ponedeljak, 14.10.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 21:57

„Vojvođanski zakoni” bez izgleda za usvajanje

Nije mi se svidelo što se ovde kaže da ćemo, ako je zakon o finansiranju APV u suprotnosti sa nekim drugim zakonom, primenjivati ovaj zakon, nije to leks specijalis, poručio je Dušan Bajatović (SPS)
Autor: Mirjana Čekerevacčetvrtak, 21.03.2019. u 08:40
Душан Бајатовић (Фото А. Васиљевић)

Predlogom zakona o finansiranju AP Vojvodine, pokrajina bi, između ostalog, dobijala sedam odsto republičkog budžeta, a osnovica izračunavanja su budžetski rashodi, suština je akta koji su predložila tri poslanika LSV-a, a o kojem se juče raspravljalo u Skupštini Srbije. Predlagač Nenad Čanak je podsetio da je donošenje ovog zakona ustavna obaveza, navodeći da ovim rešenjima niko ne poriče neodvojivost Vojvodine od Srbije. Vladajuća koalicija, međutim, navodi da je zakon neprihvatljiv po više osnova, a neće ga podržati ni radikali, koji se, kako su isticali, zalažu za ukidanje autonomije.

Obrazlažući predloženi zakon, kao i Predlog rezolucije o Vojvodini, Nenad Čanak je govorio gotovo sat i po, a za to vreme je podsetio na, kako je naveo, 200 godina istorije Vojvodine. Kazao je, između ostalog, da je „ovo izbalansiran dokument, umeren i razborit, koji daje šansu da Srbija izađe iz protivustavnog položaja u kojem se nalazi u odnosu na Vojvodinu i da kao uređena država počne da razvija, po najvišim evropskim standardima, nivo vlasti koji bi omogućio da Kragujevac, Niš i Novi Pazar funkcionišu kako treba”.

Podsetio je da je od vlade 2007. godine na svoje pitanje „šta vlada misli da preduzme protiv antisrpskih akata otvorenog separatizma vojvođanskih ligaša” dobio odgovor u kojem se kaže: „MUP ne raspolaže podacima u vezi sa navedenim pitanjem. Potpuno je jasno da nikakvog separatizma od LSV-a ili bilo koje druge organizacije u Vojvodini nema. Sve što sam vam čitao je da razumete da ideja ukidanja vojvođanske autonomije postoji 150 godina i da ta ideja ne uspeva, jer nije utemeljena. Pitanje autonomije Vojvodine suštinski je pitanje demokratije u Srbiji. Vojvodina mora da dobije mogućnost odlučivanja u okviru svojih nadležnosti na svojoj teritoriji kako bi se zaustavilo iseljavanje.”

Predsednica Odbora za finansije Aleksandra Tomić (SNS) kazala je da je odbor sagledao zakone sa političkog i administrativnog aspekta i istakla: „Razgovarali smo o tome da ne možete da uzmete nož i da presečete budžet i da kažete: 30 odsto budžeta, ili 20 odsto taksi, ili 30 odsto prihoda. Stvari su mnogo kompleksnije. Kompleksne su u delu kad kažemo kolika je osnovica koja se uzima za prihode budžeta Vojvodine, oni su sastavni deo budžeta Republike Srbije i ta osnovica se računa na nivou cele Srbije. Želja APV je da ima veće transfere, veće prihode, veće plate, ali dali ste u predlogu i da Poreska uprava pokrajine treba da se izdvoji, da se izdvoji PIO fond, koji postoji na nivou cele Srbije, mnoge stvari su u tom delu potpuno neprihvatljive. S druge strane, investicije koje su na nivou cele Srbije, kao što su izgradnja brzih pruga trase Beograd–Budimpešta, gasovod ’Turski tok’, najvećim delom ide preko APV, pa će određene naknade, od kojih će sigurno deo biti transferisan prema lokalnim samoupravama i prema AP Vojvodini, dati mnogo više nego sedam odsto koji su definisani Ustavom. Odluka odbora bila je da se finansiranje ne može rešavati parcijalno, ne može biti nezavisno od pitanja podele nadležnosti svih nivoa vlasti, da mora da bude deo planske, opšte reforme fiskalnog budžetskog sistema u celoj zemlji. Ne možemo suspendovati zakone o budžetu, o poreskom sistemu, o dodatnoj vrednosti...”

Čanak joj je odgovorio da se ustavna kategorija Vojvodina i njen zakon o finansiranju tretiraju kao nešto što smeta Zakonu o budžetu i dodao: „Umesto da se posmatra obrnuto, da se prvo mora uskladiti sve sa Ustavom, a onda razgovarati o budžetu. Naravno da se pominje Poreska uprava u Vojvodini, Vojvodina je imala svoju Poresku upravu i onda biste imali mnogo jednostavniji obračun, ukoliko bi se na teritoriji Vojvodine prikupljala sredstva, a onda isplaćivala u zajedničku kasu”. Tomićeva je kazala da je i budžet Srbije ustavna kategorija, dakle, „nećemo situaciju da usvajanjem ovih zakona urušimo sve ustavne kategorije”.

Lider SRS-a Vojislav Šešelj najavio je da neće podržati zakone, naveo da su oni prepisani od Aleksandre Jerkov (DS) i dodao: „Čanak mi deluje kao veoma pismen, pa mi nije jasno kako nije mogao sam da ga napiše, nego je uzeo predlog Aleksandre Jerkov od reči do reči. To može samo kod nas. Mi se zalažemo za jačanje lokalne autonomije, da opštine i gradovi dobiju što šira ovlašćenja. Jedna država, jedan centar i ono što treba da bude centralizovano – vojska i policija. Ovako se narod zamajava tezama da ostatak Srbije pljačka Vojvodinu. Građani od autonomije sada imaju samo dve birokratije, umesto jedne”.

Zahvalivši Maji Gojković što je ove zakone stavila na dnevni red, Dušan Bajatović (SPS) rekao je da ovo pitanje očigledno neće biti uspešno rešeno i naveo: „Nije mi se svidelo što se ovde kaže da ćemo, ako je zakon o finansiranju APV u suprotnosti sa nekim drugim zakonom, primenjivati ovaj zakon. Nije to leks specijalis. Moraju da budu poštovani svi zakoni i svi da se jednako primenjuju”.

Ri­sti­če­vić: Upad u RTS po­ku­šaj dr­žav­nog uda­ra

Utvr­đi­va­nje dnev­nog re­da no­ve sed­ni­ce Skup­šti­ne Sr­bi­je, ko­je je po­tra­ja­lo ne­što vi­še od sat vre­me­na, po­je­di­ni po­sla­ni­ci is­ko­ri­sti­li su da, kroz pred­lo­ge za do­pu­nu, iz­ne­su svoj stav o su­bot­njem upa­du de­mon­stra­na­ta u RTS i op­sa­di Pred­sed­ni­štva u ne­de­lju. Ni­je­dan pred­log, pa ni oni ko­je je pred­lo­ži­la vla­da, ni­je pri­hva­ćen, ras­pra­vlja­lo se sa­mo o „voj­vo­đan­skim za­ko­ni­ma”.

Pred­la­žu­ći da se dnev­ni red do­pu­ni for­mi­ra­njem an­ket­nog od­bo­ra ra­di utvr­đi­va­nja či­nje­ni­ca i okol­no­sti u ve­zi sa ne­na­men­skim tro­še­njem sred­sta­va do­de­lje­nih za pred­iz­bor­nu kam­pa­nju, Mar­jan Ri­sti­če­vić (NSS–SNS) ka­zao je da je „Bo­ško Ob­ra­do­vić, u na­ro­du po­znat kao Bo­ško Ljo­tić, uzeo 250.000 evra  pro­tiv­prav­no, jer ne­u­tro­še­ni no­vac ni­je vra­tio u bu­džet po­sle iz­bo­ra”.  Do­dao je: „Tra­žim da ma­kar tre­ći­nu pri­lo­ži si­ro­ma­šnoj de­ci, bu­du­ći da je de­cu ne­kih bo­ga­ta­ša i biv­ših funk­ci­o­ne­ra pred­vo­dio u na­sto­ja­nju da za­u­zmu RTS. On je slo­bo­du me­di­ja za­mi­slio ta­ko što osvo­ji me­dij, a bo­ri se pro­tiv cen­zu­re ta­ko što lič­no že­li da na­re­di šta mo­že da ide u pro­gram. ”

Ri­sti­če­vić je ka­zao da je li­der Dve­ri pre dva me­se­ca na­ja­vio dr­žav­ni udar „za­bo­ra­vi­li ste da je po­zi­vao voj­sku i po­li­ci­ju da uhap­se le­gal­no iza­bra­nog pred­sed­ni­ka Sr­bi­je” i do­dao: „Vlast se u sred­njem ve­ku oti­ma­la ta­ko što se ko­ri­stio bal­van ko­ga su zva­li ’ovan’, da se raz­bi­ju ne­ka vra­ta, a Đi­las ume­sto ’ov­na’ ko­ri­sti Bo­ška Ljo­ti­ća i nje­go­ve fa­ši­stič­ke fa­lan­ge. U sva­kom dr­žav­nom uda­ru fa­ši­stič­ke fa­lan­ge ili re­vo­lu­ci­o­nar­ne sku­pi­ne pr­vo za­u­zi­ma­ju dr­žav­ni me­dij. Ja sam pro­tiv to­ga što su oslo­bo­đe­na de­ca ne­kih funk­ci­o­ne­ra, ured­ni­ka ’Be­te’, sa­vet­ni­ka Sve­te Ma­ro­vi­ća, di­rek­to­ra rud­ni­ka Re­sa­vi­ca, a za pu­šta­nje sam si­ro­ma­šne de­ce. Ali ša­lje­mo lo­šu po­ru­ku, Bo­škić Ljo­tić će na­sta­vi­ti i da­lje, go­spo­do tu­ži­o­ci i su­di­je ni­ste mu uči­ni­li ni­ka­kvu uslu­gu što ni­je uhap­šen, a mo­gao je bi­ti vi­še pu­ta. Zlo se tu­če dok je ma­lo, a kad uzme ma­ha – sve vi­še ja­ča”.

Mar­jan Ri­sti­če­vić je po­ka­zi­vao fo­to­gra­fi­je sa upa­da u RTS i op­sa­de pred­sed­ni­štva. Na­vo­de­ći da „Omer Ber­bić iz Tu­zle, iz Na­še stran­ke, do­la­zi da po­dr­ži Bo­ška u Be­o­gra­du, ima­mo ID Mu­ha­me­da Čen­gi­ća, ko­ji zbog Vu­ka Je­re­mi­ća po­dr­ža­va na­vod­ne gra­đan­ske pro­te­ste u Be­o­gra­du, Dra­gan Đi­las je upao u RTS, mul­ti­mi­li­o­ner ko­ji je 2010. uhap­sio 207 mla­di­ća ko­ji su uče­stvo­va­li u de­mon­stra­ci­ja­ma ka­da je ubi­jen Ran­ko Pa­nić”.

I Ne­ma­nja Ša­ro­vić (SRS) go­vo­rio je o upa­du u RTS na­vo­de­ći: „Ima­li smo po­ku­šaj dr­žav­nog uda­ra, lju­de ko­ji su upa­li u RTS sa fan­tom­ka­ma i mo­tor­nom te­ste­rom, ko­ji su na si­lu po­ku­ša­li da ostva­re ne­ki svoj po­li­tič­ki cilj. Sve bi to bi­lo pred­u­pre­đe­no da se u par­la­men­tu raz­go­va­ra­lo o to­me ko je i ka­ko upao u par­la­ment, od­no­sno da su utvr­đe­ne ne­pra­vil­no­sti u iz­bor­nom pro­ce­su 2016. go­di­ne i na ko­ji na­čin je ame­rič­ki am­ba­sa­dor uti­cao ko­je će li­ste na ve­štač­ki na­čin pre­ći cen­zus”. Ali ni nje­gov pred­log da se for­mi­ra an­ket­ni od­bor, ko­ji bi is­pi­tao to što je na­veo, ni­je pri­hva­ćen.

Bojkotaši: Farsična sednica

Farsa, kojoj je cilj fingiranje dijaloga i podela opozicije na podobnu i nepodobnu – ovako su jučerašnju sednicu Skupštine Srbije na kojoj se raspravljalo o zakonima o Vojvodini, koju su predložili poslanici LSV-a, okarakterisali opozicionari iz SzS-a i poslaničkih grupa koje bojkotuju skupštinske sednice. Oni su novinarima kazali da je „sve ovo predstava”, navodeći da zakoni neće biti usvojeni, budući da su ih odbili i vlada i resorni odbor.

Upitavši „čemu služi ova sednica”, Sanda Rašković Ivić, potpredsednica Narodne stranke, kazala je da ona služi daljem ruženju opozicije i dodala: „U situaciji kad imamo proteste, hapšenje dece od 18 godina, opsadu Predsedništva, oni pričaju o nečemu što nemaju nameru ni da usvoje. Opozicija dobija dodatne argumente za bojkot jer sada nije u toku sednica parlamenta, već najobičnija farsa”.

Prema rečima Gorana Ćirića, šefa poslaničke grupe DS-a, sednica je „simulacija rada parlamenta, jer ove tačke dnevnog reda nisu prihvatili ni vlada ni nadležni skupštinski odbori”. Podsetio je da je njegova stranačka koleginica Aleksandra Jerkov predlagala, kako je rekao, istovetne zakone, navodeći da je efekat bojkota taj što sada „čitaju naše zakone, koristeći ih kao svoje, a da li će ih usvojiti, sačekaćemo da vidimo – verovatno ne”.

I Jovan Jovanović, šef poslaničke grupe KSP, sednicu je nazvao obesmišljavanjem parlamentarizma, navodeći: „Nemamo pravo da dajemo privid ovom parlamentu u zemlji gde se hapse učenici”. Poslanik Dveri Dragan Vesović je kazao je da će Dveri nastaviti „bojkot farsičnog parlamenta”.

Živković: Vlada i resorni odbori odbacili predloge LSV-a

Lider Nove stranke Zoran Živković bojkotovao je jučerašnju sednicu, jer je ona, kako je rekao novinarima, zakazana samo zato da bi se nešto dešavalo, podsetivši da su vlada i resorni odbori odbacili predloge LSV-a. Kazao je da je „vladajuća struktura zakone stavila na dnevni red, a kako će se o tome glasati zavisi od mnogo faktora, ali nijedan od njih nije parlamentarizam, demokratija, razum”. Istakao je da bi bilo mnogo bolje da su u dnevni red uvršteni zakoni iz oblasti zdravstva, koje on predlaže već duže vreme.


Komentari5
2c0d9
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Riki
Dok vozovi u juznoj Srbiji iskacu iz sina oni grade brzu prugu do Budimpeste a vagoni ce stajati na granici 10 sati.
Vesa D
.oteli su novac namenjen za gradnju pruge Loznica -Valjevo ko drugi nego autonomasi i to za gradnju svoje ekspresno brze pruge Pazova -N.Sada..Da li Canak ima obraza i sramote da crveni sto otima namenski novac i to od bratske Rusije koju zdusno mrzi i može li Čanak da objasni zašto gradjani Loznice i Valjeva nemogu ici vozom u 21 veku..Mislim da je nekorektno da se neko predstavlja kao žrtva a na svaki način raznoraznim svojim visedecenijskim finesama u politici i ekonomski koristi majku Srbiju..Bruka je i sramota da se Vojvodina ponaša kao država u državi..a to je najviše izraženo zadnju deceniju..
Joca
Nije jasan Bajatovicevo razmisljanje kao gradjanina Vojvodine, ako uopste to jeste, posebno brine ta njegova krutost u saopstenju bez ikakvog valjanog argumenta. Ljudi shvatite, novci su problem,mi radimo a svi novci idu u Beograd posle na kasicicu dobijamo ono sto nam pripada.Zatim jos moramo da ljubimo politicarima cipele, za ono sto smo dobili. Da ovako nije dobro, jasno je i vrapcima, sada necete da date novce, sutra cete izgubiti celu Vojvodinu. Isto stanje kao i sa Slovenijom kad je pocelo cepanje.Urazumite se vise,kad roditelji odraslom vrednom detetu ne daju novac ono ili ukrade ili ode od kuce,sprecimo zlo razumom.
Roko
Naivno je to razmisljanje jer mislis da ti vise vredis i dajes u zajednicku kasu taj osecaj je moguc sve dok se ne uvede funcionalno punjenje budzete iz sopstvenih prihoda odredjeni % drzavi a ostalo sebi pa iz toga radi sta hoces ali neces vredjati druge da oni zive na tvojoj grbaci.
Preporučujem 15
Драган
А шта ће нам покрајина. Од кога Срби, а чине више од 80% становништва да траже било какву аутономију од државе Србије у којој живи, такође више од 80% Срба? нелогично и без везе. Имало је логике у време Тугославије-гробнице Србског народа, као пројекат за разбијање Срба, сад више логике нема, осим за Чанка и остале сецесионисте.Укините АП Војводину и паре које троши огромна покрајинска адмнистрација усмерити у побољшање стандарда свих грађана Војводине.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja