četvrtak, 24.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:43
INTERVJU: ZORANA MIHAJLOVIĆ, potpredsednica Vlade Srbije

Hteli bi da nas smene, ali se plaše izbora

Naš odgovor na uvrede, pretnje i vešala je razgovor sa ljudima, upravo zato predsednik države obilazi zemlju i pokazuje građanima šta smo sve uradili
Autor: Dejan Spalovićsubota, 16.02.2019. u 21:11
Зорана Михајловић - Фото МГСИ

Na­pred­nja­ci su sprem­ni da po­lo­že ra­ču­ne gra­đa­ni­ma, is­ti­če u raz­go­vo­ru za „Po­li­ti­ku” pot­pred­sed­ni­ca Vla­de Sr­bi­je i čla­ni­ca Pred­sed­ni­štva SNS-a Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, ko­ja se otvo­re­no za­la­že da ovog pro­le­ća bu­du ras­pi­sa­ni van­red­ni par­la­men­tar­ni iz­bo­ri. Na­gla­ša­va i da je kao mi­ni­star­ka gra­đe­vi­nar­stva, sa­o­bra­ća­ja i in­fra­struk­tu­re po­no­sna na sve što je do sa­da ura­di­la Vla­da Sr­bi­je.  

Za­što se za­la­že­te za odr­ža­va­nje iz­bo­ra na pro­le­će ove go­di­ne?

Či­ni mi se da je is­prav­ni­je, pa i po­šte­ni­je po­sta­vi­ti pi­ta­nje za­što opo­zi­ci­ja ne­će na van­red­ne iz­bo­re ne­go za­što je ve­ći­na u SNS, uklju­ču­ju­ći i me­ne, za van­red­ne iz­bo­re. Ko­li­ko vi­dim, Je­re­mić, Đi­las i Ob­ra­do­vić ho­će da nas sme­ne, ali se u isto vre­me pla­še iz­bo­ra pa na­la­ze sto­ti­ne raz­lo­ga sa­mo da ne iza­đu pred sud gra­đa­na. Ili je nji­hov cilj da uki­nu de­mo­kra­ti­ju, da za­bra­ne gra­đa­ni­ma da is­ka­žu svo­ju vo­lju i da ne­ka­kvom re­vo­lu­ci­jom pro­me­ne le­gi­tim­nu vlast? Za­to sma­tram da je naj­po­šte­ni­je da pi­ta­mo gra­đa­ne Sr­bi­je ko­ga po­dr­ža­va­ju, pa ne­ka oce­ne i nas i njih. 

S ko­jim re­zul­ta­ti­ma bi SNS iza­šao pred gra­đa­ne?

Što se SNS ti­če, ve­ru­jem da ima­mo re­zul­ta­te sa ko­ji­ma mo­že­mo pred gra­đa­ne. Od iz­gra­đe­nih bli­zu 300 ki­lo­me­ta­ra no­vih auto-pu­te­va u pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne do vi­še od 500 ki­lo­me­ta­ra re­kon­stru­i­sa­nih pru­ga. Vred­nost iz­ve­de­nih gra­đe­vin­skih ra­do­va u 2018. iz­no­si­la je 332,4 mi­li­jar­de di­na­ra, a 2013. je bi­la 189,5 mi­li­jar­di di­na­ra. Oče­ku­je­mo da se taj rast na­sta­vi, jer smo po­kre­nu­li i no­vi in­ve­sti­ci­o­ni ci­klus u in­fra­struk­tu­ri vre­dan vi­še od pet mi­li­jar­di evra.

Ka­kva je ulo­ga mi­ni­star­stva na či­jem ste če­lu u ono­me što je uči­nje­no?

Ne že­lim da bu­dem la­žno skrom­na zbog svih u mi­ni­star­stvu ko­ji su mno­go se­be da­li u pret­hod­ne če­ti­ri go­di­ne, jer ima­mo či­me da se po­hva­li­mo. Ne­ma tu ve­li­kih pri­ča, gra­đa­ni vi­de ono što ra­di­mo i ura­di­mo. Vi­de no­ve auto-pu­te­ve, no­ve vo­zo­ve, no­ve pru­ge, vi­de da gra­di­mo pru­gu od Be­o­gra­da do No­vog Sa­da za br­zi­ne do 200 ki­lo­me­ta­ra na sat. Vi­de da se na gra­đe­vin­ske do­zvo­le vi­še ne če­ka ne­ko­li­ko go­di­na već da se do­bi­ja­ju elek­tron­ski za ne­de­lju da­na, vi­de da vi­še ne­ma obi­ja­nja šal­te­ra da bi­ste upi­sa­li imo­vi­nu u ka­ta­star, da mo­že­te imo­vi­nu da oza­ko­ni­te br­zo i jef­ti­no. Vi­de da po­sle ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja ob­na­vlja­mo brod­sku pre­vod­ni­cu na Đer­da­pu, da ima­mo ure­đen si­stem tran­sport­nih do­zvo­la i da otva­ra­mo no­va tr­ži­šta za na­še pre­vo­zni­ke, vi­de da gra­di­mo sta­no­ve za voj­sku i po­li­ci­ju po naj­po­volj­ni­jim uslo­vi­ma i da gra­di­mo fa­bri­ke vo­de. I ve­ru­jem da vi­de jed­nu ozbilj­nost i od­go­vor­nost pre­ma po­slu.

Šta je mo­glo bo­lje da se ura­di u va­šem re­so­ru?

Ono što vi­dim kao pro­blem je­ste da na­še br­ze re­for­me i ubr­za­ni raz­voj in­fra­struk­tu­re te­ško mo­gu da pra­te ka­drov­ski po­ten­ci­ja­li u na­šim pred­u­ze­ći­ma. Tre­ba­ju nam no­vi, struč­ni, lju­di i u „Že­le­zni­ci”, i u „Ko­ri­do­ri­ma”, „Pu­te­vi­ma”, „Lu­ka­ma” ko­ji zna­ju ka­ko funk­ci­o­ni­še sa­o­bra­ćaj u naj­ra­zvi­je­ni­jim ze­mlja­ma i ko­ji će mo­ći da od­go­vo­re iza­zo­vi­ma vre­me­na u ko­me ži­vi­mo. I na­gla­ša­vam, ko­je će­mo mo­ći po­šte­no da pla­ti­mo. To je iza­zov pred ko­jim svi sto­ji­mo.

Ko­li­ko ste za­do­volj­ni sa­rad­njom sa pre­mi­jer­kom Anom Br­na­bić?

Da bu­de­mo po­šte­ni, znam da mi ne­će­te ve­ro­va­ti šta god da vam od­go­vo­rim na ovo pi­ta­nje. Ali, kad osta­vi­mo po stra­ni mo­je ko­lu­ta­nje oči­ma i to ko je ko­jim am­ba­sa­do­ri­ma da­vao tran­skrip­te in­ter­vjua i ras­pra­vu o gej sli­kov­ni­ca­ma, do­ći će­mo do su­šti­ne: va­žan je po­sao ko­ji mo­ra pro­fe­si­o­nal­no da se oba­vlja u slu­žbi gra­đa­na. Bi­tan je sa­mo pro­fe­si­o­nal­ni od­nos i do­go­vor ka­ko da uči­ni­mo stva­ri što bo­ljim, jer na kra­ju sa­mo re­zul­ta­ti go­vo­re o sva­ko­me od nas. Za me­ne je rad u Vla­di Sr­bi­je naj­ve­ća čast, ali i naj­ve­ća oba­ve­za i od­go­vor­nost.

Ko­li­ko je ja­ka „opo­zi­ci­ja” pre­ma va­ma unu­tar SNS?

Ne mi­slim da u SNS po­sto­ji ne­ka­kva po­seb­na „opo­zi­ci­ja” ko­ja se ba­vi is­klju­či­vo sa mnom, ali sam si­gur­na da mno­gi ne bi bi­li sreć­ni kad bi re­zul­ta­ti bi­li glav­no me­ri­lo ne­či­jeg ra­da. A to je ono za šta se za­la­žem. Ne­ki­ma se ne bi do­pa­lo ka­da bi se ume­sto slat­ko­re­či­vo­sti vi­še vred­no­va­lo zna­nje i ka­da bi se ume­sto skri­va­nja iza le­đa Alek­san­dra Vu­či­ća vi­še vred­no­vao ne­či­ji kon­kre­tan rad. Srp­ska na­pred­na stran­ka je ogrom­na stran­ka i ni­je neo­bič­no da ima­te one ko­ji že­le da is­ko­ri­ste i da se oko­ri­ste o po­zi­ci­ju ko­ju im je da­la stran­ka. Ali pro­ve­tra­va­nje je do­bro za zdra­vlje: otvo­ri­te pro­zor, uđe svež va­zduh, po­bi­je ba­ci­le i lak­še di­še­te. Jed­no­stav­no!

Na pro­te­sti­ma de­la opo­zi­ci­je ču­ju se kri­ti­ke na ra­čun re­zul­ta­ta ko­je po­mi­nje­te?

Ri­zi­ku­ju­ći da bu­dem neo­bjek­tiv­na, ne vi­dim pro­test opo­zi­ci­je već pro­te­ste ne­za­do­volj­nih gra­đa­na ko­je u jed­nom de­lu fi­nan­si­ra­ju po­je­di­ni opo­zi­ci­o­na­ri. Vi­dim i da je tim opo­zi­ci­o­na­ri­ma za­bra­nje­no da go­vo­re na pro­te­sti­ma ko­je fi­nan­si­ra­ju. Mo­gu da še­ta­ju, ali sa­mo ako ću­te. Vi­dim ne­za­do­volj­stvo, oprav­da­no ili ne, ali vi­dim i ve­ša­la ko­ji­ma sva­ka­ko ni­je me­sto na uli­ca­ma Sr­bi­je, kao i sal­ve uvre­da ko­je se sva­kog da­na upu­ću­ju svi­ma na­ma. I to je ono što kao dru­štvo ne sme­mo se­bi da do­zvo­li­mo: mo­že­mo po­li­tič­ki da se ne sla­že­mo, mo­že­mo i da se sva­đa­mo, ali ni­ko ne sme ni­kom da pre­ti i bru­tal­no da vre­đa. Su­ko­bi i sva­đe ni­su bu­duć­nost Sr­bi­je. Raz­go­vor je je­di­ni i naj­bo­lji na­čin da re­ša­va­nje svih pro­ble­ma. Upra­vo za­to je pred­sed­nik Sr­bi­je kre­nuo da raz­go­vo­ra sa gra­đa­ni­ma u okvi­ru „Bu­duć­no­sti Sr­bi­je”. To je naš od­go­vor na uvre­de, pret­nje, ve­ša­la – raz­go­vor sa lju­di­ma.

Ka­ko ko­men­ta­ri­še­te kam­pa­nju „Bu­duć­nost Sr­bi­je”?

Ni­je Alek­san­dar Vu­čić je­di­ni pred­sed­nik ko­ji obi­la­zi svo­ju ze­mlju, ni­ti je Sr­bi­ja je­di­na ze­mlja u ko­joj se gra­đa­ni oku­pe da po­zdra­ve pred­sed­ni­ka ko­ji do­la­zi u nji­hov grad ili op­šti­nu. Alek­san­dar Vu­čić je iza­bran za pred­sed­ni­ka di­rekt­no gla­so­vi­ma gra­đa­na i lo­gič­no je da sa nji­ma raz­go­va­ra i da nji­ma po­la­že ra­ču­ne. Pre­vi­še če­sto vi­di­mo da je vest sa­mo lo­ša vest, i za­to mi­slim da je do­bro što pred­sed­nik Sr­bi­je obi­la­zi ze­mlju i po­ka­zu­je gra­đa­ni­ma sve šta smo ura­di­li. Na­rav­no da uvek mo­že bo­lje i za­to je do­bro što će pred­sed­nik mo­ći di­rekt­no od gra­đa­na da ču­je ko­ji su nji­ho­vi pro­ble­mi, gde mo­že­mo da bu­de­mo efi­ka­sni­ji i šta još tre­ba da ura­di­mo. 


Komentari19
f2d78
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Dane
Pa i ako "dobijete" sledece izbore, tesko da cete to ikada vise ponoviti...
Саша Јовановић
Слажемо се, делимично. НЕКО се, заиста, плаши ФЕР избора.
dejan
Evo vam misljenje obicnog gradjanina,ne moze tako sa Kosovom jer ono nije nicije vlasnistvo.Treba samo da se postuje Ustav.
Vladimir Petković
Gospođi minostarki bi bilo bolje da gleda i bavi se svojim poslom nego politikom. Pruga Niš-Zaječar je najbliža železnička veza ovog dela Srbije sa Dunavom. Zar su zaista trebali da se dese sva ona iskliznuća vagona pa da ministarka sazna da ta pruga uopšte postoji!? Bitno je bilo da se gradi nekakva nebuloza zvana put Niš-Albanija a vagoni u Srbiji ispadaju sa šina. A pruga je veoma bitna za ovaj deo Srbije. I pitanja zainistarku, gde i kako trasportovati sada robu od Niša do Prahova i obrnuto? Čime da sada putuju ljudi iz Knjaževca, Zaječara i drugih mesta iz Krajine do Niša i obrnuto? I poslednje: kada će ZAISTA biti gotov autoput Niš-Dimitrovgrad! Ali, zaista. Za elektrifikaciju pruge Niš-granica sa Bugarskom neki drugi put.
Trifun
Jedini legalni,ustavni i zakonit nacin smene vlasti su izbori.Smena vlasti na ulici,pucevima,revolucijama..( u sadejstvu sa stranim faktorom ) je protivustavna i protivzakonita i kao takva je krivicno delo za koje se ide u zatvor..Takav je bio "petooktobarski puc"..Isti glumci i reziseri bi njegovu reprizu,svesni da na izborima nemaju nikakvog izgleda za pobedu.Jednostavno gradjani Srbije ih ne zele,jer su imali prilike videti kako ONI vladaju..Po ssim relevantnim istrazivanjima "pretestanti" nemaju ni 15% podrske medju gradjanima Srbije...Zale se na izborne uslove,kao navodni razlog neizlaska na izbore.A svi izborni zakoni,biracki spiskovi,skupstinski poslovnik.. su ONI doneli,kad su bili na vlasti.Kao sto su isti mediji(njihovi direktori,urednici.. i sl.).Onda,kada su bili vlast,sve im je to valjalo,a sada kad su opozicija ne valja im(samo izgovor za izbegavanje izbora na kojima nemaju sansu)

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja