četvrtak, 14.12.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 23:22

Treće doba

Početna / Treće doba
Treće doba
13.12.2017 u 20:20
Tri i po decenije doma na Bežanijskoj kosi
Dom za sta­re „Be­ža­nij­ska ko­sa”, jed­na od če­ti­ri dr­žav­ne ku­će za tre­će do­ba ko­je pri­pa­da­ju Ge­ron­to­lo­škom cen­tru „Be­o­grad”, na­red­ne go­di­ne obe­le­ži­će tri i po de­ce­ni­je ra­da. U objek­tu ko­ji je sa­gra­đen 1983. već go­di­na­ma je dr­žav­na apo­te­ka, po­seb­na po to­me što je je­di­ni apo­te­kar­ski punkt u Sr­bi­ji ko­ji ra­di pod kro­vom usta­no­ve so­ci­jal­ne za­šti­te. Osim ove uslu­ge, ko­ri­sni­ci do­ma, njih šest sto­ti­na, ima­ju na ras­po­la­ga­nju i pro­dav­ni­cu, po­štu, bi­o­skop­sku sa­lu, tra­fi­ku, in­ter­net ka­fe... Ovaj pro­stor od da­nas je bo­ga­ti­ji za još 50 ra­ču­na­ra ko­li­ko je cen­tru da­ri­va­la Voj­vo­đan­ska ban­ka.…
Treće doba
11.12.2017 u 20:20
7
Primaju platu, a stekli uslove za penziju
On je ugled­ni uni­ver­zi­tet­ski pro­fe­sor, ino­va­tor, do­bit­nik broj­nih svet­skih…

Treće doba
06.12.2017 u 20:20
Klubovi mesto susreta starih i mladih
„Ka­da ima­te 96 go­di­na i bo­li vas ko­le­no, po­bolj­ša­nje se ne mo­že oče­ki­va­ti, ni­ti je…

Treće doba
04.12.2017 u 20:20
5
I dalje bez povlastica za prevoz penzionera
U većini gradova Srbije penzioneri imaju obezbeđen besplatan gradski prevoz ili barem povlašćenu…

Treće doba
29.11.2017 u 22:00
1
Autor: M. R. B.
Starijim materijalno ugroženim osobama bez bližih srodnika, koji su centru za socijalni rad…

Treće doba
27.11.2017 u 22:00
6
U četvrtoj godini studija aktivisti generacije 1967. na Ekonomskom fakultetu uspeli su prvi put da…

Treće doba
22.11.2017 u 20:20
20
Da li ne­do­sta­tak pen­zij­skog sta­ža do­no­si uma­nje­nje pen­zi­o­nog če­ka? Ko­ji su sve…

Treće doba
20.11.2017 u 20:20
5
Lju­di u sed­moj, osmoj ili de­ve­toj de­ce­ni­ji ži­vo­ta če­sto ne­ma­ju po­moć naj­bli­žih…

Treće doba
Treće doba
15.11.2017 u 22:00
5
U Subotici živi više od 24.000 starijih ljudi, što znači da četvrtina stanovnika ovog grada na krajnjem severu Srbije ima 65 i više godina. Kroz ovogodišnje usluge Gerontološkog centra „Subotica”,…
Treće doba
13.11.2017 u 22:00
1
Do kraja ove godine gerontološki centri i domovi u 12 gradova Srbije biće opremljeni brojnim računarima. Reč je o donatorskoj akciji Vojvođanske banke koja je za svaki kutak za starije i odrasle…
Treće doba
08.11.2017 u 20:20
1
Da­ni­ca Hra­mov (82), ak­tu­el­na je pred­sed­ni­ca Skup­šti­ne ko­ri­sni­ka be­o­grad­skog Do­ma za sta­re „Vo­ždo­vac”. Pod kro­vom usta­no­ve sme­šte­ne na is­toč­noj pa­di­ni ove op­šti­ne…
Treće doba
Treće doba
06.11.2017 u 22:00
10
Sta­ri­ji su me­đu naj­če­šće dis­kri­mi­ni­sa­nim oso­ba­ma u na­šoj ze­mlji, a je­dan od uzro­ka su i ne­ga­tiv­na sli­ka, ste­re­o­ti­pi i pred­ra­su­de o ovoj ve­li­koj gru­pi gra­đa­na. Sa­mo u…
Treće doba
01.11.2017 u 22:00
6
„Najviše mi smeta nehigijena. To nije zaslužio moj Novi Beograd, da bude neuredan i prljav. Ovaj deo prestonice dobro je pozicioniran, ima obilje zelenih površina, tu su Sava i Dunav... Umesto da…
Treće doba
30.10.2017 u 22:00
10
​ Kako se postaje šampion matematike? Odgovor na ovo pitanje krije se u knjizi „Put do šampiona matematike”, stotom udžbeniku Vladimira Stojanovića koji je premijerno predstavljen na prekjuče…
Treće doba
25.10.2017 u 20:20
7
„Kuć­ni lju­bim­ci su pra­vo bla­go za lju­de u go­di­na­ma. Ne sa­mo za­to što su uz njih ak­tiv­ni­ji, već i zbog to­ga što se­ni­o­ri na taj na­čin ni­su usa­mlje­ni. U svo­joj prak­si ima­la sam…
Treće doba
Treće doba
23.10.2017 u 22:00
Jed­nom pre­ki­nu­ta is­pla­ta po­ro­dič­ne pen­zi­je ne zna­či da na­sled­ni­ci vi­še ne mo­gu da na­sta­ve da je pri­ma­ju. Pi­ta­nje je sa­mo šta je raz­log da je po­ro­dič­na pen­zi­ja pre­sta­la da sti­že na kuć­nu adre­su, ka­žu u Fon­du za pen­zij­sko i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje. Da li to mo­že bi­ti zbog či­nje­ni­ce da ni­je u ro­ku do­sta­vlje­na po­tvr­da o ži­vo­tu onog ko je na­sle­dio ova pri­ma­nja, ili ne­što dru­go. Upra­vo se to do­go­di­lo na­šoj či­ta­telj­ki, ko­ja je još 1991. go­di­ne po­če­la da pri­ma po­ro­dič­nu pen­zi­ju, na­sle­đe­nu do…
Treće doba
18.10.2017 u 20:20
3
Uz ime Vu­ka Ra­šo­vi­ća obič­no sto­ji – maj­stor džu­doa. Ima­ju­ći u vi­du šta je sve ura­dio i šta još či­ni, na iz­ma­ku svo­je 78. go­di­ne,…

Treće doba
16.10.2017 u 20:20
3
Be­o­gra­đan­ka Su­za­na P. već ne­ko­li­ko me­se­ci po­ku­ša­va da sme­sti svo­ju maj­ku u dom za sta­re, i to u onu usta­no­vu so­ci­jal­ne…
Treće doba
16.10.2017 u 20:20
9
Zaposleni koji od naredne godine stiču uslov za penziju mogli bi  prvi put umesto privremenih da dobiju trajna penzijska rešenja. Uslov je da Ministarstvo rada do kraja godine donese konačnu odluku na koji će način poslednja godina radnog staža ulaziti u obračun penzije. Jer je upravo ta poslednja…
Treće doba
12.10.2017 u 12:00
5
Šainovci na Zlatiboru – Da ste mi svi zdravi i da dočekate moje godine”,…

Treće doba
11.10.2017 u 20:20
2
Od 6.095 di­na­ra do 87.085 di­na­ra – to­li­ko naj­ma­nje i naj­vi­še nov­ca…

Treće doba
09.10.2017 u 20:20
4
Ko­je su po­tre­be sta­rač­kih do­ma­ćin­sta­va u be­o­grad­skoj op­šti­ni…

Treće doba
Treće doba
04.10.2017 u 20:20
Autor:
Sta­ri­ji da­nas prak­tič­no de­le sud­bi­nu svih gra­đa­na ko­ji ve­o­ma te­ško ži­ve. Tre­ći­na gra­đa­na je­dva sa­sta­vlja kraj s kra­jem, ali je de­mo­graf­sko sta­re­nje sta­nov­ni­štva i da­lje naj­vi­dlji­vi­je u glav­nom gra­du za ko­ji se če­sto mo­že ču­ti da je u sta­di­ju­mu du­bo­ke…
Treće doba
03.10.2017 u 21:51
15
Predstavnici penzionera predlažu postepeno ukidanje umanjenih penzija i to…

Treće doba
03.10.2017 u 13:00
9
Otkako su sve penzije veće od 25.000 dinara umanjene u novembra 2014. godine,…

Treće doba
03.10.2017 u 13:00
Vrnjačka Banja – U Vrnjačkoj Banji, na Olimpijadi trećeg doba, koja se ove…

Pen­zi­o­ner Mi­lan Uze­lac ne­ma ma­lu pen­zi­ju. Me­seč­no mu na ra­čun „le­že” oko 45.000 di­na­ra. I ta­ko već de­se­tak go­di­na. Ali, Mi­la­nu taj no­vac ni­je do­vo­ljan da pre­ži­vi me­sec. Na­rav­no, kao i ve­ći­ni oso­ba ko­je su za­ga­zi­le u tre­će do­ba, i ovaj pen­zi­o­ner po­ma­že osta­lim čla­no­vi­ma svo­je po­ro­di­ce. Si­nu, ko­ji kao ve­či­ta „za­me­na” u ško­li za­ra­di sve­ga 20.000 di­na­ra. Na bu­dže­tu mu je i dru­gi…
Treće doba
25.09.2017 u 20:20
1
Autor: M. Bra­ko­če­vić
De­se­ta po re­du Olim­pi­ja­da spor­ta, zdra­vlja i kul­tu­re tre­ćeg do­ba sve­ča­no će bi­ti otvo­re­na u pe­tak 29. sep­tem­bra u Vr­njač­koj…

Treće doba
20.09.2017 u 20:20
Re­kon­struk­ci­ja de­la zgra­de u ko­joj je sme­šten Dnev­ni cen­tar Udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra gra­da No­vog Sa­da tre­ba­lo bi da poč­ne kra­jem…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja