četvrtak, 26.04.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 08:21

Poligraf

Početna / Poligraf
Poligraf
23.04.2018 u 08:01
Istraga o smrti sudije Simeunovića još traje
Ti­ši­nu no­ći iz­me­đu 3. i 4. ok­to­bra 2000. go­di­ne pre­ki­nu­la je zvo­nja­va te­le­fo­na u sta­nu su­di­je Ne­boj­še Si­me­u­no­vi­ća. On je te ve­če­ri ra­ni­je le­gao da spa­va jer je pret­hod­nog da­na bio de­žu­ran u Is­tra­žnom ode­lje­nju ta­da­šnjeg Okru­žnog su­da. Slu­ša­li­cu je po­di­gla nje­go­va se­stra Je­le­na Si­me­u­no­vić. „Daj­te mi Si­me­u­no­vi­ća”, re­kao je njoj ne­po­zna­ti mu­ški glas ko­ji se po na­či­nu obra­ća­nja raz­li­ko­vao od lju­di ko­ji ina­če su­di­ju zo­vu ka­sno uve­če. „Ne­boj­ša, ne­ko te tra­ži”, ka­za­la je Je­le­na, bu­de­ći bra­ta.
Poligraf
22.04.2018 u 22:00
Četvrt veka jure mafijaškog bosa
Autor: O. Mi­la­no­vić
Ita­li­jan­ska po­li­ci­ja je pre ne­ko­li­ko da­na uhap­si­la 22 osum­nji­če­na čla­na…

ZLOČINI KOJI SE PAMTE
15.04.2018 u 22:00
Sloboda za prvog ubicu osuđenog pomoću DNK
Ko­lin Pič­fork (1960), osu­đen za si­lo­va­nja i ubi­stva dve ti­nej­džer­ke, iz­vr­še­na…

ZLOČINI KOJI SE PAMTE
08.04.2018 u 22:00
7
Bumbarovi prigušeni pucnji u Pohorskoj
Ilija Vujić stajao je mirno u sudnici, gledajući ispred sebe. Jedva primetnim pokretom ruke…

Poligraf
01.04.2018 u 22:00
3
Ot­kad su u bri­tan­skom gra­du Sols­be­ri­ju 4. mar­ta otro­va­ni biv­ši pu­kov­nik Glav­ne…

Zločini koji se pamte
25.03.2018 u 22:00
2
U kon­tej­ne­ru pre­pu­nom sme­ća u Nje­go­še­voj uli­ci, rad­ni­ke „Grad­ske či­sto­će” sa­če­kao…

Poligraf
18.03.2018 u 22:00
4
Bivši ruski vojni obaveštajac koji je radio za britanski tajnu službu Sergej Skripalj (66) i…

Zločini koji se pamte
11.03.2018 u 22:00
1
Želim da prijavim ubistvo, rekao je mlađi ženski glas dežurnom kraj telefona u policijskoj…

Poligraf
Poligraf
04.03.2018 u 22:00
3
Se­dam go­di­na bi­lo je po­treb­no is­tra­žnim or­ga­ni­ma da ot­kri­ju ko je Ran­ka Pa­ni­ća, mla­di­ća iz Mla­de­nov­ca, 29. ju­la 2008. go­di­ne, na mi­tin­gu po­dr­ške ha­škom op­tu­že­ni­ku…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
25.02.2018 u 22:00
3
Baš nekako u to vreme Josip Broz je ofarbao kosu u crveno, pa su ga zapadni mediji nazvali crvenim kraljem. I baš tada, 1972. godine, profesor gimnazije u Kuršumliji Ivan Ivanović objavio je roman…
Muzej Instituta za sudsku medicinu „Milovan Milovanović” Medicinskog fakulteta u Beogradu, osnovan 1923. godine, sadrži veliki broj eksponata od kojih su neki stariji od jednog veka. Oni najstariji…
Poligraf
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
18.02.2018 u 22:00
Uime Nje­go­vog Ve­li­čan­stva kra­lja Pe­tra Pr­vog za­kli­njem se sve­mo­gu­ćim Bo­gom da ću Ustav ne­po­vre­dan dr­ža­ti, da ću po nje­mu i za­ko­ni­ma vla­da­ti, da ću ču­va­ti je­din­stvo…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
11.02.2018 u 22:00
Te 1925. go­di­ne Džordž Ber­nard Šo do­bio je No­be­lo­vu na­gra­du za knji­žev­nost, Fred Vo­ler pa­ten­ti­rao je ski­je na vo­di, Hi­tler je ob­ja­vio „Majn kampf”, a Kra­lje­vi­nu Sr­ba,…
Poligraf
10.02.2018 u 18:49
Autor: O.M.
Izabela Todorović nestala je pre tri meseca u Cirihu. Švajcarska policija u međuvremenu nije vodila opsežnu istragu kako bi pronašla Izabelu, iako je njena porodica 12. novembra 2017. zvanično…
Poligraf
06.02.2018 u 13:07
3
Los Anđeles - Američki detektivi žele ponovo da ispitaju Roberta Vagnera (87), supruga poznate američke glumice Natali Vud koja se utopila 1981. godine jer su se pojavili novi detalji oko njene…
Poligraf
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
04.02.2018 u 22:00
Vla­sti­mir je po­sled­nji put vi­đen u ju­tar­njim ča­so­vi­ma, 4. ok­to­bra 1971. go­di­ne, na auto­bu­skoj sta­ni­ci u Gor­njem Ma­te­jev­cu, dok je če­kao auto­bus za Niš. Nje­gov sin je pred su­dom re­kao da ga je otac ra­no pro­bu­dio da ide da me­lje ži­to i da ga po­sle to­ga vi­še ni­je vi­deo. Pro­šlo je pet da­na ka­da su kom­ši­je i ro­đa­ci po­če­li da se ras­pi­tu­ju šta je sa Vla­sti­mi­rom. Pro­šlo je pu­nih pet go­di­na ka­da je po­li­ci­ja uhap­si­la nje­go­vu že­nu Lju­bin­ku i nji­ho­vog si­na, a ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je hap­se i Mar­ka, za ko­ga se…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
28.01.2018 u 22:00
Više od deset godina robije imao je Tomislav za manje od 30 godina života. Naviknut na zatvorske zidine, nije umeo da živi na slobodi. Kada je…

Pravda je sustigla hjustonskog serijskog ubicu „stezača”, kako je Entoni Alan Šor (55) nazvan zbog načina davljenja devojaka na kojima se prethodno…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
23.01.2018 u 18:59
2
Šest hi­ta­ca iz re­vol­ve­ra is­pa­lio je vi­so­ki funk­ci­o­ner Slu­žbe dr­žav­ne bez­bed­no­sti Cr­ne Go­re Bran­ko Ke­ko­vić u pen­zi­o­ni­sa­nog ka­pe­ta­na JNA Jak­šu Vu­le­ti­ća, u cen­tru Be­o­gra­da, u ula­zu zgra­de u Uli­ci ge­ne­ra­la Žda­no­va.  Šest me­ta­ka u če­lo. Od­mah se…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
14.01.2018 u 22:00
Student prava Radoslav Nedić žurio je ka pariskoj Palati pravde. Našao se pred…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
07.01.2018 u 22:00
Železnička stanica u Ralji. Noć. Voz broj 150 stoji pred ulaznim signalom. Iz…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
24.12.2017 u 22:00
3
Oti­sci či­za­ma vo­di­li su pre­ko kr­tič­nja­ka do pče­li­nja­ka, ali ne i…

Poligraf
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
17.12.2017 u 22:00
„Poštovane sudije, da bismo osudili Peru, ubica bi morao da poraste za 25 santimetara, što je nemoguće. Morali bismo Peri da skratimo i raširimo palac. Morali bismo Peri da ofarbamo oči u plavo i da ga teleportujemo iz Crne Gore u Beograd, što je takođe nemoguće. Dakle, apsolutno je nemoguće…
Poligraf
11.12.2017 u 08:00
Autor: O. Mi­la­no­vić
Ro­đen je kao Go­ran Aran­đe­lo­vić, ali je ime pro­me­nio u Želj­ko Ćo­sić.…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
10.12.2017 u 22:00
Tri smrt­ne pre­su­de Okru­žnog su­da u Sme­de­re­vu dr­že Slo­bo­du…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
03.12.2017 u 22:00
1
Dovođen je u sudnicu obučen u crno, sa crnim florom na reveru. Bio je u…

Je­dan od naj­po­zna­ti­jih ma­sov­nih ubi­ca na sve­tu Čarls Men­son (83) nad­ži­veo je svo­je žr­tve za go­to­vo po­la sto­le­ća: pre­mi­nuo je 19. no­vem­bra ove go­di­ne pri­rod­nom smr­ću u bol­ni­ci u ame­rič­kom gra­du Bej­ker­sfil­du. Vest ko­ja je u ro­ku od ne­ko­li­ko ča­so­va ob­i­šla pla­ne­tu ob­ja­vi­li su zva­nič­ni­ci za­tvo­ra u Ka­li­for­ni­ji gde je Men­son pro­veo vi­še od po­la ži­vo­ta. Me­ta­fo­ra zla – ka­ko ga je…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
26.11.2017 u 22:00
3
Pa­vle je kru­pan i sna­žan čo­vek, pa bi i tim pu­tem mo­glo da se do­ka­zu­je da tri ča­še špri­ce­ra ne pred­sta­vlja­ju ni­šta ka­da se…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
20.11.2017 u 08:30
2
Nisam mu dala otrov. Dala sam mu lek za pritisak, rekla je Jovanka pred sudom. Nije priznala da je htela da se otarasi Milorada. „Otrovala…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja