četvrtak, 20.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:54

Penzioneri mogu da rade dok imaju snage

Nema zakonskih ograničenja kada je reč o stažu ili godinama starosti. Moguće angažovanje po ugovoru o radu, o delu, autorskom ugovoru, uz penziju. Jedino će invalidski penzioneri morati na ponovnu ocenu radne sposobnosti
Autor: Jasna Petrović-Stojanovićsubota, 16.02.2019. u 21:00
Допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање се плаћа по стопи од 26 одсто на зараду (Фото Р. Крстинић)

Uspe­šni ban­kar B. P. ko­ji je pre osam go­di­na ste­kao uslo­ve za pu­nu sta­ro­snu pen­zi­ju, ali je zbog po­tre­be po­sla na­sta­vio da ra­di i u 73. go­di­ni kao sa­vet­nik i da upo­re­do pri­ma i pen­zi­ju i pla­tu, čuo je od svo­jih pen­zi­o­ne­ra da po za­ko­nu ne bi smeo vi­še od pet go­di­na da bu­de u rad­nom od­no­su, po­što se pen­zi­o­ni­sao.

Po­zvan je da, iako na­pu­sti fir­mu osta­ne u Nad­zor­nom od­bo­ru ban­ke, pa mu ni­je ja­sno mo­že li to da pri­hva­ti ako se i de­fi­ni­tiv­no pen­zi­o­ni­še. U ban­ci su mu ob­ja­sni­li da mu du­ži­na sta­ža sad ka­da je u pen­zi­ji za­vi­si sa­mo od nje­go­vog zdra­vlja i sprem­no­sti da ra­di i po­tre­be po­slo­dav­ca da ga dr­ži na tom rad­nom me­stu, ali bi on da bu­de si­gu­ran da je to ta­ko.

Pri­zna­je da ni­je prav­nik i da ni­je tu­ma­čio Za­kon o PIO, ali ka­že da ne bi da se ogre­ši, pa se ovih da­na ja­vio na­šem li­stu da se uve­ri da pen­zi­o­ne­ri ne­sme­ta­no mo­gu da ra­de, do­kle ho­će i do­kle mo­gu. I da im rad­no vre­me ni­je ogra­ni­če­no na po če­ti­ri sa­ta dnev­no, te da ne mo­ra da stra­hu­je od in­spek­ci­je rada ko­ja bi mo­gla da ka­zni po­slo­dav­ca. Ovo oko skra­će­nog rad­nog vre­me­na ga je pod­sta­klo na raz­mi­šlja­nje ka­da je ne­dav­no pro­či­tao da su hr­vat­ski pen­zi­o­ne­ri po­hr­li­li da ra­de u jed­nom ta­mo­šnjem tr­go­vin­skom lan­cu po če­ti­ri sa­ta dnev­no, pa ne zna da li je za­kon iz­ri­čit po tom pi­ta­nju, ili je to iz­bor po­slo­dav­ca.

Na na­še pi­ta­nje ko­li­ko naj­du­že sta­ro­sni pen­zi­o­ner mo­že da ra­di po­sle pen­zi­o­ni­sa­nja i da li po­sto­ji ogra­ni­če­nje u go­di­na­ma, u Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje od­go­va­ra­ju da ne po­sto­je za­kon­ska ogra­ni­če­nja ka­da je reč o tra­ja­nju za­po­sle­nja sta­ro­snih pen­zi­o­ne­ra. Ta­kav pen­zi­o­ner mo­že bez ogra­ni­če­nja po­no­vo da se za­po­sli po ugo­vo­ru o ra­du, o de­lu, autor­skom ugo­vo­ru, i da pri­ma pen­zi­ju.

On ni­je u oba­ve­zi da se sva­ke go­di­ne pri­ja­vlju­je PIO fon­du da na­sta­vlja da ra­di. Jer, uko­li­ko po­slo­da­vac za­po­sli ovog pen­zi­o­ne­ra po bi­lo kom osno­vu (rad­ni od­nos, ugo­vor o de­lu, pri­vre­me­ni i po­vre­me­ni po­slo­vi), ima oba­ve­zu da pod­ne­se pri­ja­vu na osi­gu­ra­nje i re­dov­no upla­ću­je do­pri­no­se za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, kao i za sve osta­le za­po­sle­ne. 

Do­pri­nos za oba­ve­zno pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje se pla­ća po sto­pi od 26 od­sto na za­ra­du, od­no­sno na osno­vi­cu osi­gu­ra­nja i ta sto­pa se ne uma­nju­je bez ob­zi­ra na to da li je u pi­ta­nju osi­gu­ra­nik – za­po­sle­ni ili ko­ri­snik sta­ro­sne pen­zi­je. Na osno­vu tih upla­ta do­pri­no­sa, za­po­sle­ni ko­ri­snik sta­ro­sne pen­zi­je mo­že, po pre­stan­ku osi­gu­ra­nja, na­kon naj­ma­nje go­di­nu da­na za­po­sle­nja, da pod­ne­se zah­tev za po­nov­no od­re­đi­va­nje sta­ro­sne pen­zi­je.

Upi­ta­ni da li ista pra­va va­že i za in­va­lid­ske i voj­ne pen­zi­o­ne­re ko­ji na­sta­ve da ra­de, u PIO ka­žu da, ka­da se in­va­lid­ski pen­zi­o­ner za­po­sli ili poč­ne da oba­vlja sa­mo­stal­nu de­lat­nost, fond je du­žan da ga po slu­žbe­noj du­žno­sti po­zo­ve na po­nov­nu oce­nu rad­ne spo­sob­no­sti ra­di utvr­đi­va­nja pro­me­na u zdrav­stve­nom sta­nju. Nje­mu se upu­ću­je po­ziv za le­kar­ski pre­gled ra­di po­nov­ne oce­ne rad­ne spo­sob­no­sti, a u za­vi­sno­sti od oce­ne or­ga­na ve­šta­če­nja, od­lu­či­će se o nje­go­vom pra­vu na in­va­lid­sku pen­zi­ju. 

Pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju pre­sta­će i ob­u­sta­vi­će se is­pla­ta in­va­lid­ske pen­zi­je ako se utvr­di da in­va­lid­nost vi­še ne po­sto­ji. Uko­li­ko se utvr­di da in­va­lid­nost i da­lje po­sto­ji, ne­će pre­sta­ti pra­vo na in­va­lid­sku pen­zi­ju. Ko­ri­snik in­va­lid­ske pen­zi­je ko­ji za­klju­či ugo­vor o de­lu ili oba­vlja pri­vre­me­ne i po­vre­me­ne po­slo­ve, ne­će se iz­vo­di­ti na po­nov­nu oce­nu rad­ne spo­sob­no­sti, ni­ti će mu se ob­u­sta­vlja­ti is­pla­ta in­va­lid­ske pen­zi­je, ob­ja­šnja­va­ju u PIO.

Ko­ri­snik in­va­lid­ske pen­zi­je ostva­re­ne po osno­vu pot­pu­nog gu­bit­ka spo­sob­no­sti za pro­fe­si­o­nal­nu voj­nu slu­žbu (voj­ni in­va­lid­ski pen­zi­o­ner), mo­že po­no­vo da se za­po­sli, od­no­sno da mu ide staž. 

Za sta­ro­sne voj­ne pen­zi­o­ne­re va­ži isto što i za osta­le sta­ro­sne pen­zi­o­ne­re. Da­kle, ko­ri­snik sta­ro­sne pen­zi­je mo­že bez ogra­ni­če­nja po­no­vo ući u osi­gu­ra­nje (da se za­po­sli). Pre­ma čla­nu 121 Za­ko­na o PIO, sta­ro­sni pen­zi­o­ner ili onaj ko­ji je oti­šao u pre­vre­me­nu sta­ro­snu pen­zi­ju a za­po­sli se na te­ri­to­ri­ji  Sr­bi­je, od­no­sno oba­vlja sa­mo­stal­nu de­lat­nost po osno­vu ko­je je oba­ve­zno osi­gu­ran na te­ri­to­ri­ji na­še ze­mlje, ima pra­vo po pre­stan­ku tog za­po­sle­nja, od­no­sno oba­vlja­nja te sa­mo­stal­ne de­lat­no­sti, na po­nov­no od­re­đi­va­nje pen­zi­je ako je bio u osi­gu­ra­nju naj­ma­nje go­di­nu da­na. 

In­va­lid­ski pen­zi­o­ne­ri ne­ma­ju pra­vo na po­nov­no od­re­đi­va­nje pen­zi­je po osno­vu za­po­sle­nja, od­no­sno oba­vlja­nja sa­mo­stal­ne de­lat­no­sti po­sle pen­zi­o­ni­sa­nja. Za­ko­nom o PIO ni­su pred­vi­đe­na ogra­ni­če­nja u po­gle­du go­di­na ži­vo­ta kod po­nov­nog za­po­sle­nja.

Ka­da je reč o sta­ro­snom pen­zi­o­ne­ru, ko­ji se za­po­sli na rad­nom me­stu s be­ne­fi­ci­ra­nim rad­nim sta­žom, pri­li­kom po­nov­nog od­re­đi­va­nja pen­zi­je, staž će se ra­ču­na­ti sa uve­ća­nim tra­ja­njem, u skla­du sa od­red­ba­ma Za­ko­na o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju, za­klju­ču­ju u PIO fon­du. 


Komentari37
d350b
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

božidar
Većina mladih bi htela da radi u debeloj ladovini.
Sinisa Stojcic
Samo problem je i na drugoj strani. Sta cevmladi da rade
Sinisa Stojcic
Penzioneri mora da rade dok ne umru. Kolika im je penzija. Bruka
Kristijan
Ne brinite penzioneri, razumem ja vas, male penzije, tesko se zivi, ali evo samo jos malo pa hteli ne hteli samo ce te vi penzioneri i raditi, dok vas smrt ne rastavi od posla jer ce omladina u sve vecem broju napustati drzavu...!!!
Amir Čamdžić
Nekada u Jugoslaviji je bila parola " imaš kuću, vrati društveni stan" a u vezi ovih penzionera koji bi da rade treba da glasi " možeš raditi vrati penziju".
Миливоје Радаковић
Пензионер је пензију зарадио, друже, и нико му је не може одузети, уколико власт не нареди другачије...
Preporučujem 11
Анка
Пензија је већ зарађана. Зашто би је неком другом дали ,нешто што њима припада. То треба да буде нарвно бијели рад, да се плаћа порез. Познајем многе у Шведској што тако раде, и осјећају се супер. Раде пола радног времена, примају цијелу пензију, и имају слободног времена, појачану економију и бољи живот.
Preporučujem 15

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja