sreda, 24.01.2018. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 23:11

Poligraf

Početna / Poligraf
„Stezač” usmrćen injekcijom
Pravda je sustigla hjustonskog serijskog ubicu „stezača”, kako je Entoni Alan Šor (55) nazvan zbog načina davljenja devojaka na kojima se prethodno iživljavao: nad njim je prošlog četvrtka izvršena egzekucija u ćeliji smrti zatvora u teksaskom Hanstvilu. „Stezač” je bio prvi osuđenik na smrt koji je u 2018. godini u SAD ubijen injekcijom. „Najgori od najgorih”, kako ga je nazvala Kim Og,  pravobranilac američkog okruga Haris, Šor je svoj krvavi pir započeo u septembru 1986, kao dvadesetčetvorogodišnjak, kada je oteo i zadavio Loru Li Trembli (14). Sumnjalo se da je tokom sledeće decenije ubio još pet devojaka, dok je sam priznao da je osim zločina nad Lorom Trembli odgovoran za smrt…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
21.01.2018 u 22:00
1
Krvna osveta za ratni zločin
Šest hi­ta­ca iz re­vol­ve­ra is­pa­lio je vi­so­ki funk­ci­o­ner Slu­žbe dr­žav­ne bez­bed­no­sti…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
14.01.2018 u 22:00
Snalažljivost na latinskom
Student prava Radoslav Nedić žurio je ka pariskoj Palati pravde. Našao se pred sudom prvi put u…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
07.01.2018 u 22:00
Železničar je bio budan
Železnička stanica u Ralji. Noć. Voz broj 150 stoji pred ulaznim signalom. Iz daljine se čuju…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
24.12.2017 u 22:00
3
Oti­sci či­za­ma vo­di­li su pre­ko kr­tič­nja­ka do pče­li­nja­ka, ali ne i do Mi­lu­ti­no­ve…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
17.12.2017 u 22:00
„Poštovane sudije, da bismo osudili Peru, ubica bi morao da poraste za 25 santimetara, što je…

Poligraf
11.12.2017 u 08:00
Autor: O. Mi­la­no­vić
Ro­đen je kao Go­ran Aran­đe­lo­vić, ali je ime pro­me­nio u Želj­ko Ćo­sić. Po­sle bek­stva iz…

VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
10.12.2017 u 22:00
Tri smrt­ne pre­su­de Okru­žnog su­da u Sme­de­re­vu dr­že Slo­bo­du pri­ko­va­nu za stub…

Poligraf
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
03.12.2017 u 22:00
1
Dovođen je u sudnicu obučen u crno, sa crnim florom na reveru. Bio je u žalosti za ženom koju je ubio. Stražari su ga kroz hodnike Palate pravde sprovodili sa lisicama na rukama, a on je plakao i…
Je­dan od naj­po­zna­ti­jih ma­sov­nih ubi­ca na sve­tu Čarls Men­son (83) nad­ži­veo je svo­je žr­tve za go­to­vo po­la sto­le­ća: pre­mi­nuo je 19. no­vem­bra ove go­di­ne pri­rod­nom smr­ću u…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
26.11.2017 u 22:00
3
Pa­vle je kru­pan i sna­žan čo­vek, pa bi i tim pu­tem mo­glo da se do­ka­zu­je da tri ča­še špri­ce­ra ne pred­sta­vlja­ju ni­šta ka­da se ras­po­re­de na pre­ko sto ki­lo­gra­ma te­la, re­kao je…
Poligraf
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
20.11.2017 u 08:30
2
Nisam mu dala otrov. Dala sam mu lek za pritisak, rekla je Jovanka pred sudom. Nije priznala da je htela da se otarasi Milorada. „Otrovala ljubavnika”, pisale su novine u leto 1983.…
Poligraf
19.11.2017 u 22:00
1
Nekadašnji bolničar Nils Hegel (40), osuđen 2015. godine na doživotnu robiju zbog usmrćivanja dva pacijenta, možda će biti proglašen za jednog od najgorih serijskih ubica u Nemačkoj. Naime, nedavno…
Poligraf
13.11.2017 u 08:33
Da li Britancima preti serijski ubica poput ozloglašenog Džeka Trboseka, koji je krajem 19. veka ubijao žene u siromašnim četvrtima Londona? Masovni ubica kućnih ljubimaca, za koga se veruje da je…
VELIKE ADVOKATSKE ODBRANE
12.11.2017 u 22:00
„Pustimo ga da živi, da okajava svoj zločin i samoga sebe danima i noćima proklinje zbog bezumlja koje je počinio. U ime večitog praštanja, molim za milost jednoj nezreloj, ali ipak našoj…
Poligraf
Da­ni­ca je po­gle­da­la u bra­ni­o­ca. Bi­la je za­do­volj­na jer je oče­ki­va­la smrt­nu ka­znu. Osu­đe­na je na 15 go­di­na stro­gog za­tvo­ra. Advo­kat je pod­neo žal­bu, a Vr­hov­ni sud BiH u Sa­ra­je­vu je 1963. go­di­ne po­tvr­dio pr­vo­ste­pe­nu od­lu­ku. – Zar zbog ha­lji­ne da je ubi­ješ? – pi­tao je advo­kat Da­ni­cu ka­da su pr­vi put raz­go­va­ra­li u is­tra­žnom za­tvo­ru u Do­bo­ju. – Pa to je bi­la je­di­na ha­lji­na za pri­red­be. Za­što da mi je kra­de? – re­če Da­ni­ca. U se­lu Sta­no­vi kod Do­bo­ja, no­vem­bra 1962. go­di­ne, pro­na­đen je leš…
Poligraf
05.11.2017 u 22:00
3
Još se ne zna pod ka­kvim okol­no­sti­ma je po­pu­lar­ni pe­vač To­ni Ce­tin­ski u pe­tak oko 14 ča­so­va pre­ga­zio čo­ve­ka u Ro­vi­nju.…

Poligraf
29.10.2017 u 22:00
1
Vik­tor Iva­no­vič Ba­ra­nov je hteo da bu­de ko­ri­stan član dru­štva. Ve­o­ma ko­ri­stan. Ali nje­go­vo re­še­nje za sor­ti­ra­nje krom­pi­ra…
ALBANIJA
29.10.2017 u 22:00
1
Albaniju trese novi političko-policijski skandal s drogom. Državni tužioci tražili su od parlamenta da ukine imunitet poslaniku i bivšem ministru unutrašnjih poslova te zemlje Saimiru Tahiriju kako bi mogli da ga ispitaju povodom optužbi o korupciji i trgovini drogom, saopštilo je tužilaštvo. Ta…
Poligraf
22.10.2017 u 22:00
1
Mesto zločina i telo žrtve na obdukcionom stolu prve su asocijacije kada se…

Poligraf
16.10.2017 u 14:55
5
U meksičkom gradu Kilijakanu postoji groblje koje je poznato po luksuznim…

Poligraf
15.10.2017 u 22:00
2
Na uli­ci, po­red voj­ne ško­le za pi­lo­te u ru­skom gra­du Kra­sno­da­ru,…

Poligraf
POLIGRAF
08.10.2017 u 21:58
2
U blindiranom kombiju koji je zastao bila su trojica radnika minhenske firme „Prosegur”. Dvojica uniformisanih čuvara izneli su dve vreće s novcem i krenuli ka banci da ih predaju. Treći čuvar, za upravljačem, sačekao je nekoliko sekundi, da zamaknu iza ugla, upalio vozilo i dodao gas. Prema…
Poligraf
01.10.2017 u 22:00
4
Le­gi­ja stra­na­ca elit­ni je deo fran­cu­ske kop­ne­ne voj­ske, ali mno­ge…

Poligraf
24.09.2017 u 22:00
2
Ko­li­ko ob­duk­ci­ja ste oba­vi­li na mr­tvim lju­di­ma? – Sve ob­duk­ci­je…

Poligraf
17.09.2017 u 22:00
3
Uz me­dij­sku ha­la­bu­ku i pra­ši­nu ko­ja se di­gla u re­gi­o­nu zbog…

RAT DVA CRNOGORSKA KLANA
17.09.2017 u 22:00
Dva­de­set­če­tvo­ro­go­di­šnji Sr­­đan Po­po­vić iz Ba­nja­lu­ke uhap­šen je u Austri­ji zbog sum­nje da je iz snaj­pe­ra 27. ok­to­bra 2015. go­di­ne ubio Go­ra­na Đu­rič­ko­vi­ća u ba­šti lo­ka­la „Old fi­šer­man pab” u Bu­dvi. Ka­ko su ta­da pre­ne­li cr­no­gor­ski me­di­ji, ubi­stvo Đu­rič­ko­vi­ća se do­go­di­lo na­kon što je ustao od sto­la u otvo­re­noj ba­šti i za­ko­ra­čio pre­ma ma­ri­ni. U tom tre­nut­ku su se ču­la tri puc­nja,…
POLIGRAF
03.09.2017 u 22:00
1
Autor: O. Milanović
„Pao crnogorski Eskobar”, „Balkanski narko-bos dolijao u Delti”, „Jedna od glavnih meta policijskih službi širom sveta”, „Praćen duže od dve…

USPEH I NEUSPEH POLICIJE
27.08.2017 u 22:00
Kristina Kaplanović (19) teško je ranjena 25. maja ove godine prilikom pokušaja pljačke pumpe NIS-a u Velikom Mokrom Lugu, koja se nalazi na…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja