subota, 04.07.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
sreda, 13.03.2019. u 16:54 Dejan Aleksić

Trolejbusi se sele na Dorćol

Zbog druge faze radova na Trgu republike biće uređen i privremeni terminus kod Palate „Albanija”

Go­di­na­ma na­ja­vlji­va­na se­lid­ba tro­lej­bu­ske okret­ni­ce sa Stu­dent­skog tr­ga na Dor­ćol usko­ro će ko­nač­no bi­ti spro­ve­de­na u de­lo. Di­rek­ci­ja za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte ras­pi­sa­la je ten­der za iz­grad­nju tro­lej­bu­ske kon­takt­ne mre­že do Du­nav­ske uli­ce na Sta­rom gra­du. Iz­vo­đač ko­ji bu­de iza­bran na ten­de­ru ima­će za­da­tak da iz­gra­di no­vu is­pra­vljač­ku sta­ni­cu na uglu Cvi­ji­će­ve i Uli­ce Dra­že Pa­vlo­vi­ća, kao i oko dva ki­lo­me­tra kon­takt­ne mre­že tra­som Cvi­ji­će­va – Ve­ni­ze­lo­so­va – Gun­du­li­ćev ve­nac – Žor­ža Kle­man­soa – Du­nav­ska. 

Bi­će ob­no­vlje­ne i tri ras­kr­sni­ce da bi se tro­lej­bu­si kre­ta­li bez pro­ble­ma ovom tra­som. Reč je o ukr­šta­ji­ma Ve­ni­ze­lo­so­ve i Cvi­ji­će­ve, Ve­ni­ze­lo­so­ve i Gun­du­li­će­vog ven­ca i Gun­du­li­će­vog ven­ca i Žor­ža Kle­man­soa. Rok za iz­vo­đe­nje ra­do­va je 180 da­na od da­na uvo­đe­nja iz­vo­đa­ča u po­sao, što zna­či da bi, ako bi sve bi­lo u re­du sa ten­de­rom, ra­do­vi mo­gli da poč­nu u ka­sno pro­le­će ili ra­no le­to i da bu­du za­vr­še­ni do je­se­ni. Je­dan od glav­nih ci­lje­va nad­le­žnih je da se iz­me­šta­njem tro­lej­bu­sko-auto­bu­ske okret­ni­ce Stu­dent­ski trg, ko­ji tre­ba da bu­de pre­u­re­đen u pot­pu­no­sti, oslo­bo­di od ove vr­ste vo­zi­la. 

Osim ove jav­ne na­bav­ke, Di­rek­ci­ja je ras­pi­sa­la i ten­der za pro­jek­to­va­nje i iz­grad­nju kon­takt­ne mre­že u Ne­ma­nji­noj, na Gun­du­li­će­vom ven­cu i Te­ra­zi­ja­ma, kao i za po­la­ga­nje na­poj­nih ka­blo­va za is­pra­vljač­ku sta­ni­cu u Cvi­ji­će­voj uli­ci.

Ko bu­de po­be­dio na ovoj jav­noj na­bav­ci nje­gov za­da­tak bi­će da ura­di pro­je­kat i po­sta­vi na­poj­ni kabl od oko če­ti­ri ki­lo­me­tra, ko­ji će iz po­sto­je­ćih tra­foa snab­de­va­ti is­pra­vljač­ku sta­ni­cu u Cvi­ji­će­voj uli­ci i omo­gu­ći­ti funk­ci­o­ni­sa­nje tro­lej­bu­ske mre­že. Je­dan deo na­poj­nog vo­da bi­će po­lo­žen od Omla­din­skog sta­di­o­na do is­pra­vljač­ke sta­ni­ce u Cvi­ji­će­voj uli­ci (oko tri ki­lo­me­tra), a dru­gi deo pro­te­za­će se od Uni­ver­zi­tet­ske bi­bli­o­te­ke „Sve­to­zar Mar­ko­vić” do is­pra­vljač­ke sta­ni­ce.

– Pri­ba­vi­će se i teh­nič­ka do­ku­men­ta­ci­ja za iz­grad­nju kon­takt­ne mre­že u Ne­ma­nji­noj uli­ci, iz­me­đu Tr­ga Sla­vi­ja i Kne­za Mi­lo­ša. Ti­me će na ras­kr­sni­ci Kne­za Mi­lo­ša i Ne­ma­nji­ne bi­ti omo­gu­ćen pun pro­gram tro­lej­bu­skih ve­za iz obe uli­ce. Pro­jek­to­va­će se i iz­gra­di­ti i no­va tro­lej­bu­ska mre­ža du­ži­ne oko 200 me­ta­ra duž Gun­du­li­će­vog ven­ca – uka­zao je za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Go­ran Ve­sić.

Za još jed­nu tro­lej­bu­sku tra­su vi­še ne­ma ne­do­u­mi­ce. De­fi­ni­tiv­no će bi­ti ure­đe­na i kon­takt­na mre­ža za pri­vre­me­nu tro­lej­bu­sku okret­ni­cu kod Pa­la­te „Al­ba­ni­ja”. Ona je neo­p­hod­na zbog dru­ge fa­ze ra­do­va na Tr­gu re­pu­bli­ke, od­no­sno zbog pre­la­ska maj­sto­ra „Štra­ba­ga” na uli­ce ko­je okru­žu­ju cen­tral­ni grad­ski ploč­nik. 

– Iz­ra­da teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je za sva če­ti­ri po­sla tre­ba­lo bi da bu­de za­vr­še­na u ro­ku od pet me­se­ci od po­čet­ka pro­jek­to­va­nja, dok je pla­ni­ra­no da ra­do­vi tra­ju dva me­se­ca od pri­ba­vlja­nja od­go­va­ra­ju­ćih odo­bre­nja za iz­vo­đe­nje i uvo­đe­nja iz­vo­đa­ča u po­sao – is­ta­kao je Ve­sić. 

Ali, ka­ko su ra­do­vi na Tr­gu re­pu­bli­ke uve­li­ko u to­ku, a po­če­tak dru­ge fa­ze ob­no­ve na­ja­vljen za pro­le­će, pri­vre­me­ni tro­lej­bu­ski ter­mi­nus kod „Al­ba­ni­je” mo­ra­će hit­no da se ura­di. Je­di­no ako nad­le­žni ne­ma­ju u pla­nu da pri­vre­me­no ob­u­sta­ve ra­do­ve oko tr­ga. Pre će ipak bi­ti da će dru­ga fa­za ima­ti pot­fa­ze, od­no­sno da će do ure­đe­nja okret­ni­ce kod pa­la­te ra­di­ti uli­ca ko­ja ne­ma ve­ze sa tro­la­ma, a to je Fran­cu­ska. Kraj svih po­slo­va na tr­gu i oko nje­ga, ina­če, pre­ma pr­vo­bit­nim pla­no­vi­ma, tre­ba­lo bi da bu­de na je­sen.

Ma­lo spro­ve­den plan

Pre ne­ko­li­ko go­di­na grad­ska vlast pred­sta­vi­la je i am­bi­ci­o­zan plan o pot­pu­no no­voj mre­ži li­ni­ja u jav­nom pre­vo­zu. Tim pla­nom, od ko­ga je ret­ko šta do da­nas ostva­re­no, Du­nav­ska uli­ca bi­la je pred­vi­đe­na sa­mo kao pri­vre­me­no re­še­nje za okre­ta­nje tro­lej­bu­sa. No­va i ko­nač­na okret­ni­ca ve­ći­ne pre­sto­nič­kih „tro­la”, pre­ma nje­mu, tre­ba­lo je da po­sta­ne Trg Sla­vi­ja. Jed­na od mno­gih ide­ja bi­la je da se od Sla­vi­je ka cen­tru uki­nu tro­lej­bu­si i da ih za­me­ne elek­tro­bu­si. Du­go­roč­nim pla­nom o no­voj mre­ži li­ni­ja, na pri­mer li­ni­ja 28 za­mi­šlje­na je kao ve­za od Me­da­ko­vi­ća 3 do Ce­rak vi­no­gra­da.

 

Se­lid­ba u Du­nav­sku zbog ši­re­nja pe­šač­ke zo­ne

Okret­ni­ca na Stu­dent­skom tr­gu na­pra­vlje­na je kao pri­vre­me­no re­še­nje 2003. po­sle uki­da­nja ter­mi­nu­sa u Ra­ji­će­voj uli­ci. U pret­hod­nih 16 go­di­na u vi­še na­vra­ta je raz­ma­tra­na ide­ja gde bi bu­du­ća okret­ni­ca tro­lej­bu­sa tre­ba­lo da se na­la­zi i naj­če­šće spo­mi­nja­na je upra­vo Du­nav­ska. Ali ne­do­u­mi­ca je bi­la ko­jim uli­ca­ma će se tro­lej­bu­si spu­šta­ti do Dor­ćo­la. Pred­lo­zi su bi­li Uli­ca kra­lja Pe­tra, Ta­de­u­ša Ko­šću­ška, a pre oko tri go­di­ne i Fran­cu­ska, ko­ja se po­ka­za­la kao neo­d­go­va­ra­ju­ća.

Ka­da je pre ne­ko­li­ko go­di­na po­če­lo ozbilj­ni­je da se na­ja­vlju­je pre­se­lje­nje tro­lej­bu­sko-auto­bu­skog ter­mi­nu­sa sa Stu­dent­skog tr­ga i auto­bu­skog sa Tr­ga re­pu­bli­ke, zbog ši­re­nja pe­šač­ke zo­ne, nad­le­žni su is­ti­ca­li da će na po­vr­ši­ne od oko 19.600 kva­dra­ta uz Du­nav­sku uli­cu bi­ti iz­gra­đen tro­lej­bu­sko-auto­bu­ski ter­mi­nal za 12 li­ni­ja. Di­rek­ci­ja za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte 2016. ugo­vo­ri­la je sa gru­pom po­nu­đa­ča iz­vo­đe­nje ra­do­va sa iz­ra­dom teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je za iz­grad­nju ter­mi­nu­sa uz Du­nav­sku, ali maj­sto­ri na gra­di­li­šte ni­su iza­šli zbog imo­vin­sko­prav­nih pro­ble­ma.

 

Komentari6
54a60
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Dule Astro
Tako je to kada se radi bez dugoročnog plana. Valjda je bilo logično da se prvo izmeste trole u Dunavsku, pa tek onda radi Trg. Istu stvar (ali mnogo goru) su uradili sa železnicom u Beogradu.
студени стрг кт
Има две народне пословице којима се може сликовито описати шта ће овим градски "оци" постићи. Једна је "Сеци уши, крпи дупе." А друга народна изрека каже "Заклали вола због киле меса". Зарад комада такозване пешачке зоне у горњем делу Студентског трга (читај: због давања простора концесионару за подземну гаражу) , Град ће добити силне претумабације тролејбуских линија, које ће, са Славије, цик-цак линијом возити ка доњем Дорћолу, односно Вилиним водама. Тако ће централна градска артерија, која нажалост, остаје да буде улица кнеза Милоша и Таковска, добити знатно појачан тролејбуски саобраћај, што ће допринети додатном, сада већ потпуном, целодневном загушењу, поготово у делу од Немањине до Цвијићеве. А градски и остали "оци" вероватно ће себи прибавити хеликоптере ради удобнијег и ефикаснијег личног превоза кроз град.
Драган П.
И даље не разумем где ће се окретати тролејбуси који од Славије иду ка Теразијама, да ли ће и они ићи у Дунавску и куда? Или троле више неће ићи улицом Краља Милана?
Darko
Neće više ići Ulicom kralja Milana, nego će se, očito, sa Slavije spuštati Nemanjinom, a onda skretati desno u Kneza Miloša. Zato se postavlja mreža u Nemanjinoj. Odatle Takovskom, pa Jaše Prodanovića, pa Cvijićevom (ili direktno iz Takovske u Cvijićevu, to nije jasno) i dalje ovom trasom iz teksta
Milutin Ivković
Proširenje francuske se više i ne pominje?
Marko
Kod rekonstrukcije kolovoza treba voditi racuna da slivnici za kisnu kanalizaciju ne budu na kolovozu, vec ih treba ukloniti sa kolovoza i postaviti u nivou trotoara.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja