Понедељак, 23.05.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Хрватска „Икеа” мало скупља од мађарске

Нај­но­ви­ја роб­на ку­ћа швед­ског лан­ца на­ме­шта­ја отва­ра се у За­гре­бу, а куп­ци из Ср­би­је мо­гу да ра­чу­на­ју на по­вра­ћај по­ре­за за ра­чу­не из­над 740 ку­на (97 евра)
Намештај је спакован у кутије погодне за транспорт, а купац га код куће сам склапа према упутству (Фото Википедија)

Да је у Бе­о­гра­ду отво­ре­на „Икеа” сва­ки пут кад је власт на­ја­вљи­ва­ла, до са­да би их у Ср­би­ји би­ло ма­кар пет, ко­ли­ко их је у Грч­кој или Пољ­ској. Ова­ко, док се че­ка пр­ва пла­во-жу­та роб­на ку­ћа код нас, отва­ра се још јед­на у ком­ши­лу­ку – сле­де­ћег че­тврт­ка у За­гре­бу. Цео ка­та­лог је об­ја­вљен на ин­тер­не­ту, па куп­ци из ре­ги­о­на мо­гу да упо­ре­де це­не. На­ја­вље­но је да ће би­ти ни­же не­го у Аустри­ји, што је за наш лист по­твр­ди­ла ме­на­џер­ка за од­но­се с јав­но­шћу Је­ле­на Гра­нић.

– У Хр­ват­ској око 7.000 про­из­во­да (од 9.500) има не­што ни­жу или при­бли­жно слич­ну це­ну као у Аустри­ји. „Икеа” гло­бал­но да­је пре­по­ру­ке у сми­слу це­на, но сва­ка ло­кал­на ор­га­ни­за­ци­ја их на кра­ју од­ре­ђу­је за соп­стве­но тр­жи­ште. Основ­на нит во­ди­ља је про­же­та у по­слов­ној иде­ји, а то је про­из­во­ди­ти функ­ци­о­на­лан, до­бро ди­зја­ни­ран на­ме­штај и до­дат­ке за дом по по­вољ­ним це­на­ма да их ве­ћи­на љу­ди мо­же при­у­ши­ти. Осно­ва за од­ре­ђи­ва­ње стра­те­ги­је це­на у За­гре­бу је­су при­ма­ња гра­ђа­на, си­ту­а­ци­ја на тр­жи­шту и кон­ку­рен­ци­ја. По­ред то­га, гле­да­ли смо и це­не у „Икеа” роб­ним ку­ћа­ма у окру­же­њу, при­мар­но Аустри­ји и Ита­ли­ји, ка­же хр­ват­ска пи-ар ме­на­џер­ка.

Пре­ли­ста­ва­њем ка­та­ло­га на ин­тер­не­ту уста­но­ви­ли смо да су це­не ма­ло ви­ше не­го у Ма­ђар­ској, али ни­же не­го код до­ма­ћих пре­про­да­ва­ца. 

По­моћ­ни сто­чић „лак” , је­дан од нај­тра­же­ни­јих про­из­во­да, у хр­ват­ском ка­та­ло­гу је 69,90 ку­на (9,1 евро), а на сај­ту ма­ђар­ске „Икее” 2.490 фо­рин­ти (7,9 евра). На бе­о­град­ском бу­вља­ку ко­шта око 1.400 + (јеф­ти­ни­ји је ако се на­ру­чи и че­ка), док је на сај­ту „Ку­пин­до” од 1.035 до 1.400 ди­на­ра без тро­шко­ва ис­по­ру­ке. Ко­мо­да са три фи­о­ке „тар­ва” у Ма­ђар­ској је 73 евра, а у Хр­ват­ској 78,3. Оквир деч­јег кре­ве­та „свар­та“ јеф­ти­ни­ји је код на­шег се­вер­ног су­се­да за ско­ро 20 евра.

За­гре­бач­ка роб­на ку­ћа је на два спра­та, на 38.000 ква­дра­та, ве­ћа од оних у Гра­цу и Бу­дим­пе­шти. Од Бе­о­гра­да до хр­ват­ске рад­ње, по „гугл ма­па­ма” има 383 ки­ло­ме­тра или око че­ти­ри са­та во­жње ауто­мо­би­лом. Ско­ро исто то­ли­ко је до оне у Бу­дим­пе­шти. 

На­ши гра­ђа­ни има­ју пра­во и на по­вра­ћај ПДВ-а, што су мно­ги ко­ри­сти­ли при­ли­ком ку­по­ви­не у Ма­ђар­ској. У Хр­ват­ској је сто­па 25 од­сто, док је у Ма­ђар­ској 27. 

– Куп­ци из Ср­би­је мо­ћи ће да оства­ре по­вра­ћај по­ре­за за из­нос од пре­ко 740 ку­на (97 евра) по јед­ном ра­чу­ну. На кра­ју ку­по­ви­не по­треб­но је до­ћи с ра­чу­ном и па­со­шем на Оде­ље­ње по­вра­та и за­ме­не ро­бе и та­мо ће им ко­ле­ге ис­пу­ни­ти од­го­ва­ра­ју­ће фор­му­ла­ре. По­вра­ћај пла­ће­ног ПДВ-а мо­же се пре­у­зе­ти, ка­ко је на­зна­че­но, за сва­ку зе­мљу на фор­му­ла­ри­ма ко­је ку­пац до­би­је – на­во­ди ме­на­џер­ка хр­ват­ске Икее.

Из­нос од 740 ку­на, од­но­сно 97 евра, укла­па се у 100 евра ко­ли­ко фи­зич­ка ли­ца сме­ју да уне­су у зе­мљу без пла­ћа­ња ца­ри­не. На тро­шко­ве тре­ба до­да­ти пу­та­ри­ну до За­гре­ба ко­ја је 14 евра у јед­ном прав­цу. У Ма­ђар­ској ви­ње­та за 10 евра ва­жи 7 да­на, та­ко да об­у­хва­та и по­вра­так. Ово­ме тре­ба до­да­ти и це­не пу­та­ри­на до хр­ват­ске, од­но­сно ма­ђар­ске гра­ни­це и, на­рав­но, го­ри­ва.

У Ма­ђар­ској „Икеи” тре­ба тра­жи­ти по­се­бан ра­чун ако се пла­ни­ра по­вра­ћај по­ре­за. До­ња гра­ни­ца је 52.000 фо­рин­ти, то јест 158 евра. Тај па­пир се ове­ра­ва на ма­ђар­ској гра­ни­ци при из­ла­ску из зе­мље. Но­вац се мо­же по­ди­ћи при­ли­ком сле­де­ће по­се­те тој зе­мљи у од­ре­ђе­ним аген­ци­ја­ма или у фи­ли­ја­ла­ма јед­не бан­ке у Ср­би­ји. У оба слу­ча­ја се не до­би­ја пун из­нос, јер и бан­ка и аген­ци­ја узи­ма­ју про­ви­зи­ју.

Вла­сник јед­не од те­зги на бе­о­град­ском бу­вља­ку ко­је др­же ис­кљу­чи­во „Икеа” про­из­во­де ка­же да се код нас нај­ви­ше тра­же клуб-сто­чи­ћи, па­муч­ни пре­кри­ва­чи и пла­стич­ни сто­ло­ви и сто­ли­це за деч­је со­бе. Це­на им је око 30 од­сто ви­ша не­го у Ма­ђар­ској.  

Ако је не­ко одав­де по­ми­шљао да од ра­них ју­тар­њих са­ти за­у­зме ред по­ред за­гре­бач­ког ауто­пу­та да би не­што ку­пио „на ак­ци­ји”, ка­кав је код нас оби­чај на отва­ра­њу ве­ли­ких тр­го­ви­на, не мо­ра да жу­ри. Је­ле­на Гра­нић ка­же да не­ће би­ти по­пу­ста. 

– Ула­зи­мо на тр­жи­ште с нај­бо­љим мо­гу­ћим це­на­ма ко­је мо­же­мо по­ну­ди­ти и оне ће ва­жи­ти це­лу по­слов­ну го­ди­ну, да­кле до иду­ћег ав­гу­ста. Отва­ра­ње је за­пра­во пр­ви рад­ни дан. Би­ће ве­се­ли­је, с пу­но за­ба­ве за куп­це пр­ва че­ти­ри рад­на да­на, на­ја­вљу­је хр­ват­ска ме­на­џер­ка.

-----------------------------------------------------------------

Британци се жале на цене

За становнике  Србије, уверене да више од остатка света плаћају све, од хране до обуће, утешан је пример Британије. Острвљани се ових дана поново буне да су „крава музара” за многе интернационалне компаније и као пример наводе управо „Икеу”.

Једно потрошачко удружење направило је поређење цена у САД, Британији и другим земљама ЕУ и закључак је да Британци плаћају исте производе знатно више. Торба која у САД кошта два евра, у Британији је 6,2, а у Шведској три, док је једна од популарних столица с точкићима на Острву 125 евра, а преко Атлантика мање од 75. Комплет шерпи је у САД 65 евра, у Шведској 106, у Мађарској 94, а у Британији чак 163 евра. Када се сабере узорак од десет популарних производа, Британац ће их платити 625 евра више у својој земљи него у САД, где је „Икеа” јефтинија чак него у матичној земљи Шведској.

-----------------------------------------------------------------

У Србији 2016.

Разговори о доласку шведске компаније код нас трају годинама, али сада су, по речима Горана Весића, ушли у озбиљну фазу. Градски менаџер Београда најавио је прошле седмице да би прве робне куће у Србији могле да буду отворене 2016. Игор Штефанац, менаџер „Икее“ за југоисточну Европу рекао је за Б92 да су за инвестицију која се мери десетинама милиона евра важне уређене земљишне књиге и развијена локална инфраструктура.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.