petak, 20.10.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 23:08

Medicina

Početna / Medicina
Medicina
19.10.2017 u 21:40
3
Pojačan nadzor zbog epidemije malih boginja na KiM
U celoj Srbiji pojačan je nadzor zbog epidemije malih boginja koja je krenula na Kosovu gde je, prema pisanju pojedinih medija, oko 100 osoba zaraženo, a jedno dete već umrlo. Pojačan nadzor podrazumeva da se nadležnom zavodu za javno zdravlje prijavi svaka sumnja na male bogine, zatim laboratorijsko ispitivanje, bolničko zbrinjavanje, primenu svih mera prevencije, vakcinaciju dece. U Zavodu za javno zdravlje u Kosovskoj Mitrovici kažu za Tanjug da je u srpskim enklavama pet osoba zaraženo malim boginjama. Takođe, Insitutu za javno zdravlje „Batut” iz Zavoda za javno zdravlje Vranje prijavljeno da postoji sumnja da je jedna osoba sa teritorije Bujanovca zaražena virusom morbila. Kako kažu…
Medicina
19.10.2017 u 08:53
Utorkom i četvrtkom nove teme posvećene penzionerima i medicini
Poštovani čitaoci, „Politika” dvaput nedeljno objavljuje stranicu posvećenu penzionerima, svim…

Medicina
18.10.2017 u 21:11
3
Antibiotici ne leče virusne infekcije
Or­di­na­ci­je le­ka­ra ovih da­na su pu­ne pa­ci­je­na­ta ko­ji tra­že po­moć ra­znih vi­ru­snih…

Medicina
17.10.2017 u 09:29
Utorkom i četvrtkom nove teme posvećene penzionerima i medicini
Poštovani čitaoci, „Politika” dvaput nedeljno objavljuje stranicu posvećenu penzionerima, svim…

Za­hva­lju­ju­ći ak­ci­ji „Po­li­ti­ke” i Do­ma zdra­vlja „Sav­ski ve­nac”, bes­plat­ne…

Medicina
12.10.2017 u 12:15
7
U Srbiji svaka druga osoba ima hipertenziju, a više od polovine pacijenata u svetu koji imaju…

List „Po­li­ti­ka” u sa­rad­nji sa Do­mom zdra­vlja „Sav­ski ve­nac”, po­vo­dom obe­le­ža­va­nja…

Medicina
10.10.2017 u 11:08
1
Poštovani čitaoci, „Politika” dvaput nedeljno objavljuje stranicu posvećenu penzionerima, svim…

Medicina
SARADNjA „POLITIKE” I VMA
09.10.2017 u 21:11
4
Po­li­ti­ka je u sa­rad­nji sa Voj­no­me­di­cin­skom aka­de­mi­jom or­ga­ni­zo­va­la za za­in­te­re­so­va­ne či­ta­o­ce bes­plat­ne of­tal­mo­lo­ške pre­gle­de ka­ko bi se na vre­me ot­krio…
Medicina
04.10.2017 u 21:11
4
Uko­li­ko se ostva­re pla­no­vi Mi­ni­star­stva zdra­vlja, u In­sti­tut za re­ha­bi­li­ta­ci­ju „Sel­ters” sle­de­će go­di­ne će or­ga­ni­zo­va­no na le­če­nje do­la­zi­ti ži­te­lji Uje­di­nje­nih…
Medicina
03.10.2017 u 13:00
2
Mnogi ljudi kada shvate da je vežbanje lek krenu u teretanu i često se odluče, na osnovu iščitavanja brošure, da krenu sa kardioprogramom vežbanja. Ipak, malo njih zna šta zapravo podrazumeva ovaj…
Medicina
Medicina
29.09.2017 u 21:44
10
Autor: O. Popović
Profesor dr Miroslav Lj. Đorđević, urolog Dečje Univerzitetske klinike i svetski priznati hirurg za transrodnu medicinu, koji je do sada uradio više od hiljadu operacija promene pola širom sveta,…
Medicina
28.09.2017 u 10:41
6
Autor: D. D. K.
Sepsa predstavlja najteže stanje infekcije organizma, od čijih posledica svake četiri sekunde u svetu neko premine, dok u grupu najugroženijih spadaju deca mlađa od godinu dana i porodilje – 40…
Medicina
27.09.2017 u 21:11
Po­vo­dom obe­le­ža­va­nja Svet­skog da­na sr­ca, u sa­rad­nji In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje Sr­bi­je „Dr Mi­lan Jo­va­no­vić Ba­tut” i Udru­že­nja kar­di­o­lo­ga Sr­bi­je, a pod…
Medicina
27.09.2017 u 16:40
5
Preterana telesna težina, nepravilna ishrana i smanjenje fizičke aktivnosti doprinose nastanku od 25 do 33 odsto slučajeva obolevanja od raka dojke, dok redovan samopregled, odlazak kod lekara na…
Medicina
Medicina
25.09.2017 u 21:11
2
Idi­o­pat­ska pluć­na fi­bro­za je bo­lest ko­ja je smr­to­no­sni­ja od ve­ći­ne zlo­ćud­nih obo­lje­nja, po­put ra­ka doj­ke i pro­sta­te, ne­kih ob­li­ka le­u­ke­mi­ja i lim­fo­ma, a o njoj se ma­lo to­ga zna. Reč je o obo­lje­nju ko­je do­vo­di do to­ga da pluć­no tki­vo od­u­mi­re i da se u plu­ći­ma stva­ra­ju ožilj­ci ko­ji one­mo­gu­ća­va­ju nor­mal­nu funk­ci­ju ovog or­ga­na.  Po­vo­dom obe­le­ža­va­nja Ne­de­lje bor­be pro­tiv ove bo­le­sti, pro­fe­sor dr Dra­ga­na Jo­va­no­vić, pred­sed­ni­ca Re­spi­ra­tor­nog udru­že­nja Sr­bi­je i pul­mo­log na Kli­ni­ci za…
Medicina
20.09.2017 u 21:11
5
Da­va­nje in­fu­zi­je ra­di „po­di­za­nja ener­gi­je” po­sta­lo je trend ko­me pri­be­ga­va ve­li­ki broj jav­nih lič­no­sti u Sr­bi­ji, jer…

Medicina
18.09.2017 u 21:21
14
Oko tri mi­li­o­na ne­vak­ci­ni­sa­nih lju­di u sve­tu sva­ke go­di­ne umre od dif­te­ri­je, te­ta­nu­sa, ve­li­kog ka­šlja i ma­lih bo­gi­nja, a…
Medicina
18.09.2017 u 21:21
6
Oboleli od dijabetesa u Srbiji sigurno maštaju o trenutku kada će im svi savremeni lekovi biti dostupni, kada će moći da dobiju na recept moderne uređaje radi bolje kontrole bolesti, kada će u bolnici imati prilike da vežbaju kuvanje zdrave hrane ali i da im stručnjaci pomažu prilikom kreiranja…
Medicina
11.09.2017 u 21:11
Br­zo za­ma­ra­nje, ma­lak­sa­lost, raz­dra­žlji­vost, ne­do­sta­tak…

Medicina
Medicina
07.09.2017 u 14:29
2
Autor:
Šaka oraha dnevno može pozitivno da utiče na gubljenje kilograma, jer ovo orašasto voće ima uticaj na smanjenje apetita, piše „Njujork tajms”. Orasi su bogati omega-3 masnim kiselinama koje u kombinaciji sa drugim supstancama iz ovog jezgrastog voća pomažu smanjivanju rizika od gojaznosti, ali i…
Medicina
07.09.2017 u 08:26
1
Poštovani čitaoci, „Politika” dvaput nedeljno objavljuje stranicu posvećenu…

Medicina
06.09.2017 u 22:00
3
Noćno umokravanje (noćna enureza) predstavlja nevoljno oticanje mokraće u snu…

Medicina
04.09.2017 u 21:11
Re­pu­blič­ki fond za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje go­di­šnje…

Medicina
04.09.2017 u 21:11
3
Autor: A. Marinković
Dve firme u Indiji uvele su politiku koja zaposlenim ženama daje pravo da jedan dan mesečno odsustvuju s posla zbog menstrualnih tegoba. To je njihov način, prenose mediji, da se bore sa jakim tabuom mesečnog ciklusa, koji ženama u toj azijskoj zemlji zabranjuje da tokom njegovog trajanja ulaze u hramove ili da spremaju hranu za ukućane, a u pojedinim delovima ih čak izdvajaju u štale, jer ih smatraju nečistim. „Zašto bi naše koleginice morale…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja