nedelja, 17.01.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
subota, 10.10.2020. u 21:55 Aleksandra Petrović
MINISTARSTVO PRAVDE REAGOVALO NA OPTUŽBE RGZ-a

Iz­vo­di iz ka­ta­stra ni­su „pla­gi­ra­ni”

Ре­пу­блич­ки ге­о­дет­ски за­вод (Фо­то rgz.gov.rs)

Re­pu­blič­ki ge­o­det­ski za­vod (RGZ) op­tu­žio je jav­ne be­le­žni­ke da su ošte­ti­li vi­še od 50.000 gra­đa­na ko­ji­ma je ob­u­sta­vljen zah­tev za upis u ka­ta­star. Jav­no­be­le­žnič­ka ko­mo­ra Sr­bi­je (JKS) ka­te­go­rič­ki od­ba­cu­je na­vo­de RGZ da su gra­đa­ni­ma ob­u­sta­vlje­ni broj­ni zah­te­vi za upis u ka­ta­star zbog na­vod­nog ne­za­ko­ni­tog po­stu­pa­nja jav­nih be­le­žni­ka i na­gla­ša­va da se po­no­si re­zul­ta­ti­ma nji­ho­vog ra­da u po­gle­du pri­me­ne Za­ko­na o upi­su u ka­ta­star ne­po­kret­no­sti i vo­do­va.

Mi­ni­star­ka prav­de Ne­la Ku­bu­ro­vić Ki­sić ju­če je upu­ti­la do­pis Vla­di Sr­bi­je u ko­me uka­zu­je da RGZ „kon­ti­nu­i­ra­nim ne­pri­me­re­nim pri­med­ba­ma o ra­du jav­nih be­le­žni­ka re­me­ti prav­nu si­gur­nost, a gra­đa­ne i pri­vre­du do­vo­di u za­blu­du.

– Pre­ma sta­ti­stič­kim po­da­ci­ma ob­ja­vlje­nim na po­r­ta­lu RGZ, od 1. ju­la 2018. i po­čet­ka pri­me­ne Za­ko­na o po­stup­ku upi­sa u ka­ta­star ne­po­kret­no­sti i vo­do­va, do 1. sep­tem­bra ove go­di­ne, jav­ni be­le­žni­ci su po­sla­li 545.866 zah­te­va za upis u ka­ta­star, od ko­jih je 528.920 re­še­no bez ika­kvih pri­me­da­ba. Sta­ti­sti­ka RGZ, do­stup­na na saj­tu ove in­sti­tu­ci­je, na­vo­di po­da­tak da je u tom pe­ri­o­du ob­u­sta­vlje­no 16.946 zah­te­va za upis u ka­ta­star, što se dra­stič­no raz­li­ku­je od bro­ja ko­ji je sa­da sa­op­štio RGZ (23.924 ob­u­sta­vlje­na zah­te­va) – sa­op­šte­no je iz Jav­no­be­le­žnič­ke ko­mo­re Sr­bi­je.

Zah­te­vi za upis u ka­ta­star pre­te­žno su ob­u­sta­vlja­ni zbog po­gre­šne pri­me­ne pro­pi­sa po­je­di­nih slu­žbi za ka­ta­star ne­po­kret­no­sti, kao i zbog ogrom­nog bro­ja pret­hod­no ne­re­še­nih zah­te­va ka­da je slu­žba­ma naj­lak­še da ob­u­sta­ve po­stu­pak.

JKS se zbog to­ga obra­ća­la RGZ-u, sa že­ljom da se od­re­đe­ni pro­ble­mi u pri­me­ni pro­pi­sa re­še za­jed­nič­ki, ali u RGZ-u ni­je bi­lo vo­lje da se oni re­še na pro­fe­si­o­na­lan na­čin, uz obo­stra­no uva­ža­va­nje.

– Ana­li­za po­da­ta­ka RGZ po­ka­zu­je da je za 26 me­se­ci po jed­nom jav­nom be­le­žni­ku me­seč­no ob­u­sta­vlje­no u pro­se­ku 3,27 pred­me­ta, što go­vo­ri o vi­so­koj struč­no­sti i pro­fe­si­o­na­li­zmu jav­nih be­le­žni­ka – na­gla­ša­va se iz JKS-a i za­hva­lju­je RGZ-u na re­dov­noj sta­ti­sti­ci o zah­te­vi­ma za upis u ka­ta­star, a gra­đa­ni­ma i svim za­in­te­re­so­va­nim osta­vlja da uvi­dom u ove po­dat­ke do­ne­su sop­stve­ni za­klju­čak.

Iz JKS-a pod­se­ća­ju da je od po­čet­ka ra­da jav­no­be­le­žnič­kog si­ste­ma dra­ma­tič­no sma­njen broj imo­vin­sko­prav­nih spo­ro­va, što do­volj­no go­vo­ri o oprav­da­no­sti uvo­đe­nja ove pro­fe­si­je u pra­vo­sud­ni si­stem, o do­pri­no­su in­ve­sti­ci­ja­ma i ra­stu BDP-a, kao i o po­ve­ća­nju prav­ne si­gur­no­sti gra­đa­na.

Mi­ni­star­stvo prav­de sma­tra „pot­pu­no ne­do­pu­sti­vim” na­vo­de RGZ-a da su iz­vo­di iz li­sta ne­po­kret­no­sti ko­je iz­da­ju jav­ni be­le­žni­ci „pla­gi­ra­ni”, „u pot­pu­noj su­prot­no­sti sa za­ko­nom”, da pred­sta­vlja­ju „di­rekt­nu kra­đu pro­iz­vo­da RGZ”, kao i da se gra­đa­ni i pri­vre­da u te iz­vo­de ne mo­gu po­u­zda­ti i da tre­ba da ih pri­ba­vlja­ju kod re­gi­stro­va­nih ge­o­det­skih or­ga­ni­za­ci­ja.

Mi­ni­star­stvo oce­nju­je da su ta­kve tvrd­nje RGZ-a „oči­gle­dan po­ku­šaj de­za­vu­i­sa­nja jav­no­sti sa ci­ljem skre­ta­nja pa­žnje sa sop­stve­nih upit­nih re­zul­ta­ta ra­da”.

Po­vo­dom tvrd­nji RGZ da iz­vo­di ko­je jav­ni be­le­žni­ci iz­da­ju sa­dr­že po­dat­ke ko­ji ni­su sa­stav­ni deo iz­vo­da iz li­sta ne­po­kret­no­sti, po­put na­zna­ke da se iz­da­ju u okvi­ru Pra­vo­sud­nog in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma, Mi­ni­star­stvo prav­de je uka­za­lo da je to neo­p­hod­no za­to što je mi­ni­star­stvo nad­le­žno za po­slo­ve pra­vo­su­đa od­go­vor­no za ve­ro­do­stoj­nost i ga­ran­ci­ju pri­ka­za pre­u­ze­tih po­da­ta­ka.

To je pro­pi­sa­no Ured­bom o uslo­vi­ma iz­da­va­nja iz­vo­da iz li­sta ne­po­kret­no­sti i li­sta vo­da iz Ge­o­det­skog ka­ta­star­skog in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma, ko­je iz­da­ju jav­ni be­le­žni­ci i ge­o­det­ske or­ga­ni­za­ci­je, do­ne­tom kra­jem ju­na 2020. go­di­ne.

Mi­ni­star­stvo uka­zu­je da se u iz­vo­di­ma bez iz­u­zet­ka na­vo­di da je iz­vor po­da­ta­ka RGZ, a da po­da­ci o ne­po­kret­no­sti ne­ma­ju ni­ka­kve sa­dr­žin­ske raz­li­ke.

– U li­sto­vi­ma ne­po­kret­no­sti ko­je iz­da­ju jav­ni be­le­žni­ci ne­ma go­vo­ra ni o ka­kvom pla­gi­ra­nju, bu­du­ći da ti iz­vo­di ne pred­sta­vlja­ju autor­sko de­lo – ob­ja­sni­li su iz mi­ni­star­stva.

Komеntari9
3c5d7
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Уа политичари
"Ми­ни­стар­ка прав­де Не­ла Ку­бу­ро­вић Ки­сић". Одавно тврдим да су сви са свим у власти и опозицији у некаквим родбинским, кумовским и пословним везама. Док не дођу нови и чисти људи, којима је на првом месту интерес Србије биће нам како јесте. На моменте ми се чини да господин Вучић стварно жели добро Србији али то у пракси не изгледа тако. Превише је штеточина око њега које он штити.
Jovan P.
Zaposleni u RGZ ponašaju se kao da je firma u kojoj rade privatna a ne državna institucija. Kivni su na notare što koriste podatke iz katastra koje su oni prikupili ali kao državni geometri,pa notari dotične podatke mogu koiristiti što je utvrđeno i zakonom. Namerno odugovlače rešavanje predmeta u beskonačnost kako bi građani bili prinuđeni da im nude mito .Nije džabe na ulazu u RGZ pismeno upozorenje da građani ne daju novac na ruke već usluge uplaćuju preko uplatnica.RGZ je leglo korupcije!
RedovniĆitalac
Prepucavanje RGZ i notara je prevršilo meru. Istina je negde na sredini. RGZ baštini geodetsko katastarske podatke prikupljane decenijama po grdovima i selima Srbije, uključujući i neprohodne šume i planine. Generacije geodeta provele su ceo radni vek na premeru Srbije. Nije bilo tada sadašnjih terenskih uslova ni merne tehnike. Izlazilo se na teren u rano proleće, vraćalo sa prvim snegovima i izrađenim katastrom. Za to su zaslužni i geodeti i pravnici. Čemu svađa? "Čiji su NAŠI podaci!"
Саша Микић
Треба разлучити две ствари, које су наши стари и те како добро познавали иако нису били ни геодете, ни правници: Катастар је слика терена, који премеравају геодете, а Земљишне књиге су правни списи, којима се свакој земљишној честици, коју су премериле геодете, дају власник и шта се налази на њој (њива, шума, објекат итд.). Сада је све то названо катастар и што се тиче геодета све је у реду, али што се тиче правног дела ту већ није ажурно деценијама и на месту зграде имамо да је још увек воћњак.
Вангелија
Све је то славна прошлост геодетске струке са којом садашњи РГЗ нема ништа. Празна љуштура којом доминирају шупље главе из ткз.PR службе и слични људи без занимања.
Matija Rankovic
Katastar je leglo korupcije
jazavac pred sudom
Тврдња да је смањен број имовинско правних спорова је недоказана.Нико пре увођења јавнобележничке службе није ни правио анализу броја и врсте таквих спорова,нити је ико након рецимо пет година рада правио такву анализу да би могао тврдити то што тврди јавнобележничка комора.Чињеница је да грађани имају проблема и са једнима и са другима, тренутно највише са катастром.Рад катастра није доступан јавности нити грађанин може добити информацију нити послати захтев а да није у електронској форми.

PRIKAŽI JOŠ

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja