nedelja, 20.08.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 09:41

Treće doba

Početna / Treće doba
Treće doba
16.08.2017 u 21:45
10
Oko 2.500 penzionera ne podiže svoju penziju
Penzioner Nikola Đ. iz Beograda ima 89 godina. Pre otprilike 11 meseci prvi put je ovlastio sina da u njegovo ime preuzima penziju. Na takav potez se, kako kaže, odlučio jer ga zdravlje više ne služi, ali ga sada čeka novi problem. Pita se da li može da produži ovakvu vrstu ovlašćenja, posebno zato što mu za nekoliko nedelja ističe „ugovor”, a sin mu ovog meseca nije u zemlji. Iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje podsećaju korisnike da je njihova obaveza da 30 dana pre isteka roka važenja fondu dostave novo ovlašćenje ili produže postojeće.
Treće doba
14.08.2017 u 21:45
Za aktivnu kreativnu starost
Jubilarna deseta po redu Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba biće svečano otvorena…

Treće doba
09.08.2017 u 22:00
7
Umesto kafe svakog jutra gustiram „Politiku”
Dočekuje nas u zakazano vreme u svom stanu u centru Beograda na osmom spratu jedne od stotinak…

Treće doba
08.08.2017 u 09:00
3
Premija je biti prva pratilja mis senior
Biti prva pratilja na izboru za mis senior, osvojiti drugo mesto u jakoj konkurenciji – za mene je…

Treće doba
07.08.2017 u 22:00
7
Autor: M. R. B.
„Nisam verovao da vežbe mogu da me preporode. Bio sam pravi neverni Toma, ali mic po mic, upecao…

Treće doba
02.08.2017 u 21:48
Na Adu Ciganliju stižem u šest. Preda mnom je bistro, čisto i mirno jezero. Nema žive duše. Uživam…

Treće doba
31.07.2017 u 20:17
2
Pa­met­ne te­le­fo­ne da­nas no­se svi – po­slov­ni lju­di, oni ko­ji ima­ju no­vac, ko­ji ga…

Treće doba
26.07.2017 u 21:01
4
Autor: Bran­ka Jak­šić
Te­ško je za­mi­sli­ti ne­kog ko se vi­še ob­ra­do­vao pen­zi­ji od Iva­ne Di­mić, be­o­grad­ske…

Treće doba
Treće doba
26.07.2017 u 20:02
Ma­ra­to­nac bi mo­gao da po­sta­ne mal­te­ne sva­ko. Ni­je va­žno da li iza se­be ima atlet­sku ka­ri­je­ru, kao ni to ko­li­ko ima go­di­na. Je­di­no je bit­no da je mo­ti­vi­san,…
Treće doba
24.07.2017 u 20:02
16
Ka­da bi se u Sr­bi­ju iz sve­ta go­di­šnje vra­ti­lo 1.000 pen­zi­o­ne­ra srp­skog po­re­kla, sa so­bom bi u ze­mlju mo­gli da do­ne­su iz­me­đu 18 i  20 mi­li­o­na evra, pod pret­po­stav­kom da im…
Treće doba
19.07.2017 u 21:01
1
Autor: M. Bra­ko­če­vić
Ro­đen je u Ze­mu­nu, atle­ti­kom je po­čeo da se ba­vi sa 15 go­di­na u ze­mun­skom klu­bu „Mla­dost”. Tu je za­be­le­žio pr­ve zna­čaj­ne re­zul­ta­te, a sport­sku ka­ri­je­ru je za­vr­šio u…
Treće doba
Treće doba
19.07.2017 u 20:02
1
Zlat­no do­ba i ži­vot­na mu­drost – to mo­gu bi­ti si­no­ni­mi za sta­rost u Sr­bi­ji, ze­mlji u ko­joj se u pret­hod­nih pet de­ce­ni­ja udeo sta­ri­jih od 65 po­ve­ćao čak 19 pu­ta. Ali, iako…
Treće doba
17.07.2017 u 20:02
„Na vra­ta mi je ne­dav­no po­ku­cao tr­go­vac ko­ji mi je po­nu­dio bo­cu za gas za ko­ju je tvr­dio da je naj­jef­ti­ni­ja na tr­ži­štu. Uve­ra­vao me je i da je reč o po­u­zda­nom pro­iz­vo­du…
Treće doba
12.07.2017 u 20:02
3
Pri­je­po­lje – Ugre­ja­lo u br­di­ma Du­mlja­na iz­nad Pri­je­po­lja, je­dva se di­še u pla­ste­ni­ku du­gom 12 me­ta­ra i vr­tu pu­nom ro­da, kraj ko­ga je pče­li­njak. A sta­ri­na Mi­loš Lu­čić,…
Treće doba
10.07.2017 u 20:45
1
Autor: Bran­ka Jak­šić
Dra­go Kne­že­vić (68), pen­zi­o­ner i srp­ski ma­ra­to­nac ve­te­ran, svo­ju du­go­pru­ga­šku eru za­po­čeo je kao de­ča­rac ko­ji je od rod­nog se­la Ilo­ve u ba­nja­luč­koj op­šti­ni do ško­le…
Treće doba
Treće doba
10.07.2017 u 20:02
Osmeh na li­cu, to ma­lo ču­do ve­li­ke mo­ći, bla­go­tvor­no de­lu­je na sva­či­ji or­ga­ni­zam. Kad se na­sme­je­mo, naj­pre za­tva­ra­mo oči, pu­šta­mo mo­žda i po­ne­ku su­zu, ot­kri­va­mo zu­be, za­si­gur­no me­nja­mo ri­tam di­sa­nja… Sle­de­ći ko­rak je po­ve­ća­ni broj sr­ča­nih ot­ku­ca­ja, do­la­zi i do spa­zma di­ja­frag­me. Smeh je taj ko­ji ak­ti­vi­ra oko 50 mi­ši­ća li­ca, ot­kri­va dr Ve­sna Ma­rin­ko­vić Mi­čić, spe­ci­ja­li­sta za ane­ste­zi­ju, re­a­ni­ma­ci­ju i aku­punk­tu­ru, i do­da­je da na ljud­ski or­ga­ni­zam smeh ima psi­hič­ki i psi­ho­lo­ški…
Treće doba
05.07.2017 u 21:01
Autor: M. Bra­ko­če­vić
I u na­red­nim me­se­ci­ma na te­ri­to­ri­ji be­o­grad­ske op­šti­ne Sta­ri grad, tač­ni­je u 40 stam­be­nih je­di­ni­ca, naj­sta­ri­ji i ne­moć­ni…

Treće doba
05.07.2017 u 20:22
1
Uvek sam se­be te­ši­la: „Šta će ti kurs kom­pju­te­ra kad iona­ko ni­ka­da ne­ćeš ima­ti pri­li­ku da ra­diš na ra­ču­na­ru?” Sa­da sam čvr­sto…
Treće doba
05.07.2017 u 20:22
Autor:
No­vi Pa­zar – U hla­do­vi­ni grad­skog par­ka u No­vom Pa­za­ru i pod vr­ba­ma na grad­skom tr­gu če­sto  na klu­pa­ma ne­ma slo­bod­nog me­sta. Sti­če se uti­sak da ov­de po ceo dan se­de sta­ri No­vo­pa­zar­ci, po­ko­ju pro­zbo­re, po­ne­ki pre­li­sta no­vi­ne i gle­da­ju pro­la­zni­ke me­đu…
Nedavno je u Dečjem kulturnom centru Beograd proslavio šest decenija rada,…

Treće doba
28.06.2017 u 18:31
3
Besplatan oporavak u banjama za 12.500 penzionera, solidarna pomoć za…

Kulturolog Ratko Božović, dugogodišnji profesor na Fakultetu političkih nauka…

Treće doba
Treće doba
21.06.2017 u 19:45
3
Osim porodične, koja im po zakonu pripada, pravo na sopstvenu penziju mogli bi da ostvare i stariji koji nikada nisu radili, nisu ispunili minimum uslova za penziju ili nisu bili u prilici da sebi sami uplaćuju doprinose u državni ili neki od privatnih penzijskih fondova.
Treće doba
19.06.2017 u 21:38
Jedna invalidska penzionerka iz Beograda najduže prima penziju. Poštar je na…

Treće doba
14.06.2017 u 21:20
2
Kada se vratila iz prodavnice, sa kesom proizvoda od kojih je nekoliko kupila…

Treće doba
12.06.2017 u 18:28
3
„Za mesec dana postajem penzioner, šta ću tada da radim? Biće to početak mog…

Treće doba
12.06.2017 u 18:28
2
Ukoliko osiguranik Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ostvari pravo na starosnu penziju, a ujedno stekne pravo i na, recimo, porodičnu penziju preminulog supružnika koji ju je takođe ostvario po domaćim propisima, mogućnost da računa na oba iznosa faktički ne postoji. Kako propisuje Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, to pravilo se ne odnosi samo na istovremeno primanje dve penzije, ističu nadležni u Fondu PIO, već i u slučaju…
Treće doba
07.06.2017 u 18:47
Autor: Mima Majstorović
I dok su mnogi muzeji u Beogradu zatvoreni već godinama, Muzej afričke umetnosti je od prošle godine raznovrsnim programima i radionicama otvorio…

Čuveni televizijski voditelj i kompozitor Minja Subota ove godine napuniće 79 godina, ali je i dalje izuzetno aktivan i neumoran. Domaćin kultne…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja