sreda, 21.03.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 22:55

Treće doba

Početna / Treće doba
Treće doba
19.03.2018 u 22:00
1
Raspodela kartica po azbučnom redu
Beogradski penzioneri sa opština Novi Beograd, Zemun i Surčin, kojima su kartice već odštampane, moći će da ih preuzmu u službi 1, u Bulevaru umetnosti 10, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Novi pomoćni dokument koji će osiguranici sa ovih opština ubuduće moći da koriste umesto penzionog čeka moći će da preuzmu ponedeljkom, ukoliko njihova prezimena počinju na slova od A do D. Utorkom na red dolaze građani čija prezimena počinju na slova od Đ do K, sredom od L do N, četvrtkom od Nj do S, dok će petkom kartice moći da preuzmu penzioneri čija prezimena počinju od slova T do Š. Istog dana ovo pravilo važi i za one čija prezimena počinju na W, X, Y, Z i Q. U…
Treće doba
14.03.2018 u 22:00
1
Od nekom­pletnih podataka do pri­vre­menog rešenja
Gra­đa­ni­ma ko­ji su ste­kli pra­vo na pen­zi­ju Fond za pen­zij­sko i in­va­lid­sko…

Treće doba
12.03.2018 u 20:20
4
Trnovit put do penzije
Po­sle 41 go­di­ne i šest me­se­ci rad­nog sta­ža i na­pu­nje­nih 65 go­di­na ži­vo­ta, Bog­dan…

Mis senior Srbije
07.03.2018 u 22:00
Zdrav stil života
Vitka, gipka, elegantna i nasmejana – sve je to u paketu Mira Ivančević iz Beograda, dama koja je…

GERONTOLOŠKI CENTAR LESKOVAC
05.03.2018 u 21:35
Na smeštaj u Gerontološki centar „Leskovac” trenutno čeka između 20 i 40 starijih građana sa…

Treće doba
01.03.2018 u 12:00
3
Autor: M. R. B.
„Za dva me­se­ca po­sta­jem in­va­lid­ski pen­zi­o­ner, a ina­če sam iz­be­gli­ca iz Hr­vat­ske.…

Treće doba
28.02.2018 u 20:20
1
Volim Sajam za treće doba. To je manifestacija koju ne zaobilazim otkako sam se pre pet godina…

PRIVATNI DOMOVI U SRBIJI
26.02.2018 u 20:20
Dr­ža­va je sprem­na da poč­ne da sub­ven­ci­o­ni­še sme­štaj ma­te­ri­jal­no ugro­že­nih…

Treće doba
Treće doba
21.02.2018 u 22:00
11
Prve penzionerske kartice koje će najstarijim građanima Srbije pružiti mogućnost da ostvare sva svoja prava i nove pogodnosti biće predstavljene i uručene danas u Domu Narodne skupštine. To je juče…
Treće doba
21.02.2018 u 13:24
12
Đorđević je na skupu „Međugeneracijska solidarnost i dostojanstveno starenje” kazao da će jedinstvena identifikaciona penziona kartica najstarijim sugrađanima pružiti mogućnost da ostvare sva svoja…
Treće doba
19.02.2018 u 22:00
U Fond PIO sam došao da mi neko od nadležnih protumači uverenja o stažu i zaradi, da se podrobno informišem kako da regulišem svoj staž koji nije registrovan u uverenju. Posebno sam zabrinut, jer…
Treće doba
Treće doba
19.02.2018 u 22:00
5
Uz rešenje o penziji svi novi korisnici prava dobiće već od aprila penzionersku identifikacionu karticu, dok će za ostale penzionere one biti sukcesivno urađene i podeljene do kraja godine. To je,…
Treće doba
19.02.2018 u 12:45
8
Kartice će izrađivati PIO fond i biće besplatne. Već od aprila planirano je da svi novi korisnici prava uz rešenje o penziji dobio i identifikacionu karticu, dok će za ostale penzionere sukcesivno…
Za se­be ka­že da je „sta­ra, ali mla­da Lji­lja”. Sta­ra, jer se već 43 go­di­ne ne­pre­sta­no igra, bi­lo u po­zo­ri­štu, bi­lo na fil­mu, bi­lo u se­ri­ja­ma. Mla­da – jer i po­sle se­dam…
Treće doba
12.02.2018 u 20:20
5
Pra­vo na bes­plat­nu de­se­to­dnev­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju u banj­skim le­či­li­šti­ma Sr­bi­je o tro­šku Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje ove go­di­ne ima­će vi­še od 12.000…
Treće doba
Treće doba
07.02.2018 u 22:00
9
Svi sadašnji, ali i svi budući penzioneri, postaće vlasnici penzionerske kartice. Novi dokument izdavaće Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje. Reč je o vrsti pomoćnog dokumenta koji će svakom penzioneru u našoj zemlji služiti za dokazivanje penzionerskog statusa. Kartice će biti važne, jer će biti pogodne i za korišćenje u situacijama kada im taj status obezbeđuje određene popuste. Do sada su u te svrhe koristili isključivo penzijske čekove na kojima se nalaze lični podaci, tako da će ubuduće penzionerske kartice u tim situacijama zameniti penzijske čekove. – Kartice…
Treće doba
05.02.2018 u 22:00
4
​Stanovništvo u našoj zemlji spada među najstarije, i to zbog niskog nataliteta, fertiliteta i migracija mlađih. Status starijeg muškarca i žene u…

Treće doba
31.01.2018 u 20:20
1
Sa­mo­ća sta­ri­jih u Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji to­li­ko je ve­li­ki pro­blem da su vre­me­šni gra­đa­ni ove ostrv­ske ze­mlje ne­dav­no do­bi­li…
Treće doba
31.01.2018 u 20:20
2
Već ne­ko­li­ko go­di­na u Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje (PIO) funk­ci­o­ni­še kon­takt cen­tar ko­ji je sva­ko­dnev­no od osam do 15 sa­ti otvo­ren za pi­ta­nja svih gra­đa­na. Me­đu oni­ma ko­ji se fon­du naj­če­šće obra­ća­ju za po­moć su pen­zi­o­ne­ri, iako pri­stup…
Treće doba
25.01.2018 u 11:01
4
Re­dov­no pi­še, ve­žba, dru­ži se, či­ta... Ima 85 go­di­na, a u pen­zi­ji je…

Treće doba
24.01.2018 u 22:00
2
Broj osoba starijih od 60 godina širom sveta porašće sa 605 miliona na dve…

Treće doba
22.01.2018 u 22:44
U Kladovu živi oko 10.000 stanovnika, od kojih bezmalo 6.000 ima status…

Treće doba
Treće doba
17.01.2018 u 20:20
7
Zah­te­vi pen­zi­o­ne­ra ošte­će­nih sma­nje­njem pen­zi­ja od 2014. go­di­ne mo­gu da na­sta­ve da se pre­da­ju Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje i ove go­di­ne, ka­ko ne bi do­šlo do za­sta­re­va­nja po­tra­ži­va­nja uma­nje­nih pen­zi­ja za 22, od­no­sno 25 od­sto, po­ru­ču­ju…
Treće doba
11.01.2018 u 11:15
1
Autor: M. Bra­ko­če­vić
U Be­o­grad je sti­gao pre 85 go­di­na iz bo­san­ske op­šti­ne Ši­po­vo. Ta­da…

Treće doba
10.01.2018 u 20:20
„Još ni­sam oti­šao u pen­zi­ju, ali za ot­pri­li­ke go­di­nu da­na tre­ba­lo…

RAST PENZIJA U 2018. GODINI
10.01.2018 u 20:20
5
Autor: M. Bra­ko­če­vić
Fi­nan­sij­skim pla­nom Fon­da za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje za 2018. go­di­nu obez­be­đe­no je do­volj­no nov­ca za is­pla­tu pen­zi­ja i dru­gih nov­ča­nih na­kna­da. U ukup­nim sred­stvi­ma za tu svr­hu na­me­nje­no je i 25 mi­li­jar­di di­na­ra na ime uve­ća­nja pen­zi­ja od pet od­sto. Po­što su de­cem­bar­ski iz­no­si pen­zi­ja uve­ća­ni za to­li­ko pro­ce­na­ta, svi pen­zi­o­ne­ri u Sr­bi­ji uskoro će dobiti uve­ća­ne…
Treće doba
08.01.2018 u 20:20
1
Autor: D. Da­vi­dov Ke­sar
Pen­zi­o­ner Ni­ko­la Đu­kić iz Be­o­gra­da ima dva raz­lo­ga za sla­vlje. Tač­no pre 90 go­di­na, na da­na­šnji dan, Ni­ko­la je ro­đen u se­lu…

Treće doba
03.01.2018 u 21:22
Autor: M. Bra­ko­če­vić
Upo­zna­li su se u Pri­šti­ni, naj­ve­ći deo ži­vo­ta pro­ve­li u Pa­ri­zu, a sa­da su u Be­o­gra­du, u do­mu za sta­re na Be­ža­nij­skoj ko­si. I…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja