nedelja, 09.05.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
subota, 30.11.2019. u 11:03 Jelena Cerovina

Ame­ri­ka oče­ku­je od Ru­si­je da po­štu­je srp­ske stra­te­ške ci­lje­ve

U stra­te­škom in­te­re­su SAD je da se Sr­bi­ja raz­vi­ja kao mo­der­na, de­mo­krat­ska, pro­spe­ri­tet­na evrop­ska dr­ža­va, u mi­ru sa su­se­di­ma, ka­žu za „Po­li­ti­ku” u ame­rič­koj am­ba­sa­di
(Фото Бета АП)

„Ame­rič­ka po­li­ti­ka pre­ma Sr­bi­ji ni­je se pro­me­ni­la i u stva­ri je osta­la ista du­gi niz go­di­na. Mi raz­u­me­mo in­te­res Sr­bi­je da raz­vi­ja po­zi­tiv­ne od­no­se s ni­zom part­ne­ra i oče­ki­va­li bi­smo da će i osta­li srp­ski part­ne­ri po­ka­za­ti slič­no po­što­va­nje i po­dr­šku za srp­ske stra­te­ške ci­lje­ve”, ka­žu za „Po­li­ti­ku” u am­ba­sa­di SAD, od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje da li bi iz­ve­štaj Pen­ta­go­na, u ko­me se ka­že da je Sr­bi­ja naj­po­pu­stlji­vi­je okru­že­nje ka­da je reč o ru­skom uti­ca­ju na za­pad­nom Bal­ka­nu, mo­gao da uti­če na bu­du­ći kurs Va­šing­to­na pre­ma Be­o­gra­du.

Iz­ve­štaj Pen­ta­go­na da­ti­ra iz ma­ja ove go­di­ne, ali je sa­da ak­tu­e­li­zo­van zbog iz­ja­ve Edvar­da Džo­ze­fa, pro­fe­so­ra Uni­ver­zi­te­ta Džon Hop­kins u Va­šing­to­nu. On je po­ru­čio da oce­ne ame­rič­kog mi­ni­star­stva od­bra­ne o to­me da je Sr­bi­ja in­ten­zi­vi­ra­la sa­rad­nju s Ru­si­jom ot­kad je na vla­sti SNS, po­tvr­đu­ju „ono u šta se du­go sum­nja­lo” i da za­to mo­ra da se pro­me­ni od­nos Za­pa­da pre­ma Alek­san­dru Vu­či­ću. U ame­rič­koj am­ba­sa­di pod­se­ća­ju i da je am­ba­sa­dor En­to­ni God­fri ne­dav­no ob­ja­snio da je u stra­te­škom in­te­re­su SAD da se Sr­bi­ja raz­vi­ja kao mo­der­na, de­mo­krat­ska, pro­spe­ri­tet­na evrop­ska dr­ža­va, ko­ja je u mi­ru sa su­se­di­ma i ko­ja de­mon­stri­ra pu­no po­što­va­nje vla­da­vi­ne za­ko­na i po­sve­će­na je ga­ran­to­va­nju pra­va svih nje­nih gra­đa­na.

„U pot­pu­no­sti po­dr­ža­va­mo na­ve­de­ni cilj Sr­bi­je u evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma i član­stvu u EU. Ta­ko­đe po­štu­je­mo srp­sku po­li­ti­ku voj­ne ne­u­tral­no­sti. Naš an­ga­žman sa Sr­bi­jom – i ame­rič­kom teh­nič­kom po­mo­ći, ko­ja se u ve­li­koj me­ri re­a­li­zu­je pre­ko USA­ID-a – ima za cilj da po­mog­ne Sr­bi­ji u po­sti­za­nju za­cr­ta­nog ci­lja, evrop­ske in­te­gra­ci­je”, ka­žu u am­ba­sa­di za naš list. U iz­ve­šta­ju Pen­ta­go­na se ta­ko­đe na­po­mi­nje i da je „na­kon 2012. go­di­ne Srp­ska na­pred­na stran­ka pred­u­ze­la ko­ra­ke ka­ko bi po­ve­ća­la voj­nu sa­rad­nju s Ru­si­jom” kao i da je ta sa­rad­nja re­zul­ti­ra­la pot­pi­si­va­njem ugo­vo­ra o stra­te­škoj sa­rad­nji u no­vem­bru 2013. i da je­di­no Sr­bi­ja od ze­ma­lja za­pad­nog Bal­ka­na ima pot­pi­sa­ne ugo­vo­re o sa­rad­nji u obla­sti bez­bed­no­sti.

A ju­če, dan na­kon što su Džo­ze­fo­ve po­ru­ke us­ko­me­ša­le stra­sti, u Be­o­gra­du je bo­ra­vio za­me­nik ru­skog mi­ni­stra spolj­nih po­slo­va Alek­san­dar Gru­ško i sa­stao se sa srp­skim dr­žav­nim vr­hom. Po­se­ta je deo pri­pre­ma za su­sret Vla­di­mi­ra Pu­ti­na i Alek­san­dra Vu­či­ća u So­či­ju 4. de­cem­bra. Vu­čić je ru­skom zva­nič­ni­ku re­kao da sa­sta­nak s Pu­ti­nom oče­ku­je s ve­li­kom na­dom i iz­ra­zio za­do­volj­stvo di­na­mi­kom su­sre­ta vi­so­kih zva­nič­ni­ka dve ze­mlje. Is­ta­kao je, ta­ko­đe, da je za nje­ga taj su­sret od iz­u­zet­nog zna­ča­ja, pri­li­ka za sa­dr­ža­jan raz­go­vor i raz­me­nu sta­vo­va o glo­bal­nim i re­gi­o­nal­nim pi­ta­nji­ma, kao i naj­va­žni­jim pi­ta­nji­ma srp­sko-ru­ske sa­rad­nje, po­seb­no eko­nom­ske.

Alek­san­dar Gru­ško: Mno­ge sna­ge že­le da Bal­kan i Sr­bi­ju pre­tvo­re u are­nu po­li­tič­ke kon­fron­ta­ci­je i sta­ve je pred ve­štač­ki iz­bor iz­me­đu Ru­si­je i Za­pa­da (Foto Predsedništvo Srbije)

Pred­sed­nik je za­hva­lio Ru­si­ji za raz­u­me­va­nje na­ših dr­žav­nih i na­ci­o­nal­nih in­te­re­sa i ak­tiv­nu po­dr­šku u oču­va­nju te­ri­to­ri­jal­nog in­te­gri­te­ta i su­ve­re­ni­te­ta, po­seb­no u me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ta­ko­đe je za­hva­lio ru­skim zva­nič­ni­ci­ma što če­sto po­se­ću­ju Sr­bi­ju jer to go­vo­ri o že­lji Ru­si­je da odr­ža­va bli­ske od­no­se s na­šom ze­mljom. Vu­čić je na­gla­sio i da Sr­bi­ja osta­je ver­na svo­joj po­li­ti­ci voj­ne ne­u­tral­no­sti, što će, na­ja­vio je, ja­sno i ne­dvo­smi­sle­no po­tvr­di­ti usva­ja­njem od­go­va­ra­ju­ćih stra­te­ških do­ku­me­na­ta.

Ko­men­ta­ri­šu­ći iz­ve­štaj Pen­ta­go­na, Ivi­ca Da­čić je po­sle su­sre­ta s Gru­škom re­kao da su „na­še ru­ke otvo­re­ne za za­gr­lja­je, sa­mo fa­le ru­ke ko­je bi se gr­li­le s na­ma”. Gru­ško ni­je go­vo­rio o iz­ve­šta­ju jer, ka­ko je re­kao, kao di­plo­ma­ta ne ko­men­ta­ri­še tekst ko­ji ni­je či­tao, ali je po­ru­čio da se Ru­si­ja za­la­že za to da Bal­kan bu­de mir­no, sta­bil­no pod­ruč­je Evro­pe. Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, mno­ge sna­ge že­le da Bal­kan i Sr­bi­ju pre­tvo­re u are­nu po­li­tič­ke kon­fron­ta­ci­je i da te iste sna­ge že­le da ih sta­ve pred ve­štač­ki iz­bor iz­me­đu Ru­si­je i Za­pa­da. „Iz­me­đu Sr­bi­je i Ru­si­je i srp­skog i ru­skog na­ro­da po­sto­ji iskre­no isto­rij­sko pri­ja­telj­stvo i sva­ko nor­ma­lan bi mo­gao da se pi­ta za­što i ko­me ta­kvi do­bri od­no­si mo­gu da sme­ta­ju”, re­kao je Gru­ško.

Ana­li­ti­čar Vla­de Ra­du­lo­vić sma­tra da su ovo sve po­li­tič­ke po­ru­ke Be­o­gra­du i da to ne zna­či da se tre­ba s ne­kim za­me­ra­ti. Či­nje­ni­ca je, sma­tra on, i da će Sr­bi­ja mo­ra­ti što pre da se opre­de­li. „Mi se bo­ri­mo da oču­va­mo po­li­ti­ku voj­ne ne­u­tral­no­sti. Ta­ko­đe je či­nje­ni­ca i da ima­mo in­te­ziv­nu sa­rad­nju s NA­TO-om, ka­ko sa sa­ve­zom, ta­ko i bi­la­te­ral­no sa ze­mlja­ma čla­ni­ca­ma NA­TO-a. Ali je či­nje­ni­ca i da je in­te­zi­vi­ra­na sa­rad­nja s Ru­si­jom, i to ka­ko voj­no–voj­na kroz raz­li­či­te za­jed­nič­ke ve­žbe, ta­ko i voj­no-teh­nič­ka kroz na­bav­ku voj­ne opre­me. Na vi­so­kom ni­vou je i po­li­tič­ka sa­rad­nja, pre sve­ga u bor­bi za Ko­so­vo”, ka­že Ra­du­lo­vić i do­da­je da se to mo­ra sa­gle­da­ti, ima­ju­ći u vi­du da je Ru­si­ji za­pad­ni Bal­kan u fo­ku­su jer ov­de ima­ju stra­te­ške in­te­re­se. A ta­kvi od­no­si, ka­že, po­či­nju da sme­ta­ju ne­kim pla­no­vi­ma Va­šing­to­na, mo­žda i onim za član­stvo Sr­bi­je u NA­TO-u.

Komеntari18
3d8e0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Velizar Nikolic
A zasto vi ne postujete nacionalne interese Srbije!? Sta je sa Kosovom i Metohijom, koja je vekovna sveta srpska zemlja, vi ste nam je oteli, nisu rusi!!!
mrljavko
nije potrebno da ocekuje, jer Rusija ih postuje, dok Amerika slicnim ponasanjem ne mozenikako da se pohvali. U krajnjem slucaju Amerika i ne zna i nece da zna stvarne i prave srpske strateske ciljeve, vec svoje strateske ciljeve proglasava srpskim strateskim ciljevima. Sta su uopste americka vidjenja potrebna Srbiji. Ona Srbiji nisu potrebna, vec Americi koja je hiljadama i hiljadama kilometara daleko. Toga bi trebalo da budu svesni i da znaju. Da znaju koliko su stvarno daleko.
ниола ј.
Замолио бих САД-е, да нас више не бране.
Slavko Mirkovic
A mi ocekujemo da expresno spakujete kofere, i da zauvek nestanete sa srpske zemlje. Nismo vam mi Indijanci! Rusa sto se tice, pod hitno im odobriti otvaranje vojne baze u Sriji, na lokaciji koju sami odaberu. To su nasi strateski interesi!
joca
kao obican gradjanin sam se jos 1999-te opredelio a verujem i velika vecina. jasno je da vlast ne moze zvanicno da kaze mi cemo ovamo ili tamo. iako sam na pravoj strani a ne na strani onih koji oruzjem i svim sredstvima uteruju demokratiju i priznaju raznorazne "predsednike" mislim da bi pored vojne Srbija trebala proglasiti i politicku neutralnost. dakle biti u dobrim odnosima sa svima i ne biti nikome neprijatelj. u EU cemo ionako 2345 god. u petom krugu ako je bude bilo.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja