utorak, 20.04.2021. ✝ Vеrski kalеndar € Kursna lista
subota, 20.02.2021. u 21:05 Dejan Spalović

Pri­šti­na kr­ši spo­ra­zu­me, a pri­ti­sci usme­re­ni na Be­o­grad

Na­vi­kli smo da lju­di iz Klin­to­no­ve ad­mi­ni­stra­ci­je po­dr­ža­va­ju al­ban­sku stra­nu bez ob­zi­ra na to ko je ta­mo na vla­sti, ka­že Zo­ran Mi­li­vo­je­vić
Из­бор­ни пла­кат Ал­би­на Кур­ти­ја Фо­то ЕПА ЕФЕ - В.Х.

No­va ame­rič­ka ad­mi­ni­stra­ci­ja na­sta­vi­će, su­de­ći po naj­no­vi­jim po­ru­ka­ma, s pri­ti­sci­ma na Be­o­grad da pri­zna ta­ko­zva­nu ne­za­vi­snost Ko­so­va, ne vo­de­ći ra­ču­na o srp­skim na­ci­o­nal­nim in­te­re­si­ma. Be­la ku­ća, za sa­da, za­tvo­re­nih oči­ju gle­da na na­ja­vlje­ni zah­tev Pri­šti­ne da pod­ne­se zah­tev za učla­nje­nje u Me­đu­na­rod­nu kon­fe­ren­ci­ju ustav­nih su­do­va iako je to pro­tiv­no Va­šing­ton­skom spo­ra­zu­mu, ko­ji je pot­pi­sao pret­hod­ni ame­rič­ki pred­sed­nik. 

Di­plo­ma­ta Zo­ran Mi­li­vo­je­vić ne oče­ku­je da će SAD pro­me­ni­ti stav i da će vr­ši­ti uti­caj na Pri­šti­nu u ko­rist na­stav­ka di­ja­lo­ga ko­ji će do­ve­sti do pro­na­la­že­nja kom­pro­mi­snog re­še­nja. Za „Po­li­ti­ku” ka­že da će se pri­ti­sak na na­šu stra­nu s vre­me­nom po­ja­ča­va­ti jer vre­me ni­je sa­ve­znik SAD. „Oni će to­le­ri­sa­ti sve što bu­du ra­di­li u Pri­šti­ni. To će se vr­lo br­zo iz­me­ri­ti s no­vom ko­sov­skom vla­dom, o če­mu Al­bin Kur­ti i go­vo­ri. Da li će uop­šte ima­ti pri­med­be na nje­go­ve re­či o na­stav­ku di­ja­lo­ga s Be­o­gra­dom? Mi­slim da je in­te­res Za­pa­da da se ta vla­da što pre for­mi­ra i da se on­da fin­gi­ra ne­ki na­sta­vak di­ja­lo­ga ka­ko bi se in­ten­zi­vi­rao pri­ti­sak na Be­o­grad”, is­ti­če Mi­li­vo­je­vić. 

Pod­se­ti­mo, no­vi ame­rič­ki dr­žav­ni se­kre­tar En­to­ni Blin­ken u po­ru­ci pri­štin­skim vla­sti­ma po­vo­dom 13. go­di­šnji­ce jed­no­stra­nog pro­gla­še­nja ne­za­vi­sno­sti je­ste oce­nio da po­sti­za­nje sve­o­bu­hvat­nog spo­ra­zu­ma zah­te­va od svih stra­na da po­ka­žu flek­si­bil­nost i sprem­nost na kom­pro­mis, ali je uka­zao da je taj spo­ra­zum usred­sre­đen na „uza­jam­no pri­zna­nje”. A bi­lo ka­kav put do kom­pro­mi­sa do­dat­no kom­pli­ku­je i či­nje­ni­ca da će oko­sni­cu no­ve vla­de u Pri­šti­ni naj­ve­ro­vat­ni­je pred­vo­di­ti Al­bin Kur­ti i nje­gov ra­di­kal­ni al­ban­ski po­kret Sa­mo­o­pre­de­lje­nje. 

On je ju­če po­ru­čio da će di­ja­log sta­vi­ti tek na če­tvr­to me­sto me­đu pri­o­ri­te­ti­ma. Kur­ti je oštro kri­ti­ko­vao i ne­ke od­red­be Va­šing­ton­skog spo­ra­zu­ma, po­put tač­ke ko­jom se Ko­so­vo oba­ve­zu­je da u na­red­nih go­di­nu da­na ne tra­ži član­stvo u me­đu­na­rod­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, za ko­je ka­že da je u su­prot­no­sti s usta­vom Ko­so­va. „Tre­ba da sed­ne­mo s pred­sed­ni­kom Baj­de­nom i nje­go­vom ad­mi­ni­stra­ci­jom i pro­ve­ri­mo šta je po­za­di­na tih ta­ča­ka jer ima mno­go ne­ja­sno­ća”, re­kao je Kur­ti za Bi-Bi-Si. 

I dok Be­o­grad na­ja­vlju­je da je spre­man za na­sta­vak di­ja­lo­ga ko­ji će do­ve­sti do po­sti­za­nja kom­pro­mi­sa, SAD i Ne­mač­ka iz­gle­da da ne­ma­ju na­me­ru da pri­ti­ska­ju Pri­šti­nu da ozbilj­no pri­stu­pi pre­go­va­rač­kom sto­lu. To mo­žda naj­bo­lje po­tvr­đu­je upra­vo na­me­ra ko­sov­skih pri­vre­me­nih in­sti­tu­ci­ja da zah­te­va­ju učla­nje­nje u me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je, či­me se di­rekt­no kr­še od­red­be Va­šing­ton­skog spo­ra­zu­ma, bez ade­kvat­ne re­ak­ci­je sa Za­pa­da. 

Za raz­li­ku od njih, pred­sed­nik Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić u in­ter­vjuu za ne­mač­ki dnev­nik „Bild” iz­ja­vio je da je neo­p­hod­no pro­na­ći kom­pro­mi­sno re­še­nje za ko­sov­sko pi­ta­nje i da će na osno­vu ono­ga što vi­di sa­da, ka­da je na du­žnost stu­pio no­vi pred­sed­nik SAD Džo­zef Baj­den, po­no­vo bi­ti pri­ti­sak sa­mo na Sr­bi­ju. Vu­čić je, na kon­sta­ta­ci­ju da Sr­bi­ja mo­že pri­stu­pi­ti EU sa­mo „za­jed­no sa su­sed­nom dr­ža­vom Ko­so­vo”, ko­ju ne pri­zna­je, i pi­ta­nje ka­da će se to pro­me­ni­ti, od­go­vo­rio: „Vi ka­že­te da je to su­sed­na dr­ža­va, mi ne. To je stvar vi­đe­nja i uslov EU. Mi to vi­di­mo dru­ga­či­je. Da, i mo­ra­mo pro­na­ći kom­pro­mis s Pri­šti­nom i te­ško ra­di­mo na to­me. Za vas je to ne­što što je od 2008. za­vr­še­no. Ali za nas to, na­rav­no, ni­je ta­ko. Za Ma­drid, Ati­nu, Ni­ko­zi­ju, Bra­ti­sla­vu to, ta­ko­đe, ni­je ja­sno, oni ne pri­zna­ju Pri­šti­nu.” 

Uko­li­ko Pri­šti­na pre­kr­ši me­đu­na­rod­ni spo­ra­zum i po­ku­ša da se učla­ni u ne­ku me­đu­na­rod­nu or­ga­ni­za­ci­ju, od­go­vor Be­o­gra­da bi­će ta­kav da će ko­sov­ski Al­ban­ci za­ža­li­ti. Osim što se na­ja­vlju­je da će naj­ma­nje pet dr­ža­va, pu­no­prav­nih čla­ni­ca Uje­di­nje­nih na­ci­ja, po­vu­ći pri­zna­nje ta­ko­zva­nog Ko­so­va, mo­že se oče­ki­va­ti da će uz di­plo­mat­sku po­dr­šku pre sve­ga Mo­skve, ali i Pe­kin­ga, bi­ti osu­je­će­na ve­ći­na po­ku­ša­ja da pri­vre­me­ne ko­sov­ske in­sti­tu­ci­je uop­šte ne­gde pod­ne­su zah­tev za član­stvo. „Ako ko­sov­ski Al­ban­ci za­i­sta apli­ci­ra­ju za član­stvo u kon­fe­ren­ci­ju ustav­nih su­do­va, to on­da zna­či da oni vi­še ne po­štu­ju ni­jed­nu nor­mu Va­šing­ton­skog spo­ra­zu­ma. Ne­ma pro­ble­ma, ali mi će­mo bi­ti pri­mo­ra­ni da na to od­go­vo­ri­mo. A od­go­vor im se ne­će do­pa­sti, bi­će di­plo­mat­ski i ozbi­ljan i od­go­vo­ran”, po­ru­čio je Vu­čić i na­ja­vio da će bi­ti no­vih po­vla­če­nja pri­zna­nja. 

Zo­ran Mi­li­vo­je­vić ka­že da je oči­gled­no da se vra­ća ame­rič­ka po­li­ti­ka na po­zi­ci­je de­mo­kra­ta iz Klin­to­no­ve ad­mi­ni­stra­ci­je i u ka­drov­skom i su­štin­skom smi­slu. Na­vo­di da Ame­ri­ka ho­će da Sr­bi­ja pri­zna Ko­so­vo i da tu pri­ču za­vr­še što pre i na na­čin ko­ji je ta­da bio de­fi­ni­san. Za nje­ga to ni­je iz­ne­na­đe­nje jer, ka­ko ka­že, reč je o lju­di­ma ko­ji u toj pri­či o ne­za­vi­snom Ko­so­vu uče­stvu­ju od po­čet­ka. 

„No­ve gra­ni­ce na Bal­ka­nu s Ko­so­vom kao dr­ža­vom ko­ja tre­ba da bu­de član NA­TO-a i da se sta­vi tač­ka na taj pro­blem. Oni to ho­će i u tom smi­slu ne tre­ba oče­ki­va­ti ni­ka­kav prin­ci­pi­ja­lan pri­stup i po­što­va­nje nor­mi stan­dar­da i me­đu­na­rod­nog pra­va. Na­vi­kli smo da oni jed­no­stra­no gle­da­ju na ovaj pro­blem i da po­dr­ža­va­ju al­ban­sku stra­nu bez ob­zi­ra na to ko je ta­mo na vla­sti i kao ve­li­ka si­la ne že­le da bi­lo ko do­ve­de u pi­ta­nje šta su oni ne­ka­da ura­di­li”, ka­že Mi­li­vo­je­vić. 

Na pi­ta­nje za­što no­va ad­mi­ni­stra­ci­ja SAD čak i bez di­plo­mat­ske oblan­de ide na Sr­bi­ju, Mi­li­vo­je­vić na­vo­di da je za njih pro­blem što su se stva­ri pro­me­ni­le na nji­ho­vu šte­tu. Glo­bal­ni od­no­si su dru­ga­či­ji jer ima­ju ozbilj­ne ri­va­le i te­ško im ide spu­ta­va­nja uti­ca­ja Ru­si­je i Ki­ne na za­pad­nom Bal­ka­nu i za­to de­lu­ju pot­pu­no pra­vo­li­nij­ski. 

„Džo­zef Baj­den, iako je is­ku­san di­plo­ma­ta, u pri­či je o ne­za­vi­snom Ko­so­vu već 20 go­di­na. Nje­go­vi po­li­tič­ki sta­vo­vi i nje­gov pri­stup o ovom re­gi­o­nu deo je nje­go­vog po­li­tič­kog bi­ća i ni­šta ni­je neo­če­ki­va­no što se Pri­šti­ni gle­da kroz pr­ste šta ra­di, a Be­o­grad se pri­ti­ska. To što je Do­nald Tramp raz­u­meo da ne­ke stva­ri ne mo­gu da se pre­lo­me pre­ko ko­le­na i da se to re­ši ka­ko ne­ki lju­di iz sa­da­šnje ad­mi­ni­stra­ci­je mi­sle da na si­lu mo­gu, već što je pri­stu­pio na prag­ma­ti­čan na­čin – da se ozbilj­no raz­go­va­ra o nor­ma­li­za­ci­ji – to sa­da Baj­de­no­va ad­mi­ni­stra­ci­ja me­nja i vra­ća na po­čet­nu po­zi­ci­ju”, is­ti­če Zo­ran Mi­li­vo­je­vić. 

A Sr­đan Gra­o­vac iz Cen­tra za dru­štve­nu sta­bil­nost za naš list is­ti­če da je oče­ki­va­no s iz­bo­rom no­ve ame­rič­ke ad­mi­ni­stra­ci­je i do­la­skom Baj­de­na da će bi­ti na stra­ni ko­sov­skih Al­ba­na­ca, jer su gra­di­li po­li­tič­ke ka­ri­je­re na ovim pro­sto­ri­ma. To su, do­da­je, lju­di ko­ji su sta­sa­li pod okri­ljem Ma­dlen Ol­brajt i istih lju­di ko­ji su na ovom pro­sto­ru osta­li za­pam­će­ni po ne­ga­tiv­nom sta­vu pre­ma srp­skom na­ro­du. 

„Osim pri­ti­sa­ka na Sr­bi­ju, od njih se mo­gu oče­ki­va­ti pri­ti­sci i na RS. Ono što je za­ni­mlji­vo je­ste ka­ko će oni to po­ku­ša­ti da spro­ve­du i da li ima­ju in­stru­men­te mo­ći da na­te­ra­ju Sr­bi­ju da pri­zna ne­za­vi­snost Ko­so­va. Mo­že­mo oče­ki­va­ti da će spro­vo­di­ti su­ro­vi pri­ti­sak kraj­njim me­ra­ma, ali isto ta­ko, mo­že se oče­ki­va­ti da to ne­će bi­ti ne­što na šta ne­će­mo mo­ći da ade­kvat­no di­plo­mat­ski od­go­vo­ri­mo uz po­dr­šku Ru­si­je i Ki­ne, ko­je po­štu­ju na­še sta­vo­ve i me­đu­na­rod­no pra­vo”, ka­že Gra­o­vac.

Do­da­je da je po­seb­no za­ni­mlji­va si­tu­a­ci­ja u Pri­šti­ni, gde ni sam Al­bin Kur­ti ni­je za­in­te­re­so­van za pre­go­vo­re i on to i ne kri­je. „Že­lja vla­sti u Pri­šti­ni je da se ti pre­go­vo­ri od­go­de ko­li­ko je to mo­gu­će. De­lu­je da je ma­lo ve­ro­vat­no da će­mo ove go­di­ne ima­ti bi­lo ka­kve kva­li­tet­ne raz­go­vo­re, a da to ne bu­de pro for­me”, na­gla­ša­va Sr­đan Gra­o­vac. 

 

Komеntari3
f7fb4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Miloš Simeunović
Situacije 1999, 2008. i danas se razlikuju. Današnja situacija je povoljnija, ali u isto vreme otuđenost KiM je veća. Vašington nikad neće promeniti politiku, može je privremeno oslabiti, ali jedan od aduta jesu zemlje EU koje nisu priznale jednostranu nezavisnost Kosova i svakako osnažena Rusija i Kina.
Deva
Pristina ima zarobljenog james bonda u trepci sto znaci prvo ce da se uleti zlatnim polugama pa onda da se neswto kaze_nikada prije__naravno mnogi ce i dpobiti takve batine da ih nece ni zapqamtit pamtice ih drugi
Car sloba
Da li ikada neki naš novinar ili zvaničnik postavio pitanje pred publikom ili u javnosti nekom odgovornijem zapadnom političaru kako tumači njihovo tolerisanje sporazuma pod okriljem zapad. Ne očekujem ništa spektakularno, ali uporno treba ići u javno mnjenje a ne predavati se.

Komentar uspešno dodat!

Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.

logo

Ovaj veb sajt koristi kolačiće

Sajt politika.rs koristi kolačiće u cilju unapređenja usluga koje pruža. Prikupljamo isključivo osnovne podatke koji su neophodni za prilagođavanje sadržaja i oglasa, nadzor rada sajta i aplikacije. Podaci o navikama i potrebama korisnika strogo su zaštićeni. Daljim korišćenjem sajta politika.rs podrazumeva se da ste saglasni sa upotrebom kolačića.

Prijavitе sе na našu mailing listu

* Obavеzna polja