Недеља, 02.10.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Како су се дружили Иво Андрић и Радивој Кораћ

Кадрови са снимања филма „Жућко, скице за портрет Радивоја Кораћа“ Фото Жељко Јовановић

Ве­ћи­на чи­та­ла­ца и на­ви­ја­ча не би зна­ла ка­ко да у ис­тој ре­че­ни­ци спо­ме­не Иву Ан­дри­ћа и Ра­ди­во­ја Ко­ра­ћа, али из­гле­да да су њих дво­ји­ца би­ли до­бри по­зна­ни­ци са број­ним за­јед­нич­ким те­ма­ма за раз­го­вор. Чак су и јед­ну Но­ву го­ди­ну до­че­ка­ли за­јед­но. Упра­во је но­во­го­ди­шњу сце­ну из жи­во­та дво­ји­це ве­ли­ка­на не­дав­но у Бе­о­гра­ду сни­мао Гор­дан Ма­тић, ре­ди­тељ фил­ма „Жућ­ко, ски­це за пор­трет Ра­ди­во­ја Ко­ра­ћа”.

– До­бро ве­че. Из­ви­ни­те што ја упа­дам ова­ко – ка­же Ра­ди­вој Ко­раћ док ула­зи у стан но­бе­лов­ца.

– Већ сам по­ми­слио да сте нас за­бо­ра­ви­ли – од­го­ва­ра Иво Ан­дрић ко­ји је оми­ље­ног ко­шар­ка­ша по­звао да за­јед­но до­че­ка­ју 1963.

И овај је до­шао. Иако је био по­зван на све жур­ке у гра­ду, ви­ше је во­лео да са Ан­дри­ћем раз­го­ва­ра о књи­га­ма.

– Ово је за вас.

– „Пиг­ма­ли­он”. На ен­гле­ском. Имам и ја не­што за Вас. Две кар­те за Куп шам­пи­о­на сле­де­ће не­де­ље на Сај­ми­шту.

Ни по­што је ово мо­рао да из­го­во­ри пет­на­ест пу­та на се­ту, глав­ни глу­мац Вла­да Алек­сић не гу­би ен­ту­зи­ја­зам јер је оду­ше­вљен ли­ком ко­ји ту­ма­чи.

– Осим што је сјај­но играо ко­шар­ку, го­во­рио је не­ко­ли­ко је­зи­ка, за­ни­ма­ло га је све и сва­шта. Не­по­сред­но пре не­го што је по­ги­нуо раз­ми­шљао је ку­да да оде да игра и ре­као је да би ишао у „Ре­ал Ма­дрид” да би мо­гао да на­у­чи шпан­ски – ка­же Алек­сић.

Су­срет из­ме­ђу ко­шар­ка­ша и но­бе­лов­ца под­вла­чи глав­ну иде­ју фил­ма – све­стра­ност Ра­ди­во­ја Ко­ра­ћа. Ујед­но под­се­ћа и да је Ан­дрић имао и дру­ге стра­сти осим ли­те­ра­ту­ре.

– Љу­ди­ма ве­ро­ват­но не па­да на па­мет да се и та­ко зна­чај­не лич­но­сти као што је Ан­дрић за­ни­ма­ју за не­што дру­го осим за сво­ју област – ка­же Ти­хо­мир Ста­нић, ко­ји, као и мно­го пу­та до са­да, ту­ма­чи лик Иве Ан­дри­ћа, али овај пут у нео­че­ки­ва­ној уло­зи по­што­ва­о­ца Ра­ди­во­ја Ко­ра­ћа.

Стан у Го­спо­дар Јо­ва­но­вој ових да­на „не глу­ми” са­мо Ан­дри­ћев дом, већ и ме­сто за жур­ке на ко­ји­ма је је­дан од нај­бо­љих европ­ских ко­шар­ка­ша свих вре­ме­на пу­штао му­зи­ку. Ве­ли­ки део фил­ма сни­мљен је у Сом­бо­ру, где је Ко­раћ од­ра­стао и ода­кле је и Стра­хи­ња Че­снер ко­ји глу­ми спор­ти­сту у мла­ђим го­ди­на­ма.

– На сни­ма­њу сам мо­рао да играм ко­шар­ку и шах. Знам да је Ра­ди­вој Ко­раћ био од­ли­чан спор­ти­ста и да је пр­ви до­нео пло­чу „Битлса” у Бе­о­град – об­ја­шња­ва три­на­е­сто­го­ди­шњи Стра­хи­ња Че­снер ко­ји вре­ме на се­ту про­во­ди са мла­ђим бра­том Ни­ко­лом, ко­ји опет ту­ма­чи Ко­ра­ће­вог бра­та Ђор­ђа. Њи­хо­ву мај­ку игра Ка­та­ри­на Ра­ди­во­је­вић.

Иако је сни­ма­ње са глум­ци­ма уве­ли­ко у то­ку, ово не­ће би­ти са­мо игра­ни филм. Еки­па је већ ин­тер­вју­и­са­ла број­не спор­ти­сте и Ко­ра­ће­ве при­ја­те­ље и по­зна­ни­ке у зе­мљи и све­ту ко­ји ће се у до­ку­мен­тар­ном де­лу фил­ма се­ћа­ти ле­ген­дар­ног ко­шар­ка­ша.

– Ово је мо­рао да бу­де до­ку­мен­тар­но-игра­ни филм јер нам ни­ко не би ве­ро­вао да је Ко­раћ био та­ко са­вр­шен да ни­смо уба­ци­ли и до­ку­мен­тар­ни део – об­ја­шња­ва Ни­на Ра­дој­чић, пи-ар ме­на­џер фил­ма.

Про­ду­цент­ска ку­ћа „Ре-Кре­а­тив­но” пла­ни­ра да пре­ми­је­ра фил­ма бу­де у ав­гу­сту на Свет­ском пр­вен­ству у ко­шар­ци у Ис­тан­бу­лу. Тре­ба још укло­пи­ти сни­ма­ње са оба­ве­за­ма Алек­сан­дра Ђор­ђе­ви­ћа ко­ји ће би­ти на­ра­тор фил­ма. Оста­је да се сни­ме и сце­не о по­след­њем Ко­ра­ће­вом ин­тер­вјуу ко­ји је на дан смр­ти 1969. дао То­му По­ча­ни­ћу ко­ме је то био пр­ви но­ви­нар­ски за­да­так. Ко­раћ је про­ме­нио пла­но­ве и остао у Са­ра­је­ву дан ду­же са­мо да би се срео са ре­пор­те­ром „Осло­бо­ђе­ња”. Кре­нуо је за Бе­о­град од­мах по­сле овог раз­го­во­ра и на­стра­дао у са­о­бра­ћај­ној не­сре­ћи не­да­ле­ко од Са­ра­је­ва.

 „Жућ­ко” не­ће са­мо ис­та­ћи да је Ко­раћ био не­ве­ро­ва­тан та­ле­нат, већ и да је сту­ди­рао елек­тро­тех­ни­ку, жар­ко се по­све­ћи­вао књи­жев­но­сти и му­зи­ци. Ка­ко еки­па фил­ма ка­же у ша­ли, али опет не и са­свим нео­збиљ­но, ва­жно је да се мла­ђе ге­не­ра­ци­је под­се­те на ово име. Њи­хо­ва ан­ке­та је по­ка­за­ла да ме­ђу ко­шар­ка­ши­ма има и оних ко­ји не зна­ју ко је био чо­век по ко­ме је на­зван куп у ко­ме игра­ју. А чар­ши­ја је и без ове вр­сте про­пи­ти­ва­ња убе­ђе­на да је жу­та штам­па је­ди­на ли­те­ра­ту­ра ве­ћи­не да­на­шњих спор­ти­ста.

Ј. Сте­ва­но­вић

----------------------------------------------------------

РА­ДИ­ВОЈ КО­РАЋ

Ро­ђен: 5. 11. 1938. у Сом­бо­ру

Ви­си­на: 193 цм

Те­жи­на: 90 кг

Ко­са: ри­ђа

Очи: пла­ве

По­зи­ци­ја: крил­ни цен­тар

Број на дре­су: 5

Клу­бо­ви за ко­је је играо:

ОКК Бе­о­град 1954–1966.

Бо­а­ро, Па­до­ва 1968–1969.

Стан­дард, Ли­јеж 1966–1968.

Клуп­ске ти­ту­ле :

Пр­вен­ство Ју­го­сла­ви­је: 1958, 1960, 1963, 1964.

Пр­вен­ство Бел­ги­је: 1967/1968.

Клуп­ски ре­кор­ди

Пр­вен­ство: 74 ко­ша про­тив КК Мла­дост (За­греб)

Куп шам­пи­о­на: 99 ко­ше­ва про­тив КК Ал­вик (Сток­холм)

Нај­бо­љи стре­лац до­ма­ћег пр­вен­ства

1957 (524–29,1), 1958 (633–35,2), 1960 (666–37), 1962 (639–30,5), 1963 (621–34,5), 1964 (473–26,3), 1965 (695–31,6)

Нај­бо­љи стре­лац ита­ли­јан­ског пр­вен­ства – 1968/1969 (592 по­е­на)

Ре­пре­зен­та­ци­ја: 1957–1968.

На­сту­па: 157 ко­ше­ва – 3.153 (20,8)

Лич­ни ре­кор­ди у ре­пре­зен­та­ци­ји:

Нај­ви­ше по­е­на – 42 про­тив Изра­е­ла 1965.

Нај­бо­љи стре­лац ре­пре­зен­та­ци­је на 91 утак­ми­ци

Нај­ви­ше уба­че­них:

сло­бод­них ба­ца­ња без про­ма­ша­ја – 39 (1965)

три­де­сет и ви­ше по­е­на на утак­ми­ци – 29 пу­та

два­де­сет и ви­ше по­е­на на утак­ми­ци – 83 пу­та

Осво­је­не ме­да­ље:

Злат­не: 67 не­зва­нич­но СП, БШ 61, 62, 63, 64, 67

Сре­бр­не: ОИ 68, СП 63, СП67, ЕП 61, ЕП 67

Брон­за­не: ЕП 63

Нај­бо­љи стре­лац европ­ских пр­вен­ста­ва:

три пу­та

А. М.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.