ponedeljak, 26.10.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 10.02.2019. u 14:45 Dorotea Čarnić

Ne­mač­ki ov­čar na cr­noj li­sti ma­fi­je

Slu­žbe­ni psi ot­kri­va­ju bom­be, za­u­sta­vlja­ju lo­po­ve i ubi­ce, na­la­ze lju­de u ru­še­vi­na­ma po­sle ze­mljo­tre­sa
(Фото Француска полиција)

Naj­moć­ni­ji nar­ko-kar­tel u Ko­lum­bi­ji, po­znat kao Ura­be­njo, po­stao je ozbilj­no za­bri­nut za svo­ju za­ra­du na­kon po­sled­nje za­ple­ne u ko­joj im je po­li­ci­ja le­tos od­u­ze­la pet to­na ko­ka­i­na. Klan je po­sled­njih go­di­na ostao bez go­to­vo 11 to­na dro­ge, a 245 čla­no­va ove or­ga­ni­za­ci­je do­spe­lo je iza re­še­ta­ka.

Zlo­gla­sni Ura­be­njo je i ra­ni­je ras­pi­si­vao na­gra­de za ukla­nja­nje onih ko­je su sma­tra­li pret­nja­ma za svoj bi„­znis”. Nu­di­li su 500 do­la­ra ono­me ko ubi­je po­li­caj­ca. Za svoj po­sled­nji gu­bi­tak kri­vi­li su onog ko je i bio naj­za­slu­žni­ji. Bi­la je to Som­bra. Nje­nu gla­vu uce­ni­li su na čak 200 mi­li­o­na pe­so­sa, što je oko 70.000 do­la­ra. Za­to je Som­bra do­bi­la po­li­cij­sko obez­be­đe­nje i pre­ba­če­na je na dru­gu lo­ka­ci­ju.

Sombra ima policijsko obezbeđenje (Foto Kolumbijska policija)

Som­bra je ne­mač­ki ov­čar. Ima­la je šest go­di­na ka­da je do­spe­la na pr­vo me­sto na cr­noj li­sti Ura­be­nja. Ona je za­to je­dan od naj­o­be­zbe­đe­ni­jih pa­sa na pla­ne­ti. Nje­na po­ja­va u lu­ka­ma na atlant­skoj oba­li gde se sva­ko­dnev­no to­ne ko­ka­i­na uto­va­ru­ju na jah­te i pod­mor­ni­ce ko­je idu ka SAD, noć­na je mo­ra za nar­ko-kar­te­le. Som­bri­ne ko­le­ge i ko­le­gi­ni­ce, če­tvo­ro­no­žni po­li­caj­ci ši­rom sve­ta, za­slu­žni su za hva­ta­nje kri­mi­na­la­ca i ra­sve­tlja­va­nje raz­li­či­tih kri­vič­nih de­la. Ot­kri­va­ju bom­be, eks­plo­ziv­na sred­stva, za­u­sta­vlja­ju lo­po­ve ili ubi­ce uhva­će­ne na de­lu, na­la­ze lju­de u ru­še­vi­na­ma po­sle ze­mljo­tre­sa, spa­sa­va­ju ži­vot, ču­va­ju dr­žav­nu gra­ni­cu. Za ove po­seb­ne za­dat­ke ko­ri­ste se ne­mač­ki i bel­gij­ski ov­ča­ri, la­bra­do­ri, te­ri­je­ri? Me­đu ko­le­ga­ma po­li­caj­ci­ma ovi psi su ve­o­ma ce­nje­ni. Kao što su pri­ču o Som­bri pre­ne­li me­di­ji sa sko­ro svih kon­ti­ne­na­ta, iz­ve­šta­ji o spo­sob­no­sti­ma i ju­na­štvu po­li­cij­skih pa­sa za­slu­že­no če­sto obi­đu svet.

Bel­gij­ski ov­čar Ne­ro je spe­ci­ja­li­sta za ot­kri­va­nje du­va­na i, uz još pe­to­ro ko„­le­ga” od ve­li­ke je po­mo­ći na­šim ca­ri­ni­ci­ma. Pro­šle sed­mi­ce spre­čio je šverc 5.370 pa­kli­ca ci­ga­re­ta sa­kri­ve­nih u pla­fo­nu auto­bu­sa na li­ni­ji Ša­bac ? Beč. Ru­ski ca­ri­ni­ci na aero­dro­mu Do„­mo­de­do­vo” ima­ju pse za ot­kri­va­nje kri­jum­ča­re­nog nov­ca ko­ji čak raz­li­ku­ju mi­ris ru­blje, do­la­ra, evra i ju­a­na.

U Ekva­do­ru su pro­šle go­di­ne uz zvu­ke him­ne i ho­dom po cr­ve­nom te­pi­hu u pen­zi­ju is­pra­će­ni la­bra­do­ri, ne­mač­ki ov­ča­ri i re­tri­ve­ri, njih ukup­no 61. Oni su go­di­na­ma slu­ži­li svo­joj ze­mlji, a pen­zi­o­ner­ske da­ne po­sle de­vet go­di­na slu­žbe, pro­vo­di­će uglav­nom u do­mo­vi­ma svo­jih do­ta­da­šnjih tre­ne­ra, ali i lju­di ko­ji že­le da ih udo­me.

Je­dan pas mo­že da za­me­ni 30 po­li­ca­ja­ca, a kom­plet­na obu­ka ko­šta 15.000 evra, re­kli su u hr­vat­skom MUP-u uoči na­bav­ke no­vih pa­sa za obez­be­đe­nje gra­ni­ce, ot­kri­va­nje kri­jum­ča­re­nih lju­di, dro­ge ili eks­plo­zi­va. Po­treb­ne ve­šti­ne sa­vla­da­ju za šest do de­vet me­se­ci, a za to vre­me ži­ve u ku­ći­ca­ma sa pod­nim gre­ja­njem, za spa­va­nje do­bi­ja­ju će­be i ja­stuk, ima­ju odr­ža­van trav­njak za tre­ni­ra­nje, a ka­da je hlad­no tr­če na po­kret­noj tra­ci u za­tvo­re­nom pro­sto­ru.

Po­red ra­snih, po­li­cij­ski psi mo­gu po­sta­ti i sta­nov­ni­ci azi­la, ako pro­đu stro­ge te­sto­ve i is­pu­ne kri­te­ri­ju­me. Oce­nju­je se nji­ho­va so­ci­ja­li­za­ci­ja, sta­bil­nost na puc­nja­vu i raz­ne re­ak­ci­je. Obič­no su ne­mir­ni psi, ko­ji ni­su za ku­ću jer stal­no tra­že igru i ak­ci­ju, ide­al­ni za po­li­ci­ju. Mno­gi lju­di se pla­še po­li­cij­skih pa­sa, ali stvar­nost je su­prot­na. Na jed­nom snim­ku hr­vat­ske po­li­ci­je vi­di se po­ka­zna ve­žba, gde je pas stra­ho­vi­tim ugri­zom pre­ko za­štit­nog ode­la sa­vla­dao čo­ve­ka ko­ji je glu­mio na­pad na nje­go­vog vo­di­ča. Već u sle­de­ćem tre­nut­ku, isti pas mir­no se­di dok ga bez ima­lo stra­ha ma­zi odu­še­vlje­na pu­bli­ka.

Pro­val­nik ko­ji je sa još tro­ji­com sa­u­če­sni­ka po­ku­šao da opljač­ka pro­dav­ni­cu u Ne­mač­koj ni­je imao za­štit­no ode­lo ka­da ga ja uhap„­sio” Džek. Dok su osta­la tro­ji­ca us­pe­la da po­beg­nu auto­mo­bi­lom, ovaj lo­pov je po­ku­šao da se sa­kri­je u rad­nji. Ka­da ga je Džek na­šao i stao is­pred nje­ga, lo­pov je na­pra­vio stra­šnu gre­šku i šut­nuo ga no­gom. A on­da je Džek po­stu­pio po pra­vi­li­ma slu­žbe pa se lo­pov sam odao, i to vr­lo gla­sno. Bio je to Dže­kov pr­vi dan na po­slu, zbog če­ga je br­zo na­pre­do­vao i po­stao po­znat.

Ka­da se le­tos od vi­so­kih tem­pe­ra­tu­ra to­pio as­falt, po­li­ci­ja u Ci­ri­hu na­ba­vi­la je ci­pe­li­ce za svo­je če­tvo­ro­no­žne ko­le­ge i po­zva­la sve vla­sni­ke pa­sa da na taj na­čin za­šti­te ša­pe svo­jim lju­bim­ci­ma. Či­ta­va Špa­ni­ja bi­la je odu­še­vlje­na snim­kom po­ka­zne ve­žbe u ko­joj je pas Pon­čo ra­dio re­a­ni­ma­ci­ju po­li­caj­cu ko­ji se pre­tva­rao da je mr­tav. Ma­si­rao mu je sr­ce i ne­žno na­sla­njao nju­šku na nje­go­vo li­ce da pro­ve­ri da li di­še.

Po­li­cij­ski psi po­ka­za­li su da mo­gu da sa­vla­da­ju i naj­te­že pre­pre­ke, da ho­da­ju na dve no­ge, da glu­me da su mr­tvi, da spa­su ži­vot ili da ga odu­zmu ono­me ko se ne mo­že dru­ga­či­je za­u­sta­vi­ti, a o nji­ho­vom ju­na­štvu sni­mlje­ni su i mno­gi fil­mo­vi. Upo­tre­ba pa­sa u po­li­ci­ji kod nas je re­gu­li­sa­na po­seb­nim čla­nom za­ko­na.

MUP Sr­bi­je svo­je­vre­me­no je na Fej„­sbu­ku” ob­ja­vio sni­mak ko­ji pri­ka­zu­je ka­ko dve po„­li­caj­ke”, Ana i Ni­ka, bel­gij­ski i ne­mač­ki ov­čar, hva­ta­ju kri­mi­nal­ce. Če­ta vo­di­ča po­li­cij­skih pa­sa na­la­zi se na Be­ža­nij­skoj ko­si u okvi­ru Spe­ci­ja­li­stič­kog ba­ta­ljo­na Po­li­cij­ske bri­ga­de, a nji­ho­va ve­šti­na i okret­nost su im­pre­siv­ni.

Jed­na od naj­o­be­zbe­đe­ni­jih zgra­da u Be­o­gra­du, Spe­ci­jal­ni sud, po­seb­no je pre­gle­da­na pred po­če­tak sva­kog su­đe­nja sa ve­li­kim bez­bed­no­snim ri­zi­kom. I na­kon što su sve eki­pe po pro­to­ko­lu pre­gle­da­le zgra­du uoči jed­nog od naj­ve­ćih pro­ce­sa, kroz sud­ni­cu ko­ja je iz­gle­da­la kao da ni mu­va ne mo­že da ule­ti neo­pa­že­no, još jed­nom je pro­še­tao cr­ni la­bra­dor, onju­šiv­ši sva­ki pe­dalj pro­sto­ra. Tek ta­da je su­đe­nje mo­glo da poč­ne.

Pas po­li­ca­jac ne­kad mo­ra da ri­zi­ku­je svoj ži­vot da bi is­pu­nio za­da­tak jer ih kri­mi­nal­ci i te­ro­ri­sti do­ži­vlja­va­ju kao ozbilj­nu pret­nju. Po­li­caj­ci u Pa­ri­zu pla­ka­li su ka­da je po­gi­nu­la hra­bra ke­ru­ša Di­zel u bor­bi pro­tiv te­ro­ri­sta ko­ji su iz­ve­li naj­ve­ći na­pad na Fran­cu­sku po­sle Dru­gog svet­skog ra­ta, u ko­me je stra­da­lo 129 lju­di. Njen za­da­tak bio je da pre­tra­ži stan u ko­jem su bi­li te­ro­ri­sti. Ra­ni­je tog da­na spa­sla je ži­vot svom vo­di­ču.      

Komentari0
f1af4
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja