petak, 23.03.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 14:06

Među nama

Početna / Među nama
Među nama
23.03.2018 u 08:00
Otkud „španska” kuća u Beogradu
Posle iscrpnog prikaza istorijata savamalske kuće u Ulici braće Krsmanović 2, koja pripada celini „Stari Beograd”, autor napisa „Kuća arhitekture u španskoj kući” („Politika” od 20. decembra 2017) na kraju navodi da ni od koga nije mogao dobiti odgovor kako je ova zgrada prekrštena u špansku kuću. A odgovor leži u teškim i tragičnim događajima s kraja Prvog svetskog rata. Upravo na mestu današnjeg Brankovog mosta, kod malih stepenica, bio je pristan putničkih brodova iz svih podunavskih luka tadašnjih austrougarskih zemalja. Pojavom i epidemijom pegavog tifusa 1915. godine, okupacione vlasti su u pomenutoj zgradi, pored carinsko-pasoške kontrole odredile i nekoliko soba za karantinsku…
Među nama
22.03.2018 u 09:39
1
Ko­rup­ci­ja kod nas i njih
An­ti­ko­rup­cij­sko te­lo Sa­ve­ta Evro­pe na­ve­lo je da Sr­bi­ja ni­je spro­ve­la tri­na­est…

Među nama
21.03.2018 u 09:03
6
Ga­li­ma­ti­jas za od­bra­nu Zre­nja­ni­na
Pen­zi­o­ni­sa­ni pro­fe­sor Ku­ljić u na­pi­su „Pe­trov­grad ili Zre­nja­nin, rat va­žnih…

Među nama
20.03.2018 u 08:49
1
De­set­ko­va­ne klu­pe u Ze­mun­skom par­ku
Ze­mun­ski grad­ski park je re­no­vi­ran pret­hod­nih me­se­ci. Be­to­ni­ra­ne su sta­ze,…

Među nama
18.03.2018 u 08:00
3
U Beogradu se u utorak, 13. mart 2018, u prepodnevnim časovima desio neobjašnjiv saobraćajni…

Među nama
17.03.2018 u 22:00
2
Rasprave o promeni statuta SANU vode se već duže, a intenzivirane su posle izbora pre dve godine,…

Među nama
16.03.2018 u 08:00
1
Nebojša J. (56) građevinski inspektor, i Marko Š. (42), inspektor službe za izvršenje, uhapšeni su…

Među nama
15.03.2018 u 08:00
HEPS „Đerdap 2” je druga zajednička srpsko-rumunska hidroelektrana na Dunavu. Izgrađena je na 853…

Među nama
Među nama
14.03.2018 u 08:00
Stara zgrada „Geozavoda” svakako jedna od najlepših u Beogradu, renovirana arapskim parama postala je dom za prezentaciju Beograda na vodi. Divno su obnovljene dve sale, krov, dvorište, ispred…
Među nama
13.03.2018 u 08:00
Kada sam u „Politici” 5. marta pročitao tekst „Hrvati ne daju Bokeljsku mornaricu Crnoj Gori”, pomislio sam da nije prvi put da Hrvati prisvajaju nešto što nije njihovo. Setimo se samo genija Tesle…
Među nama
11.03.2018 u 09:37
2
Ne­pri­hva­tlji­vo je da vla­snik sta­na od 30 kva­dra­ta pla­ća uslu­ge pro­fe­si­o­nal­nog uprav­ni­ka isto kao vla­snik sta­na od 300 kva­dra­ta. Za­kon o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da…
Među nama
Među nama
10.03.2018 u 08:52
4
Sav­ski am­fi­te­a­tar, vla­sni­štvo Be­o­gra­đa­na, ustu­pljen je arap­skim pred­u­zi­ma­či­ma da zi­da­ju šta god ho­će. A ukla­nja­nje obje­ka­ta, ko­lo­se­ka, kao i iz­grad­nju…
Među nama
09.03.2018 u 08:43
U hro­ni­ka­ma Ni­ša je za­be­le­že­no da je 1873–1874. go­di­ne grad imao 24 če­sme. Pred ku­ćom Za­ha­ri­ja Sta­to­sa sta­jao je pre­lep še­dr­van, uni­šten u po­ža­ru 1928. Fe­liks Ka­nic je…
Među nama
08.03.2018 u 08:43
Autor: Jo­van Po­po­vić
Od­lu­kom Dr­žav­nog sa­ve­ta i po­tvr­dom Na­me­sni­štva knja­za srp­skog o pre­se­lje­nju Za­je­čar­ske po­lu­gim­na­zi­je u Ne­go­tin, 10. sep­tem­bra 1839. go­di­ne po­če­la je sa ra­dom…
Među nama
07.03.2018 u 08:00
2
Želeo bih da se priključim svima onima koji se protive uklanjanju Zarićevog mosta preko Save, kojim prolaze četiri tramvajske linije prema Novom Beogradu. Nije data nijedna ubedljiva tehnička…
Među nama
Među nama
06.03.2018 u 08:00
1
Vlasotince se prvi put pominje u 12. veku, a za varošicu je proglašeno 1878. godine. O ovom naselju postoje brojne zabeleške putopisaca, a najzanimljivija je svakako ona koju je ostavio Dimitrije Rakić 1880. godine, otac čuvenog pesnika Milana Rakića: „Ja sam mislio da je Vlasotince selo, ili, ako ne to, a ono nekakva mala, jadna kasaba. Ali kako sam se iznenadio kada sam ušao u varoš, koja je tako čista, bela, uljudna i uređena, kao da je 30 godina pod Srbijom bila. Ovde nema turskih zidova nego su kuće na ulici. Kuće su lepe i čiste i izgledaju kao kakve vile.”…
Među nama
03.03.2018 u 08:00
1
„Bdijući nad kolevkama, bdile ste nad sudbinom naroda.” Ove reči ispisane su na reljefu u bronzi, sa likovima devet znamenitih žena, postavljenom na…

Među nama
02.03.2018 u 08:00
3
Do kraja 20. veka o Sibiru je napisano nešto manje od 2.500, a u ovom veku, oko 125 knjiga i monografskih studija. Za našu zemlju nema pouzdanih…
Među nama
02.03.2018 u 08:00
1
Autor:
Dimitrije Konjović se rodio u okolini Sombora, tada Austrougarska monarhija, i bio je rođeni brat velikog srpskog kompozitora Petra Konjovića, i brat od strica Milana Konjovića, jednog od najznačajnijih srpskih slikara. Na početku Prvog svetskog rata bio je u austrougarskoj vojsci pilot…
Među nama
28.02.2018 u 08:00
4
Zapadna Sahara, poslednja kolonija Afrike, nepriznata je država, koja se…

Među nama
27.02.2018 u 08:00
1
Beograd je 1884. godine, kada je predsednik gradske opštine bio doktor Vladan…

Među nama
25.02.2018 u 09:00
3
Autor: Jo­van Vu­ko­vić
Le­po je što je mi­ni­star Ivi­ca Da­čić po­klo­nio svom ru­skom ko­le­gi…

Među nama
Među nama
24.02.2018 u 08:40
7
Autor:
Ži­vi­mo sko­ro 25 go­di­na u uli­ci ko­ja no­si po­gre­šno ime. Na­i­me, od sa­mog po­čet­ka ne­ko je ne­u­ko na­zvao naš Bu­le­var Mi­haj­la Pu­pi­na na No­vom Be­o­gra­du ime­nom Bu­le­var Mi­ha­i­la Pu­pi­na. Po­sto­je vi­še slič­nih ime­na (Mi­ja­i­lo, Mi­ha­i­lo, Mi­ja­i­le, Mi­ka­i­lo...),…
Među nama
23.02.2018 u 08:55
2
Ivan Ser­ge­je­vič Ak­sa­kov (1823–1886) bio je poznati ruski pisac,…

Među nama
22.02.2018 u 09:04
Autor: Špi­ro So­lo­mun
Bog­dan Bog­da­no­vić, ar­hi­tek­ta i skulp­tor, u vre­me upra­vlja­nja…

Među nama
21.02.2018 u 08:00
4
Ovaj dopis za rubriku „Među nama” počeo sam da pišem pre nego što sam u…

Među nama
21.02.2018 u 08:00
3
Nedavno mi je jedan prijatelj, dobar komšija iz susednog Bloka 22, javio da je u Bulevaru Zorana Đinđića niklo neko nedefinisano „čudo”, uz prizemni objekat poslovno-trgovačke namene, koji građani zbog velikog broja lokala brze hrane iz milošte nazivaju i Bulevarom gladnih. Posle nekoliko dana izašao sam na teren da vidim o čemu je reč. I zaista, preko obeleženih parking mesta nikao je „čudan” objekat krajnje neugledne i estetski neprihvatljive…
Među nama
16.02.2018 u 08:00
7
Na ovom mestu sam već pisao svojevremeno, o nemarnosti nas Topličana za arheologiju i istoriju našeg kraja. Moj tekst je makar malo doprineo da se…

Među nama
15.02.2018 u 08:00
3
Na Prvoj hirurškoj klinici KCS ležala sam od 15. do 19. januara ove godine, na desetom odeljenju, gde mi je laparoskopski operisana želudačna kila.…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja