sreda, 28.06.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:31

Među nama

Početna / Među nama
Među nama
28.06.2017 u 08:00
1
Sr­bi u Oslu
Rat­ne i po­rat­ne go­di­ne, kao i eko­nom­ske ne­da­će, do­ve­le su do to­ga da je ve­li­ki broj dr­ža­vlja­na Sr­bi­je i dru­gih re­pu­bli­ka biv­še SFRJ na­pu­stio svo­ja og­nji­šta i kre­nuo u svet „za bo­ljim ži­vo­tom“. Jed­na od dr­ža­va gde su na­šli svoj dom je i Kra­lje­vi­na Nor­ve­ška, a pre­ma po­da­ci­ma ko­ji­ma ras­po­la­že am­ba­sa­da Re­pu­bli­ke Sr­bi­je u Oslu, u ovoj ze­mlji ži­vi iz­me­đu 6.000 i 7.000 na­ših dr­ža­vlja­na, od če­ga u sa­mom Oslu oko 1.800. Za­hva­lju­ju­ći en­tu­zi­ja­zmu lju­di od ak­ci­je, ve­li­koj vo­lji i že­lji da se sa­ču­va­ju na­rod­ni obi­ča­ji i tra­di­ci­ja, dru­štve­ni ži­vot na­ših ze­mlja­ka u ovoj skan­di­nav­skoj ze­mlji je u…
Među nama
27.06.2017 u 08:00
Tu­ri­stič­ku po­nu­du Ba­to­či­ne ne­ma ko da vi­di
U op­šti­ni Ba­to­či­na ima ar­he­o­lo­ških osta­ta­ka da­le­ke pro­šlo­sti i za raz­voj tu­ri­zma…

Među nama
25.06.2017 u 08:00
3
Zaduživanje Srbije u juanima
Autor: Milan R. Kovačević
Premijer reče da ćemo se prvi put zadužiti u Kini u kineskim juanima. Međutim, još 2010. godine…

Među nama
24.06.2017 u 08:00
5
Ne rušite mostove
Autor: Dipl. građ. inž. Ljubivoje Kostić, predsednik Udruženja građana „Naši mostovi”
Ovih dana javnost je neprijatno iznenađena odlukom gradskih vlasti da tender za rekonstrukciju –…

Među nama
23.06.2017 u 08:00
4
Autor: Slobodan Prodanović
Crno dete, na šta to ličiš? Pogledaj se kako izgledaš, krvave oči, podočnjaci, kost i koža! Danima…

Među nama
22.06.2017 u 08:00
5
Autor: Miroslav Živković, Jagodina
Kao „nesavesnom platiši”, dana 15. juna 2017. stigla mi je od firme P.W.W. Jagodina opomena za…

Među nama
21.06.2017 u 08:00
1
Kra­jem ju­na ove go­di­ne na­vr­ša­va se 75 go­di­na od is­kr­ca­va­nja pr­vog tran­spor­ta…

Među nama
20.06.2017 u 08:00
2
Sva­ke go­di­ne slu­ša­mo istu pri­ču ma­li­na­ra. Ne­za­do­volj­ni su ot­kup­nom ce­nom od 120…

Među nama
Među nama
18.06.2017 u 08:00
5
Autor: Dragiša Petrović, novinar, Kragujevac
Ovih dana smo svedoci „teatra apsurda”, kada je u pitanju Srbija, u izvođenju SAD i EU. Vašington i Brisel ne prestaju da „brinu” za nas. Sa puno „dobronamernosti” ukazuju šta bi moglo da nam se…
Među nama
17.06.2017 u 08:00
4
Autor: Saša R. Petrović, Novi Beograd
Javljam se podstaknut sa dva teksta objavljena na stranama „Beogradske hronike” – „Inicijativa da se novi bulevar nazove po Nenadu Bogdanoviću”, od petka 26. maja i „Od Zemuna do Mosta na Adi…
Među nama
16.06.2017 u 08:00
1
Podržavam ideju koju je u dopisu „Lekcije iz liberalnog urbanizma” („Među nama”, 5. jun 2017) izneo prof. M. Kojović, da se na Studentskom trgu podigne spomenik Emilijanu Josimoviću. U prilog tome…
Među nama
Među nama
15.06.2017 u 08:00
2
Autor: Dr Stojan Berber, Sombor
U predizbornoj kampanji za predsednika Srbije, jedan od kandidata izrekao je u jednom momentu (naučen, valjda, od svojih lokalnih partijskih kolega) da je Sombor grad u kom umire kultura. Protiv…
Među nama
14.06.2017 u 08:00
Na­ziv ovo­go­di­šnjeg po­zo­ri­šnog ma­ra­to­na u Som­bo­ru – „Koc­ka je ba­če­na”, do­bro od­sli­ka­va uče­sni­ke. Ni­je ov­de reč o po­zo­ri­šnim pred­sta­va­ma, već o gle­da­o­ci­ma. U Som­bor…
Među nama
13.06.2017 u 08:00
8
Na dva­na­e­stom ki­lo­me­tru od Pri­zre­na, na pu­tu ka Bre­zo­vi­ci, na­la­zi se se­lo Sred­ska, cen­tar Sre­dač­ke žu­pe. U se­lu ko­je či­ne se­dam za­se­la­ka „na­ni­za­nih“ na ob­ron­ci­ma…
Među nama
11.06.2017 u 08:00
17
Autor: Stefan D. Stojkov, advokat, Beograd
Pre nekoliko dana skoro svi beogradski pa i domaći mediji preneli su vest da je u postupku rehabilitacije, pred Višim sudom u Valjevu, nepravnosnažnom prvostepenom odlukom rehabilitovan Nikola…
Među nama
Među nama
10.06.2017 u 08:00
20
Autor: Prof. dr Borislav Stojkov, rukovodilac urbanističkog plana Slavije 1979.
Nije bivao redak slučaj da moćnici, vojskovođe ili političari stvaraju privid kojim bi hteli da zasene vladare ili prost narod svojim tobožnjim velikim uspesima. Poznat je po tome bio Grigorije Aleksandrovič Potemkin, koji je gradio fasade nepostojećih naselja duž puteva južne Rusije, kako bi carici Katarini Drugoj pokazao svoje tobožnje uspehe u napretku Rusije. Poznat je bio i Valter Ulbriht, predsednik nekadašnje Demokratske Republike Nemačke (Istočna Nemačka) u 20. veku, koji je duž glavnih ulica Istočnog Berlina naložio da se grade fasade nepostojećih objekata, kako…
Među nama
09.06.2017 u 08:00
8
Autor: Dr Đorđe Petrović
Kao dugovečan (osam decenija) svedok minulih vremena, fasciniran sam gotovo nepojmljivom sinusoidom promena u licu i biću nekadašnjeg Petrovgrada, a…

Među nama
08.06.2017 u 08:00
9
Autor: Dejan Rebrić, mr el. inž., višedecenijski stanar ulice Kosančićev venac
Prema obaveštenju koje smo, kao stanari Ulice Kosančićev venac svojevremeno dobili, preduzeće „Ingrap-Omni d. o. o.” imalo je rok od 150 dana da…
Među nama
08.06.2017 u 08:00
10
Autor:
Šef ne­mač­ke di­plo­ma­ti­je Zig­mar Ga­bri­jel za­me­rio je Sr­bi­ji da ne uva­ža­va do­volj­no ono što EU, na­rav­no sa Ne­mač­kom kao pred­vod­ni­kom, či­ni za na­šu dr­ža­vu! Pi­ta se za­što je na jed­nom od bil­bor­da na ula­zu u Be­o­grad od Aero­dro­ma „Ni­ko­la Te­sla” pla­kat…
Među nama
06.06.2017 u 08:00
12
Po­vo­dom pro­jek­ta re­kon­struk­ci­je Stu­dent­skog tr­ga i me­sta za…

Među nama
04.06.2017 u 09:00
7
Autor: Dipl. inž. Ljubiša Obradović, Novi Sad
Ministar Aleksandar Vulin je poslao u etar poruku: „Penzioneri mogu biti mirni…

Među nama
03.06.2017 u 08:00
6
Autor: Mr Goran V. Anđelković, arhitekta
Često u naučnim radovima i doktorskim disertacijama iz savremene arhitekture…

Među nama
Među nama
02.06.2017 u 08:00
1
Autor:
Aktuelna vlast Beograda ponovo obećava razne projekte. U planu su tunel od Kameničke do Bulevara despota Stefana, novi most preko Save, gondole preko Ade (ako se toga neko i seća), tunel od Hipodroma do Autokomande... Sve su to lepe ideje, od kojih su neke stare nekoliko decenija. Međutim, šta je…
Među nama
01.06.2017 u 09:08
3
Autor: Miroslav Simeunović Simeun
Na poslaničko pitanje u parlamentu Srbije o razlozima višemesečnog pada…

Među nama
31.05.2017 u 08:53
Autor: Slobodan D. Đurić
Pre dve decenije predstavnik jedne firme iz Beča, kooperant fabrike Industrija…

Među nama
30.05.2017 u 09:39
2
Autor: Slobodan T. Petrović*
Sa velikim padavinama i topljenjem snega na Alpima i balkanskim planinama, sve…

Među nama
30.05.2017 u 09:39
3
Autor: Tomislav Krsmanović
Svakog meseca, oko 1, od poštara dobijam koverat (nije preporučeno) sa čekom penzije iz Brisela, Belgija, posredstvom banke u Nemačkoj. Kako mi ovog meseca nije stiglo, dana 15. maja sa svog mejla obratio sam se nadležnoj službi Pošte Srbije  zahtevom da se istraži šta se desilo sa poštanskim pismom sa čekom moje penzije iz Belgije. Moj prigovor je primljen. Umesto da preduzme mere potrage gde se nalazi pošiljka, službenik koji je primio moj…
Među nama
27.05.2017 u 08:00
9
Teško da se zna ko je i kada prvi put upotrebio naziv „ležeći policajac“ za veštačku prepreku na kolovozu kojom se vozači primoravaju da u cilju…

Među nama
26.05.2017 u 09:00
5
Radno zakonodavstvo je u većini zemalja u svetu veoma razvijeno, sa dobrom pravnom regulativom, kojom se uređuju i štite prava zaposlenih. Sudska…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja