Уторак, 25.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Људско достојанство нема цену

Иако их мно­ги кри­ти­ку­ју, не­ма по­да­та­ка о за­бра­ни

По­во­дом не­при­ме­ре­ног го­во­ра ис­по­ље­ног кроз низ увре­да, вул­гар­но­сти, псов­ки, као и не­при­ме­ре­ног по­на­ша­ња уче­сни­ка ри­ја­ли­ти про­гра­ма „Фар­ма”, чи­ји је са­др­жај до­сту­пан и ма­ло­лет­ним ли­ци­ма, Са­шу Јан­ко­ви­ћа, за­штит­ни­ка гра­ђа­на, пи­та­ли смо о за­кон­ској ре­гу­ла­ци­ји у сфе­ри ме­ди­ја, до­зво­ље­ним и за­бра­ње­ним са­др­жа­ји­ма, као и по­што­ва­њу етич­ких на­че­ла у ери тр­жи­шне кон­ку­рен­ци­је. Афирмисањe не­до­лич­них мо­де­ла по­на­ша­ња у про­гра­ми­ма тог ти­па у мно­гим зе­мља­ма иза­зва­ло је оштре кри­ти­ке јав­но­сти. Та­ко је у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји по­кре­ну­та пе­ти­ци­ја за за­бра­ну да­љег еми­то­ва­ња „Ве­ли­ког бра­та”, аустра­лиј­ски пре­ми­јер се лич­но за­ло­жио за сто­пи­ра­ње јав­ног при­ка­зи­ва­ња истог шо­уа, док су, пре­ма рас­по­ло­жи­вим по­да­ци­ма, је­ди­но у Ки­ни од­ре­ђе­ни ри­ја­ли­ти про­гра­ми зва­нич­но за­бра­ње­ни.

Бу­ду­ћи да је кон­цепт еми­си­ја тог ти­па у све­ту, не са­мо код нас, по­не­кад ве­о­ма су­ров и да се уне­ким шо­у­и­ма си­му­ли­ра па­да­ње ави­о­на, од уче­сни­ка зах­те­ва да спа­ва­ју са­мо је­дан сат, вр­ши њи­хо­ва фи­зич­ка тор­ту­ра пред ми­ли­он­ским ауди­то­ри­ју­мом, ин­те­ре­со­ва­ло нас је да ли се и на ко­ји на­чин мо­же за­кон­ски ре­гу­ли­са­ти та­кво ста­ње и дали је све до­зво­ље­но у ери тр­жи­шне кон­ку­рен­ци­је ме­ди­ја.

– Иако се по­не­кад, ка­да ви­ди­те по­је­ди­не јав­но пу­бли­ко­ва­не сце­не, мо­же учи­ни­ти да је све до­зво­ље­но (јер да ни­је, зар би се, ло­гич­но је пи­та­ње, оне мо­гле при­ка­зи­ва­ти), на­рав­но да прав­ни по­ре­дак по­ста­вља гра­ни­це и шти­ти од на­си­ља, не­ху­ма­ног и не­људ­ског по­на­ша­ња, га­же­ња људ­ског до­сто­јан­ства, на­па­да на основ­не дру­штве­не вред­но­сти, јав­но здра­вље и мо­рал – ис­ти­че Са­ша Јан­ко­вић и до­да­је даустав и за­ко­ни то чи­не на прав­нич­ки фор­ма­лан на­чин, а ко­дек­си и етич­ка пра­ви­ла по­ла­зе од уну­тра­шње по­тре­бе за са­мо­ре­гу­ла­ци­јом.

На на­ше пи­та­ње ко­ја је од над­ле­жних др­жав­них ин­сти­ту­ци­ја нај­ком­пе­тент­ни­ја да ре­а­гу­је, за­штит­ник гра­ђа­на на­гла­ша­ва да је Ре­пу­блич­ка ра­ди­о­ди­фу­зна аген­ци­ја овла­шће­на да се ста­ра о кон­тро­ли и по­што­ва­њу од­ре­да­ба За­ко­на о ра­дио-ди­фу­зи­ји, а тај за­кон је кон­кре­тан прав­ни оквир за рад ма­сов­них елек­трон­ских ме­ди­ја, да­кле те­ле­ви­зи­је и ра­ди­ја.

–Искре­но сам не­дав­но по­др­жао ре­ак­ци­ју Аген­ци­је на атак при­ми­ти­ви­зма са ма­лих екра­на. На­рав­но да увек и за сва­ко­га ва­жи не са­мо је­дан за­кон, већ це­ло­ку­пан прав­ни по­ре­дак, али већ у том за­ко­ну мо­же се на­ћи основ за од­го­во­ре на пи­та­ња ко­ја се по­не­кад ла­жно пред­ста­вља­ју као ве­ли­ке ди­ле­ме. Је­дан од оп­штих про­грам­ских стан­дар­да, за­ко­ном про­пи­са­них и оба­ве­зних, је­сте да ТВ и ра­диј­ски про­гра­ми тре­ба да до­при­но­се по­ди­за­њу оп­ште кул­ту­ре гра­ђа­на – ка­же Јан­ко­вићи по­ру­чу­је да де­мо­кра­ти­ја ни­је пра­во сва­ког да ра­ди све, већ на­чин до­но­ше­ња пра­ви­ла и од­лу­ка ко­ји обез­бе­ђу­је пра­вич­ност, али и си­стем у ко­ме се та­ко до­не­те од­лу­ке и пра­ви­ла по­шту­ју и шти­те. Ка­ко ис­ти­че, др­жа­ва има оба­ве­зу не са­мо да јед­но јав­но и огра­ни­че­но до­бро, ка­кво су елек­трон­ске фре­квен­ци­је, до­де­ли на ко­ри­шће­ње у фер по­ступ­ку, већ и да се ста­ра да се оно ко­ри­сти у јав­ном ин­те­ре­су, а не про­тив ње­га.

Бу­ду­ћи да се у не­ким так­ми­че­њи­ма ан­га­жу­ју осо­бе са смет­ња­ма у пси­хич­ком раз­во­ју, ко­је се исме­ва­ју и че­сто су у функ­ци­ји по­ди­за­ња реј­тин­га, на­шег са­го­вор­ни­ка пи­та­ли смо да ли је етич­но при­хва­та­ти та­кве осо­бе као рав­но­прав­не кон­ку­рен­те у так­ми­че­њу или то мо­жда спа­да у до­мен по­што­ва­ња њи­хо­вих пра­ва и сло­бо­да.

–Укљу­чи­ва­ње од­ра­слих и де­це са ин­ва­ли­ди­те­том у све сег­мен­те јав­ног жи­во­та је не са­мо прав­на, већ и ци­ви­ли­за­циј­ска ду­жност и оба­ве­за. Али њи­хо­во исме­ва­ње је не са­мо ду­бо­ко не­људ­ско и не­мо­рал­но, већ и за­бра­ње­но – ис­ти­че Са­ша Јан­ко­вић.

На на­ше пи­та­ње да ли се та­квим ме­диј­ским са­др­жа­ји­ма афир­ми­ше кул­ту­ра спек­та­кла, за­штит­ник гра­ђа­на по­ру­чу­је да ри­ја­ли­ти шоу ни­је ну­жно ште­тан, осим ако са­др­жа­јем не бу­де не­при­хва­тљив и гле­да­о­цу, уме­сто по­вре­ме­не за­ба­ве и раз­би­бри­ге, по­ста­не за­ме­на за соп­стве­ни жи­вот.

Ка­да је реч о од­го­вор­но­сти дру­штва пре­ма мла­дим љу­ди­ма, ко­ји ста­са­ва­ју уз та­кав про­грам, Са­ша Јан­ко­вић ис­ти­че да су за вас­пи­та­ва­ње де­ценај­од­го­вор­ни­ји ро­ди­те­љи, али да ши­ра за­јед­ни­ца тре­ба да по­мог­не ро­ди­те­љи­ма да сво­ју ду­жност оба­ве успе­шно.

На­шег са­го­вор­ни­ка пи­та­ли смо да ли та­кви про­гра­ми ипак афир­ми­шу си­стем вред­но­сти пре­ма ко­ме људ­ско по­ни­же­ње има нов­ча­ну ком­пен­за­ци­ју и на тај на­чин раз­гра­ђу­ју етич­ке по­сту­ла­те гра­ђан­ског дру­штва.

–Људ­ско до­сто­јан­ство не­ма це­ну, све на­ше сло­бо­де и пра­ва за­сни­ва­ју се на до­сто­јан­ству чо­ве­ка као нај­ви­шој вред­но­сти. Не тре­ба то­ле­ри­са­ти угро­жа­ва­ње људ­ског до­сто­јан­ства на пер­фи­дан на­чин, али, као од „кул­ту­ре спек­та­кла”, опа­сност вре­ба и од „кул­ту­ре цен­зу­ре”. Сва­ко тре­ба да раз­ви­је од­го­вор­ност и ме­ха­ни­зам за­шти­те од прет­њи свом и ту­ђем до­сто­јан­ству – ка­же за­штит­ник гра­ђа­на и до­да­је да је мно­го бо­ље ка­да дру­штво успе да се из­бо­ри са не­кул­ту­ром без по­мо­ћи др­жа­ве и пра­ва, али др­жа­ва у то­ме мо­ра пру­жа­ти по­др­шку дру­штву, те ре­а­го­ва­ти у кључ­ним мо­мен­ти­ма и ка­да дру­штво ни­је до­вољ­но сна­жно да у тој бор­би пре­вла­да.

Зо­ри­ца Ка­ра­но­вић

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.