utorak, 13.04.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
ponedeljak, 03.02.2020. u 17:00 Alek­san­dra Pe­tro­vić

Podmitljive sudije treba najstrože kažnjavati

Prak­sa po­ka­zu­je da su iz­re­če­ne sank­ci­je znat­no bla­že u od­no­su na za­pre­će­ne, a ve­ru­je se da je osam pre­su­da za de­vet go­di­na mno­go ma­nje od bro­ja neo­t­kri­ve­nih slu­ča­je­va
(Драган Стојановић)

Ape­la­ci­o­ni sud u Be­o­gra­du je to­kom po­sled­njih de­vet go­di­na do­neo osam ko­nač­nih pre­su­da ko­ji­ma su zbog pri­ma­nja mi­ta, tr­go­vi­ne uti­ca­jem i zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja osu­đe­ni funk­ci­o­ne­ri u pra­vo­su­đu – se­dam su­di­ja i je­dan tu­ži­lac. Po­sled­njom od­lu­kom, od 24. ja­nu­a­ra ove go­di­ne, pred­sed­nik Pri­vred­nog su­da u Za­je­ča­ru Go­ran Kr­stić osu­đen je na dve i po go­di­ne za­tvo­ra zbog tr­go­vi­ne uti­ca­jem. Zah­te­vao je i pri­mio na­gra­du od 10.000 evra, na­vo­di se u pre­su­di. 

Na tri go­di­ne za­tvo­ra zbog pri­ma­nja mi­ta osu­đen je za­me­nik tu­ži­o­ca u Po­že­gi Ča­slav Ma­sla­re­vić, a na go­di­nu da­na kuć­nog za­tvo­ra zbog tr­go­vi­ne uti­ca­jem su­di­ja Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du Bra­ni­slav Bla­žić i su­di­ja za pre­kr­ša­je iz Čač­ka Mi­o­drag Pla­zi­nić. 

Zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i kr­še­nja za­ko­na su­di­ja­ma su iz­ri­ca­ne i za­tvor­ske ka­zne i uslov­ne osu­de. 

Za tr­go­vi­nu uti­ca­jem Kri­vič­ni za­ko­nik pro­pi­su­je od šest me­se­ci do pet go­di­na, a za pri­ma­nje mi­ta od dve do 12 go­di­na za­tvo­ra, pa se mo­že za­klju­či­ti da ape­la­ci­o­ne su­di­je ni­su bi­le na­ro­či­to stro­ge pre­ma svo­jim ko­le­ga­ma. 

– Ko­rup­ci­je ima u pra­vo­su­đu kao i u svim seg­men­ti­ma dru­štva. Pro­blem je u to­me što pra­vo­su­đe tre­ba da bu­de onaj seg­ment ko­ji se bo­ri pro­tiv ko­rup­ci­je. Kon­kret­ni slu­ča­je­vi na­ru­ša­va­ju po­ve­re­nje gra­đa­na u sud i do­pri­no­se ne­ga­tiv­noj per­cep­ci­ji pra­vo­su­đa u jav­no­sti – ka­že Omer Ha­dži­o­me­ro­vić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du.

Sma­tra da je neo­p­hod­no us­po­sta­vi­ti kon­trol­ni me­ha­ni­zam i si­stem u ko­me su­di­ja mo­ra ima­ti do­bre uslo­ve ra­da, do­bru pla­tu, ne­za­vi­snost i si­gur­nost. Na­gla­ša­va da je pre­ven­ci­ja mno­go va­žni­ja od ka­žnja­va­nja.

– Si­stem tre­ba da bu­de ta­ko po­sta­vljen da su­di­ji ne pad­ne na pa­met da tra­ži mi­to, a i ako to ura­di – da će bi­ti ot­kri­ven. Ka­da bi­smo na­pra­vi­li eks­pe­ri­ment i do­ve­li švaj­car­skog su­di­ju u srp­sko pra­vo­su­đe, on bi vre­me­nom po­stao isti kao i na­še su­di­je. I obr­nu­to, naš su­di­ja bi se uklo­pio u švaj­car­ski si­stem. Ho­ću da ka­žem da si­stem u ve­li­koj me­ri opre­de­lju­je po­na­ša­nje svih lju­di, pa i su­di­ja. Ne bih vo­leo da se ovo shva­ti kao oprav­da­nje za osu­đe­ne su­di­je, jer za ta­kve stva­ri ne­ma iz­go­vo­ra – na­vo­di Ha­dži­o­me­ro­vić. 

Advo­kat Du­šan Bra­tić, ko­ji je bio pu­no­moć­nik ošte­će­ne D. M. u po­stup­ku pro­tiv pred­sed­ni­ka Pri­vred­nog su­da u Za­je­ča­ru, od tre­nut­ka ka­da je od­lu­či­la da pri­ja­vi slu­čaj, ka­že da uzro­ci kri­mi­na­li­te­ta jed­na­ko uti­ču na sve gra­đa­ne – i na ma­lo­let­ni­ke i na rad­ni­ke i na su­di­je.

– Dru­štvo tre­ba da omo­gu­ći su­di­ja­ma uslo­ve ži­vo­ta i ra­da do­stoj­ne funk­ci­je ko­ju oba­vlja­ju, pa se tek on­da mo­že oče­ki­va­ti da ne po­sr­ću pred iza­zo­vi­ma. Su­di­je ni­su bo­go­vi. I oni su lju­di i ži­ve u ovom dru­štvu – sma­tra advo­kat Bra­tić.

Na­gla­ša­va da su gra­đa­ni obes­hra­bre­ni ka­da shva­te da će bi­ti su­o­če­ni sa ko­rup­ci­jom ta­mo gde oče­ku­ju da do­bi­ju prav­du.

– Onaj ko se u ne­kom sud­skom po­stup­ku na­đe u si­tu­a­ci­ji da su­di­ja od nje­ga zah­te­va mi­to, te­ško se od­lu­ču­je da to pri­ja­vi, a i ka­da pri­ja­vi on­da ga če­ka tr­no­vit i mu­ko­tr­pan put. Ni­sam si­gu­ran da će gra­đa­nin ko­ji je jed­nom ta­kav slu­čaj pri­ja­vio bi­ti spre­man da tu­ži po­no­vo – ka­že Bra­tić.

Tam­na sta­ti­sti­ka ko­rup­ci­je u pra­vo­su­đu mno­go je ve­ća ne­go što o to­me go­vo­ri osam ko­nač­nih pre­su­da. 

– Ma­la je Sr­bi­ja za to­li­ki broj pra­vo­sna­žnih pre­su­da pro­tiv su­di­ja. To su sa­mo ot­kri­ve­ni i do­ka­za­ni slu­ča­je­vi, ali i to je mno­go. Tre­ba vi­de­ti ko­li­ko je još po­stu­pa­ka u to­ku, a tu­ži­la­štvo je naj­ta­nja ka­ri­ka u lan­cu ot­kri­va­nja ko­rup­ci­je u pra­vo­su­đu. Tu­ži­la­štvo je taj or­gan kod ko­ga se sve „lo­mi”. Ono od­lu­ču­je da li će do­ći do kri­vič­nog go­nje­nja, ali je i naj­po­dlo­žni­je uti­ca­ji­ma ko­ji su van prav­ne kon­tro­le – na­vo­di advo­kat Du­šan Bra­tić.

Po­ča­sni pred­sed­nik Dru­štva su­di­ja Sr­bi­je Dra­ga­na Bo­lje­vić, su­di­ja Ape­la­ci­o­nog su­da u Be­o­gra­du za­la­že se da ko­rup­ci­ja u pra­vo­su­đu bu­de stro­že ka­žnja­va­na ne­go u dru­gim pro­fe­si­ja­ma.

– Uko­li­ko je po­u­zda­no utvr­đe­no da je su­di­ja na bi­lo ko­ji na­čin zlo­u­po­tre­bio svoj po­lo­žaj, mi­slim da on čak tre­ba da bu­de stro­že ka­žnjen od dru­gih lju­di. Jer, on mo­ra da osta­vlja uti­sak po­šte­nja i in­te­gri­te­ta. Ako to ne či­ni, po­sta­vlja se pi­ta­nje na ko­ji na­čin pra­vo­su­đe funk­ci­o­ni­še. Či­ni se da pred­stav­ni­ci dru­gih gra­na vla­sti je­dva do­če­ka­ju slu­čaj ko­rup­ci­je u sud­stvu i on­da se do­vo­di u sum­nju i po­de­la vla­sti i de­mo­kra­ti­ja u dru­štvu. Su­dij­ska ko­rup­ci­ja je mno­go ši­ra, ozna­ča­va po­kva­re­nost i sva­ko ne­po­šte­no i pre­var­no po­na­ša­nje su­di­je. Iz­u­zet­no je va­žno da su­di­ja uvek ra­di ta­ko da ni­ka­da ne iza­zo­ve sum­nju u svo­je po­šte­nje – ka­že Dra­ga­na Bo­lje­vić. 

Na­gla­ša­va da mo­ra po­sto­ja­ti po­li­tič­ka vo­lja dr­ža­ve da is­ko­re­ni ko­rup­ci­ju, a to pod­ra­zu­me­va ne sa­mo da obez­be­di pla­te, ne­go i do­sto­jan­stve­ne uslo­ve ra­da, ka­ko za su­di­je ta­ko i za sud­sko oso­blje. 

Komеntari27
75890
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

nikola andric
Amaterska odnosno laicka nagadjanja o pravu i pravdi mesaju cak advokate i sudije. Advokati se biraju po pretpostavkama o njihovoj sposobnosti dok to nije slucaj sa sudijama. Dakle kad ljudi sami biraju advokate sto ce reci placaju njihove usluge ne mogu se advokati optuzivati zbog tog izbora. Ako je iko kriv za gomilanje pravnih procedura onds treba pogeldati u ''ogledalo'' kako bi se nasao krivac. I pored znanja da su pravne procudure dugorocne i skupe ljudi ih ipak ''teraju'' i zale ex post.
Odgovornost za presudu
Kada bi se uvela materijalna odgovornost za svaku presudu imali bismo pravednine tužilaštvo i pravosuđe!
Александар Михаиловић
Правосуђе је рак рана, ово је 1% оних који треба да прво буду иза браве а онда изван тог ресора за сва времена. КЗ је прилагођен онима са звучним именима. Какво је стање види се у Стразбуру, то је слика. За све предмете који дођу на наплату Србији сви који су у истом поступали треба да сносе материјалне, моралне и кривичне последице. Данас је и Уставни суд у тим раљама, поред њега и Тужилаштва прође свашта, посебно ако грађане тероришу велики системи и држава, генератор корупције и примитивизма.
Zorica Jovanović
U srpskom pravosudju je skoro obavezno da spor dobija ona strana koja je potplatila sudije! Iz ličnog iskustva, kao i iskustva svojih prijatelja, rodjaka itd. govorim!
milomir
Osetio sam na svojoj koži koliko je korumpirano i pokvareno sudstvo u srbiji čak sam navodno greškom proglašen mrtvim ostavili su me bez vode i nikom ništa svi se prave ludi niko ništa nezna žališ se agenciji za borbu protiv mita ikorupcije i zloupotrebe službenog položaja ona sve dokaze šalje predsedniku osnovnog suda da bi mi on poslao odgovor a on u sve to umešan i još me napadne takvim lažima da se naježiš i još da nemam prava žalbe za mene je krivosudje ne pravosudje
Premrl Zoran
Samo jedan nacin,oduzimanje dozvole,i diplome fakulteta,DOZIVOTNO

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja