subota, 17.08.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 16:59

Rim podigao belu zastavu u sporu s Briselom

Premijer Đuzepe Konte najavio smanjenje javnog deficita. – Pristalice Salvinija i Di Maja poručuju da su ih izdali
Autor: Milenko Pešićpetak, 14.12.2018. u 22:00
Матео Салвини предлаже нову осовину у ЕУ: Рим - Берлин (Фото АП)

Ita­li­jan­ska vla­da je po­di­gla be­lu za­sta­vu i pri­sta­la da skre­še pred­lo­že­ni bu­džet za idu­ću go­di­nu, ko­ji je Evrop­ska ko­mi­si­ja 29. ok­to­bra od­ba­ci­la. U raz­go­vo­ru s pred­sed­ni­kom Evrop­ske ko­mi­si­je Žan-Klo­dom Jun­ke­rom, pre­mi­jer Đu­ze­pe Kon­te je pred­lo­žio sma­nje­nje jav­nog de­fi­ci­ta sa pred­lo­že­nih 2,4 na 2,04 od­sto BDP-a.

„Evrop­ska ko­mi­si­ja je u pr­voj oce­ni naš pred­log oce­ni­la kao zna­ča­jan”, po­hva­lio se Kon­te, do­da­ju­ći da oče­ku­je po­zi­ti­van od­go­vor od Bri­se­la.

Jun­ker se još ni­je ogla­sio, ali je nje­gov port­pa­rol po­ru­čio ka­ko je u pre­go­vo­ri­ma sa Ri­mom po­stig­nut do­bar na­pre­dak.

Na po­pu­šta­nje „žu­to-ze­le­ne” ko­a­li­ci­je pred ču­va­ri­ma evrop­ske ka­se od­mah su re­a­go­va­la fi­nan­sij­ska tr­ži­šta. Vred­nost ita­li­jan­skih dr­žav­nih ob­ve­zni­ca je pa­la, a evro je sko­čio.

Na­me­ra da se sma­nje bu­džet­ski ras­ho­di u 2019. od­jek­nu­la je i me­đu pri­sta­li­ca­ma vla­da­ju­ćih stra­na­ka Li­ge i po­kre­ta „Pet zve­zda”. Ka­ko pi­še rim­ska „Re­pu­bli­ka”, fej­sbuk i tvi­ter pro­fi­li nji­ho­vih li­de­ra Ma­tea Sal­vi­ni­ja i Lu­i­đi­ja di Ma­ja su se usi­ja­li od gnev­nih ko­men­ta­ra gra­đa­na ko­ji po­ru­ču­ju: „Iz­da­li ste obe­ća­nja, ne­će­mo vi­še da gla­sa­mo za vas.”

Da bi amor­ti­zo­vao bes si­ro­ma­šnih gra­đa­na ko­ji­ma je vla­da mno­go obe­ća­la, Kon­te je po­ru­čio da pla­ni­ra­ni vi­ši tro­ško­vi za pen­zi­je i so­ci­jal­nu po­moć ne­će bi­ti pro­me­nje­ni. Ita­li­jan­ski pre­mi­jer ni­je ula­zio u de­ta­lje oko to­ga ka­ko mi­sli da sma­nji de­fi­cit, iz­u­zev što je re­kao da će dr­ža­va pro­da­ti vi­še dr­žav­ne imo­vi­ne ne­go što je na­me­ra­va­la.

Pre ne­go što je Kon­te u Bri­se­lu iza­šao sa pred­lo­gom, za­me­nik pre­mi­je­ra Sal­vi­ni je po­ru­čio ka­ko je uve­ren da će se na­ći re­še­nje u spo­ru sa Bri­se­lom oko bu­dže­ta. 

„Fran­cu­ska je u slič­nom po­lo­ža­ju u ko­jem se na­šla Ita­li­ja. Ve­ru­jem u zdrav ra­zum i od­bi­jam da za­mi­slim da će Ma­kro­no­vi zah­te­vi, za ko­je je po­treb­no mi­li­jar­de evra, bi­ti pri­hva­će­ni. Ita­li­ja će sve to pa­žlji­vo da pra­ti”, po­ru­čio je pot­pred­sed­nik ita­li­jan­ske vla­de to­kom po­se­te Izra­e­lu. 

Evrop­ski ko­me­sar Pjer Mo­so­ko­vi­si je po­ru­čio Sal­vi­ni­ju da si­tu­a­ci­ja sa bu­dže­ti­ma Ita­li­je i Fran­cu­ske ni­je upo­re­di­va, jer je Rim go­di­na­ma kr­šio bu­džet­ska pra­vi­la EU.

Da je Ita­li­ja sprem­na da po­pu­sti oko pre­na­du­va­nog bu­dže­ta ka­ko bi iz­be­gla bri­sel­ske sank­ci­je ko­je bi dr­ža­vu mo­gle da ko­šta­ju do de­vet mi­li­jar­di evra, bi­lo je ja­sno još to­kom sa­mi­ta G-20 u Bu­e­nos Aj­re­su. Kon­te je po­sle raz­go­vo­ra sa Jun­ke­rom na mar­gi­na­ma sku­pa naj­ra­zvi­je­nih dr­ža­va sve­ta na­go­ve­stio da se ra­di na re­še­nju u in­te­re­su i Ita­li­je i EU, „jer smo svi u istom bro­du”.

Sal­vi­ni­ja, ko­jeg sma­tra­ju za pra­vog pre­mi­je­ra, si­tu­a­ci­ja oko bu­dže­ta kao da ne uz­bu­đu­je pre­vi­še. Nje­go­va Li­ga je od mar­tov­skih iz­bo­ra sa 17 od­sto po­dr­ške na­ra­sla na 30 pro­ce­na­ta. Upr­kos ne­go­do­va­nju, na­rod mu još ve­ru­je. Ali i ovaj naj­bo­lji uče­nik Vik­to­ra Or­ba­na ima dva li­ca.

Pro­šlog vi­ken­da na pro­sla­vi šest me­se­ci svo­je po­pu­li­stič­ke vla­de u Ri­mu pred oko 80.000 pri­sta­li­ca, li­der Li­ge je po­no­vo kri­ti­ko­vao Bri­sel zbog na­me­re da ka­zni Ita­li­ju. Gra­đa­ni­ma ko­ji su no­si­li tran­spa­ren­te „Ita­li­ja na pr­vom me­stu” je po­vo­dom pro­te­sta „žu­tih pr­slu­ka” u Fran­cu­skoj po­ru­čio:

„Oni ko­ji do­pri­no­se si­ro­ma­štvu su­o­ča­va­ju se s pro­te­sti­ma, a oni ko­ji ne mo­gu is­pu­ni­ti obe­ća­nja su­o­ča­va­ju se s ogor­če­nim gra­đa­ni­ma ko­ji ži­ve na mar­gi­na­ma dru­štva.”

Ali, taj isti Sal­vi­ni, ko­ji pred gla­sa­či­ma i da­lje gr­mi pro­tiv Jun­ke­ra i kom­pa­ni­je, ka­ko pre­no­si Roj­ters, ot­kri­va ka­ko na­pu­šta iz­ra­zi­to an­ti­e­vrop­sku plat­for­mu i sa­da za­go­va­ra re­for­mu Evrop­ske uni­je iz­nu­tra.

Sal­vi­ni, ko­ji po oce­ni ana­li­ti­ča­ra svo­ju de­sni­čar­sku Li­gu sve vi­še po­me­ra ka de­snom cen­tru ne bi li po­ku­pio i gla­sa­če Ber­lu­sko­ni­je­ve stran­ke For­ca Ita­li­ja, iz­ne­na­dio je još jed­nim pred­lo­gom. Po­li­ti­čar ko­ji je do­sko­ra kri­ti­ko­vao Ne­mač­ku da ko­man­du­je evro­zo­nom pred­la­že no­vu oso­vi­nu u EU. 

„Fran­cu­sko-ne­mač­ka po­ka­zu­je svo­je gra­ni­ce. Ura­di­ću sve da po­no­vo ob­no­vi­mo oso­vi­nu Rim–Ber­lin”, re­kao je vi­ce­pre­mi­jer, da­ju­ći do zna­nja da je sve­stan da ta­kav sa­vez u Dru­gom svet­skom ra­tu ni­je pro­šao do­bro.

Ka­ko pre­no­si Roj­ters, in­saj­de­ri iz Li­ge ka­žu da Sal­vi­ni ima dvo­stru­ku stra­te­gi­ju: ho­će da pri­vu­če ume­re­ne i neo­d­luč­ne bi­ra­če, a da se­bi po­sle iz­bo­ra za Evrop­ski par­la­ment obez­be­di ključ­nu ulo­gu na evrop­skoj sce­ni.

Đo­va­ni Or­si­na, pro­fe­sor po­li­ti­ko­lo­gi­je na rim­skom uni­ver­zi­te­tu Lu­is, ka­že da da je Sal­vi­ni pa­me­tan po­li­ti­čar i da je nje­gov po­li­tič­ki za­o­kret jed­na od fa­za du­go­roč­ne stra­te­gi­je ko­ja tra­je već go­di­na­ma.

„Ka­da je imao tri od­sto po­dr­ške. Sal­vi­ni­ju je bi­la po­treb­na eks­trem­na re­to­ri­ka da bi obez­be­dio po­dr­šku. Sa­da ka­da je na vla­sti, ne mo­ra vi­še da bu­de ta­ko ra­di­ka­lan i po­me­ra se po­la­ko ka po­li­tič­kom cen­tru”, ob­ja­šnja­va Or­si­na. 


Komentari15
56ff9
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

liberat
Pa to se moglo očekivati da će oni brzo podignuti belu zastavu. To samo pokazuje vrlo složen odnos u toj kvaziuniji koju kontrolišu Amerikanci. U stvari Amerikanci upravljaju tim područjem, i tu nema više mudrijašenja. Samo Bog i Rusija zajedno sa Kinom mogu zaustaviti ili uništiti ovo zarazno američko ludilo.... U prevodu ništa novog. To je zlo koje vlada u Briselu i u Vašingtonu. Srbija treba što pre da se pridruži Rusiji....Sve je to ista pašta.
Славиша Милошевић
Сада је јасно ко их је довео на власт. Либерално капиталистички лоби, видевши огромно незадовољство народа, понудио им је мамац, који је требало да значи промену,а они су ту да би и даље очували постојеће стање. Исто као и Ципрас у Грчкој.
Славиша Милошевић
Сада је јасно ко их је довео на власт. Либерално капиталистички лоби, видевши огромно незадовољство народа, понудио им је мамац, који је требало да значи промену,а они су ту да би и даље очували постојеће стање. Исто као и Ципрас у Грчкој.
Milomir
Nije Rim podigao belu zastavu, nego tamosnji levicarsko populisticki dziberi.
Dusan
@Milomire, ne razumem sta zelis da me podsetis.Zivim u Italiji od vremena kada je Salvini bio jos decak i poznajem mu celu karijeru , nesto zbog prirode mog posla, a jos vise jer me politika uvek zanimala.Cudi me da ga povezujes sa bilo kakvom levicom (to nije ni pokret 5 zvezda) kada je celoga zivota u koaliciji sa desnicom, pogotovo ekstremnom.Da se razumemo , ja pod levicom u Italiji ne smatram komuniste kojih gotovo i nema ovde.Levica na zapadu i levica u Srbiji su dva sveta, a sto je najvaznije, nisu antikapitalisticki! Jednostavno se zalazu za postenju raspodelu kapitala. Salvini je jedan politicki klovn za kratku upotrebu koji je uspeo nerealnim obecanjima da zauzme mesto u birackom telu PD-a (Partito Democratico) posle razocarenja skretanjem Rencija prema desnici.
Preporučujem 4
Milomir
Dusane, cisto onako da se podsetimo, sta bese ono znaci skracenica NSDAP? A ne sumnjam ni malo da ce Italijani, kao i Grci sami sebi najvise da upropaste. Jedini gori od kapitalista su antikapitalisti.
Preporučujem 2
Prikaži još odgovora
Radoslav Jovanovic
Jednom kad si u EU nisi vise ni svoj ni božji, ti si njihov. Tu spasa nema.
Jaranovic
Što bi, po Vama, odprilike, ako sam dobro shvatio iz ovog kratkog zaključka značilo da je ta EU jedna babaroga koja je sklona da jede svoju decu i treba je zaobići u širokom luku? Jednostrano ili uskostrano gledano može se doći do takvog zaključka, međutim stvari ni iz daleka ne izgledaju tako. EU je, narodski rečeno, jedna porodica, porodica naroda koji u njoj članuju, a da bi porodica, kao i svaka druga, funkcionisala i održavala se morala bi, neizostavno, da ima svoja ustaljena pravila kojih svi moraju da se pridržavaju. U suprotnom se, plastično rečeno, opstanak porodice dovodi u pitanje. To je još plastičnije opisao dole, niže, komentator >@Jura z bregov. Vredi pročitati, a svako ko drugačije misli i zamišlja EU, bez razlike na pobude, u dubokoj je zabludi. I još nešto i, možda, najvažnije: pristup i članstvo u EU su dobrovoljni, pa ko voli nek izvoli.
Preporučujem 7

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja