sreda, 28.06.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:31

Treće doba

Početna / Treće doba
Treće doba
28.06.2017 u 18:31
Raznovrsna ponuda penzionog fonda
Besplatan oporavak u banjama za 12.500 penzionera, solidarna pomoć za korisnike sa najnižim primanjima, finansijska podrška za organizovanje olimpijade trećeg doba... Na sve ove usluge koje u toku godine pruža Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje brojni penzioneri mogu da računaju, ali pre svega svi treba da se oslone na onu najvažniju podršku – redovnu isplatu penzija, što je inače i osnovna delatnost fonda. To uostalom i jeste naša misija, ističe Jelica Timotijević, direktorka sektora za odnose s javnošću u Fondu PIO, a to znači da se kroz dodatne aktivnosti i manifestacije poboljša kvalitet života korisnika kako bi penzionisanje doživeli kao novo doba u svom životu, u kome bi svoje…
Starost nije silazna linija života
Kulturolog Ratko Božović, dugogodišnji profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, već…

Treće doba
21.06.2017 u 19:45
3
Pomoć za one bez primanja
Osim porodične, koja im po zakonu pripada, pravo na sopstvenu penziju mogli bi da ostvare i…

Treće doba
19.06.2017 u 21:38
Žene duže primaju penziju od muškaraca
Jedna invalidska penzionerka iz Beograda najduže prima penziju. Poštar je na njena vrata prvi put…

Treće doba
14.06.2017 u 21:20
2
Kada se vratila iz prodavnice, sa kesom proizvoda od kojih je nekoliko kupila na sniženju,…

Treće doba
12.06.2017 u 18:28
3
„Za mesec dana postajem penzioner, šta ću tada da radim? Biće to početak mog kraja! Težak će biti…

Treće doba
07.06.2017 u 21:05
Ukoliko osiguranik Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ostvari pravo na starosnu penziju, a…

Treće doba
07.06.2017 u 18:47
Autor: Mima Majstorović
I dok su mnogi muzeji u Beogradu zatvoreni već godinama, Muzej afričke umetnosti je od prošle…

Treće doba
Čuveni televizijski voditelj i kompozitor Minja Subota ove godine napuniće 79 godina, ali je i dalje izuzetno aktivan i neumoran. Domaćin kultne emisije „Muzički tobogan”, tvorac brojnih…
Treće doba
05.06.2017 u 19:30
Novi Sad – Sajam za penzionere možda zvuči šašavo, ali ministar Milan Krkobabić nema dilemu. Došao je u Novi Sad da manifestaciju, drugu po redu, svečano otvori i odmah je sa bine poručio: „Naravno…
Treće doba
31.05.2017 u 20:45
Autor: M. R. B.
Me­đu­na­rod­ni mo­ne­tar­ni fond (MMF) po­zvao je azij­ske eko­no­mi­je da uče na is­ku­stvu Ja­pa­na i na vre­me re­a­gu­ju ka­ko bi se uhva­ti­le u ko­štac sa ubr­za­nim sta­re­njem…
Treće doba
Treće doba
31.05.2017 u 20:02
Ne­dav­no je pred­sta­vio svo­je 211. če­do – knji­gu „Vre­me­na Mi­lo­ša Jo­va­no­vi­ća”. Ali ovo de­lo Mi­lo­ša Jev­ti­ća (81) iz ko­lek­ci­je „Od­go­vo­ri”, ko­je do­no­si ce­lo­vit uvid u…
Treće doba
29.05.2017 u 20:33
1
Od glave do pete – na njoj sve dubi. Stalno je doterana, naravno u skladu sa prilikom, i uvek neprimetno našminkana. U frizerskom salonu u Beogradskoj redovna je mušterija. Napolju može da pada…
Treće doba
29.05.2017 u 20:02
1
Od trenutka kada neko odluči da završi radni vek, pa do momenta kada će dobiti rešenje da je i zvanično postao penzioner, ponekad može da prođe dosta vremena. Zato bi svaki kandidat za penziju…
Treće doba
25.05.2017 u 13:10
Svaki drugi poginuli pešak u Srbiji imao je više od 65 godina. Da su upravo pripadnici trećeg doba najugroženiji u saobraćaju potvrđuju i u Agenciji za bezbednost saobraćaja, ali dodaju da stariji…
Treće doba
Treće doba
22.05.2017 u 20:35
1
Autor: M. Bra­ko­če­vić
U do­mu po­ro­di­ce Ku­bu­ro­vić „Po­li­ti­ka” se či­ta sva­kog da­na, već pet i po de­ce­ni­ja. Pr­vih de­se­tak stra­na naj­sta­ri­jeg dnev­nog li­sta na Bal­ka­nu ne­pre­sta­no je na „ta­pe­tu” ove kra­gu­je­vač­ke fa­mi­li­je, ali Ku­bu­ro­vi­ći ne za­o­bi­la­ze ni sport­ske ni stra­ni­ce po­sve­će­ne či­ta­o­ci­ma u ru­bri­ci „Me­đu na­ma”. Za njih su po­seb­no osve­že­nje – „Tre­će do­ba” i „Me­di­ci­na”, u či­jim re­do­vi­ma pro­na­la­ze mno­štvo sa­ve­ta za bo­lji i lak­ši ži­vot.
Treće doba
22.05.2017 u 20:20
Naj­ka­sni­je do kra­ja me­se­ca Ge­ron­to­lo­ški cen­tar „Obre­no­vac”, usta­no­va ko­ja tra­je već 45 go­di­na, tre­ba­lo bi da do­bi­je li­cen­cu…

Treće doba
17.05.2017 u 20:22
Veliki trud i rad stoji iza njih. Oni ulažu u ljude, posebno u one nemoćne i starije, ali brinu o svima kojima je pomoć zaista neophodna. I tako već…
Treće doba
17.05.2017 u 20:22
1
Naj­ni­ža po­ljo­pri­vred­na pen­zi­ja iz­no­si 10.735 di­na­ra. Na taj mi­ni­mal­ni me­seč­ni iz­nos u Sr­bi­ji je „osu­đe­no” 191.704 gra­đa­ni­na. Od tog bro­ja su 155.622 sta­ro­sni pen­zi­o­ne­ri, 13.827 in­va­lid­ski, dok su 22.255 ko­ri­sni­ci po­ro­dič­ne pen­zi­je. Mno­gi ko­ri­sni­ci se…
Treće doba
10.05.2017 u 20:45
Če­tvr­ti sa­jam za tre­će do­ba bi­će or­ga­ni­zo­van na Be­o­grad­skom…

Treće doba
10.05.2017 u 20:30
Tr­ča­nje je la­ga­na ak­tiv­nost i pri­rod­ni ob­lik kre­ta­nja ko­ji se…

Treće doba
08.05.2017 u 20:02
Sr­bi­ja je de­mo­graf­ski sta­ra ze­mlja. Sta­nov­ni­štvo pro­seč­no ima 42,2…

Treće doba
Medicina
27.06.2017 u 08:30
7
Autor:
Poštovani čitaoci, „Politika” će ubuduće dvaput nedeljno objavljivati stranicu posvećenu penzionerima, svim pripadnicima trećeg doba i šarolikoj lepezi tema iz oblasti medicine. Svakog utorka i četvrtka na stranicama „Politike” moći ćete da pronađete sve ono što vas zanima o penzijama i načinima…
Treće doba
03.05.2017 u 20:00
10
Penali za prevremeno penzionisanje, odnosno odlazak s posla pre 65. godine…

1
Već pet i po de­ce­ni­ja tra­je rad­ni vek To­me Fi­le. Ovaj pri­zna­ti…

Treće doba
29.04.2017 u 20:05
1
Bran­ka Čuč­ko­vić je eko­nom­ski teh­ni­čar. Ve­ći deo ži­vo­ta ra­di­la je…

Treće doba
29.04.2017 u 20:05
3
Grč­ka, Bu­gar­ska i Cr­na Go­ra, ali i gra­do­vi Prag, Beč, So­lun ili Bu­dim­pe­šta, omi­lje­ne su de­sti­na­ci­je srp­skih pen­zi­o­ne­ra. Oni re­dov­no hr­le u Evro­pu, isto kao što ra­de i osta­li sta­ri lju­di ši­rom sve­ta, ali je raz­li­ka iz­me­đu na­ših i nji­ho­vih to što su aran­žma­ni za sta­ri­je oso­be sa na­šeg pod­ne­blja do­sta jef­ti­ni­ji, a i na le­to­va­nje obič­no idu sa­mo u pred­se­zo­ni ili u dru­goj po­lo­vi­ni…
Treće doba
26.04.2017 u 20:35
1
Autor: M. R. B.
„Pi­sa­nje me je iz­vu­klo iz tra­u­me ko­ju sam do­ži­ve­la pre dva­de­se­tak go­di­na ka­da mi je iz­ne­na­da pre­mi­nuo su­prug. Da­nas imam…

Autor: M. R. B
Oko 426.000 penzionera svakog meseca s nestrpljenjem iščekuje poštara da im na vrata donese penziju, a mnogi od njih ne odobravaju najave nadležnih…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja