Недеља, 01.08.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

За производњу нема кризе

Же­лим да ства­рам: Бер­нар­да Це­це­ља

На тек за­вр­ше­ном сај­му у Бу­дви уго­во­рен је по­сао опре­ма­ња хо­те­ла „Алек­сан­дар” са 366 кре­ве­та и ду­ше­ка. Исто­вре­ме­но, из Ис­тре је сти­гла на­руџ­ба ен­гле­ске ком­па­ни­је „Парк пла­за” за опре­ма­ње ду­ше­ци­ма се­дам хо­те­ла и пет апарт­ман­ских на­се­ља. Са тр­жи­шта сти­жу и по­ру­ке да би хо­тел­ски лан­ци „Ра­ма­да”, „Пла­за”, „Ме­ри­от”, „Ин­тер­кон­ти­нен­тал”, „Хо­ли­деј Ин”, „Ха­јат”... мо­гли да на­ста­ве с по­руџ­би­на­ма као што су би­ле пре кри­зе.

Све су то би­ли сиг­на­ли ко­ји су охра­бри­ли Бер­нар­ду Це­це­љу, вла­сни­цу и ди­рек­тор­ку фа­бри­ке ду­ше­ка „Бер­нар­да” из ме­ђу­мур­ске оп­шти­не Не­де­ли­шће крај Ва­ра­жди­на, да сво­јим рад­ни­ци­ма поч­не да вра­ћа 10 од­сто за­ра­де ко­је им је ума­њи­ла кад је по­че­ла кри­за. Кри­за, ина­че, ни­је до­ве­ла до от­пу­шта­ња рад­ни­ка, али је би­ло план­ских сла­ња на го­ди­шње од­мо­ре и су­штин­ски ни­је пре­ви­ше угро­зи­ла по­сло­ва­ње ове сред­ње ве­ли­ке хр­ват­ске фир­ме на­ста­ле пре 12 го­ди­на. И по­ред кри­зе „Бер­нар­да” је про­шле го­ди­не на за­пад­но­е­вроп­ско тр­жи­ште из­ве­зла 80 од­сто од 80.000 про­из­ве­де­них ду­ше­ка (пун ка­па­ци­тет фа­бри­ке је 100.000) и 45.000 кре­ве­та.

Вла­сни­ца ком­па­ни­је ка­же да је за ста­бил­ност из­во­зних по­руџ­би­на за­слу­жна пет­на­ест го­ди­на ду­га са­рад­ња са не­мач­ком фир­мом ФБФ, чи­ји је за­да­так (у по­де­ли до­го­во­ре­ног по­сла) да бри­не да го­сти нај­по­зна­ти­јих европ­ских хо­тел­ских ла­на­ца спа­ва­ју на про­из­во­ди­ма „Бер­нар­де”.

– Са по­слов­ним парт­не­ром ни­сам ушла у за­јед­нич­ка ула­га­ња, то је ве­ли­ка тр­го­вач­ка ком­па­ни­ја ко­ја са­мо пре­у­зи­ма на­шу про­из­вод­њу и по­слу­је са хо­тел­скимлан­ци­ма – ка­же Бер­нар­да Це­це­ља, ко­ја је у би­знис с про­из­вод­њом кре­ве­та и ду­ше­ка ушла с ка­пи­та­лом за­ра­ђе­ним у Швај­цар­ској и ис­ку­ством еко­но­ми­сте сте­че­ним у Фа­бри­ци жи­ча­них је­зга­ра за ду­ше­ке у свом род­ном гра­ду, Ва­ра­ждин­ским То­пли­ца­ма.

Ова пред­у­зи­мљи­ва по­слов­на же­на ка­же да је са­чу­ва­ла све по­слов­не ве­зе ко­је је сте­кла ра­де­ћи у Швај­цар­ској и Не­мач­кој и за­то је кад се од­лу­чи­ла за про­из­вод­њу кре­ве­та и ду­ше­ка већ има­ла уго­во­рен из­воз са фир­ма­ма с ко­ји­ма је до та­да ра­ди­ла као са­рад­ник. А ка­сни­је јеосми­сли­ла сло­ган „до­бар сан за здрав жи­вот”.

На сва­ком ду­ше­ку про­из­ве­де­ном у се­лу Пу­шчи­не ком­пју­тер­ски је из­ве­зе­но име брен­да „Бер­нар­да”. На пи­та­ње за­што јој је то ва­жно, вла­сни­ца ком­па­ни­је ка­же:

– Не же­лим да имам „ко­фер фир­му” и да мој би­знис бу­де та­кав, же­лим да про­из­во­дим и ства­рам. И за­то ми је и да­нас јед­на­ко ва­жно да мо­ји куп­ци зна­ју да ми ни­смо не­ка­ква тр­го­вач­ка фир­ма ко­ја не­што пре­про­да­је, не­го да има­мо озбиљ­нупро­из­вод­њу.

„Бер­нар­да” и да­нас по­слу­је са ино­стра­ним парт­не­ром „на реч”, ФБФ и да­ље пре­у­зи­ма ро­бу без уго­во­ра. Све то ни­шта не би зна­чи­ло да ни­је обез­бе­ђен ви­сок ква­ли­тет. А но­ви про­из­во­ди раз­ви­ја­ни су и уво­ђе­ни у про­из­вод­њу за­јед­но са по­слов­ним парт­не­ром ко­ји се ба­ви про­да­јом и ко­ји „при­ма” сиг­на­ле са тр­жи­шта и про­сле­ђу­је их про­из­во­ђа­чу. Уз та­кав на­чин са­рад­ње и кон­ку­рент­ну це­ну, „Бер­нар­да” је ус­пе­ла да се на­мет­не за­пад­ном тр­жи­шту.

– Не смем да до­зво­лим да куп­ци има­ју ре­кла­ма­ци­ју на лош ква­ли­тет на­ших про­из­во­да јер с јед­не стра­не угро­жа­вам имиџ по­слов­ног парт­не­ра ко­ји про­да­је на­ше про­из­во­де, а исто­вре­ме­но гу­бим по­сло­ве и рад­на ме­ста. За мо­ју фир­му ра­ди 150 љу­ди, апо­слов­на по­ли­ти­ка је да стал­но ства­ра­мо но­ве про­из­во­де и то ра­ди­мо 12 го­ди­на. Циљ је да про­из­ве­де­мо ме­ди­цин­ски ду­шек и за­то са­ра­ђу­је­мо са Шу­мар­ским и Тек­стил­но-тех­но­ло­шким фа­кул­те­том. Упра­во са­да раз­ви­ја­мо ан­ти­де­ку­би­тал­ни ду­шек ко­ји мо­мен­тал­но не­ма ни­ко у Евро­пи – ка­же Бер­нар­да Це­це­ља.

Овој ком­па­ни­ји до са­да ни­је про­блем да на­ба­ви но­вац за по­сло­ва­ње и раз­вој. Парт­нер из ино­стран­ства за­ду­жен је за ре­дов­ност пла­ћа­ња стра­них ку­па­ца, а по­вољ­не кре­ди­те са суб­вен­ци­о­ни­са­ним ка­ма­та­ма утр­ку­ју се да одо­бре др­жа­ва и жу­па­ни­ја. Ком­па­ни­је „Бер­нар­да” има око че­ти­ри ми­ли­о­на евра оба­ве­за по кре­ди­ти­ма углав­ном узе­тих код стра­них ба­на­ка и ус­пе­ла је да их ре­фи­нан­си­ра уз по­моћ до­ма­ћих зај­мо­ва са суб­вен­ци­о­ни­са­ном ка­ма­том. Вла­сни­ца фир­ме ка­же да је по­но­сна на сво­је фи­нан­сиј­ско по­сло­ва­ње и то до­ка­зу­је по­дат­ком да не­ма ни цен­та пла­ће­них за­те­зних ка­ма­та јер ни је­дан дан ни­је за­ка­сни­ла у от­пла­ти кре­ди­та.

За про­дор на тр­жи­ште Ср­би­је „Бер­нар­да” је узај­ми­ла но­вац од – Европ­ске уни­је, за­пра­во из под­сти­цај­них сред­ста­ва Фар про­гра­ма за ис­тра­жи­ва­ње срп­ског тр­жи­шта ка­ко би по­ве­ћа­ла про­из­вод­њу у сво­јој ком­па­ни­ји.

Бер­нар­да Це­це­ља је пре не­ки дан че­твр­ти пут до­би­ла по­ну­ду ду­го­го­ди­шњег по­слов­ног парт­не­ра из Не­мач­ке ко­ји же­ли да пре­у­зме (за­јед­нич­ким ула­га­њем или парт­нер­ством) фа­бри­ку за про­из­вод­њу ду­ше­ка и кре­ве­та у Хр­ват­ској. И че­твр­ти пут га је од­би­ла.

Ни­је са­мо не­мач­кипарт­нер пре­по­знао вред­ност ове ком­па­ни­је. Мла­ден Хор­ват, на­чел­ник оп­шти­не Не­де­ли­шће, ка­же да је „Бер­нар­да” сам врх оп­штин­ског би­зни­са:

– На­дам се да је го­спо­ђа Бер­нар­да Це­це­ља за­до­вољ­на на­ма, ми се тру­ди­мо да се при­ла­го­ди­мо при­вре­ди, а ова­кве фир­ме тре­ба др­жа­ти „као ма­ло во­де на дла­ну”.

М. Бр­кић

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.