sreda, 19.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 19:31
RAZ­GO­VOR NE­DE­LjE: NE­BOJ­ŠA STE­FA­NO­VIĆ, pot­pred­sed­nik Vla­de i mi­ni­star unu­tra­šnjih po­slo­va Sr­bi­je

Ne­će­mo to­le­ri­sa­ti na­pa­de na po­li­caj­ce i no­vi­na­re

Autor: Danijela Vukosavljevićnedelja, 24.03.2019. u 10:31
(Фото Иван Милутиновић)

Teško je reći da je neko mogao da očekuje da će protestanti, predvođeni liderima opozicije, te večeri nasilno upasti u zgradu RTS-a. To bi značilo da pretpostavljamo da su ljudi koji idu na proteste nasilni i da su spremni da nasiljem učine neko zlo. Da smo imali kordon policije ispred RTS-a, onda bi rekli da je policija zlikovačka organizacija koja hoće da zastraši mirne protestante. Vodili smo se time da nije bilo nasilja prethodnih subota, kaže u razgovoru za Po„litiku” ministar Nebojša Stefanović.

Ta­ko­đe, ni­ko ta­ko ne­što ni­je na­ja­vlji­vao, ni­ti je u pro­ce­ni po­na­ša­nja svih tih lju­di bi­lo in­di­ci­ja da bi mo­gli da upad­nu u RTS na ta­kav na­čin. Sve je uka­zi­va­lo da će bi­ti još je­dan mi­ran pro­test. U pri­log to­me je go­vo­ri­la i či­nje­ni­ca da je te ve­če­ri bio znat­no ma­nji broj pro­te­sta­na­ta.

Ko­li­ko je bi­lo lju­di na pro­te­sti­ma pro­šlog vi­ken­da? Sti­če se uti­sak da je ne­mo­gu­će do­bi­ti tač­nu pro­ce­nu.

Pro­šlog vi­ken­da ih je bi­lo iz­me­đu 1.400 i 1.600, u za­vi­sno­sti od tre­nut­ka da li je bio po­če­tak ili kraj sku­pa. Pr­ve ne­de­lje je na pro­te­sti­ma uče­stvo­va­lo iz­me­đu pet i šest hi­lja­da lju­di, sa­da je znat­no ma­nje. Po­li­cij­ska pro­ce­na je va­žna i zbog sa­o­bra­ća­ja i zbog po­treb­nog bro­ja po­li­ca­ja­ca na uli­ci da bi se obez­be­dio jav­ni red i mir.

Di­rek­tor po­li­ci­je je na­ja­vio da će iz­ve­štaj o po­stu­pa­nju po­li­ci­je to­kom pro­te­sta pro­šlog vi­ken­da bi­ti pro­sle­đen unu­tra­šnjoj kon­tro­li. Da li je bi­lo pre­ko­ra­če­nja ovla­šće­nja od stra­ne po­li­ci­je?

Po­li­ci­ja je te ve­če­ri, pri­li­kom upa­da u pred­stav­ni­ka Sa­ve­za za Sr­bi­ju u RTS, po­stu­pa­la pri­stoj­no i tr­pe­lji­vo. Po­li­caj­ci su pri­me­nji­va­li si­lu sa­mo pre­ma iz­gred­ni­ci­ma ko­ji su bi­li na­sil­ni pre­ma po­li­caj­ci­ma ili su di­rekt­no ugro­ža­va­li bez­bed­nost dru­gih lju­di. Do sa­da ni­smo ima­li ni­jed­nu pri­tu­žbu ko­ja je pod­ne­ta be­o­grad­skoj po­li­ci­ji, tu­ži­la­štvu ili Sek­to­ru unu­tra­šnje kon­tro­le. Ipak, uvek ana­li­zi­ra­mo po­stu­pa­nje po­li­ci­je i ka­da ne­ma onih ko­jih se ža­le. To ra­di Di­rek­ci­ja po­li­ci­je i si­gu­ran sam da će i u ovom slu­ča­ju iz­vr­ši­ti do kra­ja ana­li­zu svih po­stu­pa­nja pri­pad­ni­ka MUP-a. Mi­slim da su u skla­du sa si­tu­a­ci­jom, pro­vo­ka­ci­ja­ma ko­ji­ma su bi­li iz­lo­že­ni i ste­pe­nom agre­si­je po­je­di­nih pro­te­sta­na­ta, po­li­caj­ci re­a­go­va­li u skla­du sa za­ko­nom. Za­šti­ti­li su no­vi­na­re i us­po­sta­vi­li jav­ni red i mir ko­ji je bio na­ru­šen.

Da li ste za­do­volj­ni re­ak­ci­jom pra­vo­su­đa na do­ga­đa­je od pret­hod­nog vi­ken­da?

Je­dan deo lju­di će ući u kri­vič­ni po­stu­pak, je­dan deo njih je oslo­bo­đen u pre­kr­šaj­nom po­stup­ku. Bi­lo mi je va­žno da po­ša­lje­mo po­ru­ku da ni­su do­zvo­lje­ni na­pad na po­li­caj­ce, no­vi­na­re ili ugro­ža­va­nje ži­vo­ta i bez­bed­no­sti dru­gih lju­di.

Ka­ko ni­ko od li­de­ra opo­zi­ci­je ko­ji su pred­vo­di­li pro­test te ve­če­ri ni­je uhap­šen?

Ta­kva je bi­la pro­ce­na tu­ži­la­štva.

Po­sle pa­lje­nja ku­će Mi­la­na Jo­va­no­vi­ća i upa­da na RTS, iz­ve­šta­ja om­bud­sma­na da su 2018. za­be­le­že­na 102 na­pa­da na no­vi­na­re, da li no­vi­na­ri u Sr­bi­ji mo­gu da ra­de svoj po­sao slo­bod­no?

Mo­gu. To se vi­di u pot­pu­noj ra­zno­li­ko­sti pi­sa­nja raz­li­či­tih me­di­ja o raz­li­či­tim te­ma­ma. I to je do­bro, to je de­mo­kra­ti­ja. Pret­hod­ne go­di­ne je bi­lo se­dam fi­zič­kih na­pa­da na no­vi­na­re, a 2008. čak 69. Ni­je do­bro ka­da ima­mo ije­dan na­pad, ali smo mi od 2000. do 2012. ima­li ubi­stva no­vi­na­ra i si­tu­a­ci­ju da su is­tra­ge bi­le vr­lo tro­me i da se ni­su spro­vo­di­le, jer po­sle 10 go­di­na ja­ko je te­ško pro­na­ći do­ka­ze i tra­go­ve, ka­da to ni­je ura­đe­no on­da ka­da je tre­ba­lo. Sva­kom od slu­ča­je­va na­pa­da i pret­nji no­vi­na­ri­ma se po­sve­ću­je­mo s jed­na­kom pa­žnjom i po­li­ci­ja od­mah po pri­ja­vi re­a­gu­je. Kao što ste vi­de­li, u ve­li­kom bro­ju slu­ča­je­va smo vr­lo br­zo do­šli do po­či­ni­la­ca i pri­ve­li smo ih tu­ži­o­ci­ma.

Do­ga­đa­ji od pret­hod­nog vi­ken­da su Ko­so­vo sta­vi­li u dru­gi plan. Ka­kva je sa­da bez­bed­no­sna si­tu­a­ci­ja na KiM? Da li ima opa­sno­sti po srp­sko sta­nov­ni­štvo?

Bez­bed­no­sna si­tu­a­ci­ja je slo­že­na. Na­ža­lost, naj­no­vi­ji po­ku­ša­ji or­ga­ni­za­ci­je i an­ga­žo­va­nja spe­ci­jal­nih je­di­ni­ca po­li­ci­je ko­sov­skih struk­tu­ra i ta­ko­zva­ne voj­ske i nji­ho­vo na­o­ru­ža­va­nje ne idu u pri­log sta­bi­li­za­ci­ji i mi­ru. Ta­ko­đe, nji­ho­vi upa­di u sta­no­ve i hap­še­nja lju­di, za­ple­na ro­be i hra­ne iz cen­tral­ne Sr­bi­je po­ka­zu­ju da se Sr­bi­ma ni­šta do­bro ne de­ša­va na KiM i da s pra­vom stre­pe sva­ko­ga da­na.

Ka­ko će Sr­bi­ja re­a­go­va­ti na da­lje even­tu­al­ne bez­bed­no­sne pro­vo­ka­ci­je Pri­šti­ne?

Stal­no u raz­go­vo­ri­ma sa stran­ci­ma is­ti­če­mo da svi mo­ra­ju da bu­du opre­zni jer jed­na var­ni­ca od ne­ko­ga ko je neo­d­go­vo­ran mo­že da na­pra­vi ka­ta­stro­fu, ne sa­mo na te­ri­to­ri­ji Sr­bi­je, već i či­ta­vog re­gi­o­na, i na­po­mi­nje­mo da mi tra­ži­mo da raz­go­vo­rom re­ša­va­mo pro­ble­me.

Da li je raz­go­vor je­di­ni od­go­vor na bez­bed­no­sne pro­vo­ka­ci­je Pri­šti­ne?

Na­rav­no da mo­ra­mo da bu­de­mo sprem­ni da za­šti­ti­mo srp­sko sta­nov­ni­štvo da se ne do­go­di no­vi po­grom, ma­sov­ni eg­zo­dus i ubi­ja­nja. Deo lju­di ve­o­ma hra­bro go­vo­ri o to­me ka­da dru­ge lju­de tre­ba da ša­lju u su­kob. A ka­da ih pi­ta­te da li bi oni bi­li sprem­ni uju­tru da kre­nu, oni baš i ne bi. Naš po­sao je da po­ku­ša­mo sve što mo­že­mo da ne do­đe do su­ko­ba i eska­la­ci­je na­si­lja. Za­to mo­li­mo svet da raz­u­me zah­tev Sr­bi­je da me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca bu­de vi­še an­ga­žo­va­na i da ne do­zvo­li da jed­na ne­pro­mi­šlje­na re­ak­ci­ja, ko­ja mo­že do­ći od stra­ne ko­sov­skih Al­ba­na­ca, uvu­če re­gi­on u traj­nu ne­sta­bil­nost.

Za sa­da de­lu­je kao da svet ne re­a­gu­je do­volj­no?

Ne­ka­da ap­so­lut­no de­lim vaš uti­sak. Či­ni mi se da Evro­pa ne­do­volj­no uče­stvu­je i da ako EU že­li da ovaj pro­stor bu­de in­te­gri­san u ve­ću evrop­sku po­ro­di­cu mo­ra da pre­u­zme ozbilj­ni­ju ulo­gu i od­go­vor­nost.

Šta su dr­ža­va i mi­ni­star­stvo pred­u­ze­li po­vo­dom po­nov­nog apli­ci­ra­nja Ko­so­va u In­ter­pol, ko­ja je stra­te­gi­ja?

Pr­vog da­na na­kon Ge­ne­ral­ne skup­šti­ne In­ter­po­la u Du­ba­i­ju, mi smo kre­nu­li u no­vu kam­pa­nju, oče­ku­ju­ći da će Pri­šti­na po­no­vo apli­ci­ra­ti. Raz­go­va­ra­mo sa svim ze­mlja­ma, i s oni­ma ko­je su pri­zna­le ta­ko­zva­nu ne­za­vi­snost Ko­so­va i s oni­ma ko­ji ni­su. To je naš po­sao. Mo­je pr­vo pi­ta­nje nji­ma je­ste šta se to pro­me­ni­lo od po­sled­njeg gla­sa­nja u Du­ba­i­ju. Vi­de­li smo da je ve­ći broj ze­ma­lja bio pro­tiv ili uz­dr­žan, čak i uz ogro­man pri­ti­sak ve­li­kih za­pad­nih dr­ža­va. Vi­di­te i da sve ve­ći broj ze­ma­lja po­vla­či pri­zna­nje ta­ko­zva­ne ne­za­vi­sno­sti Ko­so­va. Upu­tio sam pi­sma pred­sed­ni­ku i ge­ne­ral­nom se­kre­ta­ru In­ter­po­la s mol­bom da se apli­ka­ci­ja Pri­šti­ne ne sta­vlja na dnev­ni red, da ne bi­smo po­la­ri­sa­li član­stvo In­ter­po­la i da ne bi­smo po­li­ti­zo­va­li rad ove pro­fe­si­o­nal­ne po­li­cij­ske or­ga­ni­za­ci­je. Na­po­me­nuo sam i da, ako je EU pre­u­ze­la oba­ve­zu da vo­di di­ja­log Be­o­gra­da i Pri­šti­ne, sa­če­ka­ju za­vr­še­tak i da on­da da­lje raz­go­va­ra­mo.

Da li MUP ima bi­lo ka­kvu ko­mu­ni­ka­ci­ju i sa­rad­nju s ko­sov­skim bez­bed­no­snim slu­žba­ma i is­tra­žnim or­ga­ni­ma? Šta se de­ša­va u is­tra­zi ubi­stva Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća, ču­je­mo opreč­ne in­for­ma­ci­je Be­o­gra­da i Pri­šti­ne? Pred­sed­nik je na­ja­vio da će­mo usko­ro ču­ti ime iz­vr­ši­o­ca.

U skla­du s Re­zo­lu­ci­jom 1244, MUP sa struk­tu­ra­ma Pri­šti­ne sa­ra­đu­je pre­ko Eulek­sa. Me­đu­tim, pro­blem je što se Euleks ni­je uklju­či­vao u is­tra­gu ubi­stva Oli­ve­ra Iva­no­vi­ća na na­čin na ko­ji je tre­ba­lo. Ni­su ima­li ne­za­vi­snu is­tra­gu, ni­ti is­tra­gu u ko­ju bi uklju­či­li na­še is­tra­žne or­ga­ne. Na­ža­lost, pri­štin­ske vla­sti ni­su sprem­ne na sa­rad­nju u slu­ča­ju ubi­stva Iva­no­vi­ća. Oči­gled­no im ne od­go­va­ra da se do­đe do isti­ne. To ne zna­či da mi ne­će­mo svo­jim ka­na­li­ma, ko­li­ko god to bi­lo te­ško bez uvi­đa­ja, do­ka­za i sni­ma­ka, da pro­na­đe­mo do­volj­no osno­va da pot­kre­pi­mo ne­ke sum­nje ko­je na­še bez­bed­no­sne slu­žbe ima­ju i da is­tra­gu vo­di­mo u tom prav­cu.

Ko­ji su to ka­na­li i či­me na­ša is­tra­ga ras­po­la­že?

Ne bih da go­vo­rim o na­šim ka­na­li­ma. Broj­ne in­for­ma­ci­je nam sti­žu. Po­li­ci­ja, Bez­bed­no­sno-in­for­ma­tiv­na agen­ci­ja i dru­ge slu­žbe ima­ju stal­ne ak­tiv­no­sti ko­je do­vo­de do ot­kri­va­nja no­vih či­nje­ni­ca i in­for­ma­ci­ja. Is­tra­ga je slo­že­na i za­to du­go tra­je, jer sve mo­ra­mo da pro­ve­ri­mo vi­še pu­ta.

Ko­li­ko je ta­kva is­tra­ga po­u­zda­na?

Pro­fe­si­o­nal­ci iz slu­žbi bez­bed­no­sti i na­še po­li­ci­je zna­ju po­sao. Ono do če­ga oni do­đu ni­su in­for­ma­ci­je re­kla-ka­za­la i ka­fan­ska pri­ča. Sva­ka in­di­ci­ja se utvr­đu­je, pro­ve­ra­va do onih ni­voa do ko­jih mo­že­mo da do­pre­mo. Tru­di­mo se i pre­ko ne­kih part­ner­skih slu­žbi u ino­stran­stvu da do­đe­mo do in­for­ma­ci­ja u ve­zi s od­re­đe­nim vo­zi­li­ma i po­je­din­ci­ma. Tru­di­mo se da na ozbi­ljan na­čin do­đe­mo do kre­di­bil­nih do­ka­za ko­ji mo­gu da uka­žu na iz­vr­ši­o­ce i na­lo­go­dav­ce.

Ne­dav­no je ob­ja­vlje­no da je is­tra­ga ubi­stva advo­ka­ta Og­nja­no­vi­ća pri kra­ju i da usko­ro mo­že­mo da oče­ku­je­mo hap­še­nje uči­ni­la­ca. Zbog če­ga oni još ni­su uhap­še­ni?

Po­li­ci­ja i tu­ži­la­štvo se još ni­su ogla­ša­va­li po­vo­dom ovog slu­ča­ja, bi­lo je sa­mo me­dij­skih spe­ku­la­ci­ja i ne bih ula­zio u to. Sva­kih ne­ko­li­ko ne­de­lja pi­tam in­spek­to­re iz ode­lje­nja za ubi­stva da li ima na­pret­ka. Ne in­te­re­su­ju me de­ta­lji, već že­lim da vi­dim da su i da­lje po­sve­će­ni. Ovaj slu­čaj je­ste vi­so­ko na li­sti pri­o­ri­te­ta.

Ima li na­pret­ka?

Mi­slim da ima. Ali znam da će jav­nost bi­ti za­do­volj­na tek ka­da ne­ko bu­de s li­si­ca­ma na ru­ka­ma i pre­dat tu­ži­la­štvu. I ja ću tek ta­da bi­ti za­do­vo­ljan.

Šta je bio mo­tiv ovog ubi­stva? Jed­na od spe­ku­la­ci­ja je da je stra­dao u ob­ra­ču­nu cr­no­gor­skih kla­no­va, a ne­dav­no su po­me­nu­ti i na­vi­ja­či Zve­zde.

Reč je o pro­fe­si­o­nal­nom ubi­stvu, ali ne bih se iz­ja­šnja­vao o de­ta­lji­ma zbog da­lje is­tra­ge.

Uli­ce su u pret­hod­ne dve go­di­ne bi­le po­pri­šte ob­ra­ču­na kla­no­va, u naj­ve­ćem bro­ju „ka­vač­kog” i „ška­ljar­skog”. Ve­li­ki broj ovih li­kvi­da­ci­ja po­či­njen je usred be­la da­na, zbog če­ga su gra­đa­ni oprav­da­no za­bri­nu­ti za sop­stve­nu bez­bed­nost. Šta po­li­ci­ja pred­u­zi­ma?

Mi smo pred­u­ze­li sve i sma­nji­li broj ubi­sta­va ko­ja ima­ju obe­lež­je or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. Znam da je i jed­no ko­je smo ima­li ove go­di­ne – mno­go. Reč je o Ča­bi De­ru, ko­ji je uhap­šen i ubi­stvo je ra­sve­tlje­no.

Da li je Bren­ton Ta­rant, te­ro­ri­sta s No­vog Ze­lan­da, bo­ra­vio u Sr­bi­ji 2016. go­di­ne? Ima­ju li na­še slu­žbe po­dat­ke o nje­mu? Da li po­sto­ji bo­ja­zan od od­ma­zde u Sr­bi­ji, na ko­ji je ID po­zva­la? 

Iz Hr­vat­ske je u de­cem­bru 2016. ušao u Sr­bi­ju i bio dan ili dva i oti­šao je u Cr­nu Go­ru. Sr­bi­ja s tim čo­ve­kom ne­ma ni­ka­kve ve­ze i mi smo naj­o­štri­je osu­di­li taj mon­stru­o­zni akt ko­ji je po­či­nio. Srp­ska po­li­ci­ja za­jed­no s dru­gim bez­bed­no­snim slu­žba­ma sva­ka­ko ne­će do­zvo­li­ti mo­guć­nost da bi­lo ko po­ku­ša iz­vr­še­nje kri­vič­nog de­la ko­je je u ve­zi s te­ro­ri­zmom.

Ako ode Vučić - odlazim i ja

U to­ku 2019. go­di­ne tre­ba da bu­de iz­bor­na skup­šti­na Srp­ske na­pred­ne stran­ke, na ko­joj je Alek­san­dar Vu­čić na­ja­vio da će se po­vu­ći sa če­la SNS-a. Ho­će­te li vi bi­ti kan­di­dat za pred­sed­ni­ka stran­ke?

Sva­ka­ko mi­slim da je ma­lo pre­u­ra­nje­na na­ja­va da će se Vu­čić po­vu­ći, iako je on to vi­še pu­ta iz­ja­vio. Ve­li­ki broj lju­di u SNS-u mi­sli da bi to bi­lo štet­no za sta­bil­nost ze­mlje, ali i SNS. Uvek ću ga mo­li­ti da ozbilj­no raz­mo­tri ta­kav po­tez. Me­ne ta funk­ci­ja ne za­ni­ma. Ni­ti sam bio kan­di­dat, ni­ti sam da­nas, ni­ti ću bi­ti su­tra. Ba­vlje­nje po­li­ti­kom me za­ni­ma dok je Alek­san­dar Vu­čić u po­li­ti­ci. Ka­da on vi­še ne bu­de u to­me, ne­ću ni ja. Dra­go mi je da sam deo ti­ma ko­ji je us­peo da ura­di ne­što do­bro za na­šu ze­mlju. A po­što se ni­sam ro­dio u fo­te­lji, bi­će mi dra­go da, ka­da do­đe mo­me­nat, po­ka­žem da ni­sam ne­ko ko če­ka da ga me­tlom ote­ra­ju iz fo­te­lje.


Komentari5
d9497
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Zorica
Nasilje se nece tolerisati.
Lek Galenika
Ne dozvoliti anarhiju,huliganstvo i divljaštvo na ulicama gradova.
Тешко разумљиво
Како и зашто, др.Стефановића, који се бави политиком не интересује да се кандидује за председника странке? Зашто ће престати да се бави политиком, ако актуелни председник странке то уради? Где су идеали,борба за бољу Сербију,политичка страст...?
Ivana
Policija dobro radi svoj posao, posebno bih pohvalila kako su reagovali prilikom upada u RTS prosle sedmice.
Laki
Nasa policija je nas ponos....

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja