Недеља, 28.11.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Но­ви ста­на­ри уне­ли ра­дост у зве­здар­ску осмо­лет­ку

Две ве­ли­ке про­сто­ри­је, ку­хи­ња и то­а­ле­ти за 31 пред­школ­ца у ОШ „1300 ка­пла­ра”. – Ђа­ци слу­ша­ју стра­не је­зи­ке у фо­но-ка­би­не­ту и пра­те ин­тер­ак­тив­ну на­ста­ву
ОШ „1300 ка­пла­ра” на Зве­зда­ри (Фото Д. Жарковић)

Део про­сто­ра у при­зе­мљу де­сног кри­ла Основ­на шко­ла „1300 ка­пла­ра” на Зве­зда­ри усту­пи­ла је пред­школ­ци­ма, сво­јим бу­ду­ћим пр­ва­ци­ма. Де­ча­ци и де­вој­чи­це, че­ка­ју­ћи ме­сто у не­ком од број­них вр­ти­ћа за ко­ји су кон­ку­ри­са­ли њи­хо­ви ро­ди­те­љи, ко­нач­но су по­ста­ли део школ­ског ко­лек­ти­ва. Ма­ли­ша­ни са­да ужи­ва­ју у две пот­пу­но ре­кон­стру­и­са­не учи­о­ни­це, но­вој ку­хи­њи, а ту су и ша­ре­ни ор­ма­ри­ћи од др­ве­та, жи­во­пи­сни ин­вен­тар, књи­ге, играч­ке и све што је по­треб­но за за­ба­ву и уче­ње.

– Де­ца су оду­ше­вље­на но­вим про­сто­ром. По­тру­ди­ли смо се да им обез­бе­ди­мо ам­би­јент ко­ји под­се­ћа на вр­тић. Ве­ћи­на њих ће кре­ну­ти баш ов­де у пр­ви раз­ред, па им згра­да не­ће би­ти стра­на – ка­же вас­пи­та­чи­ца Кри­сти­на Јо­ва­но­вић ко­ја са ко­ле­гом Иго­ром Ко­при­ви­цом во­ди ра­чу­на о 31 де­те­ту. Они, за са­да, бо­ра­ве са­мо у јед­ној со­би, јер је од по­сто­је­ћих пред­шко­ла­ца фор­ми­ра­на јед­на гру­па. Ка­да се по­пу­ни ка­па­ци­тет од 50 ме­ста, клин­ци ће би­ти по­де­ље­ни у две гру­пе, а пра­зна со­ба ће до­би­ти но­ве ста­на­ре.  

Елек­трон­ски днев­ник
Осмо­лет­ка на Зве­зда­ри од 1. сеп­тем­бра при­кљу­чи­ла се пи­лот про­јек­ту „Елек­трон­ски днев­ник” у ком уче­ству­је 60 шко­ла у Ср­би­ји. За­до­во­љи­ла је кри­те­ри­ју­ме тех­нич­ке опре­мље­но­сти и за­ин­те­ре­со­ва­но­сти на­став­ни­ка и до­би­ла но­ви си­стем уно­ше­ња оце­на. Ма­ри­ца Ре­мен­ски, ди­рек­тор­ка шко­ле, при­зна­је да је мно­го бо­ље што на­став­ни­ци не мо­гу да ви­де оце­не ко­ле­га јер се на тај на­чин сма­њу­је мо­гућ­ност та­ко­зва­ног на­вла­че­ња оце­на.– У стал­ном смо кон­так­ту са ко­ор­ди­на­то­ри­ма про­јек­та из Ми­ни­стар­ства про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја, а на­ши на­став­ни­ци ин­фор­ма­ти­ке у овом про­гра­му за­сту­па­ју на­шу шко­лу. На­да­мо се да ће­мо уско­ро има­ти и елек­трон­ске лек­ти­ре, вир­ту­ел­не по­се­те му­зе­ји­ма... – оп­ти­ми­стич­на је Ре­мен­ски.

Де­ца су ов­де у це­ло­днев­ном бо­рав­ку од 7 до 18 ча­со­ва. Има­ју до­ру­чак, две ужи­не и ру­чак ко­ји им по­слу­жу­је сер­вир­ка. Шко­лар­ци су их од­лич­но при­хва­ти­ли, ни­су има­ли ни­ка­квих про­бле­ма: стал­но их по­здра­вља­ју, гле­да­ју кроз про­зор шта ра­де...

– Са ко­лек­ти­вом шко­ле већ смо ис­пла­ни­ра­ли дру­же­ње са ђа­ци­ма, упо­зна­ва­ње са учи­те­љи­ца­ма. У пла­ну је да се је­дан део дво­ри­шта огра­ди спе­ци­јал­но за ма­ли­ша­не, ту ће би­ти и мо­би­ли­јар за игра­ли­ште, али ниг­де не жу­ри­мо – ре­кла је Јо­ва­но­ви­ће­ва.

А да су но­ви чла­но­ви ко­лек­ти­ва ср­дач­но до­че­ка­ни по­твр­ди­ла је и Ма­ри­ца Ре­мен­ски, ди­рек­тор­ка ОШ „1300 ка­пла­ра” под чи­јим кро­вом се на ње­ну ра­дост уве­ћа­ва број де­це.

– Већ пла­ни­ра­мо за­јед­нич­ке ак­тив­но­сти. У до­го­во­ру са ди­рек­тор­ком Пред­школ­ске уста­но­ве „Зве­зда­ра” Сне­жа­ном Пе­тро­вић, осми­сли­ће­мо ра­ди­о­ни­це у ко­ји­ма ће уче­ство­ва­ти нај­мла­ђи. Њих ће уго­сти­ти и бу­ду­ће учи­те­љи­це. На­пра­ви­ли смо пра­ви по­тез са ра­ци­о­на­ли­за­ци­јом про­сто­ра – сма­тра Ре­мен­ски.

Не­ки ро­ди­те­љи, до­да­је она, чи­ја де­ца су са­да у пред­школ­ском, че­сто су ше­та­ли по­ред шко­ле, па их је спо­ља­шњи из­глед од­би­јао да про­ви­ре у уну­тра­шњост. Ка­да су ма­ли­ша­ни упи­са­ни у вр­тић, би­ли су оду­ше­вље­ни ен­те­ри­је­ром овог обра­зов­ног зда­ња.

Огром­но школ­ско дво­ри­ште
Ма­ри­ца Ре­мен­ски с по­но­сом ис­ти­че да ова шко­ла има јед­но од нај­ве­ћих дво­ри­шта у пре­сто­ни­ци ко­је се про­сти­ре на 14.520 ква­драт­них ме­та­ра. А у згра­ди од око 3.000 ква­дра­та у 23 учи­о­ни­це на­ста­ву ис­кљу­чи­во у пре­по­днев­ној сме­ни слу­ша око 410 ђа­ка. Ве­ли­ки број сек­ци­ја – од спорт­ске, ли­те­рар­не, ху­ма­ни­тар­не, еко­ло­шке до по­зо­ри­шне и са­о­бра­ћај­не – ко­је по­сти­жу успе­хе на так­ми­че­њи­ма та­ко­ђе су јед­на од став­ки ко­је при­вла­че уче­ни­ке. У шко­ли је и 26 ђа­ка ко­ји­ма је по­треб­на до­дат­на по­моћ. У са­рад­њи са са­ве­том ро­ди­те­ља, ор­га­ни­зо­ва­не су број­не ху­ма­ни­тар­не ак­ци­је за при­ку­пља­ње сред­ста­ва за уче­ни­ке са ин­ва­ли­ди­те­том и смет­ња­ма у раз­во­ју.

На адре­си Пан­чи­на 1, Основ­на шко­ла „1300 ка­пла­ра” на­ла­зи се од 2002. го­ди­не. На­ста­ла је спа­ја­њем ста­ре шко­ле под истим на­зи­вом ко­ја се на­ла­зи­ла у да­на­шњој Зу­бо­тех­нич­кој шко­ли и осмо­лет­ке „Дра­ги­ца Пра­ви­ца” у чи­јој згра­ди да­нас функ­ци­о­ни­ше.

У по­след­ње три го­ди­не до­би­ли су но­ва на­став­на сред­ства, об­но­вље­на је са­ла за фи­зич­ко, ура­ђе­на хи­дро­и­зо­ла­ци­ја јер се због вла­ге по­ја­ви­ла буђ. Пар­кет је про­ме­њен, а од­вод од ки­шни­це ко­ји иде ис­под са­ле уско­ро ће би­ти ре­гу­ли­сан. Пре две го­ди­не при­кљу­че­ни су на да­љин­ско гре­ја­ње. Али оно што је нео­п­ход­но сре­ди­ти на овој обра­зов­ној уста­но­ви је­сте фа­са­да и стру­ја. Од 1961. го­ди­не од ка­да је са­гра­ђе­на, згра­да ни­је ре­но­ви­ра­на спо­ља, а ни ин­ста­ла­ци­је ни­ка­да ни­су ме­ња­не. Зи­до­ви су оро­ну­ли, а на не­ким ме­сти­ма ви­де се и ци­гле. Зид се ољу­штио, бо­је прак­тич­но и да не­ма, па из­да­ле­ка де­лу­је као да је згра­да ша­ре­на. Од соп­стве­них сред­ста­ва, ис­ти­че Ре­мен­ски, то не мо­гу да об­но­ве. Нео­п­ход­на им је по­моћ ка­ко би осмо­лет­ка „1300 ка­пла­ра” за­си­ја­ла пу­ним сја­јем.

– Због без­бед­но­сти ђа­ка бит­но да се ове две кључ­не став­ке ре­ше. По­сле то­га мо­же­мо раз­ми­шља­ти и о сре­ђи­ва­њу дво­ри­шта. На­ша иде­ја би­ла је да на­пра­ви­мо на­уч­ни парк ко­ји би мо­гле да ко­ри­сте и окол­не шко­ле. Био би ту и ам­фи­те­а­тар, би­на, а све би функ­ци­о­ни­са­ло као ма­ли кул­тур­ни цен­тар на Зве­зда­ри – на­во­ди Ре­мен­ски.

– Ка­да по­же­ле, мо­гу да по­раз­го­ва­ра­ју, по­жа­ле се, за­тра­же по­моћ. Кроз при­чу се тру­ди­мо да им по­мог­не­мо у са­зре­ва­њу, од­ра­ста­њу. Де­ци смо да­ли до зна­ња да је шко­ла њи­хо­ва и да тре­ба да је чу­ва­ју и уче­ству­ју у сре­ђи­ва­њу... Све учи­о­ни­це опре­мље­не су мо­дер­ном тех­ни­ком, још све не­ма­ју па­мет­не та­бле, али има­ју ра­чу­нар и про­јек­тор – ка­же Ре­мен­ски и до­да­је да осмо­лет­ка по­се­ду­је и фо­но-ка­би­нет, је­дан од све­га не­ко­ли­ко у пре­сто­нич­ким шко­ла­ма. У пла­ну је и сре­ђи­ва­ње дру­гог, па би се по­ред ен­гле­ског, не­мач­ког и ру­ског слу­шао и срп­ски је­зик.

Од на­стан­ка згра­де у Пан­чи­ној 1 фа­са­да ни­је об­но­вље­на (Фо­то Д. Жар­ко­вић)

 

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.