sreda, 17.07.2019. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 20:45

Među nama

Početna / Među nama
Među nama
17.07.2019 u 09:58
6
Tesla i ćirilica
I ovog 10. jula setio sam se i napisao nešto manje poznato o Tesli. Jer, dosta toga o geniju iz Smiljana namerno je skrivano, a davano ono što Tesla nikada nije izgovorio, niti napisao. Naime, jedan od više spomenika u Srbiji i Beogradu posvećenih Tesli je onaj podignut pre nekoliko godina kraj Hrama Sv. Save na Vračaru. Dobro urađen, dobro odabrana Teslina velika nada i želja: „Ako budem imao sreće da ostvarim neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za cijelo čovečanstvo. Ako se te moje nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to djelo jednog Srbina.” I onda ispod reprint Teslinog potpisa – latinicom! Imao sam prilike, zahvaljujući Ani, ćerki pok. Miloša Tošića (Pljevlja, 1893)…
Među nama
16.07.2019 u 14:15
14
Uticaj medija na kvarenje jezika
U „Politici” je u poslednje vreme objavljeno nekoliko tekstova o potrebi da se izučavanje srpskog…

Među nama
15.07.2019 u 14:16
6
Miroslavljevo jevanđelje delilo sudbinu naroda
U „Politici” od 11. jula objavljen je tekst „Još se dogovara datum povratka lista Miroslavljevog…

Među nama
12.07.2019 u 13:23
24
Čiji je orao
Malo-malo pa u domaćim medijima, pogotovo onim koji se hrane senzacijama, nalazimo kako je opet…

Među nama
12.07.2019 u 13:13
4
Četvrtog jula, na Dan državnosti SAD i nekadašnji Dan borca – državni praznik bivše SFRJ, u…

Među nama
11.07.2019 u 13:45
3
Još pre dva meseca bila je tu, na nogama. Moja ljubimica već 50 godina, jedina jabuka (drvo) na…

Među nama
11.07.2019 u 13:14
31
Mit o američkoj vojnoj moći prisutan je kod naših analitičara. Predsednik Tramp u vezi sa krizom s…

Među nama
11.07.2019 u 11:35
10
Uprkos protivljenju većeg dela javnosti, poslanici vladajuće koalicije usvojili su zakon da…

Među nama
Među nama
09.07.2019 u 12:38
2
U kući kralja Petra na Oplencu od 1924. godine izložena je „Tajna večera”, kompozicija u reljefu od sedefa. Na Oplenac je došla kao poklon jerusalimskog patrijarha Damjana kralju Aleksandru. Reljef…
Među nama
08.07.2019 u 12:17
9
Decenijama su se u Srbiji gradili objekti saglasno tehničkim propisima, za šta su vlasti izdavale građevinske i upotrebne dozvole, koje su trajne. Sadašnje vlasti u Srbiji su zaključile da su…
Među nama
06.07.2019 u 13:38
5
U svom poslednjem dopisu, objavljenom 27. juna ove godine u rubrici „Pogledi”, pod naslovom „Klimatske promene u političke svrhe”, g. Bakarec se žali kako opozicija koristi elementarne nepogode za…
Među nama
Među nama
06.07.2019 u 09:58
3
Ime velikog pesnika, novinara, slikara, filmadžije i boema Miroslava Mike Antića uglavnom se vezuje za selo Mokrin (kod Kikinde), gde je rođen 1932. godine, i za Novi Sad, u kojem je živeo i radio…
Među nama
05.07.2019 u 21:52
29
Često se čuju komentari da su komunisti gradili fabrike i da je to razlog što su nam sela opustela. Da li to znači da bi sela bila puna i vesela da nismo gradili fabrike. Dobro se sećam stanja u…
Među nama
04.07.2019 u 08:18
3
Umesto rasprave dobio sam raspru. Šta je Rada Stijović objavila u „Politici” odgovarajući na moje pitanje: „supstancija ili supstanca” („Supstanca ili supstancija, frekvenca ili frekvencija”, Slovo…
Među nama
03.07.2019 u 08:42
9
U februaru ove godine Američka komisija za hartije od vrednosti (US Securities and Exchange Commission, SEC) objavila je informaciju da je nemačka kompanija „Frezenijus medikal ker”, koja se bavi…
Među nama
Među nama
02.07.2019 u 08:35
12
Najčešće se može pročitati uopštena rečenica (pa i u dopisima u rubrici „Među nama” od 12. i 27. juna), da je kapelu na Lovćenu „porušila austrijska vojska 1916. godine”. Dragan Krstić, u svojim najvećim delom posmrtno objavljenim „Psihološkim beleškama”, dokumentovano ukazuje na prave rušitelje i njihove motive, njegova analiza je aktuelna kao i kad je pisana (1969. godine), pa je vredi ponovo navesti. „Njegoševa kapela kao pravoslavni crkveni objekt bila je srušena artiljerijskom vatrom sa lake krstarice koja je nosila naziv ’Zrinjski’, po imenu hrvatskog nacionalnog…
Među nama
01.07.2019 u 12:09
14
Već duže vreme se vodi prava kampanja protiv privatnih izvršitelja. Opravdano ili ne, pitanje je. Oni najglasniji nazvali su ih izvršiteljskom…

Među nama
29.06.2019 u 13:04
8
Ne­dav­no je u „Po­li­ti­ki­nom” „Ma­ga­zi­nu” ob­ja­vlje­na za­ni­mlji­va re­por­ta­ža o div­nom pri­rod­nom okru­že­nju se­la So­pot­ni­ca na…
Među nama
29.06.2019 u 13:04
2
Autor:
Kao po­sle­di­ca ne­vre­me­na ko­je je ne­dav­no za­de­si­lo Be­o­grad, Pr­vi osnov­ni sud u Be­o­gra­du, naj­ve­ći sud u Sr­bi­ji, a če­sto se mo­že ču­ti i na Bal­ka­nu, ne ra­di od 24. ju­na 2019. go­di­ne, i pre­ma oba­ve­šte­nju ko­je je Upra­va su­da sa za­ka­šnje­njem is­ta­kla na ula­zu,…
Među nama
28.06.2019 u 09:59
8
Beli zec, koga su Beograđani i gosti glavnog grada u proteklih deset i više…

Među nama
28.06.2019 u 09:16
6
Ja­vljam se pod­stak­nut tek­stom „Ubi­stvo kne­za Mi­ha­i­la”, ob­ja­vlje­nim…

Među nama
28.06.2019 u 09:15
9
Ove go­di­ne na­vr­ša­va se tri­de­set go­di­na od onog Vi­dov­da­na, 28.…

Među nama
Među nama
27.06.2019 u 08:50
9
Autor:
U „Po­li­ti­ci” je 12. ju­na ove go­di­ne u ru­bri­ci „Me­đu na­ma” ob­ja­vljen pri­log prof. dr Da­ni­la Vu­ji­či­ća iz No­vog Sa­da „Po­ru­še­na ka­pe­la na Lov­će­nu ni­je bi­la Nje­go­še­va”, u ko­jem ima vi­še ne­tač­nih i pro­iz­volj­nih tu­ma­če­nja. Po re­či­ma auto­ra pri­lo­ga, „ka­pe­lu…
Među nama
27.06.2019 u 08:48
1
Do pre ne­ki dan či­ni­lo se da je vre­me me­dij­ske upo­tre­be u Sr­bi­ji…

Među nama
26.06.2019 u 08:57
14
Da se taksi vozači u Beogradu ponašaju bez pravila i ograničenja, godinama je…

Među nama
26.06.2019 u 08:54
Pijaca „Stari đeram” je decenijama bila mesto na kojem su se stanovnici…

Među nama
26.06.2019 u 08:54
5
Ne­dav­no osno­van Sa­vet za una­pre­đe­nje na­šeg se­la za­slu­žu­je po­dr­šku. Nu­žne su kon­kret­ne i što sko­ri­je me­re da se za­u­sta­vi go­to­vo apo­ka­lip­tič­no pra­žnje­nje se­la ši­rom na­še ze­mlje. Evo jed­nog pred­lo­ga na osno­vu sta­nja u se­lu So­vljak na­do­mak Uba, u ko­jem se od tri­de­se­to­go­di­šnja­ka sa­mo je­dan ba­vi po­ljo­pri­vre­dom, ve­ći­na je neo­že­nje­nih, dvo­ji­ca ože­nje­na, za­sad: tro­je de­ce. Že­le­li…
Među nama
25.06.2019 u 09:19
2
Kao po­zi­tiv­na re­ak­ci­ja na osmi­šljen čla­nak Zo­ra­na Ivo­še­vi­ća, ob­ja­vljen u „Po­li­ti­ci” 13. ju­na (stra­na 20), pod na­slo­vom…

Među nama
21.06.2019 u 08:49
45
Pročitao sam u „Politici” od 7. juna kolumnu „Čiča iz Bileće”, povodom podizanja i osveštavanja spomenika đeneralu Draži Mihailoviću u centru…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub Pravila o privatnosti

Developed by: NewTec Solutions & TNation

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja