ponedeljak, 19.03.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 20:58

Medicina

Početna / Medicina
Medicina
14.03.2018 u 22:00
4
Svaka dru­ga žena pati od poremeća­ja šti­taste žle­zde
U pro­te­kle dve de­ce­ni­je do­šlo je do po­ra­sta obo­le­va­nja od po­re­me­ća­ja funk­ci­je šti­ta­ste žle­zde za oko 300 od­sto, a ne­le­če­ne pro­me­ne ovog or­ga­na mo­gu da do­ve­du do ozbilj­nih zdrav­stve­nih pro­ble­ma. Ne­le­če­ni po­re­me­ćaj šti­ta­ste žle­zde pred­sta­vlja atak na ce­lo­ku­pan me­ta­bo­li­zam or­ga­ni­zma i funk­ci­ju svih or­ga­na, sma­tra pu­kov­nik pro­fe­sor dr Zo­ran Haj­du­ko­vić, na­čel­nik Kli­ni­ke za en­do­kri­no­lo­gi­ju Voj­no­me­di­cin­ske aka­de­mi­je, zbog če­ga svi lju­di ko­ji ima­ju simp­to­me po­put kon­stant­nog umo­ra, za­ma­ra­nja, pro­me­ne ras­po­lo­že­nja, go­ja­zno­sti, opa­da­nja ko­se, tre­ba da po­se­te le­ka­ra ka­ko bi…
Misterija zvana variola vera
Na dan 14. marta 1972. go­di­ne u Pri­zre­nu se po­sta­vi­la sum­nja, a na­red­nog da­na je u…

Medicina
07.03.2018 u 22:00
22
Velika epidemija malih boginja
Devetoro ljudi preminulo je u Srbiji od komplikacija malih boginja (morbila), bolesti koja može da…

Medicina
06.03.2018 u 15:10
2
Opasnost naglog prelaska niskog u visok pritisak
Celog života sam imala nizak krvni pritisak, a od kada sam ušla u menopauzu on je odjednom prešao…

Medicina
05.03.2018 u 21:40
Pacijenti koji su doživeli paralizu jedne strane lica, to jest parezu facijalisa, osim standardnih…

Medicina
28.02.2018 u 21:11
Oč­na ban­ka, ka­pi­tal­ni pro­je­kat ne sa­mo za nas, već i za re­pu­blič­ki…

Medicina
26.02.2018 u 21:11
1
Zbog re­spi­ra­tor­nih in­fek­ci­ja ovih da­na su pu­ne če­ka­o­ni­ce do­mo­va zdra­vlja. Bo­lo­vi…

Medicina
22.02.2018 u 16:00
Povodom 2. marta, Dana Vojnomedicinske akademije, lekari klinika za kardiologiju, endokrinologiju,…

Medicina
Medicina
21.02.2018 u 22:00
1
Čekaonice domova zdravlja ovih dana su pune pacijenata koji se žale na bolove u grlu i „grebuckanje”, nemogućnost gutanja hrane, kašalj... U takvoj situaciji ljudi se nađu u nedoumici kakvu hranu i…
Medicina
20.02.2018 u 09:05
Iako mnogi nemaju tu naviku, važno je da se zbog prevencije teških bolesti  jednom godišnje posveti pažnja svom zdravlju i krvnim sudovima odlaskom na ultrazvučni pregled krvnih sudova vrata, na…
Medicina
19.02.2018 u 22:00
3
Da li u Americi postoji rodna diskriminacija među lekarima? Iako je u odnosu na muškarce mnogo više žena stagniralo u medicinskoj karijeri i ima manja primanja nego njihove kolege, zvanični stav je…
Medicina
Medicina
16.02.2018 u 16:40
11
Udruženje pacijenata obolelih od psorijaze „3P” apelovao je juče na Republički fond za zdravstveno osiguranje i Ministarstvo zdravlja Srbije da obezbede terapiju biološkim lekovima koji su neophodni…
Medicina
16.02.2018 u 10:00
4
Autor: D. D. K.
Kli­ni­ka za psi­hi­ja­trij­ske bo­le­sti „Dr La­za La­za­re­vić” otvo­ri­će pr­vi Cen­tar za men­tal­no zdra­vlje u Be­o­gra­du 22. fe­bru­a­ra, i to na ne­sva­ki­da­šnjem me­stu – na 20. spra­tu…
Medicina
14.02.2018 u 21:11
Od ove go­di­ne, sr­ča­ni bo­le­sni­ci mo­ći će uz uput le­ka­ra u In­sti­tu­tu za re­ha­bi­li­ta­ci­ju u Be­o­gra­du da do­bi­ju na ko­ri­šće­nje apa­rat za pri­ti­sak ko­ji se no­si 24 sa­ta.…
Medicina
12.02.2018 u 21:11
Pr­vi pa­ci­jen­ti već su pri­sti­gli u no­vo­o­tvo­re­ni obje­kat Kli­ni­ke za re­ha­bi­li­ta­ci­ju „Dr Mi­ro­slav Zo­to­vić” u So­ko­banj­skoj uli­ci u Be­o­gra­du. Bo­lji uslo­vi za bo­ra­vak…
Medicina
Medicina
11.02.2018 u 16:27
1
Autor: D.D.K. - I.S.
Savremena medicina pomaže ljudima da žive duže i zdravije nego ikada do sada, ali novija istraživanja pokazuju da novu pošast predstavlja sve prisutnija – samoća. Naučnici upozoravaju da je usledila era „epidemije usamljenosti”, koja utiče na razvoj brojnih zdravstvenih problema. Analiza Američkog udruženja psihologa pokazuje da su kod osoba sa višestrukim društvenim kontaktima izgledi za iznenadnu smrt niži za 50 odsto. Metaanaliza sprovedena na 148 studenata iz SAD, Evrope i Australije pokazuje da društvena izolacija, usamljenost i odluka da osoba živi sama znatno utiču…
Medicina
07.02.2018 u 22:00
Rođenje sina Leksi i Džošue Rojera medicinski tim Dečje klinike u Teksasu pratio je sa strepnjom i pitanjem da li je operacija izvedena dok je beba…

Medicina
05.02.2018 u 22:00
2
Među tinejdžerima u SAD nedavno se proširio novi trend koji i te kako može da bude štetan po zdravlje. Reč je o izazovu koji podrazumeva gutanje…
Medicina
05.02.2018 u 22:00
5
U Sr­bi­ji sva­kog da­na če­ti­ri že­ne obo­le i jed­na umre od ra­ka gr­li­ća ma­te­ri­ce, bo­le­sti ko­ja se mo­že spre­či­ti, ot­kri­ti na vre­me od­la­skom na obi­čan gi­ne­ko­lo­ški pre­gled i efi­ka­sno le­či­ti. Na­ša ze­mlja se na­la­zi na če­tvr­tom me­stu u Evro­pi, po­sle Ru­mu­ni­je,…
Medicina
29.01.2018 u 22:00
3
Grip je u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji od­neo 149 ži­vo­ta, a pro­ce­ne struč­nja­ka…

Medicina
24.01.2018 u 22:00
Član je jedne od najstarijih lekarskih porodica u Srbiji. U bivšoj Jugoslaviji…

Medicina
22.01.2018 u 22:00
5
Uprkos dokazima o štetnom delovanju noćnog rada na zdravlje, između sedam i 15…

Medicina
Medicina
17.01.2018 u 21:11
4
Le­ka­ri u Sr­bi­ji od 2020. go­di­ne mo­ra­će da se vak­ci­ni­šu pro­tiv gri­pa i he­pa­ti­ti­sa Be, ali i pro­tiv dru­gih za­ra­znih bo­le­sti. U skla­du sa pod­za­kon­skim ak­tom o imu­ni­za­ci­ji, za dve go­di­ne kre­će spro­vo­đe­nje oba­ve­znog vak­ci­ni­sa­nja i pro­tiv ma­lih bo­gi­nja,…
Medicina
15.01.2018 u 22:00
2
Čitaoci ko­ji su se oda­zva­li ak­ci­ji „Po­li­ti­ke”, ko­ju smo…

List „Po­li­ti­ka” u sa­rad­nji sa In­sti­tu­tom za jav­no zdra­vlje Sr­bi­je…

Medicina
08.01.2018 u 21:11
2
Za­vi­snost od al­ko­ho­la vo­di u dru­gu vr­stu za­vi­sno­sti – i to od…

Medicina
08.01.2018 u 21:11
Pro­šli su stro­ga te­sti­ra­nja, psi­ho­lo­ške pro­ve­re, „če­ki­ra­nja” zdrav­stve­nog sta­nja, utvr­đi­va­nje ni­voa zna­nja stra­nih je­zi­ka... Od­lič­no su zna­li da bi­ti deo sa­ni­tet­skog ti­ma u mi­rov­noj mi­si­ji ni­je la­gan po­sao i da tra­ži do­sta od­ri­ca­nja. Ali, že­lja za no­vim iza­zo­vi­ma, su­o­ča­va­nje sa le­če­njem do ta­da ne­vi­đe­nih bo­le­sti i mo­guć­nost da se za­ra­di ne­što nov­ca sva­ka­ko je pre­vla­da­lo u…
Medicina
01.01.2018 u 22:00
1
Beba rođena u bolnici u Teksasu prva je u SAD koja je došla na svet nakon što je majci urađena transplantacija materice, saopšteno je iz…

Medicina
27.12.2017 u 22:00
Ljudi koji su imali infarkt miokarda moraju u potpunosti da promene životne navike kako se ova pojava ne bi ponovila jer se kod 20 odsto bolesnika u…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja