subota, 16.12.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 09:54

Među nama

Početna / Među nama
Među nama
16.12.2017 u 08:41
Auto-putem kroz Sta­ru Her­ce­go­vi­nu najbrže do Ja­dran­skog mo­ra
Autor: Sve­to­zar Cr­no­go­rac
Ko­or­di­na­ci­o­ni od­bor her­ce­go­vač­kih udru­že­nja u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji se obra­tio svim nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma u Sr­bi­ji i Re­pu­bli­ci Srp­skoj, sa že­ljom da pod­stak­ne iz­grad­nju de­sne va­ri­jan­te Ko­ri­do­ra 11 (auto-put E-761) Po­že­ga–Vi­še­grad–Čaj­ni­če–Fo­ča–Tre­bi­nje, sa kra­kom Fo­ča–Sa­ra­je­vo. Od­bor ape­lu­je na Vla­du Re­pu­bli­ke Srp­ske i nje­no Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja i ve­za da što pre u svom pro­stor­nom pla­nu usvo­je ovu va­žnu tra­su i ti­me kom­ple­ti­ra­ju ma­pu sa­o­bra­ćaj­ni­ca.  Još pre dva­de­set go­di­na, Vla­de Sa­ve­zne Re­pu­bli­ke Ju­go­sla­vi­je i Vla­da Re­pu­bli­ke Srp­ske su ugo­vo­ri­le iz­ra­du ge­ne­ral­nog…
Među nama
15.12.2017 u 09:21
3
Ko ko­či BG voz za Pan­če­vo?
Autor: Kar­lo Po­lak
 Pre ne­ko­li­ko da­na je ob­ja­vlje­na stu­di­ja u ko­joj se iz­no­si za­klju­čak ka­ko je…

Među nama
14.12.2017 u 09:00
7
Pen­zi­ja je ste­če­no pra­vo i ne mo­že se uki­nu­ti
Autor: Dra­gan Ili­jin
Po­vo­dom iz­ja­va mi­ni­stra Du­ša­na Vu­je­vi­ća i ko­men­ta­ra, a u ve­zi Fon­da PIO i…

Među nama
12.12.2017 u 09:35
2
Još nešto o Starom savskom mostu
U rubrici „Među nama”, diplomirani inženjeri građevine Ljubivoje Kostić i Radomir Vučenović se…

Među nama
11.12.2017 u 09:35
1
Nisam građevinski inženjer, ali sam čitalac „Politike”, još od vremena kada sam svako jutro čekao…

Među nama
09.12.2017 u 08:00
2
Pojavila se informacija da će doček Nove godine u Beogradu, na ulicama i trgovima, koštati sto…

Među nama
08.12.2017 u 08:00
KUD „Jeleče” sa Novog Beograda dobio je poziv da kao predstavnik Srbije učestvuje na festivalu…

Među nama
07.12.2017 u 08:00
2
U tekstu „Titov ’Jadran’ muti vodu Crne Gore i Hrvatske“, objavljenom 26. novembra u „Politici“,…

Među nama
Među nama
06.12.2017 u 08:00
12
U petak, 24. 11. 2017. godine u „Politici” je objavljen „stručno-naučni” komentar 12 članova Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS), pod naslovom „Grupa neodgovornih ljudi ugrožava Beograd”. Kao…
Među nama
05.12.2017 u 08:00
U petak, 24. novembra 2017. godine, u boemskom ambijentu kafića „Bertija”, održano je četvrto po redu „Veče mladih pisaca”, u organizaciji Prosvjetinog „Kluba mladih umetnika”. Ovaj klub osnovan je…
Među nama
03.12.2017 u 09:29
8
Autor: Dra­gi­ša Pe­tro­vić
Ha­ški tri­bu­nal je okon­čao mi­si­ju po­li­tič­ke in­sti­tu­ci­je. Za­ve­sa je spu­šte­na na vi­še­go­di­šnji rad te in­sti­tu­ci­je baš u da­nu ka­da su­di­ja Adi­jus, vid­no uz­ne­mi­ren do…
Među nama
Među nama
02.12.2017 u 08:46
1
Autor: Ro­do­ljub Pe­tro­vić
Le­po je u Va­šing­to­nu re­kao naš mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Ivi­ca Da­čić: „Ve­o­ma vo­lim ka­da nam dru­gi de­le lek­ci­je, ali bih vo­leo da po­gle­da­ju i se­be!” A ovih da­na, ame­rič­ka…
Među nama
01.12.2017 u 08:44
1
Autor: Mi­lan Mi­ja­to­vić
Ne­dav­na ugo­sti­telj­sko-ga­stro­nom­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja „Krč­ma”, ko­ju je u Oslu or­ga­ni­zo­va­lo Srp­sko dru­štvo „Ras”, pro­te­kla je u zna­ku pred­sta­vlja­nja knji­ge Nor­ve­ža­ni­na…
Među nama
30.11.2017 u 09:07
4
Autor: Mi­lan Sa­va­to­vić
Ovo je osvrt na čla­nak Stan­ka Cr­no­br­nje ko­ji je ob­ja­vljen u do­dat­ku „Po­li­ti­ke” 18. no­vem­bra 2017. Kul­tu­ra, umet­nost, na­u­ka o ka­pi­ta­lu u 21. ve­ku, pod na­zi­vom „Ni­smo…
Među nama
29.11.2017 u 08:00
1
Na od­lu­ku Ru­si­je da se ne­ki me­di­ji pro­gla­se „stra­nim agen­ti­ma”, kao od­go­vor na ono što je Ame­ri­ka uči­ni­la pre­ma Sput­nji­ku i Ra­ši tu­dej, ogla­si­li su se Am­ne­sti…
Među nama
Među nama
25.11.2017 u 08:00
3
Povodom 30 godina postojanja i rada Vukove zadužbine (1987–2017), članovi i simpatizeri SPKD „Prosvjeta”, odbor u Austriji, imali su privilegiju da se u Beču proteklog vikenda, u okviru „Prosvjetinih susreta” i razgovora, upoznaju sa delovanjem zadužbine na celokupnom duhovnom prostoru srpskog naroda. Predstavljajući rad Vukove zadužbine, dr Boško Suvajdžić, predsednik UO, istakao je da je je Vuk Stefanović Karadžić bio najmoderniji čovek svoga doba, da je išao ispred svog vremena, da je bio, kako reče, mnogoevropski i da je Beč bio centar vukovske ideje. Dr Slavko…
Među nama
24.11.2017 u 08:00
Čitava Srbija je, zasigurno s velikim interesovanjem, pratila izbore na Kosovu i Metohiji, a onda su s velikim zadovoljstvom dočekani rezultati.…

Među nama
23.11.2017 u 08:00
1
„Politika” je u tekstu Danijele Vukosavljević 20. novembra 2017. dala izvanrednu analizu strukture fudbalskih huligana. Slobodan sam da iznesem…
Među nama
23.11.2017 u 08:00
1
Autor:
Beše nekad: otvorite „Politiku” na strani gde su bioskopi i važni telefoni i vidite, uramljeno, šta se dešava tog dana u Beogradu. Neki oglasi su manji, neki veći, ali su svi vidljivi i informišu vas na pravi način. I publika je na to reagovala. Onda je pristigao svemogući internet, pa pametni…
Među nama
21.11.2017 u 08:00
9
Svaki dan u predizborno vreme slušamo čelnike gradske vlasti o uspesima i kako…

Među nama
19.11.2017 u 08:00
2
Ne mogu da shvatim da se pojedine linije gradskog prevoza daju pod zakup…

Među nama
18.11.2017 u 09:01
3
Autor: Sve­to­lik Vuč­ko­vić
Po­zdra­vljam na­po­re dr­ža­ve da po­bolj­ša uslo­ve za rad le­ka­ra i…

Među nama
Među nama
18.11.2017 u 08:00
Autor:
Ne­dav­na de­por­ta­ci­ja „glav­nog oba­ve­štaj­ca” Islam­ske dr­ža­ve Mir­sa­da Kan­di­ća iz BiH u SAD sa­mo je po­tvr­di­la ko­li­ko su bi­la oprav­da­na, če­sto i ospo­ra­va­na, upo­zo­re­nja ka­ko je BiH jed­no od va­žnih evrop­skih od­re­di­šta za sum­nji­ve stran­ce. Kao i da je…
Među nama
16.11.2017 u 08:00
U Temišvaru su u organizaciji Saveza Srba u Rumuniji u toku 12. Dani srpske…

Među nama
15.11.2017 u 08:00
5
Prema podacima iz štampe, Srbija će do kraja iduće godine dobiti 250 megavata…

Među nama
14.11.2017 u 08:00
3
Postoje određene nelogičnosti i nejasnoće u vezi s najavljenom senior…

Među nama
14.11.2017 u 08:00
3
Dugo su se i naširoko širile vesti s vrha vlasti da će nam plate i penzije posle najavljenog povećanja od pet posto biti veće nego ikada do sada. Daj bože, govorio sam, iako sam ateista. Ako se obračun povećanja penzija bude vršio prema prisutnim komentarima u javnosti, onda će moja penzija ostati na čekanju do nekih sledećih izbora. Evo kako naopako. U komentarima se navodi da se povećanje penzija od pet odsto neće odnositi na penzije veće od…
Među nama
10.11.2017 u 08:00
Po Jovanu Cvijiću, prerasti su delovi urušenih pećina. Istočna Srbija je puna prerasta, a najpoznatija su tri prerasta na reci Vratni između…

Među nama
09.11.2017 u 08:00
15
Polovinom oktobra sam otišao u policijsku stanicu opštine Žabari da preuzmem putnu ispravu – pasoš koji sam čekao razumnih dvadesetak dana.…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja