utorak, 07.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
subota, 17.11.2018. u 15:26 Jelena Kavaja

„Gugl” vi­še ne­će pri­mo­ra­va­ti žr­tve sek­su­al­nog na­si­lja da ću­te

Gnev za­po­sle­nih iza­zva­lo je sa­zna­nje da je „otac” an­dro­i­da En­di Ru­bin do­bio ot­prem­ni­nu od 90 mi­li­o­na do­la­ra, iako je oti­šao zbog sek­su­al­nog na­pa­da, što je ru­ko­vod­stvo pri­kri­lo
(Фото Бета АП)

Ako vo­de­će teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je mo­gu da na­pra­ve auto­mo­bil ko­ji sam vo­zi, za­što ne mo­gu bo­lje da re­še ra­ši­re­ni pro­blem sek­su­al­nog uz­ne­mi­ra­va­nja? To pi­ta­nje je ove sed­mi­ce na jed­noj kon­fe­ren­ci­ji u Ka­li­for­ni­ji po­sta­vi­la fi­nan­sij­ska di­rek­tor­ka „Gu­gla” Rut Po­rat, ko­men­ta­ri­šu­ći te­mu ko­ja po­sled­njih sed­mi­ca dr­ma Si­li­ci­jum­sku do­li­nu.

Bi­lo je po­treb­no da na uli­ce iza­đe pe­ti­na za­po­sle­nih u „Gu­glu” ši­rom sve­ta da ovaj glo­bal­ni džin pro­me­ni pra­vil­nik po kom su se do sa­da re­ša­va­li slu­ča­je­vi pri­ja­vlje­nog sek­su­al­nog uz­ne­mi­ra­va­nja i na­pa­da.

Kom­pa­ni­ja je is­pu­ni­la uslov 20.000 lju­di ko­ji su še­ta­li u Lon­do­nu, Sin­ga­pu­ru i dru­gim gra­do­vi­ma sa zah­te­vom da se uki­ne prak­sa da se za­po­sle­ni ugo­vo­rom oba­ve­žu da u slu­ča­ju sek­su­al­nog uz­ne­mi­ra­va­nja pro­blem re­še ar­bi­tra­žom unu­tar fir­me i da ne po­di­žu tu­žbu, što je prak­tič­no pred­sta­vlja­lo gu­ra­nje pro­ble­ma pod te­pih. Ni­je, me­đu­tim, is­pu­njen zah­tev da se pri­nud­na ar­bi­tra­ža uki­ne za sve slu­ča­je­ve dis­kri­mi­na­ci­je.

Na oba­ve­znu ar­bi­tra­žu rad­ni­ci pri­sta­ju naj­če­šće kad pot­pi­su­ju ugo­vor u ra­du. Ova pro­ce­du­ra, uobi­ča­je­na u teh­no­lo­škim kom­pa­ni­ja­ma, uglav­nom se od­vi­ja iza za­tvo­re­nih vra­ta i pod­ra­zu­me­va mno­go kla­u­zu­la o po­ver­lji­vo­sti, ogra­ni­ča­va­ju­ći žr­tve da go­vo­re o ne­pri­jat­nom is­ku­stvu. Ta­ko­đe je u ne­kim slu­ča­je­vi­ma šti­ti­la se­rij­ske pre­da­to­re, a ućut­ka­va­la žr­tve. Ošte­će­ni se ne bi ni usu­di­li da dig­nu glas jer zbog re­ša­va­nja spo­ro­va iza za­tvo­re­nih vra­ta ni­su ni zna­li za dru­ge slu­ča­je­ve. Osim to­ga, is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da ošte­će­na stra­na u slu­ča­ju ar­bi­tra­že do­bi­ja ma­nju od­šte­tu ne­go da je išla na sud. 

Pro­me­na pra­vil­ni­ka pod pri­ti­skom pro­te­sta iza­zva­la je lan­ča­nu re­ak­ci­ju. Su­tra­dan je istu me­ru pred­u­zeo i „Fej­sbuk”, a na­red­nih da­na i dru­ge teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je. „Gugl”, me­đu­tim, ni­je pr­vi uki­nuo spo­ran na­čin re­ša­va­nja pro­ble­ma. U de­cem­bru pro­šle go­di­ne „Maj­kro­soft” je uki­nuo oba­ve­znu ar­bi­tra­žu u slu­ča­ju sek­su­al­nog mal­tre­ti­ra­nja, a „Uber” je istu me­ru ob­ja­vio u ma­ju ove go­di­ne.

Gnev za­po­sle­nih u „Gu­glu” iza­zvao je pro­šlo­me­seč­ni čla­nak u „Nju­jork taj­msu” ko­ji je ot­krio da je „Gugl” is­pla­tio vi­so­kom ru­ko­vo­di­o­cu En­di­ju Ru­bi­nu ot­prem­ni­nu od 90 mi­li­o­na do­la­ra, sa­kriv­ši či­nje­ni­cu da je ovaj struč­njak, po­znat kao „otac” ope­ra­tiv­nog si­ste­ma an­dro­id, oti­šao 2014. zbog to­ga što je jed­nu sa­rad­ni­cu te­rao da mu pru­ži oral­ni seks.

Do po­bu­ne je do­šlo u ose­tlji­vo vre­me za kom­pa­ni­ju. Za­po­sle­ni su se po­čet­kom go­di­ne us­pro­ti­vi­li zbog ugo­vo­ra sa Pen­ta­go­nom na po­lju ve­štač­ke in­te­li­gen­ci­je, stra­hu­ju­ći da je to uvod u ko­ri­šće­nje ove teh­no­lo­gi­je u rat­nim dej­stvi­ma, po­sle če­ga je sa­rad­nja ras­ki­nu­ta. Ta­ko­đe s po­do­zre­njem gle­da­ju na pri­pre­me za po­vra­tak na ki­ne­sko tr­ži­šte, ko­je se po­sma­tra kao sa­u­če­sni­štvo s ki­ne­skim vla­sti­ma u cen­zu­ri.

Pro­te­sti zbog sek­su­al­nog uz­ne­mi­ra­va­nja su ipak naj­ve­ći i naj­vi­še iz­lo­že­ni oku jav­no­sti.

Ge­ne­ral­ni di­rek­tor Sun­dar Pi­čaj sa­op­štio je da će ar­bi­tra­ža od­sad bi­ti op­ci­o­na za sek­su­al­no uz­ne­mi­ra­va­nje i sek­su­al­ne na­pa­de. Re­vi­di­ran je i pro­ces pri­ja­vlji­va­nja ka­ko bi slu­ča­je­vi bi­li tran­spa­rent­ni­ji. Rad­ni­ci ko­ji ne pro­đu obu­ku za sek­su­al­no uz­ne­mi­ra­va­nje ima­će sma­nje­nu oce­nu ko­ja se uzi­ma u ob­zir pri­li­kom na­pre­do­va­nja.

Ni­je is­pu­njen zah­tev za­po­sle­nih da in­ter­ni iz­ve­štaj o sek­su­al­nom uz­ne­mi­ra­va­nju bu­de ja­van, kao ni da je­dan pred­stav­nik za­po­sle­nih se­di u od­bo­ru. Pro­me­ne se ne od­no­se na za­po­sle­ne na od­re­đe­no i one iz fir­mi po­du­go­va­ra­ča.

Gru­pa „Gugl” šet­njom do stvar­nih pro­me­na, ko­ja je or­ga­ni­zo­va­la pro­te­ste, po­zdra­vi­la je no­vi­ne ali je oce­ni­la da kom­pa­ni­ja ni­je pred­u­ze­la do­volj­no sna­žne me­re da re­ši pi­ta­nje si­stem­skog ra­si­zma i dru­gih ob­li­ka dis­kri­mi­na­ci­je.

„Sek­su­al­no mal­tre­ti­ra­nje je simp­tom a ne uzrok. Ako že­li­mo da ga za­u­sta­vio na rad­nom me­stu, mo­ra­mo da re­ši­mo struk­tur­nu ne­rav­no­te­žu mo­ći”, sa­op­šti­la je ova gru­pa, a pre­no­si Si-En-En.

Naj­vi­ši ru­ko­vo­di­o­ci su se iz­vi­ni­li za­po­sle­ni­ma na­kon „Taj­mso­vog” ot­kri­ća da su bi­li ve­li­ko­du­šni pre­ma sek­su­al­nom pre­da­to­ru. Di­rek­tor Pi­čaj je re­kao da je za po­sled­nje dve go­di­ne ot­pu­šte­no 48 lju­di zbog ove vr­ste op­tu­žbi i da ni­ko od njih ni­je do­bio ot­prem­ni­nu.

Komentari2
00d07
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Stočar
Ovo seksualno uznemiravanje postaje „lov na veštice“.
Zoran
Nasli ste koju glupost da objavite. Evo bitne vesti: Високи војни званичник није директно именовао компанију Гугл, у којој је незадовољство радника угрозило пројекат Мејвен намењен помагању америчкој војсци у скенирању локација помоћу беспилотних летелица и вештачке интелигенције.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja