ponedeljak, 14.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 15:05

Opozicija objašnjava bojkot, Marjan Rističević traži izbore

Poslanička pitanja u poslednje dve i po godine bila su kakva-takva mogućnost da se zatraže odgovori od vlade, prilika da se neki problem iznese, ocenio je narodni poslanik Đorđe Vukadinović
Autor: Mirjana Čekerevacsreda, 13.02.2019. u 17:14

Dan pa­u­ze iz­me­đu na­čel­ne i ras­pra­ve u po­je­di­no­sti­ma o za­ko­ni­ma u Skup­šti­ni Sr­bi­je, opo­zi­ci­o­ni po­sla­ni­ci Đor­đe Vu­ka­di­no­vić (NS–PZSS) i Zo­ran Živ­ko­vić, li­der No­ve stran­ke, is­ko­ri­sti­li su da no­vi­na­ri­ma još jed­nom ob­ja­sne da je boj­kot skup­štin­skih sed­ni­ca naj­bo­lje re­še­nje u uslo­vi­ma kad su opo­zi­ci­o­na­ri, ka­ko su re­kli, one­mo­gu­će­ni da go­vo­re i da vla­di po­sta­ve pi­ta­nja o ne­sre­ći u ko­joj je uče­stvo­vao Zo­ran Ba­bić, do­sa­da­šnji vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra Ko­ri­do­ra Sr­bi­je. S dru­ge stra­ne, Mar­jan Ri­sti­če­vić (NSS–SNS) no­vi­na­ri­ma je ka­zao da je boj­kot pra­vo opo­zi­ci­je, ma­da ga ne raz­u­me i po­ru­čio SNS-u da je naj­bo­lje da se ras­pi­šu par­la­men­tar­ni iz­bo­ri.

Pr­vi se no­vi­na­ri­ma obra­tio Đor­đe Vu­ka­di­no­vić, ko­ji je ka­zao da ni­je pot­pi­snik „Spo­ra­zu­ma sa na­ro­dom”, ko­je su pot­pi­sa­le stran­ke oku­plje­ne oko SzS-a, ali i ne­ke ko­je ni­su, ma­da po­dr­ža­va i uče­stvu­je u boj­ko­tu par­la­men­ta, ali ne is­klju­ču­je mo­guć­nost da, u ne­kom tre­nut­ku, uđe u sa­lu i uče­stvu­je na sed­ni­ci, uko­li­ko bi bi­la ne­ka va­žna te­ma na dnev­nom re­du, ka­kve su ras­pra­ve o KiM, ili ustav­nim pro­me­na­ma, ili uko­li­ko na­đe za shod­no da od­go­vo­ri na bez­broj­ne pro­ziv­ke.

Ob­ja­snio je i da sma­tra da su po­sla­nič­ka pi­ta­nja u po­sled­nje dve i po go­di­ne „bi­la, ka­kva-ta­kva mo­guć­nost da se za­tra­že od­go­vo­ri od vla­de, a ne­kad se ne­ki od­go­vor i do­bi­je, ne­ka­da ne, ali to je pri­li­ka da se ne­ki pro­blem iz­ne­se”. On je ju­če, do­du­še iz ho­la, pi­tao Ne­boj­šu Ste­fa­no­vi­ća, mi­ni­stra po­li­ci­je, ko­jom br­zi­nom je išlo vo­zi­lo u ko­me je bio Zo­ran Ba­bić i „ko je vo­zio, po­što su se po­ja­vi­le in­for­ma­ci­je da je Ba­bić vo­zio auto”. Pi­tao je i oda­kle me­di­ji­ma fo­to­gra­fi­je opo­zi­ci­je sa ame­rič­kim di­plo­ma­ta­ma.

Li­der No­ve stran­ke Zo­ran Živ­ko­vić po­sta­vio je Si­ni­ši Ma­lom, mi­ni­stru fi­nan­si­ja, pi­ta­nje: „Po kom za­ko­nu, ili ne­kom dru­gom ak­tu se fi­nan­si­ra kam­pa­nja pred­sed­ni­ka SNS-a Alek­san­dra Vu­či­ća?” Ka­zao je: „Za to se ko­ri­sti in­fra­struk­tu­ra dr­ža­ve Sr­bi­je, bi­lo da se ra­di o slu­žbe­nim auto­mo­bi­li­ma, bi­lo o lju­di­ma ko­ji su u prat­nji, ili o fi­nan­si­ra­nju auto­bu­sa ko­ji vo­ze lju­de od ša­ra­de do ša­ra­de, od cir­ku­sa do cir­ku­sa, nji­ho­va is­hra­na i obez­be­đe­nje, od­no­sno me­tal­na ogra­da ko­ja se sta­vlja oko njih da ne bi po­be­gli sa mi­tin­ga Alek­san­dra Vu­či­ća.”

Pi­tao je Alek­san­dra Vu­li­na, mi­ni­stra od­bra­ne, da li je tač­no da je u po­sled­njih go­di­nu da­na ceo ba­ta­ljon lju­di po­be­gao iz Voj­ske Sr­bi­je i za­što se to de­si­lo. I on je pi­tao o ne­sre­ći u ko­joj je uče­stvo­vao Ba­bić, za­to „što po­sto­ji oprav­da­na sum­nja da je auto vo­zio Ba­bić”.

Pred­sed­nik Na­rod­ne se­ljač­ke stran­ke, ko­ja je bi­la na iz­bor­noj li­sti SNS-a, Mar­jan Ri­sti­če­vić, ka­zao je no­vi­na­ri­ma da boj­kot Na­rod­ne skup­šti­ne, ko­ji spro­vo­di deo opo­zi­ci­je, nje­mu ni­je ra­zu­mljiv i do­dao: „To je, me­đu­tim, nji­ho­vo le­gi­tim­no pra­vo. Mi­slim da to ide ka onom nji­ho­vom ci­lju, a to je da oja­ča­ju po­zi­ci­je al­ban­ske pre­go­va­rač­ke stra­ne, za­to što je 2019. go­di­na, po ne­kim pred­vi­đa­nji­ma, ključ­na za pre­go­vo­re Be­o­gra­da i Pri­šti­ne. Me­ni je vr­lo ja­sna ta na­me­ra da se pro­te­sti­ma i boj­ko­tom skup­šti­ne na­u­di dr­ža­vi Sr­bi­ji i to je za sva­ku osu­du.”

Ri­sti­če­vić je is­ta­kao da je za to da se po­štu­ju sva ma­njin­ska pra­va, uklju­ču­ju­ći i pra­va opo­zi­ci­o­nih po­sla­ni­ka i pi­tao: „Ali, pi­tam sve vas i njih, ko­ja su to po­li­tič­ka i pra­va uop­šte, ko­ja u par­la­men­tu imam ja, a pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je ne­ma­ju? Isti su nam ko­e­fi­ci­jen­ti za pla­tu, ista pra­va na par­king i na di­sku­si­je, s tim da, mo­ram pri­zna­ti, ma­li po­sla­nič­ki klu­bo­vi, kao što je moj ko­ji ima pet po­sla­ni­ka, a ta­kvih je oko osam u par­la­men­tu, ima­mo da­le­ko ve­ću mi­nu­ta­žu ne­go naj­ja­ča vla­da­ju­ća stran­ka.

Mi, ma­li klu­bo­vi, pro­seč­no po po­sla­ni­ku ima­mo da­le­ko vi­še vre­me­na od naj­ja­če. Ta­kav po­slov­nik je za­te­čen, do­ne­la ga je biv­ša vlast, a opo­zi­ci­ja ne že­li da ko­ri­sti svo­je vre­me. Opo­zi­ci­ja, iz­ra­ču­nao sam, po sed­ni­ci ima 15 sa­ti za di­sku­si­ju, a, kad su re­dov­ne sed­ni­ce, oko osam sa­ti is­ko­ri­ste sa­mo za obra­zla­ga­nje do­pu­na dnev­nog re­da, pa nji­ho­vi ovla­šće­ni pred­stav­ni­ci ima­ju oko pet sa­ti, pa još ne­ko­li­ko sa­ti za 80 po­sla­ni­ka opo­zi­ci­je...” Ri­sti­če­vić je upu­tio i sa­vet naj­ja­čoj stran­ci: „Moj sa­vet je da ras­pi­še iz­bo­re i da stvo­ri mo­guć­nost da pod uslo­vi­ma, ko­je je do­ne­la biv­ša vlast, a sa­da­šnja opo­zi­ci­ja, po nji­ho­vim iz­bor­nim pra­vi­li­ma, ko­ja ni­su me­nja­na, i da sa RTS-om, u ure­đi­vač­kom sa­sta­vu ko­ji za­te­čen 2012. godine bu­de od­i­gra­na iz­bor­na utak­mi­ca u ko­joj će se, pre sve­ga, gra­đa­ni­ma omo­gu­ći­ti da se opre­de­le.”


Komentari5
ee8c3
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Trifun
U cemu je problem i razlog za bojkot rada Skupstine dela opozicije?Skupstina radi po "poslovniku" i saglasno zakonima koje su izglasali upravo oni koji sada bojkotuju rad Skupstine.Kako su onda poslovnik i zakoni valjali ,a sada ne valjaju(jedina razlika jeste sto sada nisu vlast nego opozicija).Da li je povredjen zakom i poslovnik i ako jeste neka opozicija(deo)navedu koji clan,paragraf,stav..konkretno..
Decak
Nema potrebe za izborima, redovni izbori su kroz godinu dana. Stranka na vlasti ima sasvim dovoljan legitimitet. Gradjani ne traze izbore. Oni traze da Skupstina, mediji i institucije budu u sluzbi naroda a ne u sluzbi jedne partije.
Kemo
Zašto se ovde stvar ne precizira, pa se lepo kaže da se radi o delu opozicije, a ne o opoziciji. LDP, LSV, SRS, DJB nisu deo opozicije koja bojkotuje.
ilija alimpijevic
Kada uklonis DJB, ovi ostali i nisu bas opozicija.
Preporučujem 5
Мењајте Изборни закон
Хоћемо директне изборе. Нећемо да бирамо странке, већ посланике и одборнике, директно!

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja