Петак, 17.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Спасавање Нађе Хигл

Чо­век про­сто не знао че­му пре да пи­ше! Да ли о три­јум­фу Ср­би­је пред Ме­ђу­на­род­ним су­дом прав­де? Или о но­вим по­слов­ним ус­пе­си­ма Дел­та хол­дин­га? Бу­ду­ћи да су но­ви­не пре­пу­не из­ве­шта­ја, из­ја­ва и ко­мен­та­ра и о јед­ном и одру­гом, ја ћу о не­че­му пот­пу­но раз­ли­чи­том – о За­ко­ну о фи­нан­сиј­ској ста­бил­но­сти.

Да ли сте зна­ли да Ми­ни­стар­ство фи­нан­си­ја при­пре­ма тај за­кон и да је тре­нут­но рас­пра­ва о ње­го­вом на­цр­ту? Ве­ро­ват­но да ни­сте, бу­ду­ћи да сте за­у­зе­ти пра­ће­њем до­га­ђа­ња у Ха­гу и на Ки­пру. До­бро, да ви­ди­мо због че­га се до­но­си тај за­кон? Ка­ко ка­жу ње­го­ви ауто­ри, због то­га да се очу­ва ста­бил­ност бан­кар­ског сек­то­ра. Да би се за­кљу­чи­ло да ли он то за­и­ста мо­же да учи­ни, тре­ба ука­за­ти на то да фи­нан­сиј­ску сфе­ру пра­ти ин­хе­рент­на аси­ме­три­ја ин­фор­ма­ци­ја – ни­су сви они ко­ји до­но­се од­лу­ке под­јед­на­ко ин­фор­ми­са­ни. Јед­ни зна­ју ви­ше, дру­ги ма­ње. На при­мер, де­по­нент, за раз­ли­ку од бан­ке, не зна да ли та бан­ка има про­бле­ма у по­сло­ва­њу, да ли ће оп­ста­ти, од­но­сно да ли ће „мо­је па­ре” да про­пад­ну. А ни бан­ка ко­ја је по­зај­ми­ла но­вац не зна у ка­квом је ста­њу ду­жник. Све про­ве­ре ни­су ус­пе­ле да из­ме­не јед­но­став­ну чи­ње­ни­цу: ду­жник бо­ље зна од бан­ке да ли ће да пла­ти сле­де­ћу ра­ту кре­ди­та ко­ја до­спе­ва на на­пла­ту. Због то­га сви уче­сни­ци на тр­жи­шту па­жљи­во пра­те шта се де­ша­ва, ослу­шку­ју сиг­на­ле, при­ку­пља­ју ин­фор­ма­ци­је и све што са­зна­ју ко­ри­сте за до­но­ше­ње од­лу­ка о то­ме шта са сво­јим па­ра­ма и ка­ко ко­ри­сти­ти ту­ђе.

А ко­је сиг­на­ле ша­ље но­ви за­кон? Пр­во, да бан­кар­ски си­стем ни­је ста­би­лан. Уко­ли­ко је ста­би­лан, он­да не­ма по­тре­бе да се до­но­си овај за­кон – до­вољ­ни су сви они по­сто­је­ћи за­ко­ни ко­ји де­таљ­но ре­гу­ли­шу по­сло­ва­ње бан­кар­ског сек­то­ра.

Дру­го, за­кон пред­ви­ђа мо­гућ­ност спа­са­ва­ња ба­на­ка ко­је има­ју про­бле­ме. Шта је по­треб­но за то? По­треб­но је да вла­да про­гла­си си­стем­ску кри­зу бан­кар­ског сек­то­ра. Да­кле, да би се спа­си­ла јед­на бан­ка, про­гла­ша­ва се кри­за це­лог бан­кар­ског сек­то­ра. Ра­ци­о­нал­но по­на­ша­ње де­по­не­на­та по­сле про­гла­ше­ња си­стем­ске кри­зе, или чак и не­по­сред­но пре то­га (бу­ду­ћи да ће вест да про­цу­ри), је­сте ју­риш на бан­ке ка­ко би по­ди­гли соп­стве­не па­ре, а та­кав ју­риш (ефе­кат кр­да) до­во­ди до ју­ри­ша свих оста­лих. Уко­ли­ко не­ма кри­зе бан­кар­ског сек­то­ра, спа­са­ва­ње јед­не бан­ке ће до­ве­сти до ње­га; из­ван­ре­дан при­мер за ефе­кат пре­ли­ва­ња. За раз­у­ме­ва­ње ефек­та пре­ли­ва­ња тре­ба се се­ти­ти оног нео­д­го­вор­ног по­ли­ти­ча­ра ко­ји је у пар­ла­мен­ту из­ја­вио ка­ко је про­па­ла цен­тра­ла јед­не од до­ма­ћих ба­на­ка (цен­тра­ла и ње­но до­ма­ће че­до су и дан-да­нас жи­ви и здра­ви), што је до­ве­ло не са­мо до ју­ри­ша де­по­не­на­та те бан­ке не­го је сво­ју уште­ђе­ви­ну из дру­ге бан­ке по­ди­гао и члан ње­ног управ­ног од­бо­ра.

Тре­ће, за­што спа­са­ва­ти бан­ке ко­је има­ју про­бле­ме? Да би се одр­жа­ла ста­бил­ност бан­кар­ског си­сте­ма, ка­за­ли би они ко­ји при­пре­ма­ју овај за­кон. Пре­у­зи­ма­њем оба­ве­зе да се не­ко спа­са­ва ства­ра се мо­рал­ни ха­зард – си­ту­а­ци­ја у ко­јој се не­ко по­на­ша ри­зич­ни­је не­го што би то ина­че чи­нио. Уко­ли­ко знам да ће не­ко да ме спа­се, за­пли­ва­ћу да­ље од оба­ле, ско­чи­ћу у ве­ће та­ла­се. Исто та­ко, уко­ли­ко зна­ју да ће не­ко да их спа­се, бан­ке ће ула­зи­ти у ри­зич­ни­је про­јек­те и сла­би­је ће про­ве­ра­ва­ти кре­дит­ну спо­соб­ност кли­јен­та. Ти­ме се уве­ћа­ва ве­ро­ват­но­ћа на­стан­ка кри­зе – кри­за се овим при­зи­ва.

Че­твр­то, ка­ко ће се спа­са­ва­ти бан­ке? Као и обич­но, нов­цем. У ви­ду кре­ди­та, ула­га­ња у ка­пи­тал или из­да­ва­ња га­ран­ци­ја. Ка­ко ће др­жа­ва до­ћи до нов­ца, ка­да је бу­џет­ски де­фи­цит та­кав ка­кав је­сте, ка­да сла­бо иде на­пла­та по­ре­за, ка­да сви раз­бо­ри­ти (укљу­чу­ју­ћи, на­рав­но, и ММФ) твр­де да не тре­ба по­ве­ћа­ва­ти јав­не рас­хо­де? Је­ди­но да се др­жа­ва за­ду­жи – ваљ­да код истог оног бан­кар­ског сек­то­ра ко­ји је у кри­зи. Или да оде на ме­ђу­на­род­но тр­жи­ште ка­пи­та­ла, на ко­ме са сво­јим кре­дит­ним реј­тин­гом мо­же ка­пи­тал да про­ба­ви са­мо по ве­о­ма ви­со­кој це­ни (ка­ма­ти). Ми ни­смо Аме­ри­ка ко­ја мо­же ла­ко, од­но­сно јеф­ти­но да по­зајм­љу­је сред­ста­ва на тр­жи­шту ка­пи­та­ла. Ово са­мо по­ка­зу­је рас­про­стра­ње­ност ме­га­ло­ма­ни­је у срп­ској вла­сти. Уз­гред, пре не­ки дан пот­пред­сед­ник вла­де Дин­кић је се­бе упо­ре­дио са но­бе­лов­цем По­лом Круг­ма­ном, по си­сте­му и он и ја при­ча­мо исту ствар.

Пе­то, пред­ност на­шег бан­кар­ског си­сте­ма ле­жи у то­ме што стра­не ма­тич­не бан­ке, мај­ке, има­ју сна­жан под­сти­цај да из­ба­ве сво­је (до­ма­ће) ћер­ке. Про­паст бан­ке-ћер­ке у Ср­би­ји би ма­ма-цен­тра­ли до­не­ло огро­ман ре­пу­та­ци­о­ни ри­зик (не са­мо у Ср­би­ји), а пред­у­пре­ђи­ва­ње те про­па­сти ко­шта да­ле­ко ма­ње. Пу­сти­те бан­ке да ра­де свој по­сао – са­ме ће да се спа­са­ва­ју.

Пу­сти­те пли­ва­че да пли­ва­ју. До­бри пли­ва­чи не­ће има­ти про­бле­ме. Ло­ши ће се уда­ви­ти. За опо­ме­ну сви­ма оста­ли­ма.

Коментари10
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.