nedelja, 18.11.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:07

Među nama

Početna / Među nama
Među nama
17.11.2018 u 09:46
20
Gde mo­že da se ku­pi Na­ta­li­ji­na ra­mon­da
Te­le­vi­zij­ski vo­di­te­lji po­sled­njih da­na, u emi­si­ja­ma po­sve­će­nim da­nu pri­mir­ja u Pr­vom svet­skom ra­tu, kao i po­li­ti­ča­ri, na re­ve­ru no­se am­blem Na­ta­li­ji­na ra­mon­da, pri­ka­čen na tra­ku na­šeg naj­ve­ćeg od­li­ko­va­nja tog vre­me­na – Al­ban­ske spo­me­ni­ce. Po­ku­ša­va­la sam da sa­znam gde mo­že da se ku­pi, jer smo mo­ja po­ro­di­ca i ja že­le­li da je no­si­mo na re­ve­ri­ma i da na taj na­čin sim­bo­lič­no oda­mo ne­iz­mer­no pri­zna­nje ju­na­štvu i žr­tvo­va­nju za otadž­bi­nu i slo­bo­du ko­je je naš na­rod pod­neo.  Bez­u­spe­šno sam po­ku­ša­va­la da ku­pim Na­ta­li­ji­nu ra­mon­du u po­šti u Ta­kov­skoj, ili u pro­dav­ni­ci fi­la­te­li­je. Ono…
Među nama
17.11.2018 u 09:44
8
Isto­ri­ja se po­na­vlja
Da li vo­ljom na­ro­da ili vo­ljom od­ro­da, što se ne zna jer re­fe­ren­du­ma o to­me ni­je…

Među nama
16.11.2018 u 09:25
„Venac slobode” Milanu Marodiću
Kulturni centar „Laza Kostić“ i Udruženje građana „Ravangradsko proleće“ u Somboru dodelili su i…

Među nama
16.11.2018 u 09:24
42
Niz grešaka francuskog protokola
Protokol francuske vlade, koji je određivao gde će sedeti visoki gosti pred Trijumfalnom kapijom,…

Među nama
15.11.2018 u 09:31
9
Nedavno sam prisustvovao otkrivanju spomenika čuvenom Gvozdenom puku, u kojem su se borili i moji…

Među nama
15.11.2018 u 09:28
27
Francuska je u Parizu, na obeležavanju stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata, pokazala da…

Među nama
14.11.2018 u 11:47
37
Slažem se sa Boškom Jakšićem (nisam verovao da to mogu reći) da Pariz više nije grad svetlosti,…

Među nama
14.11.2018 u 09:33
1
U toku je javna rasprava (31. oktobar – 14. novembar 2018) o izmenama i dopunama statuta Srpskog…

Među nama
Među nama
14.11.2018 u 09:23
29
Iznenadila me je negativna kampanja koja se u poslednje vreme vodi protiv SANU, posebno protiv njenog predsednika V. Kostića. Takva kampanja, ali samo protiv SANU, vođena je osamdesetih godina…
Među nama
13.11.2018 u 09:26
29
Pune četiri godine slušamo o brizi za „siromašne” penzionere, koji su razlog za napuštanje regularnog i uvođenje diskrecionog penzionog sistema. Niko nije protiv brige za siromašne penzionere, ali…
Među nama
13.11.2018 u 09:24
10
U „Politici” sam 29. oktobra pročitao kolumnu „Šumadijski koridor”, urbaniste i arhitekte iz Kragujevca Aleksandra Rudnika Milanovića. Autor ukazuje na to da će Kragujevac u budućnosti biti od…
Među nama
Među nama
12.11.2018 u 08:48
1
Od 17. do 20. oktobra, KUD „Nikola Tesla”, pri Gradskom saobraćajnom preduzeću (omladinci), i KUD „Jeleče” (treće doba) gostovali su, na poziv biznismena Džemala Kodrazija, poreklom Goranca sa…
Među nama
10.11.2018 u 17:09
3
Pripadamo prvoj generaciji Titovih pionira. Pošli smo u školu 1946. godine. U nedelju, 28. oktobra 2018. okupilo se nas pedesetak na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, da obeležimo 60 godina od…
Među nama
09.11.2018 u 08:50
9
Iste ve­če­ri ka­da je te­le­vi­zi­ja ob­ja­vi­la da je do­stup­na apli­ka­ci­ja iz na­slo­va, in­sta­li­rao sam istu u svoj, kao i u te­le­fon svo­je su­pru­ge. Sve je do­bro funk­ci­o­ni­sa­lo dok…
Među nama
08.11.2018 u 08:57
16
Kao obi­čan gra­đa­nin ko­ji bi že­leo gra­đan­ski red u Sr­bi­ji, usu­đu­jem se da pre­ko „Po­li­ti­ke” po­ša­ljem apel, jer dru­gi, na­zo­vi­mo ih i dnev­ni­ci ne usu­đu­ju se da ima­ju ru­bri­ku…
Među nama
Među nama
07.11.2018 u 08:46
99
Ovih da­na u Če­škoj i Slo­vač­koj ve­li­čan­stve­no se sla­vi sto­go­di­šnji­ca osni­va­nja Če­ho­slo­vač­ke (28. ok­to­bar 1918. go­di­ne).  Bez ob­zi­ra na to što je ta dr­ža­va dva­ju na­ro­da ne­sta­la pre pet­na­est go­di­na, obe dr­ža­ve sla­ve dan ka­da je, na­kon pa­da Austro­u­gar­ske mo­nar­hi­je, stvo­re­na Če­ho­slo­vač­ka dr­ža­va. Pro­sla­va s raz­lo­gom tra­je po ne­ko­li­ko da­na jer su pre sto go­di­na Če­si i Slo­va­ci do­bi­li ne­za­vi­snu dr­ža­vu.  Šta da se pla­ni­ra kod nas? Hr­va­ti, Slo­ven­ci, kao i na­ro­di Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne,…
Među nama
07.11.2018 u 08:45
27
U na­šoj po­ro­dič­noj ku­ći sa dva sta­na do­sad je po­sto­jao sa­mo je­dan stru­jo­mer. Ka­ko bi sva­ko do­ma­ćin­stvo pla­ća­lo svoj utro­šak…

Među nama
06.11.2018 u 11:53
15
Nigde u Evropi ne opstaje takva bezobzirnost u stvaranju gužvi u gradskom saobraćaju, a posebno u autobusima, kao u Beogradu. Taj sindrom…
Među nama
06.11.2018 u 11:53
45
Autor:
Za­sta­va tzv. Ko­so­va se već ne­ko­li­ko da­na vi­jo­ri na No­tr Da­mu, Bo­go­ro­dič­noj cr­kvi u Pa­ri­zu, u su­sret obe­le­ža­va­nju sto­go­di­šnji­ce pri­mir­ja u Ve­li­kom ra­tu, ko­je će se odr­ža­ti u Pa­ri­zu. Me­di­ji pre­no­se iz­ja­vu zva­nič­ni­ka Mi­ni­star­stva spolj­nih po­slo­va…
Među nama
05.11.2018 u 09:21
10
For­mal­no, ter­min iz na­slo­va je zna­čio od­ba­ci­va­nje iz­ra­za, ge­sta…

Među nama
05.11.2018 u 09:18
22
Uli­ca voj­vo­de To­ze, u mom kom­ši­lu­ku, do­bi­la je no­vo ime – Ja­nu­sa…

Među nama
03.11.2018 u 10:59
21
U „Politici” od 24. oktobra, u rubrici „Događaji dana” pročitao sam tekst pod…

Među nama
Među nama
03.11.2018 u 10:57
Autor:
Na upravo završenom Sajmu knjiga, čiji je moto bio „Radost čitanja”, u četvrtak, 25. oktobra, Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra prosvete, govorila je o dečjoj poeziji, mašti, igri duha, emocijama i rekla da je sve to u obliku zvanom knjiga. Okupljeni učenici iz škola širom Srbije, ali i van…
Među nama
02.11.2018 u 10:08
3
Povodom obeležavanja stogodišnjice proboja Solunskog fronta i okončanja Prvog…

Među nama
02.11.2018 u 10:03
8
U ponedeljak, 25. oktobra pratila sam na RTS-u kviz „Potera”. Premda sam i…

Među nama
02.11.2018 u 09:58
22
U „Politici” od subote, 27. oktobra 2018. godine, pročitao sam članak pod…

Među nama
02.11.2018 u 09:58
3
Crvena zvezda stoički trpi udarce sudbine na međunarodnoj sceni, a pokušava da ih ublaži sa dva izgovora. Prvo, da nam je domaća fudbalska scena dosta slabašna, pa Zvezda i nema prilike za sticanje tako neophodnog iskustva za nastupe u Evropi, što jeste u suštini tačno. Ali drugi izgovor je podložan skepsi, a u pitanju su takozvane sudijske nepravde – konkretno reč je o dva penala dosuđena za Liverpul. Načelno, možemo da se složimo sa…
Među nama
01.11.2018 u 11:05
6
U „Politici” od 28. oktobra 2018. godine objavljen je članak „Sedmica na odloženo” u kojem se govori o povećanom broju uplata za igru na sreću Loto,…

Među nama
31.10.2018 u 14:15
16
Aktuelizovana je tema izgradnje nacionalnog stadiona. Na televiziji se pojavio predsednik opštine Surčin, koji je obrazložio zašto je, po njemu, to…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja