Петак, 12.08.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Уско­ро кон­курс за 160 су­диј­ских и ту­жи­лач­ких при­прав­ни­ка

При­јем­ни ис­пит спро­ве­шће Пра­во­суд­на ака­де­ми­ја. Кан­ди­да­ти ће по­ла­га­ти пи­сме­ни тест са 30 пи­та­ња из обла­сти кри­вич­ног, гра­ђан­ског и устав­ног пра­ва
Дипломирани правници ће моћи да се запосле на три године: судница Специјалног суда (Фото Д. Жарковић)

Не­ко­ли­ко хи­ља­да ди­пло­ми­ра­них прав­ни­ка у Ср­би­ји оче­ку­је да Ми­ни­стар­ство прав­де рас­пи­ше кон­курс за 160 су­диј­ских и ту­жи­лач­ких при­прав­ни­ка, ко­ји је ми­ни­стар­ка прав­де Не­ла Ку­бу­ро­вић на­ја­ви­ла по­чет­ком ок­то­бра.

„Кон­курс ће об­у­хва­ти­ти 160 при­прав­нич­ких, пла­ће­них рад­них ме­ста. Они би тре­ба­ло да поч­ну са ра­дом до кра­ја 2017. го­ди­не. То ће ујед­но би­ти и пр­ви кон­курс овог ти­па у по­след­ње три го­ди­не”, ре­кла је та­да Не­ла Ку­бу­ро­вић.

У Ми­ни­стар­ству прав­де за „По­ли­ти­ку” је об­ја­шње­но да још „не­ма ни­шта но­во” у ве­зи са кон­кур­сом. Ме­ђу­тим, ка­ко са­зна­је­мо у Удру­же­њу су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка Ср­би­је, ми­ни­стар­ка прав­де је 12. ок­то­бра до­не­ла пра­вил­ни­ке о по­ступ­ку при­је­ма су­диј­ских и ту­жи­лач­ких при­прав­ни­ка, из ко­јих пр­о­из­ла­зи да ће глав­ну уло­гу у спро­во­ђе­њу при­јем­ног ис­пи­та има­ти Пра­во­суд­на ака­де­ми­ја.

Сви кан­ди­да­ти ће по­ла­га­ти пи­сме­ни тест, на ко­јем ће би­ти укуп­но 30 пи­та­ња из обла­сти кри­вич­ног, гра­ђан­ског и устав­ног пра­ва. На пи­та­ња ће од­го­ва­ра­ти за­о­кру­жи­ва­њем јед­ног од по­ну­ђе­них од­го­во­ра, а та­чан од­го­вор вре­ди два бо­да. Пи­сме­ни тест мо­же им до­не­ти нај­ви­ше 60 бо­до­ва, а пр­о­сеч­на оце­на са фа­кул­те­та нај­ви­ше 40 бо­до­ва.

Чла­но­ве ис­пит­не ко­ми­си­је из ре­да су­ди­ја и за­ме­ни­ка јав­них ту­жи­ла­ца име­но­ва­ће Управ­ни од­бор Пра­во­суд­не ака­де­ми­је. Ранг-ли­ста са по­да­ци­ма о кан­ди­да­ти­ма и до­би­је­ним бо­до­ви­ма би­ће об­ја­вље­на на ин­тер­нет стра­ни­ци по­ме­ну­те ака­де­ми­је.

– Ова­квим по­ступ­ком се ја­сно им­пли­ци­ра да ће Пра­во­суд­на ака­де­ми­ја ути­ца­ти на „ула­зак у пра­во­су­ђе” и има­ти кључ­ну уло­гу у за­по­шља­ва­њу при­прав­ни­ка и ди­рек­тан ути­цај на при­јем су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка на­кон по­ло­же­ног пра­во­суд­ног ис­пи­та. О при­го­во­ри­ма кан­ди­да­та на утвр­ђе­ни бр­ој бо­до­ва од­лу­чу­је ди­рек­тор Пра­во­суд­не ака­де­ми­је и ње­го­ва од­лу­ка је ко­нач­на – ка­же Је­ле­на Ду­њић, члан Управ­ног од­бо­ра Удру­же­ња су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка Ср­би­је.

На­гла­ша­ва да се у ова­квим окол­но­сти­ма по­ста­вља пи­та­ње над­ле­жно­сти Ви­со­ког са­ве­та суд­ства и Др­жав­ног ве­ћа ту­жи­ла­ца у бу­дућ­но­сти – при­ли­ком из­бо­ра за су­ди­је и ту­жи­о­це, јер се из ре­до­ва при­прав­ни­ка кон­ку­ри­ше на ме­сто по­моћ­ни­ка, а из ре­до­ва по­моћ­ни­ка на ме­сто су­ди­је и за­ме­ни­ка ту­жи­о­ца.

У пра­во­су­ђу да­нас ра­ди не­ко­ли­ко сто­ти­на во­лон­те­ра и око 1.300 по­моћ­ни­ка. Во­лон­те­ри су ди­пло­ми­ра­ни прав­ни­ци, ко­ји не за­сни­ва­ју рад­ни од­нос и не при­ма­ју пла­ту, али ра­дом сти­чу пра­во да по­ла­жу пра­во­суд­ни ис­пит. По­моћ­ни­ци има­ју по­ло­жен пра­во­суд­ни ис­пит, за­сно­ван рад­ни од­нос на од­ре­ђе­но или нео­д­ре­ђе­но вре­ме, и кан­ди­да­ти су за су­ди­је и за­ме­ни­ке ту­жи­ла­ца.

Су­диј­ски и ту­жи­лач­ки по­моћ­ни­ци су др­жав­ни слу­жбе­ни­ци, под над­ле­жно­шћу Ми­ни­стар­ства прав­де, ко­је утвр­ђу­је си­сте­ма­ти­за­ци­ју, до­но­си ка­дров­ски план и ис­пла­ћу­је пла­те. Са дру­ге стра­не, за ста­тус, пла­те и бр­ој су­ди­ја и ту­жи­ла­ца над­ле­жни су Ви­со­ки са­вет суд­ства и Др­жав­но ве­ће ту­жи­ла­ца, ко­ји би тре­ба­ло да од 1. ја­ну­а­ра 2018. го­ди­не пре­у­зму сва овла­шће­ња у ве­зи са бу­џе­том за пра­во­су­ђе, па би сви ови за­по­сле­ни би­ли у њи­хо­вој над­ле­жно­сти. По том пла­ну, ВСС и ДВТ би тре­ба­ло да до­но­се и од­лу­ке о бр­о­ју по­треб­них при­прав­ни­ка и по­моћ­ни­ка.

На­ја­вље­ни кон­курс за при­прав­ни­ке је при­ли­ка за све ди­пло­ми­ра­не прав­ни­ке да за­сну­ју рад­ни од­нос на од­ре­ђе­но вре­ме од три го­ди­не у су­до­ви­ма и ту­жи­ла­штви­ма.

– Због за­кон­ске за­бра­не за­по­шља­ва­ња, спро­во­ђе­ња ре­стрик­тив­не бу­џет­ске по­ли­ти­ке и ка­дров­ских пла­но­ва у ко­ји­ма су из­о­ста­вље­ни при­прав­ни­ци, у на­шем пра­во­суд­ном си­сте­му има пу­но во­лон­те­ра, ко­ји се на­ла­зе у не­по­вољ­ном по­ло­жа­ју. Ми­ни­стар­ство прав­де ни­је у оба­ве­зи да во­ди еви­ден­ци­ју о укуп­ном бр­о­ју во­лон­те­ра. Они за­кљу­чу­ју уго­во­ре о во­лон­ти­ра­њу, ра­ди оспо­со­бља­ва­ња за по­ла­га­ње пра­во­суд­ног ис­пи­та – на­во­ди Је­ле­на Га­јић, пред­сед­ни­ца Удру­же­ња су­диј­ских и ту­жи­лач­ких по­моћ­ни­ка Ср­би­је.

Во­лон­те­ри за­пра­во пред­ста­вља­ју „си­ву ма­су” срп­ског пра­во­су­ђа, ка­жу на­ше са­го­вор­ни­це, ко­ји ра­де као су­диј­ски по­моћ­ни­ци у Апе­ла­ци­о­ном су­ду у Бе­о­гра­ду.

– Во­лон­те­ри су ди­рект­но укљу­че­ни у рад су­до­ва и јав­них ту­жи­ла­шта­ва, јер об­ра­ђу­ју при­ли­чан бр­ој пред­ме­та и ак­тив­но уче­ству­ју у њи­хо­вом ре­ша­ва­њу. Пре­те­жан део по­сла ко­ји они оба­вља­ју ниг­де се не бе­ле­жи, већ се при­пи­су­је ре­зул­та­ти­ма за­по­сле­них, па је не­мо­гу­ће уста­но­ви­ти та­чан обим по­сла и пр­о­дук­тив­ност во­лон­те­ра. По­ра­жа­ва­ју­ће је за до­ма­ћи пра­во­суд­ни си­стем да у ње­му, без би­ло ка­кве на­кна­де, ра­де и во­лон­те­ри са по­ло­же­ним пра­во­суд­ним ис­пи­том – на­во­де на­ше са­го­вор­ни­це.

Оче­ку­је се да ће кон­курс за при­прав­ни­ке би­ти рас­пи­сан у нај­ско­ри­јем ро­ку – до кра­ја ок­то­бра. Ко­ли­ко при­прав­ни­ка у ко­јим су­до­ви­ма и ту­жи­ла­штви­ма ће тра­жи­ти Ми­ни­стар­ство прав­де, би­ће по­зна­то тек ка­да јав­ни кон­курс бу­де об­ја­вљен у „Слу­жбе­ном гла­сни­ку” и на ин­тер­нет стра­ни­ци ми­ни­стар­ства.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.