Среда, 10.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Главобоља и вртоглавица због пијачних наочара

Уколико себи не могу да приуште оквире и диоптријска стакла из оптичарских радњи, онда је боље да људи у годинама не носе никакве
(Фото: Пик­са­беј)

По­сле уче­ста­лих гла­во­бо­ља и по­вре­ме­них вр­то­гла­ви­ца, пен­зи­о­нер­ки Не­вен­ки Г. из Бе­о­гра­да „си­ну­ло” је да би мо­жда тре­ба­ло да пре­кон­тро­ли­ше и вид. На оч­ном пре­гле­ду ле­кар је уста­но­вио да ће, сем на­о­ча­ра за да­љи­ну, па­ци­јент­ки­ња убу­ду­ће мо­ра­ти да но­си и ста­кла за чи­та­ње. И по­ред то­га што јој је пре­пи­сан ди­оп­триј­ски ре­цепт, уме­сто код оп­ти­ча­ра, ова ше­зде­сет­ше­сто­го­ди­шња­ки­ња се упу­ти­ла пра­во на пи­ја­цу.

Ту је, ка­ко ка­же, ви­де­ла број­не ки­не­ске рад­ње у ко­ји­ма про­да­ју мо­дер­не и, још бо­ље, ве­о­ма јеф­ти­не на­о­ча­ре са од­го­ва­ра­ју­ћим ста­кли­ма.

– За 300 ди­на­ра сам ку­пи­ла нај­јед­но­став­ни­је окви­ре. Имам јед­не ко­је ми слу­же за сва­ки дан, а но­ве ће ми по­слу­жи­ти са­мо за чи­та­ње. Да ку­пим ки­не­ске, а не не­ке ква­ли­тет­ни­је, пре­су­ди­ла је упра­во це­на. За на­о­ча­ре у оп­ти­чар­ским рад­ња­ма не­мам до­вољ­но нов­ца. Тре­ба­ло би ми око 5.000 ди­на­ра, а бо­га­ми сам ви­де­ла и да у рад­ња­ма има по­је­ди­них окви­ра ко­ји ко­шта­ју ко­ли­ко из­но­си мо­ја по­ло­ви­на пен­зи­је – ис­ти­че пен­зи­о­нер­ка са Во­ждов­ца. 

Ра­мо­ви ло­шег ква­ли­те­та
При­ли­ком ку­по­ви­не но­вих на­о­ча­ра ста­ри­ји па­ци­јен­ти би нај­пре тре­ба­ло да по­твр­де да ли им рам до­бро на­ле­же и да ли је ду­жи­на др­шке до­вољ­но ду­гач­ка. О све­му то­ме мо­гу нај­бо­ље да се кон­сул­ту­ју са оп­ти­ча­ри­ма ко­ји от­кри­ва­ју да им пен­зи­о­не­ри че­сто на­вра­ћа­ју у њи­хо­ве рад­ње тра­же­ћи да им на „фалш” на­о­ча­ре угра­де ди­оп­триј­ска ста­кла. У нај­ве­ћем бро­ју слу­ча­је­ва мо­ра­ју да их од­би­ју, јер су та­кви ра­мо­ви ве­о­ма ло­шег ква­ли­те­та. При­ли­ком уград­ње ста­кла од­мах пу­ца­ју, а и ста­кла се од њих че­сто кру­не. За­то оп­ти­ча­ри ис­ти­чу да не сме­ју да ри­зи­ку­ју да оште­те му­ште­ри­ји­ну ро­бу. Не­ки шра­фо­ви на окви­ри­ма су ту као украс и не­ма­ју ни­ка­кву функ­ци­ју, а не­ки ка­да се јед­ном од­вр­ну не мо­гу да се вра­те у пр­во­би­тан по­ло­жај, што је та­ко­ђе ве­ли­ки про­блем, на­во­де у јед­ној оп­ти­чар­ској рад­њи на Во­ждов­цу.

На­о­ча­ре за вид, ку­пље­не на кар­тон­ској ку­ти­ји на тро­то­а­ру, у ки­не­ској роб­ној ку­ћи или не­кој ло­кал­ној рад­њи ко­ја при то­ме ни­је оп­ти­чар­ска, без об­зи­ра на при­сту­пач­ну це­ну, ипак ни­су без­бе­дан про­из­вод, по­ру­чу­ју струч­ња­ци. 

– Мо­ји па­ци­јен­ти не ко­ри­сте че­сто ки­не­ске на­о­ча­ре, јер до­ла­зе ре­дов­но на кон­тро­ле и упо­зна­ти су да та­ква ста­кла мо­гу ви­ше да им шко­де, не­го да им ко­ри­сте. Они ко­ји их ипак ста­вља­ју тре­ба­ло би да зна­ју да, но­се­ћи та­кве на­о­ча­ре, мо­гу да из­гу­бе на ква­ли­те­ту ви­да. Окви­ри ку­пље­ни на пи­ја­ци и ули­ци има­ју на оба ста­кла исту ди­оп­три­ју, што мо­же би­ти про­блем за оне па­ци­јен­те ко­ји­ма ле­кар утвр­ди раз­ли­чи­ту ди­оп­три­ју. Јер, вид код ста­ри­јих љу­ди ни­је нај­че­шће јед­нак, по­себ­но код оних ко­ји има­ју ка­та­рак­ту. Мно­ги пен­зи­о­не­ри су је опе­ри­са­ли на јед­ном оку, па је и та­ква раз­ли­ка бит­на, јер код опе­ри­са­них очи­ју не до­ла­зи у об­зир но­ше­ње та­квих на­о­ча­ра – на­по­ми­ње др Гор­да­на Пе­рић, спе­ци­ја­ли­ста оф­тал­мо­ло­ги­је из бе­о­град­ског До­ма здра­вља „Во­ждо­вац”.

До­да­тан про­блем је раз­мак зе­ни­ца ко­ји ни­је код свих исти, док је на та­квим на­о­ча­ри­ма уни­вер­за­лан. Ако ни­је при­ла­го­ђен, очи ће се ви­ше на­пре­за­ти, ја­вља­ће се гла­во­бо­ља, не­ла­го­да, су­зе­ње очи­ју, бр­жи за­мор... 

– Код та­квих на­о­ча­ра ни­су цен­три­ра­на ста­кла, па се цен­трал­ни вид раз­вод­ња­ва, а на­о­ча­ре не да­ју ква­ли­те­тан вид, по­себ­но код ста­ри­јих осо­ба. За­то је бо­ље да ки­не­ске и на­о­ча­ре ко­је су па­за­ри­ли на ули­ци уоп­ште и не но­се. Оба­шка то што ве­ће ди­оп­три­је ни­је мо­гу­ће про­на­ћи код Ки­не­за, као ни  ци­лин­дрич­на ста­кла – до­да­је др Пе­рић.  

Она пред­ла­же ста­ри­јим гра­ђа­ни­ма да је бо­ље да на­ба­ве јеф­ти­ни­је на­о­ча­ре, нај­о­бич­ни­ји со­ци­јал­ни оквир и бе­ла ста­кла, за шта им је по­треб­но до 20 евра. 

– Уко­ли­ко ни то не мо­гу се­би да при­у­ште, он­да је нај­бо­ље да не но­се ни­ка­кве на­о­ча­ре – из­ри­чи­та је др Гор­да­на Пе­рић.

О нај­бит­ни­јим ком­по­нен­та­ма – ди­оп­три­ји и раз­ма­ку зе­ни­ца, про­из­во­ђа­чи на­о­ча­ра сум­њи­вог по­ре­кла го­то­во ни­ка­да не во­де ра­чу­на. Пре­про­дав­ци ипак уве­ра­ва­ју да су ста­кла без­бед­на јер чак и „ла­жња­ци” има­ју УВ фил­те­ре, до­ду­ше ма­њег оп­се­га. На­о­ча­ре са за­штит­ним фил­те­ри­ма ко­ји од­би­ја­ју штет­не сун­че­ве зра­ке по­жељ­но је но­си­ти, сма­тра др Пе­рић, а то мо­гу би­ти и окви­ри ку­пље­ни на ули­ци.

– Ста­ри­ји љу­ди тре­ба да на­ба­ве сун­ча­не на­о­ча­ре, али ако не­ма­ју нов­ца за оне ква­ли­тет­ни­је ко­је су нај­че­шће и ску­пље, он­да не­ка узму ста­кла са те­зги. Јер, та бо­ја ста­ка­ла ће шти­ти­ти њи­хо­ве очи, по­себ­но љу­де ко­ји има­ју ка­та­рак­ту. Ка­да је ја­ко сун­це та­квим љу­ди­ма зе­ни­ца се ску­пља, па лак­ше об­не­ви­де. За­хва­љу­ју­ћи обо­је­ном ста­клу лак­ше ће им се отво­ри­ти зе­ни­ца, а са­мим тим би­ће им ла­год­ни­је док су на­по­љу – по­ја­шња­ва др Гор­да­на Пе­рић.

Коментари5
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zlatko Bajić
Nekada davno država je gra!janima plačala najjednostavnije ramove ukoja su ugradjivana medicinski ispravna stakla. A sada?I dalje to rade.ali u nekim drugim zemljama koje nisu lideri u regionu kao mi srećnici. Meda Vodolija
Dejan Dimitrijevic
Mislim (ne tvrdim) da su naocare kupljene u apoteci sasvim dobre i da je u njima i realna cena, a opticarske radnje visestruko naduvavaju cene i deru li deru...
Јован К.
Наочаре које се продају у апотекама имају уграђена пластична сочива (стакла) од пластике лошијег квалитета и индекса преламања. Оба "стакла" имају исту диоптрију, а зна се да се тако нешто скоро никад не среће у пракси - најчешће се диоптрије разликују, нису исте за оба ока. Још већи проблем је код пацијената који имају астигматизам, јер се таква (цилиндрична) стакла не уграђују у "апотекарске" наочаре, или тзв. магнифајере. Зато је најбоље такве наочаре користити само у случају да Вам оне праве нису при руци.
Jordan
bio sam u optičarskoj radnji kada je trgovac doneo punu torbu sa ramovima za naočare.Doktor je bio zauzet pregledom pacijenta,a trgovac je pogrešno shvatio da sam ja zapošljen u radnji.Razgledao sam ramove i bio iznenađen što ih trgovac prodaje od 100. do 500.din.E te "kvalitetne" ramove Optičari nam posle prodaju za 5.000 ,pa neke i za 15.000.dinara.Tako dolaze do enormne zarade, a narod nema ko da zaštiti.U Makedoniji su kompjuterski pregledi i naočare nekoliko puta jevtiniji nego u Srbiji.
zarije bulatović
tako je prijatelju, video, kupio, bacio pare, a ništa nisam bolje prošao. od njih me je glava bolela danima. na kraju išao kod pijačnih trgovaca i probao do beskonačnosti, kupio dva rama identična onim koje sam platio kod optičara, kombinovao stakla i evo posle dve godine mi se dioptrija nije promenila, 63 godine, aktivan , radim.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.