subota, 16.12.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 09:54

Medicina

Početna / Medicina
Medicina
13.12.2017 u 21:11
Sve manje spavamo i sanjamo
Zbog br­zog na­či­na ži­vo­ta i broj­nih oba­ve­za ko­je ima­ju, lju­di sve ma­nje spa­va­ju a pri­tom ni­šta ne sa­nja­ju. Is­tra­ži­va­či su ot­kri­li da u pro­se­ku sva­ka tre­ća oso­ba ne spa­va do­volj­no i ne­ma ni­ka­kve sno­ve. Ta epi­de­mi­ja ne­sa­nja­nja ni­je do­bra za psi­hič­ko i fi­zič­ko zdra­vlje lju­di, zbog če­ga po­sle od­re­đe­nog vre­me­na mo­ra­ju da po­tra­že po­moć struč­nja­ka. U to­ku da­na mo­zak se pre­tr­pa in­fo­r­ma­ci­ja­ma a to­kom pro­ce­sa spa­va­nja se „či­sti”.  Ka­ko pre­no­si „Dej­li mejl”, REM fa­za spa­va­nja vi­še od svih osta­lih uti­če na raz­li­či­te aspek­te ljud­ske ana­to­mi­je, pa bi na du­ge sta­ze ne­sa­ni­ca mo­gla da iza­zo­ve i…
Medicina
11.12.2017 u 21:11
6
Bes i ljutnja vode do prevremene smrti
Na­uč­ni­ci Uni­ver­zi­te­ta u Ajo­vi utvr­di­li su da lju­di ko­ji su uvek lju­ti i be­sni na…

Medicina
06.12.2017 u 21:56
Najčešća reč izgovorena u snu je „ne”
Autor: D. Iva­no­vić
Mno­gi se pri­bo­ja­va­ju pri­ča­nja u snu zbog to­ga što bi na taj na­čin mo­gli da ot­kri­ju…

Medicina
06.12.2017 u 21:11
Deca obolevaju od prehlade i virusa četiri do pet puta godišnje
U to­ku ži­vo­ta oso­ba do­ži­vi oko 200 pre­hla­da ko­je u pro­se­ku tra­ju de­vet da­na. Za…

Onima kod kojih su uočene „problematične” promene na koži, lekari su zakazali dalje analize. –…

​„Politika” u saradnji sa Kliničkim centrom Srbije organizovaće u ponedeljak, 4. decembra, od…

Medicina
27.11.2017 u 22:00
2
Jedan od razloga zbog čega roditelji, pod uticajem antivakcinalnog lobija, često odbijaju…

Medicina
22.11.2017 u 21:11
8
Usled sta­re­nja po­pu­la­ci­je u ce­lom sve­tu, pro­ce­nju­je se da će do 2050. go­di­ne vi­še od…

Medicina
Medicina
14.12.2017 u 09:00
Poštovani čitaoci, „Politika” dvaput nedeljno objavljuje stranicu posvećenu penzionerima, svim pripadnicima trećeg doba i šarolikoj lepezi tema iz oblasti medicine. Svakog utorka i četvrtka na…
Medicina
20.11.2017 u 21:11
Da­nas su sve po­pu­lar­ni­ji an­ti­stres pro­gra­mi ve­žba­nja, ko­ji do­pri­no­se po­bolj­ša­nju fi­zič­kog i psi­hič­kog zdra­vlja. Je­dan od tih pro­gra­ma je i pi­la­tes, ko­ji se pri­me­nju­je…
Medicina
15.11.2017 u 22:00
58
Četrdesetjednogodišnja Ana Arsić, medicinska sestra u beogradskom Domu zdravlja „Stari grad”, ovih dana ubrzano uči nemački jezik jer planira da početkom naredne godine spakuje kofere i okuša sreću…
Medicina
Medicina
13.11.2017 u 22:00
Razna sredstva za čišćenje i lekovi najčešće se nalaze na meti znatiželjnih mališana koji, u trenutku male nepažnje roditelja, posegnu za njima, popiju ih i na kraju završe u ordinaciji lekara sa…
„POLITIKA” SAZNAJE
08.11.2017 u 21:11
2
Zbog ve­li­kog bro­ja obo­le­lih od di­ja­be­te­sa, ali i onih ko­ji ima­ju pre­di­spo­zi­ci­ju da do­bi­ju ovu bo­lest, Mi­ni­star­stvo zdra­vlja po­kre­će ak­ci­ju skri­nin­ga na di­ja­be­tes u…
Medicina
06.11.2017 u 22:00
5
Ka­ko bi le­kar re­a­go­vao ka­da bi­ste to­kom pre­gle­da vaš raz­go­vor po­če­li da sni­ma­te „pa­met­nim te­le­fo­nom”? Ne­ki bi bi­li šo­ki­ra­ni, dru­gi bi bi­li opre­zni jer bi im se u gla­vi…
Medicina
05.11.2017 u 12:15
1
Preglasna muzika može oštetiti sluh, upozoravaju stručnjaci, a jedan od simptoma koji ukazuje na tu mogućnost je zujanje u uhu ili stručno tinitus - novi fenomen, karakterističan za mlađu…
Medicina
Medicina
01.11.2017 u 22:00
Upale mokraćnih puteva su, pored respiratornih infekcija, najčešći problemi koji se javljaju kod pripadnika oba pola, ali su mnogo prisutnije kod žena. Osnovni cilj lečenja ovih infekcija je izbacivanje mikroorganizama iz urinarnog sistema, kao i sprečavanje i lečenje ponovljenih infekcija. Hroničnu upalu mokraćnih puteva ili upale koje se stalno ponavljaju treba temeljno lečiti zbog opasnosti od širenja infekcije na bubrege. Na tržištu postoji široka paleta urinarnih antiseptika i antibiotika koja se koristi u terapiji ovog oboljenja, ali se često kao pomoćna sredstva…
Medicina
30.10.2017 u 22:00
Svetski dan borbe protiv moždanog udara Srbija je dočekala sa alarmantnim podacima: šlog svake godine na ovom području pogodi više od 25.000 ljudi a…

Medicina
25.10.2017 u 21:11
4
U do­mo­vi­ma zdra­vlja ši­rom Sr­bi­je od sle­de­će go­di­ne po­či­nje ak­ci­ja pre­ven­tiv­nih pre­gle­da gra­đa­na na de­pre­si­ju. To je va­žno…
Medicina
25.10.2017 u 21:11
Na pre­sa­đi­va­nje or­ga­na če­kao je dve i po go­di­ne. Če­ti­ri pu­ta le­ka­ri su ga zva­li jer se po­ja­vio po­ten­ci­jal­ni do­nor, ali je po­sle ana­li­za utvr­đe­no da je­tra ko­ju on tre­ba da do­bi­je ni­je od­go­va­ra­ju­ća ili da je ne­ko­me or­gan po­treb­ni­ji. Spa­so­no­sni po­ziv iz…
Medicina
19.10.2017 u 21:40
4
U celoj Srbiji pojačan je nadzor zbog epidemije malih boginja koja je krenula…

Medicina
19.10.2017 u 08:53
Poštovani čitaoci, „Politika” dvaput nedeljno objavljuje stranicu posvećenu…

Medicina
18.10.2017 u 21:11
4
Or­di­na­ci­je le­ka­ra ovih da­na su pu­ne pa­ci­je­na­ta ko­ji tra­že po­moć…

Medicina
Medicina
17.10.2017 u 09:29
Autor:
Poštovani čitaoci, „Politika” dvaput nedeljno objavljuje stranicu posvećenu penzionerima, svim pripadnicima trećeg doba i šarolikoj lepezi tema iz oblasti medicine. Svakog utorka i četvrtka na stranicama „Politike” moći ćete da pronađete sve ono što vas zanima o penzijama i načinima kako da…
Za­hva­lju­ju­ći ak­ci­ji „Po­li­ti­ke” i Do­ma zdra­vlja „Sav­ski ve­nac”,…

Medicina
12.10.2017 u 12:15
8
U Srbiji svaka druga osoba ima hipertenziju, a više od polovine pacijenata u…

List „Po­li­ti­ka” u sa­rad­nji sa Do­mom zdra­vlja „Sav­ski ve­nac”,…

Medicina
11.10.2017 u 21:11
1
Poštovani čitaoci, „Politika” dvaput nedeljno objavljuje stranicu posvećenu penzionerima, svim pripadnicima trećeg doba i šarolikoj lepezi tema iz oblasti medicine. Svakog utorka i četvrtka na stranicama „Politike” moći ćete da pronađete sve ono što vas zanima o penzijama i načinima kako da ostvarite svoja prava, autentičnim pričama o uslovima života u trećem dobu, životnim svedočanstvima, savetima o popustima, stvaralaštvu, rekreaciji... Zatim…
SARADNjA „POLITIKE” I VMA
09.10.2017 u 21:11
4
Po­li­ti­ka je u sa­rad­nji sa Voj­no­me­di­cin­skom aka­de­mi­jom or­ga­ni­zo­va­la za za­in­te­re­so­va­ne či­ta­o­ce bes­plat­ne of­tal­mo­lo­ške…

Medicina
04.10.2017 u 21:11
4
Uko­li­ko se ostva­re pla­no­vi Mi­ni­star­stva zdra­vlja, u In­sti­tut za re­ha­bi­li­ta­ci­ju „Sel­ters” sle­de­će go­di­ne će or­ga­ni­zo­va­no…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja