petak, 20.10.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 23:08

Treće doba

Početna / Treće doba
Treće doba
18.10.2017 u 20:20
1
U 78. godini treniram pet sati dnevno
Uz ime Vu­ka Ra­šo­vi­ća obič­no sto­ji – maj­stor džu­doa. Ima­ju­ći u vi­du šta je sve ura­dio i šta još či­ni, na iz­ma­ku svo­je 78. go­di­ne, mir­ne du­še bi mo­glo da sto­ji – fe­no­men! Ta­ko i sam se­be do­ži­vlja­va: – Pr­vo tak­mi­če­nje sam imao u mar­tu 1961, a po­sled­nje je bi­lo ne­dav­no na Svet­skom pr­ven­stvu za ve­te­ra­ne na Sar­di­ni­ji. Da se is­pra­vim – tre­nut­no po­sled­nje, po­što na­sta­vljam ka­ri­je­ru. Ne­pre­kid­no se bo­rim već 57 go­di­na. Mo­žda je to i svet­ski re­kord. Se­be do­ži­vlja­vam kao fe­no­men, kad vi­dim šta sve ljud­sko te­lo mo­že ka­da ga gu­raš do li­mi­ta – ka­že Vuk Ra­šo­vić ko­ji je za 15 go­di­na ve­te­ran­skog sta­ža osvo­jio 82…
Treće doba
16.10.2017 u 20:20
1
Hrpa dokumenata za smeštaj dementnih
Be­o­gra­đan­ka Su­za­na P. već ne­ko­li­ko me­se­ci po­ku­ša­va da sme­sti svo­ju maj­ku u dom za…

Treće doba
13.10.2017 u 21:33
8
Traži se računica za trajno penzijsko rešenje
Zaposleni koji od naredne godine stiču uslov za penziju mogli bi  prvi put umesto privremenih da…

Treće doba
12.10.2017 u 12:00
5
Kraljev gardista nasmejan proslavio stotu
Šainovci na Zlatiboru – Da ste mi svi zdravi i da dočekate moje godine”, govorio je gostima…

Treće doba
11.10.2017 u 20:20
2
Od 6.095 di­na­ra do 87.085 di­na­ra – to­li­ko naj­ma­nje i naj­vi­še nov­ca u ok­to­bru…

Treće doba
09.10.2017 u 20:20
3
Ko­je su po­tre­be sta­rač­kih do­ma­ćin­sta­va u be­o­grad­skoj op­šti­ni No­vi Be­o­grad?…

Treće doba
04.10.2017 u 20:20
Autor: M. Bra­ko­če­vić
Sta­ri­ji da­nas prak­tič­no de­le sud­bi­nu svih gra­đa­na ko­ji ve­o­ma te­ško ži­ve. Tre­ći­na…

Treće doba
03.10.2017 u 21:51
13
Predstavnici penzionera predlažu postepeno ukidanje umanjenih penzija i to najpre za one sa…

Treće doba
Treće doba
03.10.2017 u 13:00
8
Otkako su sve penzije veće od 25.000 dinara umanjene u novembra 2014. godine, iznos na penzijskom čeku nije se nimalo promenio, što znači da penzioneri već tri godine primaju nižu penziju od one…
Treće doba
03.10.2017 u 13:00
Vrnjačka Banja – U Vrnjačkoj Banji, na Olimpijadi trećeg doba, koja se ove godine održava po deseti put pod sloganom „Za aktivnu i kreativnu starost”, zaista je najvažnije učestvovati. Svako tu nađe…
Pen­zi­o­ner Mi­lan Uze­lac ne­ma ma­lu pen­zi­ju. Me­seč­no mu na ra­čun „le­že” oko 45.000 di­na­ra. I ta­ko već de­se­tak go­di­na. Ali, Mi­la­nu taj no­vac ni­je do­vo­ljan da pre­ži­vi me­sec.…
Treće doba
Treće doba
25.09.2017 u 20:20
1
Autor: M. Bra­ko­če­vić
De­se­ta po re­du Olim­pi­ja­da spor­ta, zdra­vlja i kul­tu­re tre­ćeg do­ba sve­ča­no će bi­ti otvo­re­na u pe­tak 29. sep­tem­bra u Vr­njač­koj Ba­nji, u 18 sa­ti na pr­o­me­na­di kod ma­le…
Treće doba
20.09.2017 u 20:20
Re­kon­struk­ci­ja de­la zgra­de u ko­joj je sme­šten Dnev­ni cen­tar Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra gra­da No­vog Sa­da tre­ba­lo bi da poč­ne kra­jem ove ili po­čet­kom 2018. go­di­ne. Pro­je­kat…
Treće doba
18.09.2017 u 20:20
1
Do­bra vest sti­že iz Ge­ron­to­lo­škog cen­tra „No­vi Sad”. Već sre­di­nom ok­to­bra po­či­nje na­do­grad­nja i do­grad­nja Pri­hva­ti­li­šta za od­ra­sle i sta­ri­je ko­je se na­la­zi u okvi­ru…
Treće doba
13.09.2017 u 22:00
5
Svaki šesti stanovnik naše zemlje ima više od 65 godina, a mnogima od njih potrebna je neka vrsta pomoći u kući. Nažalost, naša država nema dovoljno resursa da pruži takvu podršku svim starijim…
Treće doba
Treće doba
11.09.2017 u 21:21
4
Ge­ron­to­lo­ški cen­tar „Kra­gu­je­vac” po­stao je pr­vi cen­tar u Sr­bi­ji u ko­jem po­sto­ji pa­li­ja­tiv­ni ku­tak za zbri­nja­va­nje i ne­gu oso­ba ko­je bo­lu­ju od te­ških i ne­iz­le­či­vih bo­le­sti. No­vo ode­lje­nje na­me­nje­no ko­ri­sni­ci­ma u ter­mi­nal­noj fa­zi bo­le­sti sme­šte­no je u pot­kro­vlju Sta­ci­o­na­ra 2, a sve­ča­no otva­ra­nje za­ka­za­no je za uto­rak 26. sep­tem­bra. Ob­no­vu do­tra­ja­log ta­va­na ko­ji se pro­sti­re na 500 kva­drat­nih me­ta­ra fi­nan­si­ra­lo je Mi­ni­star­stvo za rad, za­po­šlja­va­nje, bo­rač­ka i so­ci­jal­na…
Treće doba
11.09.2017 u 20:20
14
Pen­zi­o­ne­ri ko­ji­ma su pri­ma­nja ve­ća od 25.000 di­na­ra uma­nje­na od no­vem­bra 2014. go­di­ne re­ši­li su da po­sle tri i po go­di­ne…

INTERVJU: BORA DUGIĆ, muzičar
07.09.2017 u 09:41
6
Ča­rob­njak ko­ji je svo­jim ume­ćem pr­vi uveo fru­lu u ve­li­ku umet­nost. Je­dan od naj­ve­ćih na­rod­nih umet­ni­ka sve­ta. Fru­la je nje­go­va…
Medicina
07.09.2017 u 09:41
1
Autor:
Poštovani čitaoci, „Politika” dvaput nedeljno objavljuje stranicu posvećenu penzionerima, svim pripadnicima trećeg doba i šarolikoj lepezi tema iz oblasti medicine. Svakog utorka i četvrtka na stranicama „Politike” moći ćete da pronađete sve ono što vas zanima o penzijama i načinima kako da…
Treće doba
06.09.2017 u 22:00
Posle dva životna gubitka, klub za stare „Čukarica 1” u Beogradu postao je…

Treće doba
04.09.2017 u 20:20
3
„Dr­va sam na­ba­vio pre dva i po me­se­ca. Pla­tio sam me­tar po ce­ni od…

Treće doba
30.08.2017 u 20:20
8
Pre ne­ko­li­ko go­di­na glu­mac Žar­ko La­u­še­vić sve nas je pod­se­tio na…

Treće doba
Treće doba
28.08.2017 u 20:20
5
Po­sle uče­sta­lih gla­vo­bo­lja i po­vre­me­nih vr­to­gla­vi­ca, pen­zi­o­ner­ki Ne­ven­ki G. iz Be­o­gra­da „si­nu­lo” je da bi mo­žda tre­ba­lo da pre­kon­tro­li­še i vid. Na oč­nom pre­gle­du le­kar je usta­no­vio da će, sem na­o­ča­ra za da­lji­nu, pa­ci­jent­ki­nja ubu­du­će mo­ra­ti da…
Treće doba
23.08.2017 u 22:00
3
Država bi uskoro mogla da počne da subvencioniše smeštaj materijalno ugroženih…

Treće doba
21.08.2017 u 22:00
1
Autor: M. R. B.
U Beogradu bi, kako je nedavno najavio gradonačelnik Siniša Mali, uskoro…

Treće doba
16.08.2017 u 21:45
13
Penzioner Nikola Đ. iz Beograda ima 89 godina. Pre otprilike 11 meseci prvi…

Treće doba
16.08.2017 u 21:45
Jubilarna deseta po redu Olimpijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba biće svečano otvorena 29. septembra u Vrnjačkoj Banji. Na manifestaciji koja je i ove godine ovenčana krilaticom „Za aktivnu kreativnu starost”, prema trodnevnom takmičarskom programu nadmetaće se više od hiljadu i po starijih takmičara. Sem ekipa iz brojnih gradova Srbije, učešće na petodnevnoj olimpijadi najavili su i gosti iz Švedske, Rusije, Makedonije, Nemačke,…
Treće doba
09.08.2017 u 22:00
7
Dočekuje nas u zakazano vreme u svom stanu u centru Beograda na osmom spratu jedne od stotinak zgrada koje je projektovao. Na crvenoj sofi pored…

Treće doba
08.08.2017 u 09:00
3
Biti prva pratilja na izboru za mis senior, osvojiti drugo mesto u jakoj konkurenciji – za mene je to premija. Obaška to što je žiri svoju odluku da…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja