utorak, 24.11.2020. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
nedelja, 08.03.2020. u 21:00 An­to­nio Gu­te­res*
AUTORSKI TEKST GENERALNOG SEKRETARA UN POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŽENA

Rodni raskorak u moći

„Девојке су закон” и „Не потцењујте жене” поручиле су девојчице из Сиднеја

Rod­na ne­rav­no­prav­nost pred­sta­vlja naj­ra­ši­re­ni­ju ne­prav­du na­šeg do­ba i naš naj­ve­ći iza­zov u po­gle­du ljud­skih pra­va. S dru­ge stra­ne, rod­na rav­no­prav­nost je re­še­nje za ne­ke od naj­te­žih pro­ble­ma na­šeg vre­me­na. 

Že­ne su svu­da u sve­tu u lo­ši­jem po­lo­ža­ju od mu­ška­ra­ca – sa­mo za­to što su že­ne. Za pri­pad­ni­ce ma­nji­na, sta­ri­je že­ne, že­ne s in­va­li­di­te­tom i mi­grant­ki­nje, re­al­nost je još go­ra. 

Iako smo po­sled­njih de­ce­ni­ja sve­do­ci ve­li­kog na­pret­ka u pra­vi­ma že­na, od uki­da­nja dis­kri­mi­na­tor­nih za­ko­na do po­ra­sta u ško­lo­va­nju de­voj­či­ca, da­nas na­i­la­zi­mo na sna­žan ot­por. U ne­kim ze­mlja­ma sla­bi prav­na za­šti­ta od si­lo­va­nja i na­si­lja u po­ro­di­ci, dok se u ne­kim uvo­de me­re ko­je ne­ga­tiv­no po­ga­đa­ju že­ne, od me­ra šted­nje do pri­nud­ne re­pro­duk­ci­je. Sek­su­al­na i re­pro­duk­tiv­na pra­va ugro­že­na su sa svih stra­na. 

Antonio Gutereš (Foto EPA EFE - H.L.)

Sve se to de­ša­va jer je rod­na rav­no­prav­nost u su­šti­ni pi­ta­nje mo­ći. Zbog ve­kov­ne dis­kri­mi­na­ci­je i uko­re­nje­nog pa­tri­jar­ha­ta, u na­šim eko­nom­skim i po­li­tič­kim si­ste­mi­ma i pred­u­ze­ći­ma po­sto­ji ogro­man rod­ni ras­ko­rak u po­gle­du mo­ći. To vi­di­mo svu­da oko se­be. 

Že­ne su i da­lje is­klju­če­ne iz naj­vi­ših kru­go­va, od vla­da, pre­ko uprav­nih od­bo­ra, do pre­sti­žnih pri­zna­nja. Li­der­ke i že­ne iz jav­ne sfe­re iz­lo­že­ne su uz­ne­mi­ra­va­nju, pret­nja­ma i zlo­sta­vlja­nju, ka­ko na in­ter­ne­tu, ta­ko i u „fi­zič­kom sve­tu”.

Rod­na raz­li­ka u za­ra­da­ma je sa­mo simp­tom rod­ne raz­li­ke u mo­ći. 

Čak i pri­vid­no ne­u­tral­ni po­da­ci ko­ji se ko­ri­ste u od­lu­či­va­nju, od ur­ba­ni­stič­kog pla­ni­ra­nja do is­pi­ti­va­nja le­ko­va, če­sto po­la­ze od mu­škar­ca kao „pr­vog po­la” – mu­škar­ci se po­sma­tra­ju kao nor­ma, dok su že­ne iz­u­ze­tak. 

Že­ne i de­voj­či­ce se no­se i sa ve­kov­nom mi­zo­gi­ni­jom i ne­gi­ra­njem nji­ho­vih po­stig­nu­ća. Iz­vr­ga­va­ju se ru­glu kao hi­ste­rič­ne ili „pu­ne hor­mo­na”; sva­ko­dnev­no se pro­ce­nju­ju po iz­gle­du; ve­či­to im se na­me­ću mi­to­vi i ta­bui u ve­zi sa pri­rod­nim funk­ci­ja­ma nji­ho­vih te­la; sva­ko­dnev­no su iz­lo­že­ne sek­si­zmu, ma­čo­pa­me­to­va­nju i okri­vlji­va­nju žr­ta­va. 

To su­štin­ski uti­če na sve nas i one­mo­gu­ća­va nam da pre­va­zi­đe­mo mno­ge iza­zo­ve i opa­sno­sti ko­je sto­je pred na­ma. 

Po­gle­daj­mo ne­jed­na­kost. Za sva­ki do­lar ko­ji za­ra­de mu­škar­ci, že­ne za­ra­đu­ju 77 cen­ti. Pre­ma naj­no­vi­jem is­tra­ži­va­nju Svet­skog eko­nom­skog fo­ru­ma, za pre­va­zi­la­že­nje ovog ras­ko­ra­ka bi­će po­treb­no 257 go­di­na. Pri to­me, že­ne i de­voj­či­ce sva­kog da­na pro­ve­du oko 12 mi­li­jar­di sa­ti bes­plat­no se sta­ra­ju­ći o dru­gi­ma, a taj rad se jed­no­stav­no ne uzi­ma u ob­zir pri do­no­še­nju eko­nom­skih od­lu­ka. Da bi­smo ostva­ri­li pra­vič­nu glo­ba­li­za­ci­ju ko­ja svi­ma ko­ri­sti, tre­ba da do­no­si­mo jav­ne po­li­ti­ke na osno­vu sta­ti­stič­kih po­da­ta­ka ko­ji uva­ža­va­ju stvar­ni do­pri­nos že­na. 

Još je­dan pri­mer je di­gi­tal­na teh­no­lo­gi­ja. Za­i­sta za­bri­nja­va rod­na ne­rav­no­te­ža na uni­ver­zi­te­ti­ma, u star­tap pred­u­ze­ći­ma i Si­li­ci­jum­skim do­li­na­ma na­šeg sve­ta. Ti teh­no­lo­ški cen­tri ob­li­ku­ju dru­štva i pri­vre­de bu­duć­no­sti i ne sme­mo da do­zvo­li­mo da još vi­še učvr­ste i po­ja­ča­ju do­mi­na­ci­ju mu­ška­ra­ca. 

Ili, po­gle­daj­mo ra­to­ve ko­ji pu­sto­še svet. Iz­me­đu na­si­lja pre­ma že­na­ma, ugnje­ta­va­nja gra­đa­na i gra­đan­ki i kon­fli­ka­ta po­sto­ji pa­ra­le­la. Ka­ko jed­no dru­štvo tre­ti­ra žen­sku po­lo­vi­nu svog sta­nov­ni­štva ja­sno uka­zu­je ka­ko će tre­ti­ra­ti dru­ge. I u mir­nim dru­štvi­ma, mno­ge že­ne su u ži­vot­noj opa­sno­sti u sop­stve­nim do­mo­vi­ma. 

Čak i u od­go­vo­ru na pro­me­ne kli­me po­sto­je rod­ne raz­li­ke. Ini­ci­ja­ti­ve za sma­nje­nje ot­pa­da i re­ci­kla­žu usme­re­ne su pre­te­žno ka že­na­ma, dok su mu­škar­ci sklo­ni­ji da se uzda­ju u ne­is­pro­ba­na teh­no­lo­ška re­še­nja. S dru­ge stra­ne, eko­no­mist­ki­nje i po­sla­ni­ce u par­la­men­ti­ma su sprem­ni­je da po­dr­že eko­lo­ški ori­jen­ti­sa­ne me­re ne­go mu­škar­ci. 

Naj­zad, po­li­tič­ka za­stu­plje­nost je naj­ja­sni­ji po­ka­za­telj rod­ne raz­li­ke u mo­ći. U par­la­men­ti­ma ši­rom sve­ta, mu­škar­ci su pro­seč­no za­stu­plje­ni­ji od že­na u od­no­su tri pre­ma je­dan, ali za­stu­plje­nost že­na sto­ji u ja­koj ko­re­la­ci­ji sa ino­va­ci­ja­ma i ula­ga­nji­ma u zdrav­stvo i obra­zo­va­nje. Ni­je slu­čaj­nost to što se upra­vo že­ne na­la­ze na če­lu vla­da ko­je re­de­fi­ni­šu po­jam eko­nom­ske uspe­šno­sti ta­ko da se uzmu u ob­zir i do­bro­bit sta­nov­ni­štva i odr­ži­vost. 

Za­to je je­dan od mo­jih naj­vi­ših pri­o­ri­te­ta u Uje­di­nje­nim na­ci­ja­ma bio da po­ve­ćam za­stu­plje­nost že­na u na­šem ru­ko­vod­stvu. Do sa­da smo ostva­ri­li rod­ni pa­ri­tet u naj­vi­šem ru­ko­vod­stvu, a u na­red­nim go­di­na­ma ra­di­će­mo na do­sti­za­nju pa­ri­te­ta na svim ni­vo­i­ma. Svet je u ne­vo­lji, a rod­na rav­no­prav­nost je su­štin­ski ele­ment re­še­nja. Za pro­ble­me ko­je su iza­zva­li mu­škar­ci, no­si­o­ci re­še­nja su lju­di. Rod­na rav­no­prav­nost je put ka re­de­fi­ni­sa­nju i pre­o­bli­ko­va­nju mo­ći u ko­rist svih. 

Dva­de­set pr­vi vek mo­ra da bu­de vek ka­da će že­ne do­sti­ći rav­no­prav­nost u mi­rov­nim i tr­go­vin­skim pre­go­vo­ri­ma, uprav­nim od­bo­ri­ma i uči­o­ni­ca­ma, u Gru­pi 20 i Uje­di­nje­nim na­ci­ja­ma. 

Ume­sto da i da­lje na­sto­ji­mo da pro­me­ni­mo že­ne, vre­me je da me­nja­mo si­ste­me ko­ji im ne do­zvo­lja­va­ju da ostva­re svo­je po­ten­ci­ja­le. 

 

*„Po­li­ti­ka” je do­bi­la eks­klu­ziv­no pra­vo za ob­ja­vlji­va­nje ovog tek­sta u Sr­bi­ji

Komentari3
d065b
Molimo vas da sе u komеntarima držitе tеmе tеksta. Rеdakcija Politikе ONLINE zadržava pravo da – ukoliko ih procеni kao nеumеsnе - skrati ili nе objavi komеntarе koji sadržе osvrtе na nеčiju ličnost i privatan život, uvrеdе na račun autora tеksta i/ili članova rеdakcijе „Politikе“ kao i bilo kakvu prеtnju, nеpristojan rеčnik, govor mržnjе, rasnе i nacionalnе uvrеdе ili bilo kakav nеzakonit sadržaj. Komеntarе pisanе vеrzalom i linkovе na drugе sajtovе nе objavljujеmo. Politika ONLINE nеma nikakvu obavеzu obrazlaganja odluka vеzanih za skraćivanjе komеntara i njihovo objavljivanjе. Rеdakcija nе odgovara za stavovе čitalaca iznеsеnе u komеntarima. Vaš komеntar možе sadržati najvišе 1.000 pojеdinačnih karaktеra, i smatra sе da stе slanjеm komеntara potvrdili saglasnost sa gorе navеdеnim pravilima.

Sofornije
možda je već i dobrim delom došao matrijarhat... pa nam je zato svima tako dobro... čitajte uvod robert grevs-ovih grčkih mitova... jako lepo opisuje "blagostanja" matrijarhata... uostalom homo sapiens ima između 50 i 150 hiljada godina... tragovi civilizacija nemaju više od 6... a zamisli i patrijarhat isto..
Анка
Остаје само да пређемо са ријечи, на дјело. То је лако...
Sara
Kolo srece se okrece, mozda dodje vreme matrijarhata

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja