ponedeljak, 17.02.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:33
„POLITIKA” SAZNAJE: VELIKE PROMENE U OBRAZOVANjU BUDUĆIH SPORTISTA

Uvodi se prijemni za Sportsku gimnaziju

Ko ne bude uspešan u sportu, moraće da nastavi obrazovanje u drugoj školi. – Umesto fizičkog vaspitanja, dva nova predmeta: sport i trening i sport i zdravlje. – Zgradu čeka rekonstrukcija, a đake privremena seoba
Autor: Milenija Simić-Miladinovićponedeljak, 30.12.2019. u 20:00
Зграда Спортске гимназије у Ули­ци Хер­цег Стје­па­на у Београду (Фо­то М. Симић Миладиновић)

Pred­sto­je­ća go­di­na bi­će pre­lom­na za sred­njo­škol­sko obra­zo­va­nje bu­du­ćih vr­hun­skih spor­ti­sta u Sr­bi­ji. Je­di­nu ško­lu ko­ja je pre 17 go­di­na osno­va­na da bi se na­sta­va pri­la­go­di­la tem­pu mla­dih aso­va na pra­gu pro­fe­si­o­nal­ne ka­ri­je­re – Sport­sku gim­na­zi­ju, oče­ku­ju ko­re­ni­te pro­me­ne u sva­kom smi­slu, sa­zna­je „Po­li­ti­ka”. 

Na­me­ra je da se uve­de pri­jem­ni is­pit ko­ji do sa­da ni­je bio uslov za upis, za­tim da u prak­si za­ži­vi ko­ri­go­va­nje đač­ke po­pu­la­ci­je pre­ma sport­skim do­me­ti­ma ta­ko da u klu­pa­ma ove ku­će zna­nja od pr­vog do če­tvr­tog raz­re­da uče is­klju­či­vo naj­u­spe­šni­ji spor­ti­sti a da se oda­tle uda­lje oni ko­ji po­su­sta­nu u sport­skoj ka­ri­je­ri. Gim­na­zi­jal­ci bi uči­li po re­for­mi­sa­nom pro­gra­mu za da­ro­vi­te u spe­ci­ja­li­zo­va­nim ode­lje­nji­ma za spor­ti­ste, što ute­me­lju­je mo­guć­nost otva­ra­nja ova­kvih ode­lje­nja i u dru­gim ško­la­ma. Ta­ko, na pri­mer, ode­lje­nja za ta­len­to­va­ne ma­te­ma­ti­ča­re po­sto­je van Ma­te­ma­tič­ke gim­na­zi­je u mno­gim ško­la­ma ši­rom Sr­bi­je.

Iz­ra­đen je Plan na­sta­ve i uče­nja za uče­ni­ke s po­seb­nim spo­sob­no­sti­ma koji je usvo­jen u pe­tak, na po­sled­njoj sed­ni­ci Na­ci­o­nal­nog pro­svet­nog sa­ve­ta u 2019. go­di­ni. To je za naš list po­tvr­đe­no iz vi­še iz­vo­ra ko­ji uče­stvu­ju u ra­du ovog, i sa­da ključ­nog, ali su­štin­ski sa­ve­to­dav­nog pro­svet­nog te­la.

Oče­ki­va­ne iz­me­ne u na­či­nu ra­da Sport­ske ne­će se za­u­sta­vi­ti na ve­li­kom si­stem­skom una­pre­đe­nju jer, ka­ko sa­zna­je­mo, nje­no ma­tič­no zda­nje u Uli­ci Her­ceg Stje­pa­na sle­de­će go­di­ne oče­ku­je ka­pi­tal­na ob­no­va. To zna­či da će đa­ci mo­ra­ti da se ise­le i vra­te pod­sta­nar­skom ži­vo­tu dok tra­je re­kon­struk­ci­ja zgra­de pod či­jim su se kro­vom sku­ći­li pre sa­mo dve go­di­ne, i to po­sle bez­ma­lo de­ce­ni­je ra­da u ote­ža­nim uslo­vi­ma, pod kro­vom Voj­ne gim­na­zi­je jer Sport­ska ta­da ni­je ima­la svo­ju zgra­du.

Me­đu naj­va­žni­jim no­vi­na­ma is­ti­če se da spor­ti­sti gim­na­zi­jal­ci u ras­po­re­du vi­še ne­će ima­ti fi­zič­ko vas­pi­ta­nje, ali će do­bi­ti dva no­va pred­me­ta ko­ji će bi­ti oba­ve­zni za sve če­ti­ri go­di­ne ško­lo­va­nja. Je­dan od tih pred­me­ta je sport i tre­ning, a dru­gi je pod na­zi­vom sport i zdra­vlje. To će bi­ti oba­ve­zni pred­me­ti ko­ji će na ne­delj­nom ni­vou pod­ra­zu­me­va­ti naj­ma­nje je­dan te­o­rij­ski čas i dva ili vi­še ča­so­va ve­žbi. Do sa­da je Sport­ska ra­di­la po pla­nu i pro­gra­mu na­sta­ve i uče­nja za gim­na­zi­je op­šteg ti­pa, i to će se me­nja­ti. Otu­da će spor­ti­sti na osno­vu iz­me­na pred­vi­đe­nih usvo­je­nim pla­nom, iz­me­đu osta­log, uči­ti kao i nji­ho­vi vr­šnja­ci u dru­štve­no-je­zič­kom sme­ru gim­na­zi­ja. Dva stra­na je­zi­ka u sve če­ti­ri go­di­ne gim­na­zij­skog obra­zo­va­nja za spor­ti­ste bi­će iden­tič­no za­stu­plje­na po bro­ju ča­so­va. Ško­la će u po­nu­di ima­ti li­stu stra­nih je­zi­ka u skla­du s ka­drov­skim mo­guć­no­sti­ma ta­ko da će uče­ni­ci uglav­nom mo­ći da na­sta­ve da iz­u­ča­va­ju one stra­ne je­zi­ke ko­je su uči­li i u osnov­noj. Od kla­sič­nih je­zi­ka ima­će la­tin­ski sa­mo u pr­vom raz­re­du. 

Bi­će oču­va­na do­sa­da­šnja spe­ci­fič­nost kon­kur­sa za upis u ovu ško­lu u de­lu ko­ji se od­no­si na oba­ve­zno uve­re­nje o re­dov­nom tre­ni­ra­nju, us­pe­si­ma, igra­nju za re­pre­zen­ta­ci­ju i osvo­je­nim me­da­lja­ma. Osta­je pra­vi­lo da će za me­sto u pr­vom raz­re­du mo­ći da kon­ku­ri­šu osma­ci po­sve­će­ni fud­ba­lu, ko­šar­ci, va­ter­po­lu, te­ni­su, bo­ri­lač­kim ve­šti­na­ma, stre­lja­štvu, gol­fu, umet­nič­kom kli­za­nju, skvo­šu... ali na osno­vu po­tvr­de nad­le­žnog na­ci­o­nal­nog sport­skog sa­ve­za o ostva­re­nim sport­skim re­zul­ta­ti­ma.

Me­đu­tim, no­vi na­čin ra­da pred­vi­đa da Sport­ska pre­ra­ste u ta­ko­zva­nu in-aut gim­na­zi­ju: uko­li­ko u to­ku ško­lo­va­nja u ode­lje­nji­ma spe­ci­ja­li­zo­va­nim za vr­hun­ske spor­ti­ste đa­ci iza­đu iz si­ste­ma spor­ta, ne­će mo­ći da na­sta­ve pohađanje nastave, ali će mo­ći da se pre­ba­ce u ne­ku dru­gu ško­lu. Ide­ja je da ko ne bu­de uspe­šan u spor­tu, sve če­ti­ri go­di­ne ško­lo­va­nja, ne­će mo­ći da za­vr­ši Sport­sku gim­na­zi­ju. 

Ta­ko­đe, uče­ni­ci iz dru­gih ško­la ko­ji u to­ku sred­njo­škol­skog obra­zo­va­nja stek­nu sta­tus re­pre­zen­ta­tiv­nog spor­ti­ste, što sa so­bom no­si ve­li­ke te­ško­će u uskla­đi­va­nju škol­skih i sport­skih oba­ve­za, mo­ći će da pre­đu u gim­na­zi­ju za spor­ti­ste, u ko­joj će na­sta­va bi­ti upri­li­če­na što je vi­še mo­gu­će u skla­du sa zah­te­vi­ma pro­fe­si­o­nal­ne sport­ske ka­ri­je­re. Tu se naj­pre mi­sli na jed­no­smen­ski rad, s ka­sni­jim po­čet­kom i ra­ni­jim za­vr­šet­kom na­sta­ve da bi đa­ci sti­za­li na pre­po­dnev­ne i po­po­dnev­ne tre­nin­ge. Raz­mi­šlja se i o uvo­đe­nju or­ga­ni­zo­va­ne is­hra­ne za spor­ti­ste na na­sta­vi. Spor­ti­sti­ma đa­ci­ma bi do­bro do­šlo da im se for­mal­no omo­gu­ći uče­nje na da­lji­nu, jer ova de­ca če­sto oprav­da­no iz­o­sta­ju iz ško­le zbog uče­stvo­va­nja na sport­skim pri­pre­ma­ma ili na­ci­o­nal­nim, evrop­skim, svet­skim pr­ven­stvi­ma.

Ideja ministra Šarčevića

Inicijativu za velike promene u douniverzitetskom obrazovanju sportista pokrenuo je ministar prosvete Mladen Šarčević. Prvi koraci, nakon što je NPS usvojio nov plan za učenike s posebnim sposobnostima za sport,

vode na adresu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja čiji je posao da, prema datom planu, izradi nov program nastave i učenja.


Komentari0
b5377
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Početna /

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja