utorak, 29.09.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
subota, 16.02.2019. u 18:57 Miroljub Dugalić

Trg do mitinga, a nadvožnjak do izbora

Produženje rokova za obnovu trga i nadvožnjaka nervira građane zbog usporenog saobraćaja, a političare zato što im ometa mitingovanje
Фото М. Дугалић

Kra­lje­vo – Pro­te­sti u Kra­lje­vu uvek su kre­ta­li od cen­tral­nog tr­ga, oku­plja­njem kod Spo­me­ni­ka srp­skim rat­ni­ci­ma, po­zna­tog pod na­zi­vom „Mi­lu­tin”. No, pro­te­klih su­bo­ta ne­za­do­volj­ni gra­đa­ni se oku­plja­ju na dru­gom tr­gu, is­pred zgra­de grad­ske upra­ve, jer ob­no­va tr­ga još tra­je. Odu­ži­li su se ra­do­vi zbog za­kon­skih pro­ce­du­ra, če­ka­nja na na­bav­ku plo­ča iz ino­stran­stva...

Isti­na, ovih da­na kra­lje­vač­ki pu­ta­ri ra­de kao mra­vi iako je na gra­di­li­štu pro­hlad­no, ali po­je­din­ci opet na­la­ze ma­nu tvr­de­ći da ta­ko udar­nič­ki ne ra­de zbog gra­đa­na ne­go zbog sko­ri­jeg do­la­ska Alek­san­dra Vu­či­ća, pred­sed­ni­ka Sr­bi­je, u obi­la­zak Ra­škog okru­ga i mo­gu­ćeg glav­nog mi­tin­ga u Kra­lje­vu. Da li će glav­ni trg bi­ti spre­man vi­de­će se. Mo­žda se i ne stig­ne sa­mo za par da­na iako se maj­sto­ri, kao ret­ko ka­da, na gra­di­li­štu zno­je usred zi­me...

I dru­go gra­di­li­šte je pod po­seb­nim po­li­tič­kim nad­zo­rom. Reč je o ob­no­vi nad­vo­žnja­ka u Uli­ci ze­le­na go­ra, ko­ji je „ži­la ku­ca­vi­ca” sa­o­bra­ća­ja, jer spa­ja grad sa Ibar­skom ma­gi­stra­lom. Ni­su ti po­slo­vi oba­vlje­ni za pred­vi­đe­nih 75 da­na, do no­vem­bra pro­šle go­di­ne, a gra­di­li­šte je i za­pu­ste­lo. Ka­da će po­slo­vi bi­ti okon­ča­ni još se tač­no ne zna. Mo­žda, ka­ko ne­zva­nič­no do­zna­je­mo, do ju­na ove go­di­ne, ako i taj po­sao, ka­ko ču­je­mo, po­li­ti­ka, to jest mo­gu­ći iz­bo­ri ne ubr­za­ju. U me­đu­vre­me­nu, ne­za­do­volj­ni gra­đa­ni u pro­test­nim šet­nja­ma do­la­ze do nad­vo­žnja­ka da po­ka­žu ka­ko se da­lje ne mo­že. I, za to kri­ve vlast, lo­kal­nu i dr­žav­nu. 

Ina­če, po­sao je ka­snio, ka­ko smo ra­ni­je od in­ve­sti­to­ra „Pu­te­va Sr­bi­je” do­zna­li, zbog to­ga što je na­kon otva­ra­nja kon­struk­ci­je objek­ta ot­kri­ven niz ne­pred­vi­đe­nih ošte­će­nja, što je ne­mi­nov­no do­ve­lo do od­la­ga­nja da­tu­ma pu­šta­nja nad­vo­žnja­ka u sa­o­bra­ćaj. Ra­di­lo se o je­da­na­est ivič­nih no­sa­ča ko­ji se, zbog te­ških ošte­će­nja, ne­pla­ni­ra­no mo­ra­ju me­nja­ti. To ni­je bi­lo pred­vi­đe­no u pro­jek­tu, pa je Re­pu­blič­ka gra­đe­vin­ska in­spek­ci­ja, 4. sep­tem­bra 2018. go­di­ne, za­bra­ni­la na­sta­vak ra­do­va po­što ih u pro­jek­tu ne­ma. Sto­ga su iz­vo­đa­či ra­do­va, be­o­grad­ske fir­me „ŽGP Be­o­grad” i po­di­zvo­đač „JU kops” iz Kra­lje­va, mo­ra­li da če­ka­ju na iz­me­nu do­ku­men­ta­ci­je, na se­pa­rat pro­jek­ta. 

Sve to po­du­že je po­tra­ja­lo, po­go­to­vo što je utvr­đe­na do­dat­na neo­p­hod­na za­me­na čak i 40 ma­njih no­sa­ča na uz­la­znom de­lu nad­vo­žnja­ka. To će pro­du­ži­ti grad­nju, ne­zva­nič­no do po­lo­vi­ne go­di­ne, a i ula­ga­nje će bi­ti ve­će od pred­vi­đe­nih 67 mi­li­o­na di­na­ra. Uglav­nom, u to­ku je no­vi ten­der za iz­vo­đa­če. Bi­će to bez sum­nje isti, sa­mo da se is­po­štu­je pro­ce­du­ra i ra­do­vi bi tre­ba­lo po­no­vo da kre­nu po­čet­kom mar­ta ove go­di­ne. 

Dok se to ne za­vr­ši, lo­kal­na vlast je na mu­ka­ma i sve je uče­sta­li­je, i od ner­vo­znih gra­đa­na a i od opo­zi­ci­o­nih po­li­ti­ča­ra, pod op­tu­žba­ma za ta­ko du­go­traj­ne ra­do­ve i ogrom­nu sa­o­bra­ćaj­nu gu­žvu u tom de­lu gra­da.

– Bez ob­zi­ra što mi kao lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ni­smo u po­sao uklju­če­ni, jer je reč o dr­žav­noj in­ve­sti­ci­ji, upu­ti­li smo zah­tev za sa­sta­nak sa mi­ni­star­kom za in­fra­struk­tu­ru i sa­o­bra­ćaj i di­rek­to­rom „Pu­te­va Sr­bi­je” ka­ko bi dok ra­do­vi tra­ju otvo­ri­li al­ter­na­tiv­ni put. Bi­la bi to već po­sto­je­ća sa­o­bra­ćaj­ni­ca po­kraj nad­vo­žnja­ka, od Ze­le­ne go­re do Uli­ce Jo­va­na De­ro­ka. To bi, ipak, bi­lo pri­hva­tlji­vo i br­zo re­še­nje, na­rav­no ako bi dr­ža­va u neo­p­hod­nu po­prav­ku i te uli­ce ulo­ži­la do­dat­nih pet mi­li­o­na di­na­ra – ka­že dr Pre­drag Ter­zić, gra­do­na­čel­nik Kra­lje­va.

Komentari2
c0c83
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

"Milutin"bez tenka je deo istorije
Jedan od većih šamara istoriji i slavnoj prošlosti uradjenih i u Kraljevu je izmeštanje istorijskog tenka sa autentične ,tim originalnim spomenikom ("zamrznute ") borbene pozicije sa početka drugog svetskog rata sa trga iz centra grada Kraljeva- u kome je vođena borba sa okupatozom , jer takvih primera bunta u okupiranoj Evropi jednostavno nije ni bilo pa po tome ni gradova kakav je i zbog toga bio Kraljevo.Tenk je skrajnut i postavljen na brdo (na koje se inače ne bi mogao sam ni dovesti)iznad grada kao da je neki trešnjev top a ne za to vreme veoma pokretna i opasna mašina čime je istorija Kraljeva pa i Srbije potpuno nepotrebno relativizovana i menjana . Drugi gradovi u Evropi da su tada(1941.) imali takvu priču bi se sa njom sigurno ponosili a imali bi i sa čim jer je sa još jednim (nezavisno od njega)uklonjeni tip tenka tada vodio ljutu borbu u sred grada Kraljeva .
Decak
Autor clanka pise : "Про­те­сти у Кра­ље­ву cy увек кре­та­ли од цен­трал­ног тр­га, оку­пља­њем код Спо­ме­ни­ка срп­ским рат­ни­ци­ма, по­зна­тог под на­зи­вом „Ми­лу­тин”. Sada je taj trg zatvoren, kao i Trg Republike u Beogradu - sa koga su takodje kretali gradjani.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja