subota, 19.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:38
BALKANSKI EVERGRIN

Vorholova Barbara

Da li su novinari postali sekta koja je, mazeći političare po glavi, učinila sve da sebi dođe glave
Autor: Aleksandar Apostolovskiponedeljak, 17.12.2018. u 11:46

Pre ne­ko­li­ko da­na, pri­šao mi je mo­mak ko­ji je pro­pao u no­vi­nar­stvu, ali je us­peo na „Tvi­te­ru”. Žu­lja­la ga je re­če­ni­ca i ni­je že­leo da me po­slu­ša ka­da sam mu pre­po­ru­čio da, pre ne­go što ode na Baj­lo­ni­je­vu pi­ja­cu, pro­u­či de­tek­tiv­sku me­ta­fi­zi­ku u ro­ma­ni­ma Um­ber­ta Eka. To mu, raz­u­me se, ni­je bi­lo po­treb­no da bi umeo da pro­či­ta ko­li­ko ko­šta­ju kra­stav­ci, već da bi opi­sao ka­ko se u su­bo­tu u pod­ne, po sne­gu, pro­bi­ja kroz ap­strakt­ni mo­del hi­po­te­tič­no­sti dor­ćol­ske pi­jač­ne gun­gu­le, ko­ji, za­pra­vo, pred­sta­vlja Te­ze­jev la­vi­rint Do­njeg gra­da. 

Kli­nja me gle­dao čud­no. Zar da ta­ko pro­ćer­da svo­ju sve­tlu no­vi­nar­sku bu­duć­nost? Že­leo je da od­mah po­sta­ne ko­lum­ni­sta. „Ili ću da bu­dem ko­lum­ni­sta ili me stre­ljaj­te”, za­va­pio je! Iako ovo dru­go ni­je do­zvo­lje­no, ma­da bi, uz iz­ve­sno pla­ni­ra­nje, or­ga­ni­za­ci­ju, pa­žlji­vo bi­ra­nje sa­rad­ni­ka i eki­pe za či­šće­nje tra­go­va mo­glo da se or­ga­ni­zu­je, kao čin do­bra za pi­sa­nu reč, kli­nja je ipak zbri­sao. Iz­ve­šta­va­nje o ce­na­ma krom­pi­ra shva­tio je kao spre­ča­va­nje svog pra­va na po­li­tič­ko mi­šlje­nje, a po­tom i kao gu­še­nje slo­bo­de go­vo­ra. 

Ma­li­ša, vi­dim, do­bro na­pre­du­je. Uti­caj­ni je tvi­te­raš. Shva­tio je da sva­ki vla­snik na­lo­ga na dru­štve­nim mre­ža­ma, za­pra­vo, po­sta­je me­dij sam po se­bi, a zbir svih tih ha­o­tič­nih i ma­hom ne­pi­sme­nih mi­sli pred­sta­vlja oko­sni­cu ha­o­tič­nog no­vog in­for­ma­tič­kog sve­ta. Pret­po­sta­vljam da bi se Sr­đa Po­po­vić, vo­đa „Ot­po­ra”, slat­ko na­sme­jao na kon­sta­ta­ci­ju „ha­o­tič­no”, s ob­zi­rom na to da je na­iz­gled stra­vič­na gu­žva na saj­ber me­dij­skoj ma­gi­stra­li za­pra­vo bes­pre­kor­no ure­đe­na, o če­mu bi, ina­če, mo­gao po­ne­što da ka­že drug Sno­u­den. 

Ali ma­li­ša se već pro­bi­ja u jed­noj od par­ti­ja. Vi­dim ga već na sa­vet­nič­kom me­stu. Mla­da no­vi­nar­ka Stu­di­ja B Bar­ba­ra Ži­vo­tić mo­žda ni­je ima­la ta­kvu am­bi­ci­ju, ali je pre­ra­no uba­če­na u ka­lju­gu srp­ske po­li­ti­ke i no­vi­nar­stva. Tek joj je 22 go­di­ne i da nje­ni ured­ni­ci pri­pa­da­ju sta­roj ško­li, onoj ko­ja po­čet­ni­ke ša­lje na Ka­le­nić, nje­na ka­ri­je­ra ima­la bi dru­ga­či­ju pu­ta­nju. Da je za­po­či­nja­la ka­ri­je­ru u epo­hi Đo­ke Vje­šti­ce i da je on po­slao da iz­ve­šta­va s po­li­tič­kog do­ga­đa­ja, bi­lo bi to jed­na­ko po­ku­ša­ju da je gur­ne s vr­ha Be­o­gra­đan­ke. Da­nas joj je sa­mo ne­bo gra­ni­ca! 

To po­ka­zu­je ka­ko je sla­va, na­ro­či­to la­žna, isu­vi­še pri­ma­mlji­va u do­ba eks­plo­zi­je dru­štve­nih mre­ža, ka­da se za­pra­vo pam­te sli­ka, scen­ski efek­ti i pra­ti­o­ci na „Tvi­te­ru”. Bar­ba­rin lik bio je do­volj­no du­go u ka­dru da bi se­bi obez­be­di­la vor­ho­lov­sku sla­vu. Ko­li­ko će ona tra­ja­ti? Sva­ka­ko du­že od En­di­je­vih 15 mi­nu­ta, što po­tvr­đu­je pro­ro­čan­stvo Alek­san­dra Ti­ja­ni­ća da, pa­ra­dok­sal­no zvu­či, ni­ka­da ni­je lak­še na­pra­vi­ti ka­ri­je­ru u me­di­ji­ma. Do­du­še, Ti­ja­nić je bio sta­ro­vre­men­ski tip, pa je ve­ro­vao da se odva­ja­nje ta­len­ta od ma­se mo­že uči­ni­ti pi­sme­no­šću, elo­kven­ci­jom, in­te­gri­te­tom i tvr­do­gla­vim dr­ža­njem za sop­stve­nu su­je­tu. Ta­ko ti­pič­no za Ti­ja­ni­ća. Iako je po­gre­šio, po­ka­za­lo se da je bio u pra­vu! 

Mla­da ko­le­gi­ni­ca ni­je po­ka­za­la ni­šta od to­ga, ali ar­mi­ja li­ce­me­ra ko­ja je no­vi­nar­sku de­bi­tant­ki­nju iz­vr­gla po­ru­zi i ne­u­ku­snim pret­nja­ma, pre­tvo­ri­la je u zve­zdu, na­ro­či­to ka­da je nje­no no­vi­nar­sko stra­dal­ni­štvo ga­nu­lo i Alek­san­dra Vu­či­ća lič­no. Šef dr­ža­ve je isu­vi­še is­ku­san da ne bi pri­me­tio ka­ko nje­no pri­stra­sno iz­ve­šta­va­nje s pro­te­sta opo­zi­ci­je, a po­tom bez­du­šno sta­vlja­nje na stub sra­ma, mo­že da se pre­tvo­ri u ka­pi­tal­nu po­li­tič­ku upo­treb­nu vred­nost.   

Ali, ako ona još ni­je sve­sna šta je sna­šlo, to se ne mo­že re­ći za mno­go is­ku­sni­je ko­le­ge ko­ji no­se me­ga­fo­ne na stra­nač­kim pro­te­sti­ma i u dže­pu ima­ju po ne­ko­li­ko par­tij­skih knji­ži­ca. Ni­ka­da se ne zna, vre­me­na i vla­sti se me­nja­ju. Oni dr­že pri­di­ke Bar­ba­ri za po­li­tič­ku agi­ta­ci­ju, si­mu­li­ra­ju­ći sop­stve­ni stra­nač­ki an­ga­žman ta­ko­zva­nom kri­tič­kom sve­šću, če­mu ni­su odo­le­li ni stend-ap ko­mi­ča­ri, kao ni ne­ka­da­šnje vo­di­telj­ke bi­zar­nih ri­ja­li­ti for­ma­ta, vas­kr­sli u lu­čo­no­še slo­bo­de štam­pe. 

Ma­njak in­te­gri­te­ta, de­fi­cit pi­sme­no­sti i pri­sta­ja­nje da se ta­le­nat pro­da­je za po­dob­nost da­ju ova­kvo no­vi­nar­stvo: ta­blo­id­no ili bla­to­id­no, ka­ko vam, dra­go. Skan­da­lo­zno pi­sa­nje „Ilu­stro­va­ne po­li­ti­ke” pro­bu­di­lo je se­ća­nje na vre­me­na ka­da su na­slo­ve stra­ne is­pi­si­va­ne kao po­ter­ni­ce za ko­le­ga­ma, a iz­ne­nad­na no­vi­nar­ska re­in­kar­na­ci­ja ime­na ko­ji su ih ne­ka­da pot­pi­si­va­li bu­de sum­nju da su oti­ske pr­sti­ju na „Ilu­stro­va­noj” osta­vi­li de­lo­vi vla­da­ju­ćih struk­tu­ra. 

Šta će, on­da, po­mi­sli­ti ne­ki bu­du­ći is­tra­ži­va­či na­šeg vre­me­na ka­da bu­du či­ta­li pro­šlo­ne­delj­ne no­vi­ne ili gle­da­li te­le­vi­zij­ske ka­na­le? Ho­će li raz­u­me­ti za­što je za­pa­lje­na po­ro­dič­na ku­ća no­vi­na­ru por­ta­la Žig iz Groc­ke Mi­la­nu Jo­va­no­vi­ću, ko­ji je is­tra­ži­vao ko­rup­ci­ju na lo­ka­lu? Sni­mak Jo­va­no­vi­će­ve ku­će ko­ja ne­sta­je u pla­me­nu je je­ziv. Sre­ćom da je ko­le­ga ostao živ. Ka­ko će nas, kao pi­sa­re sa­da­šnjo­sti, oce­nji­va­ti na­ši po­tom­ci i ho­će li mo­ći da raz­u­me­ju za­što je ogrom­na ve­ći­na no­vi­na­ra za­le­gla u ro­vo­ve? Zbog če­ga su, ume­sto he­kle­ra, jed­ni u dru­ge upe­ri­li lap­to­po­ve, spre­ma­ju­ći se za ju­riš, u bit­ku u ko­joj ne­će bi­ti za­ro­blje­ni­ka? Glav­ni ured­ni­ci iza­zi­va­ju jed­ni dru­ge na na te­le­vi­zij­ske dvo­bo­je, raz­me­nju­ju­ći uvre­de od ko­jih bi po­ru­me­ne­le i naj­u­gled­ni­je na­pu­će­ne star­le­te. 

Da li smo po­sta­li sek­ta ko­ja je, ma­ze­ći po­li­ti­ča­re po gla­vi, uči­ni­li sve da se­bi do­đe gla­ve. Ne go­vo­ri li u pri­log toj te­zi i od­su­stvo ma­sov­ne pro­fe­si­o­nal­ne so­li­dar­no­sti pre­ma Mi­la­nu Jo­va­no­vi­ću? 

Ja­sni su in­te­re­si po­li­ti­ča­ra da no­vi­na­re po­sma­tra­ju kao ma­sa­že­re do­bro­volj­ce, ali pre­po­ru­ču­jem sva­kom od njih, a Vu­či­ću na­ro­či­to, jer on je naj­moć­ni­ji, da na­pra­vi za­ni­mljiv eks­pe­ri­ment. Ne­ka na­te­ra ne­ko­ga od svo­jih omi­lje­nih ju­na­ka da 100 pu­ta na­glas, pred sve­do­ci­ma, pro­či­ta ne­ki od apo­lo­get­skih tek­sto­va. Ako ni­ko­ga od pri­sut­nih ne iz­ne­su na no­si­li­ma, jer mu je po­zli­lo od sme­ha, s ovim na­šim po­slom je go­to­vo, pa je bo­lje da ov­de sta­vim tač­ku.


Komentari16
35607
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Srdjan
Tekst za duboko razmišljanje. Šta je osnovni cilj novinarske profesije, kakav doprinos mediji daju demokratizaciji društva, ko za sebe može reći da je slobodan novinar i nezavisan? U današnjoj Srbiji, gde ljudski život jeftiniji je od Lidlovih pilića baviti se slobodno novinarstvom je veliki rizik. Danas postoji nekoliko novinara koji se citiraju, misle do odredjene granice svojom glavom, koji imaju pristojan uticaj, Danas , na Vreme , Politiku ,Informisanja, Telegrafski... Svi oni imaju svoje urednike ,svoju publiku, svoju ciljnu grupu, čiju politiku , zastupaju pažljivo, profesija je degradirana , nikad više pritisaka nije bilo nego danas, zato opstaju ne najelokventniji, najmudriji, najobavešteniji, najsvrsishodniji nego najveštiji koji nepogrešivo balansiraju izmedju ovih, i onih koji će doči. Esnaf ne postoji, postoje ambiciozni, koji nemaju integrite, i oni ,kojima ništa nije sveto ...Informisanje u fašističkoj je Nemačkoj bilo presudno.
Zorka Papadopolos
Milan Jovanovic iz Grocke, kazete? Pa srpske novinare je bas briga i za Milana Jovanovica rodjenog jos davno u Smederevu, evo vec 6 godina pokusavam da ga rehabilitujem pred Visim sudom u Beogradu, i -nista! Nasla sam i svedoke, istoricare, preko Interneta, bavili se na ovaj ili onaj nacin likom i delom istog. Lepo svedocili i - nista! Pa cemu da se nada nesrecnik Milan Jovanovic iz Grocke?
Zorka Papadopolos
@MVeljkovic: Da, gospodine, on je bio brat od tetke mojoj babi, Leposavi, rodjenoj Stojimirovic.
Preporučujem 5
Miloš Veljković
Poštovana gospođo, da li Vi pokušavate ta rehabilitujete Milana Jovanovića Stojimirovića?
Preporučujem 1
Trifun
Nema opravdanja za "Barbara-izam" i na neuspeo pokusaj pravdanja napada opozicije i opozicionih medija na mladu novinarku "Studija B"(Barbaru Zivotic) i razvodnjavanja odgovornosti za to..Ono sto je uradjeno Barbari je "Barbarizam" prema politickim neistomisljenicima!Za to nema opravdanja...Naravno da postoje ONI,kojima se Barbarin izvestaj,sa protesta opozicije,nije svideo,pogotovo ucesnicima protesta i njihovim simpatizerima.ALI to nije opravdanje za "Barbara-izam".Mnogima se nesvidja(cak i vecini gradjana Srbije) kako o pojedinim politickim dogadjajima izvestavaju "novinarske perjanice" N1,O2,"Prve" i stampanih medija i portala "na njihovom putu".ALI niko nije ni pokusao da ih utisa na slican nacin...Inace,opozicija,pe svega SzS pokusavaju,u nemoci,na svaki nacin da isprovociraju incidente.To je primer protesta u Beogradu.To je primer "Barbarizma"u Lucanima.DA li slucajno i DA li je to deo sinhronizaovane akcije sa Haradinajem,koji je najavio smenu vlasti u Beogradu,na ulici?
mr
Боље да сте усмерили ту креативност у нешто конструктивно. Ваша реалтивизација у виду Барбаризам је само јефтин трик. Није Барбара себе изабрала, није ни себе снимала, па пустила. Према томе нико не напада ту изманипулисану и искориштену девојку, већ оне који су је тамо послали и одлучили да пусте бесмислицу. Сада се ти исти као праве мутаве добрице и сада они бране Барбару од силних напада. Каква јефтина и безобразна замена теза. Остаје нам само нада да ће и ови који су послали Барбару исто одговарати ко некад Милановић, који је друге слао без проблема и у смрт, а све по нечијем налогу. Ето сад сте се и сетили до које границе може да иде нечија злоупотреба и манипулација. Зато се озбиљни људи тиме и не служе. А јасно Вам је сада ко се тиме служи.
Preporučujem 8
Dragana
Postoje samo opravdanja za rezimski hor - sve na liniji direktive ("na njihovom putu") - nista ne moze da se resi bas sad zbog Kosova, a to ce vecito da traje... Koga sad briga za paljenje kuce, razbijanje glava, rusenje naselja, lupetanje predstavljeno kao izvestavanje, kad predstava - monolog gostuje i u UN? Sve je ovo vec vidjeno, a znamo i kako se zavrsilo... Ko ne nauci istoriju, taj je ponavlja. Sta je njoj "uradjeno"? Je li sacekala da se sve zavrsi, pa onda "izvestavala"? Jeste. Je li se ponavljala? Jeste. Je li pricala navijacki? Jeste? Da li je to izgledalo profesionalno? Nimalo... Prema tome - sve je jasno...
Preporučujem 44
Raca Milosavljevic
... tema je tu ali mi opet nista novo ne doznasmo sto nismo znali ... tekst je tipicno sladak,leprsav ali nikako da vidimo iz price ko za koga,ko protiv koga,za koje pare ili privilegiju radi odnosno pise i izvestava ... a novinari koji se drznu da pisu i izvestavaju kako treba vidimo kako prolaze,mnogi su platili glavom tu svoju zabludu ... imamo i jos svez primer i jednog politicara,Olivera Ivanovica koji je hteo i mogao da bude realan u svom politickom delovanju pa je mucki likvidiran ... a pratili smo harangu-propagandu protiv njega iz vladajucih krugova beogradskih ... bilo bi lepo da nam Apostolovski onako muski napise jedan analiticki tekst-osvrt iz tih par nedelja izbora za gradonacelnika severne Mitrovice,sta su sve pisali o Ivanovicu ...
софи
Проблем је и у томе што је млада дама ,,извештавала" острашћеније но да је то сам Вучић чинио. Чему? Какав је то интерес, мотив и сл, да човек буде такав? И све то крајње ниским стилом саопштавања, лошом реченицом, дикцијом. Мада, не мислим да би и њена директорка била боља. Такође желим да скренем пажњу да не стоје примедбе опозицији да Барбару коментарише непристојно. Новинар се представља јавности , својом личношћу, као јединка, па је и одговоран за изговорену реч. Опозиција је мноштво, више чак и од групе, и, као неиндивидуализована, не може имати исту одговорност. Опозиција може да се ,,свађа", извештач не може.
Zoran
A šta opozicija kao mnoštvo, koje ne može da nosi individualnu odgovornost misli o jednom pripadniku mnoštva koji žene naziva fuksama, sramota me i da navodim ostale bljuvotine. Nigde nisam pročitao da se bilo koji član mnoštva, na bilo koji način ogradio od svoga saplemenika iz mnoštva. Da, problem je Vučić u liku Barbare. A nije problem mnoštvo u liku i delu glumca koji nas svakodnevno "zadivljuje" najgorim rečnikom i neograničenom mržnjom.
Preporučujem 34

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna / Pogledi /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja