nedelja, 20.08.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 09:52

Medicina

Početna / Medicina
Medicina
20.08.2017 u 09:36
Hondroitin pomaže kod artritisa kolena
Autor: D.I.
Oboleli od osteoartritisa kolena koji su šest meseci primali terapiju visokokvalitetnog hondroitina znatno manje su osećali bolove u obolelom zglobu u odnosu na kontrolnu grupu lečenu u istom periodu lekovima namenjenim za smanjenje bola i lečenje upalnih procesa. Pacijenti lečeni hondroitin-sulfatom imali su veću pokretljivost u kolenu i mogli su da šetaju daleko više nego pre terapije, piše „Njujork tajms”. Istraživanje je sprovedeno na 604 pacijenta sa artritisom kolena iz pet evropskih zemalja  podeljenih u dve grupe, koji su praćeni 182 dana. Prvoj grupi davano je 800 miligrama hondroitin-sulfata dnevno, dok su pacijenti u drugoj grupi dobijali antiinflamatorni lek. Rezultati studije…
Medicina
16.08.2017 u 21:46
1
Štapićem čačkaš uvo – poguraš infekciju
Dugo očekivani godišnji odmor nekada može da se pretvori u pravu noćnu moru, posebno onda kada…

Medicina
14.08.2017 u 21:46
Zarazne bolesti opasne u trudnoći
U Srbiji iz godine u godinu opada broj mališana koji su vakcinisani MMR vakcinom, onom koje se…

Medicina
12.08.2017 u 11:15
„Tetovaža” koja meri pritisak
Autor: D.I.
Mali senzor sastavljen od nanočestica isprepletanih u mrežu, koji se stavlja na ruku i izgleda kao…

Medicina
09.08.2017 u 22:00
Iako na prvi pogled deluje da je poremećaj disanja prilikom spavanja bezazleni problem, lekari…

Medicina
08.08.2017 u 19:27
2
Toliko puta ponovljen savet lekara da terapiju antibioticima treba ispiti do kraja, a ne prekinuti…

Medicina
08.08.2017 u 10:00
Gotovo da nema osobe koja se nikada u životu nije požalila na bolove u vratu, kičmi, kolenu...…

Medicina
07.08.2017 u 22:00
Smederevo – Opšta bolnica „Sveti Luka” u Smederevu odnedavno ima najsavremeniji aparat za…

Medicina
Medicina
03.08.2017 u 09:39
Ži­vot Mer­li­na Erik­so­na (69) pro­me­nio se u tre­nut­ku ka­da je do­bio po­ziv iz la­bo­ra­to­ri­je: na­laz bi­op­si­je po­ka­zao je da ima rak pro­sta­te. Po­sle pr­vog šo­ka po­čeo je da se…
Medicina
02.08.2017 u 22:00
3
Vrtoglavica i nesvestica, glavobolja, mučnina, zamor, nedostatak koncentracije samo su neki od simptoma koji ovih dana muče osobe sa niskim krvnim pritiskom. Ovakav pritisak je posebno opasan za…
Medicina
31.07.2017 u 20:22
Niš – Jed­na iz gru­pe naj­mla­đih gra­na me­di­ci­ne, estet­ska hi­rur­gi­ja obe­le­ži­la je ovih da­na u Ni­šu svo­ja dva ju­bi­le­ja – tri i po de­ce­ni­je od osni­va­nja pr­ve slu­žbe za…
Medicina
Medicina
26.07.2017 u 20:22
Ret­ka ge­net­ska mu­ta­ci­ja mo­že da bu­de za­šti­ta od sr­ča­nih obo­lje­nja, po­ka­za­lo je ne­dav­no ob­ja­vlje­no obim­no is­tra­ži­va­nje, pre­no­si „Nju­jork tajms”. Na­uč­ni­ci su opi­sa­li…
Medicina
24.07.2017 u 21:17
2
Autor: D. Ivanović
Uko­li­ko vo­di­te ra­ču­na ko­li­ko še­će­ra uno­si­te u or­ga­ni­zam, si­gur­no će vas in­te­re­so­va­ti i da li je u vi­no ko­je pi­je­te do­da­va­na ova na­mir­ni­ca. Za­ni­mlji­vo je da u SAD…
Medicina
24.07.2017 u 21:01
6
Ka­da bi se pi­ta­li pa­ci­jen­ti od kog pre­gle­da bi naj­ra­di­je po­be­gli, ve­ro­vat­no bi se me­đu vo­de­ćim na­šla ko­lo­no­sko­pi­ja, od­no­sno pre­gled de­be­log cre­va uz po­moć…
Medicina
19.07.2017 u 20:22
1
Zbog vre­log „ta­la­sa” ko­ji je za­hva­tio Sr­bi­ju ovih da­na i tem­pe­ra­tu­ra ko­je će do­sti­za­ti 38 ste­pen Cel­zi­ju­so­ve ska­le, dok­to­ri upo­zo­ra­va­ju da je ve­o­ma va­žno da gra­đa­ni…
Medicina
Medicina
17.07.2017 u 20:22
3
Slu­čaj je­da­na­e­sto­me­seč­nog de­ča­ka Čar­li­ja Gar­da, ko­ji bo­lu­je od ret­kog ge­net­skog po­re­me­ća­ja, me­se­ci­ma je jed­na od glav­nih te­ma u bri­tan­skim me­di­ji­ma. Ma­li­šan se le­či u bol­ni­ci „Grejt Or­mond strit” u Lon­do­nu, a nje­go­vi ro­di­te­lji Ko­ni i Kris tra­ži­li su odo­bre­nje da ga od­ve­du na eks­pe­ri­men­tal­no le­če­nje u SAD. Me­đu­tim, le­ka­ri bri­tan­ske bol­ni­ce su bi­li pro­tiv ta­kve od­lu­ke ar­gu­men­tu­ju­ći je ti­me da to ne­će po­mo­ći de­te­tu, da tret­man na ko­me ro­di­te­lji in­si­sti­ra­ju ni­je oprav­dan i da bi…
Medicina
12.07.2017 u 21:01
Autor: D. Davidov Kesar
Jed­no od naj­če­šćih pi­ta­nja upu­će­no far­ma­ce­u­ti­ma je­ste ono da li na­ši pa­ci­jen­ti do­bi­ja­ju iste le­ko­ve po­zna­tih…

Medicina
12.07.2017 u 20:22
2
Vla­da u Fin­skoj, ko­ja spa­da u ze­mlje sa naj­ni­žom sto­pom mor­ta­li­te­ta no­vo­ro­đen­ča­di, de­ce­ni­ja­ma po­ro­di­lja­ma da­je kar­ton­sku…
KONZILIJUM
12.07.2017 u 20:22
3
Or­di­na­ci­je le­ka­ra le­ti su pu­ne pa­ci­jent­ki­nja ko­je tra­že po­moć zbog ra­znih gi­ne­ko­lo­ških in­fek­ci­ja. Gi­ne­ko­lo­ški pro­ble­mi su naj­u­če­sta­li­ji u ovom pe­ri­o­du go­di­ne zbog to­plog vre­me­na i vla­ge i od­la­za­ka na ba­ze­ne, re­ke, mo­ra, gde se „po­ku­pi” i ne­ka…
Medicina
10.07.2017 u 20:22
Iako ne­ki lju­di ki­le do­ži­vlja­va­ju kao be­za­zlen pro­blem, či­nje­ni­ca…

Medicina
05.07.2017 u 21:21
1
Ka­da bi de­ca ko­ja slo­bod­no vre­me pro­vo­de se­de­ći po­če­la da…

Medicina
05.07.2017 u 20:42
Lju­di ko­ji pla­ni­ra­ju da let­nji od­mor pro­ve­du na da­le­kim…

Medicina
Medicina
03.07.2017 u 20:30
1
Autor:
Pan­če­vo – Am­bu­lan­ta hi­rur­ga pla­sti­ča­ra Op­šte bol­ni­ce Pan­če­vo ra­di tek dva pu­ta ne­delj­no, uvek je pu­na, a ne­ka­da se mo­ra i hit­no re­a­go­va­ti, pri­ča je­di­ni le­kar ove stru­ke u zdrav­stve­noj usta­no­vi ko­joj gra­vi­ti­ra pre­ko 300.000 pa­ci­jen­ta sa te­ri­to­ri­je…
Medicina
03.07.2017 u 20:20
3
Sva­ka po­pu­še­na ci­ga­re­ta skra­ću­je ži­vot za se­dam mi­nu­ta, a sva­kih…

Medicina
28.06.2017 u 19:05
Bolovi u vratu su toliko česti da su postali deo života savremenog čoveka.…

Medicina
26.06.2017 u 20:10
3
Se­zo­na go­di­šnjih od­mo­ra je po­če­la a do­sta lju­di tek pla­ni­ra…

Medicina
26.06.2017 u 20:10
3
Ginekološko-akušerska klinika „Narodni front” pokrenula je skrining na preeklampsiju, težak oblik visokog krvnog pritiska u trudnoći koji je jedan od vodećih uzroka obolevanja i umiranja trudnica i ploda. Prema rečima dr Barbare Damnjanović Pažin, specijaliste ginekologije i akušerstva iz GAK „Narodni front”, skrining je pregled koji uzima u obzir veći broj faktora, na osnovu kojih se proračunava individualni rizik svakog pojedinačnog pacijenta…
Medicina
19.06.2017 u 21:35
3
Karcinom pluća je vodeći uzrok smrtnosti od karcinoma u svetu i najčešća maligna bolest kod muškaraca. Srbija zauzima neslavno drugo mesto u Evropi…

Medicina
14.06.2017 u 20:15
Jedan od problema koji ljude iritira je pojava iznenadnog igranja oka. Ovo titranje, treperenje, podrhtavanje očiju je veoma čest i na sreću – retko…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja