ponedeljak, 20.11.2017. ✝ Verski kalendar € Kursna lista
Poslednja izmena 19:14

Pogledi

Početna / Pogledi
Pogledi
POGLEDI
20.11.2017 u 10:00
  Potpredsednik Narodne stranke CEO TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU  …

Komentari
20.11.2017 u 09:00
Autor: Obrad Ković
  Sociolog, novinar u penziji CEO TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU  …
REAGOVANjE
20.11.2017 u 08:00
Autor: Branko Perić
Sudija Suda BiH i prvi predsednik Visokog sudskog i tužilačkog saveta CEO TEKST SAMO U ŠTAMPANOM…

Kolumnisti
19.11.2017 u 09:00
62
Pr­vo je u ve­zi sa cen­trom u Ni­šu sum­nji­čio naš vr­li pri­ja­telj Hojt Bra­jan Ji, da bi…
Uvodnik
Uvodnik
17.08.2017 u 22:00
32
Autor: Boško Jakšić
Nacionalisti se ne predaju! Neredi u američkom gradu Šarlotsvilu počeli su – zbog istorije. Beli…
Uvodnik
02.08.2017 u 22:00
55
Autor: Miroslav Lazanski
Sve do danas mislio sam da je Srbija lider u odbrani stabilnosti i bezbednosti regiona zapadnog…
Uvodnik
24.05.2017 u 22:00
4
Autor: Bojan Bilbija
Nije tako loše što mi bivši predsednički kandidat Saša Janković u razgovoru koji smo imali 17.…

Uvodnik
18.04.2017 u 22:00
10

Uvodnik
03.04.2017 u 22:00
53

Uvodnik
21.03.2017 u 22:00
17

Kolumnisti
POGLEDI
17.11.2017 u 08:57
Autor: Boško Jakšić
  CEO TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU
POGLEDI
16.11.2017 u 08:51
Autor: Čedomir Antić
  *Član Političkog saveta Narodne Stranke CEO TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU…
POGLEDI
14.11.2017 u 08:45
1
Autor: Miroljub Jevtić
  *Profesor univerziteta, urednik časopisa ,,Politikologija religije” CEO TEKST SAMO U ŠTAMPANOM…

Kolumnisti
12.11.2017 u 09:01
81

Komentari
Komentari
18.11.2017 u 11:14
Autor: Arsenije Katanić
    CEO TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU
Komentari
17.11.2017 u 08:56
Autor: Zoran Janić
  *Prevodilac i esejista CEO TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU
Komentari
16.11.2017 u 08:49
Autor: Miroslava Milenović
  *Zamenica predsednika DJB CEO TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU  

Komentari
15.11.2017 u 09:36

Kolumna nedelje
Kolumna nedelje
18.11.2017 u 22:00
7
Autor: Biljana Čpajak
Upr­kos zdu­šnoj oce­ni ov­da­šnjih zva­nič­ni­ka da ono što je Ba­kir Izet­be­go­vić iz­go­vo­rio po­čet­kom mi­nu­le sed­mi­ce u in­ter­vjuu za „Doj­če ve­le” ni­je do­bro­su­sed­ski čin, bu­du­ći…
Kolumna nedelje
11.11.2017 u 22:00
3
Autor: Biljana Čpajak
Ukrštena diplomatska koplja velikih preko Srbije – mogao bi da bude upečatljiv detalj na krokiju minule sedmice. Poruku zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Hojta Brajana Jija Srbiji da…
Kolumna nedelje
04.11.2017 u 22:00
3
Autor: Nikola Belić
Uz od­no­se Sr­bi­je s naj­ve­ćim si­la­ma sve­ta, ko­ji su već tra­di­ci­o­nal­no u fo­ku­su, pa­žnju do­ma­će jav­no­sti pret­hod­nih da­na pri­vu­kla je još jed­na ze­mlja – Su­ri­nam, i to zbog…
Kolumna nedelje
28.10.2017 u 22:00
13
Autor: Jelena Cerovina
„Ne mo­že­te se­de­ti na dve sto­li­ce, na­ro­či­to ako su ta­ko da­le­ko”, po­ru­čio je Sr­bi­ji po­čet­kom sed­mi­ce Bra­jan Hojt Ji, vi­so­ki ame­rič­ki funk­ci­o­ner, ko­ji se po­tru­dio da…
Međunarodni pregled
Međunarodni pregled
18.11.2017 u 22:00
Autor: Biljana Mitrinović
Ono što se ne­kim no­vin­skim ku­ća­ma i no­vi­na­ri­ma pro­te­kle ne­de­lje i zva­nič­no do­go­di­lo u SAD i Ru­skoj Fe­de­ra­ci­ji, da mo­ra­ju da se re­gi­stru­ju kao stra­ni agen­ti –…
Međunarodni pregled
11.11.2017 u 22:00
Autor: Vladimir Vukasović
Isključivo u Islamskoj državi i ostalim despotijama, gde se sasvim u skladu sa propisima nesrećnicima odrubljuju glave ili ih šalju u bezizlazne kazamate, trebalo bi da mogu postojati zakoni za koje…
ME­ĐU­NA­ROD­NI PRE­GLED
04.11.2017 u 22:00
1
Autor: Žarko Rakić
„GLO­BAL­NI GROM” I RU­SKI OD­GO­VOR: Dve naj­ve­će nu­kle­ar­ne si­le na sve­tu – SAD i Ru­si­ja – pro­šle ne­de­lje po­ka­zi­va­le su pla­ne­ti svo­je atom­ske „mi­ši­će”. Slu­čaj­no, ka­ko tvr­de…
MEĐUNARODNI PREGLED
28.10.2017 u 22:00
19
Autor: Jelena Stevanović
U godini kada se navršava vek od Oktobarske revolucije na vlast u Americi došao je čovek koji kod vašingtonske političke aristokratije ne bi mogao da izazove veće zaprepašćenje, taman da je u…
Polemika
POLEMIKA
17.11.2017 u 08:55
Autor: Dušan D. Bratić
  *Advokat u Beogradu CEO TEKST SAMO U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANjU  
REAGOVANjE
15.11.2017 u 09:33
Autor: Lazo Pekeč
  * Rezervni oficir, učesnik ratnih dešavanja na Kordunu 1990–95. CEO TEKST SAMO U ŠTAMPANOM…
POLEMIKA
18.10.2017 u 08:52
10
Autor: Borisav Jović
  (Povodom teksta „Rezultati Osme sednice su pred nama i oko nas”)   *Bivši predsednik…

POLEMIKA
10.10.2017 u 10:00

Među nama
Među nama
19.11.2017 u 08:00
Ne mogu da shvatim da se pojedine linije gradskog prevoza daju pod zakup privatnicima. Zabrinutost proističe iz činjenice da se istovremeno stavljaju pod zakup i sudbine korisnika gradskog prevoza.…
Među nama
18.11.2017 u 09:01
3
Autor: Sve­to­lik Vuč­ko­vić
Po­zdra­vljam na­po­re dr­ža­ve da po­bolj­ša uslo­ve za rad le­ka­ra i me­di­cin­skih rad­ni­ka. Po­seb­no is­ti­čem da je Mi­ni­star­stvo zdrav­stva ulo­ži­lo na­po­re i struč­nost ko­ji su u…
Među nama
18.11.2017 u 08:00
Autor: Slo­bo­dan Sta­jić
Ne­dav­na de­por­ta­ci­ja „glav­nog oba­ve­štaj­ca” Islam­ske dr­ža­ve Mir­sa­da Kan­di­ća iz BiH u SAD sa­mo je po­tvr­di­la ko­li­ko su bi­la oprav­da­na, če­sto i ospo­ra­va­na, upo­zo­re­nja…
Među nama
16.11.2017 u 08:00
U Temišvaru su u organizaciji Saveza Srba u Rumuniji u toku 12. Dani srpske kulture sa raznim sadržajima, a prošlog vikenda održani su mini-sajam knjige i poetsko veče književnih stvaralaca iz…

Arhiva Impresum O nama Kontakt Pretplata Oglašavanje Pravila korišćenja Biznis Klub

Prijavite se na našu mailing listu

* Obavezna polja