utorak, 10.12.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 16:27

Ideja o bojkotu izbora nema međunarodnu podršku

SAD se nadaju da će opozicija u Srbiji odustati od neizlaska na birališta i postići dogovor o izbornim uslovima, poručio je Metju Palmer
Autor: Jelena Popadićsubota, 03.08.2019. u 22:00

Što se vi­še pri­bli­ža­va iz­la­zak na bi­ra­li­šta, sti­če se uti­sak da je sve ma­nja šan­sa da se opo­zi­ci­ja uje­di­ni i boj­ko­tu­je re­dov­ne iz­bo­re ko­ji nas oče­ku­ju na­red­nog pro­le­ća. Li­der Dve­ri Bo­ško Ob­ra­do­vić ju­če je iz­ja­vio da ni­ko ne­će spre­ča­va­ti iz­bo­re uko­li­ko bu­du re­gu­lar­ni, ali da ne­će „ćut­ke pre­ći” pre­ko ne­po­šte­nih iz­bo­ra i uko­li­ko vlast ne pri­hva­ti pre­po­ru­ke struč­nog ti­ma i zah­te­ve pro­te­sta „1 od 5 mi­li­o­na”.

Slič­na po­ru­ka sti­gla je i od Dra­ga­na Đi­la­sa, li­de­ra Stran­ke slo­bo­de i prav­de, a Na­rod­na stran­ka na­ja­vi­la je „ak­tiv­nu kam­pa­nju boj­ko­ta”. Me­đu­tim, ovo pi­ta­nje iza­zva­lo je ozbilj­nu po­de­lu u DS-u, dok je li­der PSG-a Ser­gej Tri­fu­no­vić pro­tiv­nik ide­je boj­ko­ta. Stra­te­gi­ja ne­iz­la­ska na bi­ra­li­šta ni­je bli­ska ni po­je­di­nim čla­no­vi­ma Dve­ri, a otvo­re­no joj se pro­ti­ve DSS, SPAS, LDP, LSV, SRS... 

Ali ni­su sa­mo po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci iz re­do­va sa­me opo­zi­ci­je ono što ne ide na­ru­ku za­go­vor­ni­ci­ma boj­ko­ta. Ohra­bru­ju­će po njih ni­je zvu­ča­la ni naj­no­vi­ja po­ru­ka za­me­ni­ka po­moć­ni­ka ame­rič­kog dr­žav­nog se­kre­ta­ra za evrop­ska i evro­a­zij­ska pi­ta­nja Me­tjua Pal­me­ra. Zva­nič­nik Stejt de­part­men­ta re­kao je za Glas Ame­ri­ke da se SAD na­da­ju da će opo­zi­ci­ja u Sr­bi­ji od­u­sta­ti od boj­ko­ta iz­bo­ra i po­sti­ći do­go­vor o iz­bor­nim uslo­vi­ma. „Sva­ka­ko se to­me na­da­mo. Iz­bo­ri su mno­go bo­lji ka­da na nji­ma uče­stvu­ju sve par­ti­je. Va­žno je da gra­đa­ni Sr­bi­je ima­ju pra­vo na re­a­lan iz­bor. Na­da­mo se da će dve stra­ne mo­ći da se usa­gla­se i da će opo­zi­ci­ja uče­stvo­va­ti u iz­bor­nom pro­ce­su jer smo ih na to kon­stant­no i ohra­bri­va­li”, ka­zao je Pal­mer, ko­ji je za­pra­vo po­no­vio stav ko­ji je iz­neo pre oko me­sec da­na to­kom bo­rav­ka u na­šoj ze­mlji. 

Na­kon ove iz­ja­ve ogla­sio se Dra­gan Đi­las, ko­ji je za Be­tu po­no­vio da, bez ob­zi­ra na po­sle­di­ce, osta­je pri­vr­žen ide­ji da u ze­mlji bez slo­bo­de i de­mo­kra­ti­je ne­ma ni iz­bo­ra. Do­dao je da će, u bor­bi za slo­bod­nu Sr­bi­ju, sa­mi iz­vo­je­va­ti po­be­du. „Od­lu­ku da boj­ko­tu­je­mo iz­bo­re, uko­li­ko se ne pri­hva­te zah­te­vi opo­zi­ci­je i pri­me­ne pre­po­ru­ke struč­nog ti­ma pro­te­sta ’1 od 5 mi­li­o­na’, do­ne­li smo u do­go­vo­ru s gra­đa­ni­ma i ona se ne mo­že pro­me­ni­ti”, na­veo je Đi­las.

Me­đu­tim, ana­li­ti­ča­ri su sa­gla­sni u oce­ni da bi boj­kot imao smi­sla je­di­no ka­da bi ga se sve opo­zi­ci­o­ne par­ti­je pri­dr­ža­va­le. Čak i ka­da bi se to de­si­lo, pi­ta­nje je ka­kve bi po­sle­di­ce ima­la ova od­lu­ka i ka­da bi efek­ti bi­li vi­dlji­vi. Na­ro­či­to ako se ima u vi­du da je me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca pri­zna­la re­zul­ta­te lo­kal­nih iz­bo­ra u Al­ba­ni­ji na ko­ji­ma je uče­stvo­va­la sa­mo So­ci­ja­li­stič­ka par­ti­ja ak­tu­el­nog pre­mi­je­ra Edi­ja Ra­me, ko­ja je for­mi­ra­la vlast u 60 op­šti­na, dok opo­zi­ci­ja od boj­ko­ta fak­tič­ki ni­je ima­la ni­ka­kvu ko­rist.

Po­li­ti­ko­log Bo­ban Sto­ja­no­vić za „Po­li­ti­ku” pak ka­že da efek­ti even­tu­al­nog boj­ko­ta ne mo­gu da bu­du vi­dlji­vi pre­ko no­ći. „Mno­gi sma­tra­ju da, uko­li­ko su iz­bo­ri u ne­de­lju, u po­ne­de­ljak ne­ko mo­že da do­đe i ka­že da su iz­bo­ri ne­va­že­ći, što se ne­će de­si­ti. Me­đu­tim, uko­li­ko sve opo­zi­ci­o­ne par­ti­je bu­du je­din­stve­ne u boj­ko­tu, si­gu­ran sam da će me­đu­na­rod­ni ak­te­ri uti­ca­ti na vlast da do­đe do pro­me­na do na­red­nih iz­bo­ra. To zna­či da bi efe­kat boj­ko­ta mo­gao da bu­de vi­dljiv 2024. go­di­ne”, ka­že Sto­ja­no­vić. Ka­da je u pi­ta­nju Pal­me­ro­va iz­ja­va da SAD ne po­dr­ža­va­ju boj­kot, Sto­ja­no­vić na­gla­ša­va da ona ja­sno po­ru­ču­je da me­đu­na­rod­ni ak­te­ri že­le sta­bil­nost. Me­đu­tim, na­sta­vlja, u tre­nut­ku ka­da ne­ma­te opo­zi­ci­ju na iz­bo­ri­ma ne­će­te ima­ti ni sta­bil­nost, ta­ko da će EU i SAD, u tom slu­ča­ju, si­gur­no in­si­sti­ra­ti da se po­stig­ne „mir u ku­ći”. 

Ko­li­ko gra­đa­ni ve­ru­ju u boj­kot iz­bo­ra, ali i u iz­ja­ve o to­me, po­ka­za­lo je jul­sko is­tra­ži­va­nje agen­ci­je „Fak­tor plus”. Čak 74 od­sto is­pi­ta­ni­ka ne ve­ru­je da će opo­zi­ci­ja boj­ko­to­va­ti par­la­men­tar­ne iz­bo­re, a sa­mo 18 od­sto sma­tra su­prot­no. Na pi­ta­nje o mo­guć­no­sti do­go­vo­ra vla­sti i opo­zi­ci­je o iz­bor­nim uslo­vi­ma, 36 od­sto is­pi­ta­nih gra­đa­na sma­tra da će do­go­vor bi­ti po­stig­nut, a 32 od­sto sma­tra da će do do­go­vo­ra do­ći „ja­ko te­ško”. Sve­ga 28 od­sto mi­sli da do­go­vor ni­je mo­guć. 

Bo­ban Sto­ja­no­vić, me­đu­tim, na­gla­ša­va da bi opo­zi­ci­ja tre­ba­lo da vo­di ak­tu­el­nu kam­pa­nju boj­ko­ta i u slu­ča­ju da ve­ći­na par­ti­ja ne iza­đe na iz­bo­re, a oni ko­ji iza­đu ne mo­gu se sma­tra­ti pra­vom opo­zi­ci­jom. „Pi­ta­nje je ko bi uop­šte pre­šao cen­zus u si­tu­a­ci­ji ka­da je­dan deo opo­zi­ci­je boj­ko­tu­je bi­ra­če. Mo­žda bi uje­di­nje­ni SzS ušao u skup­šti­nu, ali ne mi­slim da bi to us­peo PSG”, do­da­je Sto­ja­no­vić. 

S dru­ge stra­ne, ana­li­ti­čar Bran­ko Ra­dun ju­če je na­pi­sao na „Tvi­te­ru” da bi boj­kot iz­bo­ra imao smi­sla sa­mo ako ga po­dr­ži ce­la opo­zi­ci­ja. „De­ve­de­se­te su po­ka­za­le da je boj­kot bio ne­u­spe­šan za one ko­ji boj­ko­tu­ju, a šan­sa za one ko­ji ni­su boj­ko­to­va­li za­to što ni­je bi­lo je­din­stva opo­zi­ci­je po ovom pi­ta­nju”, pro­ko­men­ta­ri­sao je Ra­dun.

Po­vo­dom iz­ja­ve Me­tjua Pal­me­ra, pred­sed­nik Cen­tra za spolj­nu po­li­ti­ku Dra­gan Đu­ka­no­vić iz­ja­vio je ju­če da je ame­rič­ki zva­nič­nik Me­tju Pal­mer po­slao po­ru­ku i pred­stav­ni­ci­ma vla­sti i opo­zi­ci­je da bi tre­ba­lo di­ja­lo­gom da do­đu do re­še­nja i iza­đu na pred­sto­je­će iz­bo­re. „Zva­nič­ni­ci SAD ima­ju taj stav već du­že vre­me i ne sma­tram da je neo­če­ki­va­no. Po­ru­ka je ja­sna da bi tre­ba­lo da do­đe do di­ja­lo­ga, a kom­pro­mi­som do re­še­nja”, za­klju­čio je Đu­ka­no­vić.

 


Komentari19
7b466
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

pakita
"за­ме­ни­ка по­моћ­ни­ка аме­рич­ког др­жав­ног се­кре­та­ра" хахаха
Боро
ЈА да сам власт у некој земљи, отварао би шампањац сваки пут кад би "опозиција" бојкотовала изборе!
Zeljko
Pa, ako medjunarodna zajednica bas zahteva, izacicemo na izbore cisto da se oni ne ljute.... Salim se. Bojkot.
Nenad M.
Neizlazak na izbore,ali izlazak na ulice , tj. aktivni bojkot (čak i aktivniji no da se vodi predizborna kampanja). Trideset godina pozorišta je bilo dovoljno,sada je vreme za temeljnu promenu sistema.
Trifun
Bojkotom deo opozicije unapred pravi alibi za izgubljene izbore.Realno nemaju vise od 10-15% podrske gradjana Srbije.Bojkotom bi da sacuvaju obraz pred pristalicama.Sve ostalo su trice i kucine..Izborni uslovi nista nisu gori nego sto su bili kada je sadasnja vlast(tadasnja opozicija) ubedljivo pobedila danasnju opoziciju(tadasnju vlast)..Bojkot,visemesecne setnje i sl,ne mogu nadomestiti ono sto fali opoziciji(delu):Nemaju dobar program kojeg bi suprostavili vlasti i njime privukli birace..

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja