subota, 19.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 12:03

Ukrajinska politička veteranka protiv komičara i kralja čokolade

Julija Timošenko nije imala sreće na predsedničkim izborima: pre devet godina je izgubila od Viktora Janukoviča, a 2014. od sadašnjeg predsednika Petra Porošenka
Autor: Biljana Mitrinovićsubota, 16.02.2019. u 20:00
Уклањање плаката са ликом Јулије Тимошенко после избора 2010. године (Фото EPA/Sergei Chirikov)

Sve tro­je ukra­jin­skih pred­sed­nič­kih kan­di­da­ta ko­ji za sa­da ima­ju naj­vi­še šan­si da osvo­je pred­sed­nič­ki man­dat ne­pre­kid­no go­vo­re o bor­bi pro­tiv ko­rup­ci­je. Me­đu nji­ma su Pe­tro Po­ro­šen­ko i Ju­li­ja Ti­mo­šen­ko enorm­no bo­ga­ti i pra­ti ih glas da su upra­vo oni za­štit­na li­ca ko­rup­ci­je. Mo­žda baš zbog to­ga po­pu­lar­ni sten­dap ko­mi­čar Vo­lo­di­mir Ze­len­ski tre­nut­no ima naj­ve­ću po­dr­šku gra­đa­na Ukra­ji­ne. 

Iako je po­ve­re­nje jav­no­sti u pred­sed­nič­ke kan­di­da­te ge­ne­ral­no ni­sko, po­sle pr­vo­bit­nog vođ­stva Ti­mo­šen­ko­ve, ka­da je Po­ro­šen­ko imao be­zna­čaj­nu po­dr­šku od pet od­sto u an­ke­ta­ma, pre ne­ko­li­ko da­na su is­tra­ži­va­nja če­ti­ri agen­ci­je po­ka­za­la da Ze­len­ski ima po­dr­šku iz­me­đu 21 i 23 od­sto, Ti­mo­šen­ko oko 19 od­sto, a Po­ro­šen­ko oko 14 od­sto. 

Od ne­ve­ro­vat­nih 89 pri­ja­vlje­nih kan­di­da­ta za pred­sed­nič­ke iz­bo­re ko­ji će se odr­ža­ti 31. mar­ta, „ze­le­no sve­tlo” za pred­sed­nič­ku tr­ku je do­bi­lo njih 44. Da­kle, tre­nut­no je Ze­len­ski, ko­ji glu­mi pred­sed­ni­ka u po­pu­lar­noj te­le­vi­zij­skoj se­ri­ji, u pred­no­sti u od­no­su na ak­tu­el­nog pred­sed­ni­ka, ko­ji će po­ku­ša­ti da osvo­ji dru­gi pred­sed­nič­ki man­dat. To je od ras­pa­da So­vjet­skog Sa­ve­za i ne­za­vi­sno­sti Ukra­ji­ne po­šlo za ru­kom je­di­no Le­o­ni­du Kuč­mi.

Ne zna se po­u­zda­no šta je do­pri­ne­lo po­pu­lar­no­sti ko­mi­ča­ra. Da li to što se gra­đa­ni iden­ti­fi­ku­ju sa li­kom ko­ji od 2015. go­di­ne igra u ko­me­di­ji „Slu­ga na­ro­da”, od­no­sno sa sred­njo­škol­skim na­stav­ni­kom ko­ji iz­ne­na­da po­sta­je pred­sed­nik na­kon što je­dan sni­mak u ko­me kri­ti­ku­je ko­rup­ci­ju po­sta­je hit na in­ter­ne­tu? Ili je, ka­ko ukra­jin­ski me­di­ji pi­šu, po­pu­lar­nost „po­gu­rao” no­vac mi­li­jar­de­ra Igo­ra Ko­lo­moj­skog, ko­ji je na­pu­stio ze­mlju po­sle su­ko­ba sa sa­da­šnjim pred­sed­ni­kom Po­ro­šen­kom i ko­ji na­vod­no sto­ji iza kan­di­da­tu­re Ze­len­skog?

Iako je pri­znao po­slov­ne ve­ze s ban­ka­rom, ali ne­gi­ra da on upra­vlja nje­go­vom kan­di­da­tu­rom – iz­ve­sna ve­za iz­me­đu Ze­len­skog i Ko­lo­moj­skog po­sto­ji. Ko­mi­čar je ob­ja­vio svo­ju kan­di­da­tu­ru na ka­na­lu ko­ji emi­tu­je „Slu­gu na­ro­da” i ko­ji je u vla­sni­štvu me­dij­ske kom­pa­ni­je Ko­lo­moj­skog. Ovaj taj­kun se sma­tra jed­nim od spon­zo­ra pro­me­ne vla­sti u Ukra­ji­ni 2014. i fi­nan­si­je­rom do­bro­vo­ljač­kih je­di­ni­ca ko­je su se bo­ri­le na is­to­ku Ukra­ji­ne. Na kra­ju, bi­će da je ko­mi­čar sa­mo pre­ci­zno oda­bra­na lič­nost ko­ja bi tre­ba­lo da pro­bu­di i pri­do­bi­je ukra­jin­ske gra­đa­ne za­si­će­ne po­li­tič­kom eli­tom. 

A Ju­li­ja Ti­mo­šen­ko, ko­ja je do­ne­dav­no vo­di­la po po­pu­lar­no­sti u pred­sed­nič­koj tr­ci – još jed­no je „sta­ro” i do­bro po­zna­to li­ce u Ukra­ji­ni. Dok se Ze­len­ski obra­ća osi­ro­ma­še­nim Ukra­jin­ci­ma tvr­de­ći da će, ako po­be­di, po­ve­ća­ti pla­te i uve­sti in­ter­net i u naj­ma­nja se­la ka­ko bi spre­čio eg­zo­dus sta­nov­ni­štva, Ti­mo­šen­ko­va, ko­ja je­ste u vr­hu li­ste kan­di­da­ta ali ima i mno­go ne­ga­tiv­nih pro­cent­nih po­e­na, pr­vo po­ku­ša­va da ube­di evrop­sku po­slov­nu za­jed­ni­cu da će spro­ve­sti sve ono što je EU va­žno. Na tom spi­sku je­ste na pr­vom me­stu ko­rup­ci­ja. 

Ka­ko će bi­ti ure­đe­ni bu­du­ći od­no­si sa Ru­si­jom – te­ma je ko­ju bez­ma­lo svi kan­di­da­ti iz­be­ga­va­ju. Even­tu­al­ni uti­caj Ru­si­je je spre­čen čak i od­lu­kom da ukra­jin­ski dr­ža­vlja­ni ko­ji ži­ve ili ra­de u Ru­si­ji ne­će mo­ći da gla­sa­ju, ta­ko da bi mo­ra­li da po­se­te kon­zu­lat u tre­ćoj ze­mlji ili ot­pu­tu­ju u Ukra­ji­nu da bi iza­šli na iz­bo­re.

Biv­še 58-go­di­šnje pre­mi­jer­ke mno­gi se se­ća­ju po bur­noj po­li­tič­koj ka­ri­je­ri, ko­ja je obi­lo­va­la skan­da­li­ma, a na kra­ju je dve i po go­di­ne pro­ve­la i u za­tvo­ru. Bi­la je osu­đe­na na sed­mo­go­di­šnju za­tvor­sku ka­znu na­kon što je u ok­to­bru 2011. go­di­ne pro­gla­še­na kri­vom za pre­ko­ra­če­nje ovla­šće­nja, jer je 2009. go­di­ne na­re­di­la dr­žav­noj naft­noj kom­pa­ni­ji „Naf­to­gas” da pot­pi­še po nje­nu ze­mlju ne­po­vo­ljan ugo­vor s Ru­si­jom o is­po­ru­ci ga­sa, za­hva­lju­ju­ći če­mu je ste­kla mi­li­o­ne do­la­ra. Po­što ju je Vik­tor Ja­nu­ko­vič po­slao u za­tvor, za­pad­ne dr­ža­ve su oštro pro­te­sto­va­le tvr­de­ći da je su­đe­nje bi­lo po­li­tič­ki mo­ti­vi­sa­no. 

De­ve­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka Ti­mo­šen­ko­va je čak bi­la osum­nji­če­na da je s ra­ču­na kom­pa­ni­ja ko­ji­ma su upra­vlja­li ona i biv­ši pre­mi­jer Pa­vlo La­za­ren­ko pre­ba­čen no­vac na ra­čun ubi­ca po­li­ti­ča­ra Jev­he­na Šar­ba­na. Bri­tan­ski list „In­di­pen­dent” je 2014. ob­ja­vio re­zul­ta­te is­tra­ge ko­ju je spro­ve­la jed­na lon­don­ska advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja. Ona je na­vod­no ot­kri­la da li­der­ka ukra­jin­ske opo­zi­ci­je i čla­no­vi nje­ne po­ro­di­ce na de­se­ti­na­ma ban­kar­skih ra­ču­na ima­ju mi­li­o­ne do­la­ra. 

Ot­pri­li­ke u to vre­me, to­kom pro­te­sta na Maj­da­nu, da­na­šnja li­der­ka Otadž­bi­ne je pu­šte­na iz za­tvo­ra. 

Ti­mo­šen­ko­va je po­zna­ta i po to­me što je dva pu­ta bi­la pre­mi­jer­ka Ukra­ji­ne, pr­vi put 2005, po­tom od 2007. do 2010. Osta­la je upam­će­na kao je­dan od li­de­ra „na­ran­dža­ste re­vo­lu­ci­je” na­kon pred­sed­nič­kih iz­bo­ra u Ukra­ji­ni 2004, po­sle ko­je je Vik­tor Ju­ščen­ko do­šao na me­sto pred­sed­ni­ka. U ja­nu­a­ru 2005. ča­so­pis „Forbs” je Ju­li­ju Ti­mo­šen­ko pro­gla­sio tre­ćom naj­moć­ni­jom že­nom na sve­tu, is­pred nje su bi­le Kon­do­li­za Rajs i za­me­ni­ca ki­ne­skog pre­mi­je­ra Vu Ji. Ipak, od­no­si iz­me­đu Ju­ščen­ka i pre­mi­jer­ke Ti­mo­šen­ku se se po­gor­ša­li zbog ra­ta u Gru­zi­ji ka­da se ona ni­je slo­ži­la sa Ju­ščen­ko­vom osu­dom Ru­si­je. 

Ti­mo­šen­ko­va do sa­da ni­je ima­la sre­će na pred­sed­nič­kim iz­bo­ri­ma: pre de­vet go­di­na je iz­gu­bi­la iz­bo­re od Ja­nu­ko­vi­ča, a od sa­da­šnjeg pred­sed­ni­ka Po­ro­šen­ka 2014. go­di­ne. Po­li­tič­ka ve­te­ran­ka je ovog pu­ta obe­ća­la da će od­stu­pi­ti sa pred­sed­nič­kog me­sta ako za pr­vih 100 da­na ne raz­mon­ti­ra sta­ri si­stem vla­sti. 


Komentari3
55841
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Славко
Неколико људи на планети посредно, али врло софистицирано, на овај или онај начин, управљју светом. Сви остали само мисле да су битни... Уосталом, ако руководство једне "комунистичке" Кине спада међу најбогатије људе света, онда је ваљда јасно шта се дешава!
Sasa Trajkovic
U vremenima političkih marioneta ako niste kompromitovani ili čak pravosnažno osudjeni vi nemate pedigre koji je potreban da se bavite politikom. Dotična gospodja ima sve gore navedeno kvalitete dakle kfalifikovana je... glasajte izbor i džep su vaši zar NE?
Богдан
2 тајкуна и комичар у трци за председника - ово је бре филм Робина Вилијамса, "Човек године" (Man of the year).

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja