sreda, 28.06.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:31

Medicina

Početna / Medicina
Medicina
28.06.2017 u 19:05
Bolovi u vratu zbog pogrešnog izbora jastuka
Bolovi u vratu su toliko česti da su postali deo života savremenog čoveka. Javljaju se kod oko 60 odsto odraslih koji dugo sede, rade kancelarijski posao ili su non-stop ispred računara.
Medicina
26.06.2017 u 20:10
Zraci izazivaju oštećenja DNK
Se­zo­na go­di­šnjih od­mo­ra je po­če­la a do­sta lju­di tek pla­ni­ra od­la­zak na mo­re,…

Medicina
21.06.2017 u 20:00
3
Skrining na hipertenziju u trudnoći
Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front” pokrenula je skrining na preeklampsiju, težak oblik…

Medicina
19.06.2017 u 21:35
2
Karcinom pluća godišnje odnese 4.600 života
Karcinom pluća je vodeći uzrok smrtnosti od karcinoma u svetu i najčešća maligna bolest kod…

Medicina
14.06.2017 u 20:15
Jedan od problema koji ljude iritira je pojava iznenadnog igranja oka. Ovo titranje, treperenje,…

Medicina
12.06.2017 u 19:05
1
Treće najčešće oboljenje koje muči ljude širom sveta jeste migrena, koja se po učestalosti nalazi…

Medicina
08.06.2017 u 19:10
1
Kompleksan operativni zahvat tokom kojeg su premešteni krvni sudovi jetre i donje šuplje vene i…

Medicina
07.06.2017 u 21:30
Svaki čovek može da dobije epileptički napad, ako se izloži štetnom i nadražajnom stimulusu velike…

Medicina
Medicina
05.06.2017 u 21:30
Nova praksa klinika za plodnost u Americi više liči na odlazak u kazino, a ne na lečenje, piše „Njujork tajms”. Naime, sve više klinika nudi poseban program, popularno nazvan „beba ili vraćamo…
Medicina
05.06.2017 u 20:05
9
Niš – Značajno naučno delo koje govori o višegodišnjim istraživanjima uzroka obolevanja bubrega u pojedinim zemljama jugoistočne Evrope, odnosno o balkanskoj endemskoj nefropatiji, proglašeno je…
Medicina
31.05.2017 u 20:52
1
No­vi Sad – Za že­ne sta­ri­je od 35 go­di­na, ko­je ima­ju te­ško­ća sa pri­rod­nim za­če­ćem, ne bi tre­ba­lo in­si­sti­ra­ti da pre van­te­le­sne oplod­nje o tro­šku dr­ža­ve ima­ju tri…
Medicina
Medicina
31.05.2017 u 20:30
1
Le­ka­ri Ur­gent­nog cen­tra Kli­nič­kog cen­tra Sr­bi­je ne­dav­no su spa­sli ži­vot če­tr­de­set­pe­to­go­di­šnjoj pa­ci­jent­ki­nji iz ino­stran­stva, ko­joj je ži­vot vi­sio o kon­cu zbog…
Medicina
29.05.2017 u 21:01
Smanjeni kapacitet bešike, pojačana proizvodnja mokraće u snu i čvrst san samo su neki od problema noćnog mokrenja kod dece. Stručnjaci upozoravaju da mališani to ne rade namerno i nikako se ne…
Medicina
29.05.2017 u 20:20
1
„Ne pridržavaj bolesniku kaput dokle god može sam da ga obuče”, osnovno je geslo koje se savetuje porodici osobe obolele od Parkinsonove bolesti. Reč je o oboljenju od koje u Srbiji pati između…
Medicina
25.05.2017 u 13:14
1
Štitasta žlezda se nalazi u predelu vrata i važna je zbog proizvodnje hormona koji regulišu metabolizam svih ostalih tkiva. Oboljenja ove žlezde su u porastu, a lekari ističu da kada bi svim…
Medicina
Medicina
22.05.2017 u 20:22
3
Je­dan od pro­ble­ma ko­ji sva­ko­dnev­no re­ša­va­ju kar­di­o­hi­rur­zi je­ste ope­ra­ci­ja sr­ča­nih za­li­sta­ka. Reč je o svo­je­vr­snim ven­ti­li­ma ko­ji se na­la­ze iz­me­đu sr­ča­nih šu­plji­na i omo­gu­ća­va­ju jed­no­sme­ran tok kr­vi u sr­cu. Ka­da se oni po­re­me­te, bi­lo da je reč o ste­no­zi, to jest nji­ho­vom su­že­nju, ili o po­pu­šta­nju, oso­ba ima pro­blem sa to­kom kr­vi kroz sr­ce. Ta­da se krv vra­ća una­zad ili ote­ža­no „ide” na­pred. Du­go­roč­no gle­da­no, ovaj pro­blem vo­di ka sla­blje­nju sr­ča­nog mi­ši­ća i pro­pa­da­nju or­ga­na.…
Medicina
22.05.2017 u 20:02
4
Ve­žba­nje pre do­ruč­ka mo­že ima­ti vi­še ko­ri­sti za zdra­vlje ne­go ono ko­je sle­di po­sle je­la, po­ka­za­lo je is­tra­ži­va­nje o uti­ca­ju…

Medicina
18.05.2017 u 16:29
4
GLAZGOV – Škot Kolin Kempbel, oboleo od multiple skleroze, koji je planirao da se podvrgne eutanaziji i okonča sebi život na jednoj klinici u…
Medicina
18.05.2017 u 16:29
Jedan od najneprijatnijih osećaja na koje se ljudi žale jeste vrtoglavica, osećaj da im se ceo svet ljulja čim stanu na noge, lelujanje u glavi… Vrtoglavice zapravo predstavljaju osećaj iluzije kretanja, a obično ih pacijenti doživljavaju kao osećaj okretanja okoline u odnosu na sebe ili sebe u…
Medicina
15.05.2017 u 21:15
1
Autor: M. Jan­ko­vić
Ne­do­sta­tak va­zdu­ha i gu­še­nje, su­vi ka­šalj, hla­dan znoj, otok no­gu –…

Medicina
15.05.2017 u 20:30
Od po­čet­ka go­di­ne, u Sr­bi­ji je ura­đe­no 47 tran­splan­ta­ci­ja orga­na,…

Medicina
10.05.2017 u 21:01
Da hra­na mo­že bi­ti lek, po­zna­to je još od vre­me­na Hi­po­kra­ta,…

Medicina
Medicina
27.06.2017 u 08:30
7
Autor:
Poštovani čitaoci, „Politika” će ubuduće dvaput nedeljno objavljivati stranicu posvećenu penzionerima, svim pripadnicima trećeg doba i šarolikoj lepezi tema iz oblasti medicine. Svakog utorka i četvrtka na stranicama „Politike” moći ćete da pronađete sve ono što vas zanima o penzijama i načinima…
Medicina
10.05.2017 u 20:25
Svi oni ko­ji ima­ju ne­ku hro­nič­nu ra­nu na­la­ze se na mu­ka­ma jer ni­su…

Medicina
08.05.2017 u 20:44
11
Ve­li­ki broj lju­di ima na­vi­ku da se tu­ši­ra uju­tru i uve­če, a ku­pa­nje…

Medicina
08.05.2017 u 20:22
1
Vak­ci­na pro­tiv bak­te­ri­je strep­to­ko­kus pne­u­mo­ni­ja ili pne­u­mo­kok…

Medicina
08.05.2017 u 20:22
Je­dan od omi­lje­nih ho­bi­ja ve­li­kog bro­ja lju­di je­ste ba­što­van­stvo, ko­je je u struč­nim kru­go­vi­ma oce­nje­no kao od­li­čan na­čin za ot­kla­nja­nje stre­sa. Me­đu­tim, mno­gi u sak­si­ja­ma ili ba­šta­ma ga­je cve­će o ko­jem ne­ma­ju do­volj­no in­for­ma­ci­ja pa čak ni­su sve­sni da ne­ke bilj­ke mo­gu da bu­du otrov­ne. Ne­ka­da je do­volj­no da oso­ba do­dir­ne otrov­nu bilj­ku, ne­ka­da da po­je­de njen deo, što se de­ša­va…
Medicina
01.05.2017 u 17:00
2
Jed­no od naj­če­šćih pi­ta­nja trud­ni­ca je­ste ka­ko da zna­ju da je po­ro­đaj kre­nuo i šta mo­ra­ju da po­ne­su u po­ro­di­li­šte. Le­ka­ri…

Medicina
30.04.2017 u 11:00
2
Ve­li­ki br­oj lju­di ima pr­o­ble­ma sa krv­nim pri­ti­skom, či­je vred­no­sti va­ri­ra­ju s vre­me­na na vre­me. Nor­mal­ne vred­no­sti krv­nog…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja