Уторак, 26.10.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Имамо одличну технологију и цену

Вен Шуганг

Про­шле не­де­ље ки­не­ска кор­по­ра­ци­ја Донг­фанг елек­трик пот­пи­са­ла је уго­вор о из­град­њи по си­сте­му „кључ у ру­ке” тер­мо­е­лек­тра­не „Ста­на­ри” у Ре­пу­бли­ци Срп­ској чи­ји је ин­ве­сти­тор ком­па­ни­ја ЕФТ. Вен Шу­ганг, пред­сед­ник Донг­фан­га, на пи­та­ње где је та ком­па­ни­ја до­сад гра­ди­ла, ко­ли­ка је ин­ста­ли­са­на сна­га из­гра­ђе­них ка­па­ци­те­та и ко­ли­ко су ти про­јек­ти вре­де­ли ка­же:

– Донг­фанг елек­трик кор­по­ра­ци­ја је је­дан од нај­ве­ћих свет­ских про­из­во­ђа­ча елек­тро­е­нер­гет­ске опре­ме. На­ша ком­па­ни­ја про­из­во­ди тер­мо­е­лек­тра­не на угаљ, хи­дро­е­лек­тра­не, ЦЦГТ и ну­кле­ар­не елек­тра­не и ве­тро­ге­не­ра­то­ре. Нај­ве­ће тр­жи­ште је Ки­на, али Донг­фанг по­слу­је и ван Ки­не. При­сут­ни смо на тр­жи­шти­ма 22 зе­мље. Ме­ђу њи­ма су САД, Ка­на­да, Ин­ди­ја, Ин­до­не­зи­ја, Па­ки­стан, Са­у­диј­ска Ара­би­ја… У 2009. го­ди­ни ин­ста­ли­ра­ли смо енер­гет­ске објек­те укуп­не сна­ге од 29.030 ме­га­ва­та. У фа­бри­ка­ма Донг­фан­га за­по­сле­но је 27.000 љу­ди, а ак­ци­ја­ма ком­па­ни­је се тр­гу­је на бер­за­ма у Шан­га­ју и Хонг­кон­гу.

Шта за Донг­фанг зна­чи уго­вор о из­град­њи ТЕ „Ста­на­ри”?

Про­је­кат из­град­ње ТЕ „Ста­на­ри” је из­у­зет­но ва­жан за нас, пре све­га за на­шу ре­пу­та­ци­ју у овом ре­ги­о­ну и чи­та­вој Евро­пи. Ис­точ­на Евро­па, а по­себ­но Бал­кан је ве­о­ма ва­жан за Донг­фанг у том по­гле­ду. Иако има­мо ре­фе­рен­тан про­је­кат у Бе­ло­ру­си­ји, ЦЦГТ елек­тра­ну, ТЕ „Ста­на­ри”би­ћепр­ва елек­тра­на ко­ју ће­мо на европ­ском тлу ре­а­ли­зо­ва­ти по си­сте­му „кључ у ру­ке”. Да­кле, Донг­фанг ће ин­ве­сти­то­ру ис­по­ру­чи­ти це­ло­куп­ни обје­кат у уго­во­ре­ном ро­ку. То ће за на­шу ком­па­ни­ју би­ти од­лич­на ре­фе­рен­ца у Евро­пи.

Ка­ко то да је ЕФТ би­ла ваш пр­ви европ­ски парт­нер у про­јек­ту по си­сте­му „кључ у ру­ке”?

Бал­кан је за нас ве­о­ма ва­жан мост ка остат­ку Евро­пе и ми па­жљи­во пра­ти­мо све по­тен­ци­ја­ле на овим про­сто­ри­ма. ЕФТ је од­лич­на ком­па­ни­ја, а про­је­кат „Ста­на­ри” упра­во је­дан од про­је­ка­та за ко­је смо про­це­ни­ли да има пер­спек­ти­ву. Иако су тр­жи­шни по­тен­ци­ја­ли ов­де знат­но ма­њи од не­ких зе­ма­ља у ко­ји­ма ра­ди­мо, на при­мер у Ин­до­не­зи­ји или Ин­ди­ји, они ни­су за­не­мар­љи­ви. При­род­ни по­тен­ци­ја­ли по­сто­је, а енер­ге­ти­ка на овим про­сто­ри­ма стаг­ни­ра по­след­њих два­де­сет го­ди­на. Ов­да­шње елек­тра­не су ста­ре. Оне на­рав­но ра­де, али су у тех­но­ло­шком сми­слу за­о­ста­ле. Ми смо у Ки­ни у истом пе­ри­о­ду на­пра­ви­ли огро­ман на­пре­дак, та­ко да смо са­да спо­соб­ни да на ов­да­шњим тр­жи­шти­ма по­ну­ди­мо пу­но то­га у сми­слу ре­ви­та­ли­за­ци­је по­сто­је­ћих обје­ка­та, по­ве­ћа­њу њи­хо­вих ка­па­ци­те­та и ефи­ка­сно­сти.

Бу­ду­ћи да је ва­ша це­на за из­град­њу ТЕ „Ста­на­ри” знат­но ни­жа од це­на кон­ку­рен­ци­је да ли је то по­ру­ка да ве­ли­ки европ­ски про­из­во­ђа­чи енер­гет­ске опре­ме мо­ра­ју да се спре­ме за но­ву тр­жи­шну утак­ми­цу у град­њи елек­тро­е­нер­гет­ских по­стро­је­ња?

Пре це­не ис­та­као бих тех­но­ло­ги­ју ко­ју ми ну­ди­мо. Узми­те на при­мер ову тех­но­ло­ги­ју ко­ју ће­мо ис­по­ру­чи­ти ЕФТ-у у Ста­на­ри­ма. Ра­ди се о ве­о­ма на­пред­ној тех­но­ло­ги­ји са­го­ре­ва­ња угља. Ми смо ову тех­но­ло­ги­ју са­ми раз­ви­ја­ли ду­го вре­ме­на и по­ста­ли смо гло­бал­ни ли­де­ри у том сег­мен­ту. Тех­но­ло­ги­ја у на­шим елек­тра­на­ма ин­ста­ли­са­не сна­ге 300 ме­га­ва­тије до­ка­за­на. То је, по ме­ни, кључ­ни раз­лог за на­шу кон­ку­рент­ност, ко­ја се пре­сли­ка­ва и у ко­мер­ци­јал­ном аспек­ту. Сма­тра­мо да и на европ­ском тр­жи­шту мо­же­мо да се из­бо­ри­мо за сво­ју по­зи­ци­ју. По­ред из­вр­сне тех­но­ло­ги­је и це­нов­не кон­ку­рент­но­сти узда­мо се и у на­ше про­јек­тант­ске и ло­ги­стич­ке ка­па­ци­те­те. Ипак, све­сни смо да ће то би­ти дуг про­цес и иде­мо ко­рак по ко­рак.

Да ли је си­стем из­град­ње увек исти, да са ва­ма у тим про­јек­ти­ма као фи­нан­си­је­ри уче­ству­ју ки­не­ске бан­ке, или је сва­ки про­је­кат спе­ци­фи­чан?

Ве­ћи­ну на­ших про­је­ка­та ди­рект­но фи­нан­си­ра­ју ин­ве­сти­то­ри, у це­ло­сти или у ве­ли­комде­лу. У не­ким ре­ги­о­ну по­сто­ји мо­гућ­ност да по­мог­не­мо у фи­нан­си­ра­њу про­јек­та. Ово се ра­ди или кроз из­во­зни кре­дит, или кроз кла­сич­но фи­нан­си­ра­ње про­јек­та. Ки­не­ска вла­да увек охра­бру­је на­ше из­во­зне ак­тив­но­сти и фи­нан­сиј­ски нас по­др­жа­ва у тим на­сто­ја­њи­ма. То је слу­чај и са про­јек­том у Ста­на­ри­ма.

У Ки­ну на­ред­них да­на тре­ба да до­пу­ту­је де­ле­га­ци­ја срп­ског Ми­ни­стар­ства енер­ге­ти­ке. Да ли су пред­ви­ђе­ни су­сре­ти са пред­став­ни­ци­ма ва­ше ком­па­ни­је?

На­да­мо се су­сре­ту са срп­ском де­ле­га­ци­јом при­ли­ком пред­сто­је­ће по­се­те. Уко­ли­ко бу­де вре­ме­на, би­ло би нам из­у­зет­но дра­го да им по­ка­же­мо на­ше про­из­вод­не ка­па­ци­те­те.

Да ли је Донг­фанг за­ин­те­ре­со­ван да се укљу­чи у ре­ви­та­ли­за­ци­ју по­стро­је­ња ТЕ „Ко­сто­лац”?

Да, у осно­ви смо за­ин­те­ре­со­ва­ни за овај про­је­кат.По­сто­ји пу­но про­је­ка­та ко­ји нас за­ни­ма­ју, али на­рав­но не мо­же­мо на сви­ма да се ан­га­жу­је­мо. Што се по­ме­ну­тог про­јек­та ти­че, по­треб­но је да спро­ве­де­мо де­таљ­ни­је ана­ли­зе, ка­ко би­смо пре­ци­зно про­це­ни­ли шта мо­же­мо да по­ну­ди­мо. Чи­ни ми се да би мо­дел на­шег уче­шћа у том про­јек­ту био не­што дру­га­чи­ји од ово­га у Ста­на­ри­ма. Уме­сто што би­смо ис­по­ру­чи­ли цео но­ви обје­кат, ов­де би мо­дел на­шег уче­шћа мо­гао да се за­сни­ва на ис­по­ру­ци раз­ли­чи­тих де­ло­ва опре­ме.

Ми­ша Бр­кић

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.