petak, 18.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 14:21

Trojanski konj za pesticide i GMO

Lo­bi­stič­ka gru­pa gi­gant­skih kor­po­ra­ci­ja po­ku­ša­va da pro­gu­ra za­kon ko­ji bi umanjio za­šti­tu po­tro­ša­ča u EU
Autor: Jelena Kavajasreda, 12.12.2018. u 16:59
ЕУ је 2011. на осно­ву на­че­ла пре­до­стро­жно­сти за­бра­ни­ла фла­ши­це за бе­бе са хе­ми­ка­ли­јом БПА (Фото Пиксабеј)

Na­če­lo pre­do­stro­žno­sti – da ne­što ne mo­že bi­ti sma­tra­no bez­bed­nim za upo­tre­bu ako po­sto­ji i naj­ma­nja sum­nja na­u­ke u taj pro­iz­vod – sko­ro tri de­ce­ni­je je te­melj evrop­skih za­ko­na o za­šti­ti po­tro­ša­ča i od­no­si se na sve od ge­net­ski mo­di­fi­ko­va­nih ži­ta­ri­ca do sa­mo­vo­ze­ćih auto­mo­bi­la. Me­đu­tim, ve­li­ke kor­po­ra­ci­je su mno­go nov­ca po­tro­ši­le na lo­bi­ra­nje da u za­ko­no­dav­stvo uđe kon­ku­rent­ska fi­lo­zo­fi­ja ko­ja nji­ma ide u pri­log: da nji­ho­vi pro­iz­vo­di lak­še do­bi­ju ze­le­no sve­tlo ta­ko što bi se tre­ti­ra­li kao zna­čaj­na na­uč­na ino­va­ci­ja. 

„Na­če­lo ino­va­tiv­no­sti”, za ko­je kri­ti­ča­ri ka­žu da je iz­mi­šlje­na fra­za, usko­ro bi mo­glo pr­vi put da uđe u je­dan za­kon EU, pi­še por­tal „Po­li­ti­ko”. Evrop­ski par­la­ment da­nas će gla­sa­ti o za­ko­nu za „Ho­ri­zont Evro­pa”, ka­pi­tal­ni pro­gram EU za is­tra­ži­va­nja i raz­voj od 2021. do 2027. go­di­ne. U na­cr­tu se pro­pa­gi­ra raz­voj „re­gu­la­ti­ve na­klo­nje­ne ino­va­ci­ja­ma kroz kon­ti­nu­i­ra­nu pri­me­nu na­če­la ino­va­tiv­no­sti”. 

Za­go­vor­ni­ci tvr­de da on ne­će za­me­ni­ti na­če­lo pre­do­stro­žno­sti, već da će stvo­ri­ti okvir na­klo­nje­ni­ji no­vim ot­kri­ći­ma, dok kri­ti­ča­ri tvr­de da će ši­rom otvo­ri­ti vra­ta za pro­iz­vo­de i sup­stan­ce s ne­is­pi­ta­nim de­lo­va­njem na zdra­vlje lju­di i oko­li­nu. Pre­pi­ska i teh­nič­ka do­ku­men­ta­ci­ja u ko­je je „Po­li­ti­ko” imao uvid ot­kri­va­ju ka­ko je kon­zor­ci­jum naj­ve­ćih svet­skih ener­get­skih i agro­he­mij­skih kom­pa­ni­ja go­di­na­ma lo­bi­rao u Bri­se­lu da se usvo­ji „na­če­lo ino­va­tiv­no­sti”. Ra­di­li su to pre­ko or­ga­ni­za­ci­je ERF, ko­ja se­be na­zi­va ne­pro­fit­nim tink-ten­kom, a na spi­sku čla­no­va ima naj­ve­će kom­pa­ni­je či­ji pro­iz­vo­di ima­ju uti­ca­ja na ljud­sko zdra­vlje ili ži­vot­nu sre­di­nu: „Fi­lip Mo­ris” i BAT, „Še­vron”, „Ba­jer”, „Mon­san­to”, BASF...

Na jed­nom od sa­sta­na­ka s di­rek­to­rom za ino­va­ci­je Evrop­ske ko­mi­si­je u ma­ju, pred­stav­ni­ci he­mij­ske in­du­stri­je su re­kli da me­to­de i pro­ces od­lu­či­va­nja Evrop­ske agen­ci­je za he­mi­ka­li­je mo­gu da ima­ju ozbilj­ne po­sle­di­ce za evrop­sku in­du­stri­ju. U imej­lu ko­ji je ERF upu­tio ka­bi­ne­tu evrop­skog ko­me­sa­ra za ino­va­ci­je po­čet­kom 2017. na­uč­ne stu­di­je ko­je ne idu na­ru­ku in­du­stri­ji opi­sa­ne su kao kva­zi­na­u­ka.

U Or­ga­ni­za­ci­ji kor­po­ra­tiv­ne Evro­pe, ne­vla­di­noj or­ga­ni­za­ci­ji ko­ja uka­zu­je na efek­te lo­bi­ra­nja ve­li­kih kom­pa­ni­ja na po­li­ti­ku EU, is­ti­ču da su naj­pr­lja­vi­je evrop­ske in­du­stri­je, he­mij­ska, du­van­ska i in­du­stri­ja fo­sil­nih go­ri­va, iz­mi­sli­le „na­če­lo ino­va­tiv­no­sti” da bi na tr­ži­šte lak­še pro­gu­ra­le če­sto ri­zič­ne pro­iz­vo­de po­put he­mij­skih sup­stan­ci, pe­sti­ci­da, le­ko­va i pro­iz­vo­da do­bi­je­nih no­vim me­to­da­ma ge­net­skog in­že­nje­rin­ga. Ana­li­ze su po­ka­za­le da je šte­ta mo­gla u ve­li­koj me­ri da se spre­či da je ve­ća pre­do­stro­žnost pri­me­nje­na u slu­ča­ju azbe­sta ili di­di­ti­ja. Or­ga­ni­za­ci­ja je na osno­vu za­ko­na o pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma od jav­nog zna­ča­ja do­bi­la do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja, ka­ko tvr­di, ot­kri­va na­me­ru ovih in­du­stri­ja da po­zi­va­njem na „ino­va­tiv­nost” pod­ri­ju za­ko­ne EU o he­mi­ka­li­ja­ma, no­voj hra­ni, pe­sti­ci­di­ma, na­no­pro­i­zvo­di­ma i le­ko­vi­ma.

Ako iz­raz uđe u za­ko­ne, kor­po­ra­ci­je će u fa­zi oce­ne bez­bed­no­sti pro­iz­vo­da mo­ći da tvr­de da se ugro­ža­va ino­va­tiv­nost, što je re­la­tiv­no la­ko jer ne­ma ja­sne de­fi­ni­ci­je to­ga šta je ino­va­ci­ja, pa će to bi­ti ve­li­ka po­be­da krup­nog bi­zni­sa, ka­žu kri­ti­ča­ri.

 „In­du­stri­ja je vr­lo mu­dro us­pe­la da pro­gu­ra ne­što što zvu­či le­gi­tim­no. Zna­te, ko mo­že da bu­de pro­tiv ino­va­ci­ja i no­vih rad­nih me­sta? Za­pra­vo, ma­li je deo in­du­stri­je mno­go pu­ta bio osu­je­ćen prin­ci­pom pre­do­stro­žno­sti”, ka­že ho­land­ski pro­fe­sor Gert van Kal­ster.

Za Evrop­sku ko­mi­si­ju, dva prin­ci­pa su „dve stra­ne istog nov­či­ća za do­bro­bit gra­đa­na”. 

„Pre­do­stro­žnost je su­štin­ski va­žna ka­ko bi na tr­ži­šte do­la­zi­li sa­mo bez­bed­ni pro­iz­vo­di. Me­đu­tim, ne sme­mo da ogra­ni­či­mo po­ten­ci­jal ino­va­tiv­nih i mo­žda re­vo­lu­ci­o­nar­nih teh­no­lo­gi­ja ko­je ima­ju vred­nost za dru­štvo i eko­no­mi­ju”, re­kla je port­pa­rol­ka ko­mi­si­je. 

Pred­stav­nik ne­mač­ke he­mij­ske kom­pa­ni­je BASF na­veo je kao pri­mer ino­va­ci­je ko­ja će ubla­ži­ti pro­blem pre­hra­ne ži­vo­ti­nja, nji­ho­vu no­vu hra­nu za lo­so­sa na ba­zi ulja ka­no­le. Pro­iz­vod je do­bio odo­bre­nje u La­tin­skoj Ame­ri­ci, a u Evro­pi če­ka na do­zvo­lu.

„Tre­nut­no za sva­ki ki­lo­gram lo­so­sa ko­ji se po­je­de mo­ra­te da iz­vu­če­te tri-če­ti­ri ki­la ri­be iz Atlan­ti­ka da bi­ste na­hra­ni­li lo­so­sa. To ni­je do­bro za ži­vot­nu sre­di­nu, pin­gvi­ne, mor­ske la­vo­ve ni bi­lo kog dru­gog”, re­kao je za „Po­li­ti­ko” Pol Le­nard iz BASF-a. 

Go­vo­re­ći o ri­zi­ku za po­tro­ša­če, re­kao je da je on sa­stav­ni deo ži­vo­ta, jer, ka­ko je re­zo­no­vao za „Po­li­ti­ko”, „ni­kom se ne iz­la­zi iz kre­ve­ta s ide­jom da uop­šte ne­će ri­zi­ko­va­ti jer u tom slu­ča­ju ne bi si­la­zio ni niz ste­pe­ni­ce”.


Komentari9
724c4
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Живко(пиши ћирилицом)
Kaд нам овакве компаније(читај алаве и гладне звери) буду кројиле судбине(не сумњам да то већ раде, иако ''још'' нисмо у Европи),браћемо кожу на шиљак!Оваквим новим дефиницијама наступа(тзв.иновативност),само другачије зову нову орвеловску судбину света! Прво ће бити инвеститори(инвестирају у себе!) на нашој земљи,а онда и у нашим мозговима! Е сад колико ту обичан човек има простора за одбрану, то ће се видети(простор нам је веома сужен!),а све нас воде корумпирани политичари, само је питање да ли и умемо и да размишљамо ....
Sanja
Auuu... Mismo ni svesni šta će nam "skuvati" ovi, ako im prođe ovo... Ne verujem da će samo lososi jesti "inovativnu" hranu, nemaju samo oni problema sa ishranom.
ladislav zulj
GLOBALIZACIJA kuga 21 stoljeca, mi to nevidimo jer ej moramo upucat selfi koji jedemo u McDonalds dok ovi na drugu stranu rade punom parom da ''INOVACIJAMA'' nama olaksaju zivot etu uz "MALU" naknadicu na njihov INOVATIVNI racun………… ZIVIM U USA pogledajte samo tamo ljude i debljinu i ovde u Evropi netreba ti duze od 15 minuta da skontas da nesto SMRDI tamo a nije SARMA sto kaze Mute iz Slozne Brace :-)))) u USA je sve zakonski pa i da se u Pile ubaci mala doza ARSENA inace otrov jer taj arsen daje ljepu boju mesa a i moze ostati duze na polici... Sad je kvaka da je zakon proguran da taj ARSEN nemora niti biti na onoj etiketi sastojaka... Znaci sve zakonski.......:-) Ocemo li to u HRANI? i mogu sad danima navoditi.......... Ali kako rece samo dodji tamo i ovde osvrni se oko sebe sve ceti bit jasno......... ali pogledaj i ovde od kad Mc DONALDS EKONOMIJA dodje sta vidis sve vise djece i odrasli lici na balone a ne LJUDE... Vrijeme je da se vise ukljucimo u realan zivot a bacimo IPHONE
Zoran
"Ако из­раз уђе у за­ко­не, кор­по­ра­ци­је ће у фа­зи оце­не без­бед­но­сти про­из­во­да мо­ћи да твр­де да се угро­жа­ва ино­ва­тив­ност, што је ре­ла­тив­но ла­ко јер не­ма ја­сне де­фи­ни­ци­је то­га шта је ино­ва­ци­ја"_______ Isto vam je i sa budicm lekom protiv starosti. Rade na tome i to mozda moze da se uspori i tako to. Problem je sto po zakonu ne smeju da prodaju lek protiv starosti jer starost nije bolest. E, radi se i na tome da se po zakonu starost tretira kao bolest. I sad ne verujem da ce iko da pravi problem da se starost prog;lasi za bolest. Citam sinoc...Monteskije, ko vec, rekao nesto kao: Taman covek umno sazri, telo pocinje da popusta. I to je potpuno tacno.
Sreten Bozic -Wongar
Najvece zlo za unistenje prirode koju su USA izmislile tokom rata u Vietnamu. Daleka im pusta kuca bila. Zagadio sam svoje imanje sa tim otrovom.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja