­sled­nje vre­me po­na­ša­nje mla­dih po­ve­za­no i sa že­ljom da na dru­štve­nim mre­ža­ma po­sta­ve fo­to­gra­fi­je me­sta ko­je mo­žda dru­gi ni­su mo­gli da „osvo­je”. 

– Zbog to­ga se na­ža­lost me­đu ado­le­scen­ti­ma i po­ja­vlju­ju ova­ko ri­zič­na po­na­ša­nja. Mla­di lju­di, sve vi­še ula­ze u ta­kve si­tu­a­ci­je jer ži­ve u ne­koj vir­tu­el­noj stvar­no­sti. Ro­di­te­lji de­ci tre­ba da ob­ja­sne zbog če­ga ne­ka si­tu­a­ci­ja mo­že da im ugro­zi ži­vot – na­po­mi­nje Mu­ste­ro­vić.

Ka­ko is­ti­ču u „Že­le­zni­ca­ma Sr­bi­je”, oni su ura­di­li sve što su mo­gli da ovaj pro­stor obez­be­de. Ran­žir­na sta­ni­ca u Ma­ki­šu jed­na je od naj­ve­ćih u ovom de­lu Evro­pe. Po svo­jim ka­rak­te­ri­sti­ka­ma ona je cen­tar u ko­me se for­mi­ra­ju vo­zo­vi, ras­pu­šta­ju kom­po­zi­ci­je, do­vo­ze te­ret­ni va­go­ni...

– Na ovaj sta­ni­ci po­sto­ji obez­be­đe­nje, u jed­nom de­lu i ka­me­re, zna­ci upo­zo­re­nja po­put onih „opa­snost od vi­so­kog na­po­na”, „za­bra­nje­no pre­la­že­nje pre­ko pru­ge”... Ipak, zbog ko­lo­se­ka i va­go­na, ovu sta­ni­cu ni­je mo­gu­će u pot­pu­no­sti ogra­di­ti i za­šti­ti­ti. To se ne prak­ti­ku­je ni u Evro­pi. Apelujemo na mla­de da po­štu­ju pro­pi­se i, ono što je naj­va­žni­je, vo­de ra­ču­na o se­bi – re­kao je Ne­boj­ša Sta­ni­sa­vlje­vić, pi-ar „In­fra­struk­tu­re že­le­zni­ce Sr­bi­je”.

On je na­po­me­nuo da go­di­šnje u Sr­bi­ji od struj­nog uda­ra pri­li­kom pe­nja­nja na va­go­ne i sli­ka­nja na nji­ma po­gi­nu tri, če­ti­ri oso­be. 

– Ono što mla­di za­bo­ra­vlja­ju je­ste da kroz kon­takt­nu mre­žu pro­la­zi stru­ja od 25.000 vol­ti i da ni­je neo­p­hod­no da do­dir­nu ži­cu da se po­vre­de. Da bi se do­šlo u bli­zi­nu Vol­ti­nog lu­ka do­volj­no je pri­bli­ži­ti se ka­blo­vi­ma na ne­ko­li­ko me­ta­ra. Pe­nja­nje na va­gon već pred­sta­vlja ri­zik da ne­ko uđe u struj­no ko­lo i stra­da. Kon­takt­na mre­ža uvek je pod na­po­nom, bez ob­zi­ra na to da li u sta­ni­ci ima ili ne­ma va­go­na, ili su u njoj par­ki­ra­ni sta­ri va­go­ni – is­ti­če Sta­ni­sa­vlje­vić.


Komentari3
e1daf
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Bojana samo mirno
Mnogo ima jadnije dece, ali se ne pentraju po vagonima. Ne znamo da li je u pitanju selfi ili nešto drugo, jer niko ne piše šta je ovaj tražio na vagonu. Znači, nešto drugo. Ostao je živ, a drugi neka uče na njegovom primeru.
Bojana
Da deca imaju pare da idu po hotelima i da upraznjavaju skupe sportove, kupuju skupu sportsku opremu nebi pokusavala da zarade kaceci slike na youtube. Taj system vrednosti ponizavanja sirotinje zarad publikcije egzibicionizma koji netreba bogatima jer oni imaju cime da se zabave, bogati nagrade jednim clickom na youtube channel i mozda i daju neku paricu za to. A mozda i ne. Novi oblik Koloseuma u starom Rimu. Ne nasedajte na provokacije bogatih zarad zdravlja. Oni to rade iz pakosti i mrznje po principu "ugrozite sebi zivot i postanite popularni po toj ceni". Cena , click. Sad u bolnici sve klikce oko jadnog malisana koji ce ceo zivot snositi posledice tog cinizma prema zivotu dece koja nemaju pare za provod. A provod kosta. Ali, i setnja kroz sumicu sa tankim sendvicem, sa drustvom, cajem i uz pesmu i pricu je zdravija od ovog izivljavanja nad tudjim zivotom zarad modernog Colloseum-a.
Зорица Аврамовић
@Bojana! Ваш коментар одудара од Ваше последње реченице, која је за поштовање. А ово испред..."da deca imaju pare da idu po hotelima, da placaju skupe sportove...", сачувај нас Боже, и саклони! Жао ми је тешко повређеног дечака, и желим му брз опоравак... Но, његове године му не дају за право да буде толико лакомислен! Зар у тим годинама није учио физику, зар није у својој кући стекао основна знања о опасностима, које вребају од струје? Дакле, бити паметан и разборит не значи имати пара за скупе спортове и проводе по хотелима! Деци тамо, осим на путовању, није место! Још мање на крововима железничких вагона.
Preporučujem 9

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja