utorak, 20.11.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 18:02

Među nama

Početna / Među nama
Među nama
20.11.2018 u 08:36
26
Hrvatska revizija i srpska amnezija
Nakon višedecenijske revizije istorije srpsko-hrvatskih odnosa, hrvatsko društvo je na pragu potpune rehabilitacije fašističke tvorevine Nezavisne države Hrvatske. Revizija se odigravala u kontinuitetu sa različitim intenzitetom, praktično od 1945. godine, tj. od sloma te zloglasne države. U tom vremenu su ustaški koljači najpre postali pripadnici hrvatskih oružanih snaga, pa na kraju hrvatski vitezovi. Hrvatski koncentracioni logori su od gubilišta srpskog i jevrejskog naroda postali „rehabilitacioni centri“, gde su se navodno rehabilitovali i kulturno uzdizali Srbi, Jevreji i ostali nepoćudni narodi. Za sve ono što su Hrvati učinili Srbima, oni su optužili Srbe. Tako su Srbi od žrtava…
Među nama
19.11.2018 u 09:49
9
Zaboravljena srpska groblja van Srbije
Prateći različite dokumentarne emisije povodom obeležavanja stogodišnjice završetka Velikog rata,…

Među nama
17.11.2018 u 09:46
22
Gde mo­že da se ku­pi Na­ta­li­ji­na ra­mon­da
Te­le­vi­zij­ski vo­di­te­lji po­sled­njih da­na, u emi­si­ja­ma po­sve­će­nim da­nu pri­mir­ja u…

Među nama
17.11.2018 u 09:44
9
Isto­ri­ja se po­na­vlja
Da li vo­ljom na­ro­da ili vo­ljom od­ro­da, što se ne zna jer re­fe­ren­du­ma o to­me ni­je…

Među nama
16.11.2018 u 09:25
Kulturni centar „Laza Kostić“ i Udruženje građana „Ravangradsko proleće“ u Somboru dodelili su i…

Među nama
16.11.2018 u 09:24
44
Protokol francuske vlade, koji je određivao gde će sedeti visoki gosti pred Trijumfalnom kapijom,…

Među nama
15.11.2018 u 09:31
9
Nedavno sam prisustvovao otkrivanju spomenika čuvenom Gvozdenom puku, u kojem su se borili i moji…

Među nama
15.11.2018 u 09:28
28
Francuska je u Parizu, na obeležavanju stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata, pokazala da…

Među nama
Među nama
14.11.2018 u 11:47
38
Slažem se sa Boškom Jakšićem (nisam verovao da to mogu reći) da Pariz više nije grad svetlosti, ali se ne slažem sa blagom reakcijom koju predlaže na nanete uvrede. Francuska nas ponižava,…
Među nama
14.11.2018 u 09:33
1
U toku je javna rasprava (31. oktobar – 14. novembar 2018) o izmenama i dopunama statuta Srpskog lekarskog društva (SLD). Smatram da u trenu kada imamo manjak lekara a višak fakulteta, kada nam 800…
Među nama
14.11.2018 u 09:23
29
Iznenadila me je negativna kampanja koja se u poslednje vreme vodi protiv SANU, posebno protiv njenog predsednika V. Kostića. Takva kampanja, ali samo protiv SANU, vođena je osamdesetih godina…
Među nama
Među nama
13.11.2018 u 09:26
29
Pune četiri godine slušamo o brizi za „siromašne” penzionere, koji su razlog za napuštanje regularnog i uvođenje diskrecionog penzionog sistema. Niko nije protiv brige za siromašne penzionere, ali…
Među nama
13.11.2018 u 09:24
10
U „Politici” sam 29. oktobra pročitao kolumnu „Šumadijski koridor”, urbaniste i arhitekte iz Kragujevca Aleksandra Rudnika Milanovića. Autor ukazuje na to da će Kragujevac u budućnosti biti od…
Među nama
12.11.2018 u 08:48
1
Od 17. do 20. oktobra, KUD „Nikola Tesla”, pri Gradskom saobraćajnom preduzeću (omladinci), i KUD „Jeleče” (treće doba) gostovali su, na poziv biznismena Džemala Kodrazija, poreklom Goranca sa…
Među nama
10.11.2018 u 17:09
3
Pripadamo prvoj generaciji Titovih pionira. Pošli smo u školu 1946. godine. U nedelju, 28. oktobra 2018. okupilo se nas pedesetak na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, da obeležimo 60 godina od…
Među nama
Među nama
09.11.2018 u 08:50
9
Iste ve­če­ri ka­da je te­le­vi­zi­ja ob­ja­vi­la da je do­stup­na apli­ka­ci­ja iz na­slo­va, in­sta­li­rao sam istu u svoj, kao i u te­le­fon svo­je su­pru­ge. Sve je do­bro funk­ci­o­ni­sa­lo dok na­ša dok­tor­ka V. S. ni­je oti­šla u pen­zi­ju, ne­gde po­čet­kom le­ta. Pr­vih da­na sep­tem­bra, obo­je smo iza­bra­li kao svog le­ka­ra dru­gu dok­tor­ku, ko­ja ra­di u do­mu zdra­vlja ko­me nas dvo­je pri­pa­da­mo. Me­đu­tim, ka­da uklju­či­mo apli­ka­ci­ju u na­me­ri da za­ka­že­mo pre­gled, i da­lje se po­ja­vlju­ju ini­ci­ja­li pen­zi­o­ni­sa­ne le­kar­ke, ko­ja,…
Među nama
08.11.2018 u 08:57
16
Kao obi­čan gra­đa­nin ko­ji bi že­leo gra­đan­ski red u Sr­bi­ji, usu­đu­jem se da pre­ko „Po­li­ti­ke” po­ša­ljem apel, jer dru­gi, na­zo­vi­mo ih…

Među nama
07.11.2018 u 08:46
99
Ovih da­na u Če­škoj i Slo­vač­koj ve­li­čan­stve­no se sla­vi sto­go­di­šnji­ca osni­va­nja Če­ho­slo­vač­ke (28. ok­to­bar 1918. go­di­ne). …
Među nama
07.11.2018 u 08:46
27
Autor:
U na­šoj po­ro­dič­noj ku­ći sa dva sta­na do­sad je po­sto­jao sa­mo je­dan stru­jo­mer. Ka­ko bi sva­ko do­ma­ćin­stvo pla­ća­lo svoj utro­šak stru­je, pod­ne­li smo 19. ju­na zah­tev Elek­tro­di­stri­bu­ci­ji Be­o­grad, u Go­spo­dar Je­vre­mo­voj uli­ci, da se in­sta­li­ra još jed­no bro­ji­lo.…
Među nama
06.11.2018 u 11:53
15
Nigde u Evropi ne opstaje takva bezobzirnost u stvaranju gužvi u gradskom…

Među nama
06.11.2018 u 08:53
45
Za­sta­va tzv. Ko­so­va se već ne­ko­li­ko da­na vi­jo­ri na No­tr Da­mu,…

Među nama
05.11.2018 u 09:21
10
For­mal­no, ter­min iz na­slo­va je zna­čio od­ba­ci­va­nje iz­ra­za, ge­sta…

Među nama
Među nama
05.11.2018 u 09:18
22
Autor:
Uli­ca voj­vo­de To­ze, u mom kom­ši­lu­ku, do­bi­la je no­vo ime – Ja­nu­sa Ja­nu­li­sa. Grč­ki do­bro­tvor sa Kr­fa za­slu­žu­je uli­cu, ali za­što je Sve­to­zar To­za Ran­ko­vić, ju­nak iz bal­kan­skih i Pr­vog svet­skog ra­ta, iz­gu­bio svo­ju? Ne­struč­nost lju­di u Ko­mi­si­ji za…
Među nama
03.11.2018 u 10:59
21
U „Politici” od 24. oktobra, u rubrici „Događaji dana” pročitao sam tekst pod…

Među nama
03.11.2018 u 10:57
Na upravo završenom Sajmu knjiga, čiji je moto bio „Radost čitanja”, u…

Među nama
02.11.2018 u 10:08
3
Povodom obeležavanja stogodišnjice proboja Solunskog fronta i okončanja Prvog…

Među nama
02.11.2018 u 10:08
8
U ponedeljak, 25. oktobra pratila sam na RTS-u kviz „Potera”. Premda sam i ranije imala osećaj da su katkad takmičari upotrebljeni za interes produkcije, ali – sami su to hteli, igra je igra... Ovoga puta nepoštovanje takmičara bilo je drastično. Kada je zapretila opasnost da se takmičarima isplati zaslužena veća suma novca, voditelj je, verovatno instruisan od svoga poslodavca, priznao odgovor tragača koji je izgovoren u vreme kada se oglasila…
Među nama
02.11.2018 u 09:58
22
U „Politici” od subote, 27. oktobra 2018. godine, pročitao sam članak pod naslovom „Zašto okrećemo glavu”, o seksualnom napadu na maloletnu…

Među nama
01.11.2018 u 11:08
3
Crvena zvezda stoički trpi udarce sudbine na međunarodnoj sceni, a pokušava da ih ublaži sa dva izgovora. Prvo, da nam je domaća fudbalska scena…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja