Петак, 28.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Хаг не пушта Лазаревића иако је издржао две трећине казне

Владимир Лазаревић

Ге­не­рал Вла­ди­мир Ла­за­ре­вић, осу­ђен у Ха­гу на 14 го­ди­на за­тво­ра због зло­чи­на на Ко­со­ву, у те­шком је здрав­стве­ном ста­њу, а Ха­шки три­бу­нал од­би­ја да до­не­се од­лу­ку о ње­го­вом пре­вре­ме­ном пу­шта­њу на сло­бо­ду иако је у Схе­ве­нин­ге­ну про­вео ви­ше од 10 го­ди­на, што пре­ма­шу­је две тре­ћи­не из­ре­че­не ка­зне. Хаг је од­био да му ура­чу­на и го­то­во го­ди­ну да­на ко­ли­ко је про­вео у бол­ни­ци у Бе­о­гра­ду.

Прав­ни за­ступ­ни­ци, ње­го­ва по­ро­ди­ца, али и др­жав­не ин­сти­ту­ци­је по­ку­ша­ва­ју да из­деј­ству­ју да се ге­не­ра­лу ура­чу­на у ка­зну вре­ме про­ве­де­но у Ср­би­ји на опе­ра­ци­ја­ма и ле­че­њу. Због ве­о­ма ло­шег здрав­стве­ног ста­ња, одав­но се оче­ку­је да ге­не­рал бу­де пу­штен, или да бу­де пре­ба­чен у не­ку од за­вод­ских уста­но­ва у на­шој зе­мљи. Кра­јем 2013. го­ди­не од­лу­че­но је да се срп­ски ге­не­рал из Схе­ве­нин­ге­на пре­ба­ци на из­др­жа­ва­ње ка­зне у је­дан од за­тво­ра у Пољ­ској. 

Породица Владимира Ла­за­ре­вића не жели да говори за медије, али како „Политика” сазнаје, забринута је за генералово здравље. Он је од 2005. године, како кажу пријатељи породице, имао седам опреација. 

По­ро­ди­ца се на­да да ће три­бу­нал ува­жи­ти зах­тев прав­них за­ступ­ни­ка и да ће Вла­ди­мир Ла­за­ре­вић до сре­ди­не но­вем­бра би­ти на сло­бо­ди.

Вла­да Пољ­ске тре­ба­ло је још у ја­ну­а­ру да раз­мо­три тај зах­тев, али до да­нас, иако је од од­лу­ке ме­ђу­на­род­ног су­да про­шло ви­ше од го­ди­ну и по да­на, Пољ­ска се не из­ја­шња­ва. Раз­лог је, ка­ко са­зна­је­мо, то што је ге­не­ра­ло­во здра­вље то­ли­ко ло­ше да Пољ­ска јед­но­став­но же­ли да из­бег­не не­во­ље ко­је би мо­гла да има у слу­ча­ју да при­хва­ти бри­гу о та­квом за­тво­ре­ни­ку.

Сва на­сто­ја­ња др­жав­них ор­га­на Ср­би­је би­ла су усме­ре­на ка то­ме да се по­но­во раз­мо­три ком­плет­на до­ку­мен­та­ци­ја ко­јом се до­ка­зу­је да је не­пу­ну го­ди­ну Вла­ди­мир Ла­за­ре­вић про­вео у Ср­би­ји на ле­че­њу и опе­ра­ци­ја­ма, а не на при­вре­ме­ној сло­бо­ди. Вре­ме про­ве­де­но на ле­че­њу у до­мо­ви­ни у три­бу­на­лу су сво­је­вре­ме­но од­би­ли да ура­чу­на­ју у уку­пан до­са­да­шњи бо­ра­вак Вла­ди­ми­ра Ла­за­ре­ви­ћа у при­тво­ру, иако су то у дру­гим слу­ча­је­ви­ма ха­шких осу­ђе­ни­ка (на при­мер из Хр­ват­ске) ре­дов­но при­хва­та­ли. 

Тим бра­ни­ла­ца и ге­не­ра­ло­ва по­ро­ди­ца под­не­ли су про­шле је­се­ни и пред­лог да Ха­шки три­бу­нал, као у ви­ше слу­ча­је­ва до са­да, при­хва­ти хит­но фор­ми­ра­ње по­себ­ног ти­ма ле­ка­ра – струч­ња­ка из ви­ше ме­ди­цин­ских обла­сти из на­ше зе­мље за пре­глед у Схе­ве­нин­ге­ну. Иако су се сви на­да­ли да ће бар тај зах­тев би­ти при­хва­ћен, до да­нас ни о то­ме ни­је од­лу­че­но, што је не­ху­ма­но.

Све то го­во­ри да ће, иако је те­шко бо­ле­стан, ге­не­рал Ла­за­ре­вић нај­ве­ро­ват­ни­је оста­ти у за­тво­ру све до ис­те­ка две тре­ћи­не ка­зне пре­ма ра­чу­ни­ци три­бу­на­ла, то јест до кра­ја ок­то­бра или по­чет­ка но­вем­бра ове го­ди­не. И по све­му су­де­ћи, не­ће ро­би­ја­ти у Пољ­ској, већ у Схе­ве­нин­ге­ну, где бо­ра­ви још од до­бро­вољ­не пре­да­је 3. фе­бру­а­ра 2005. го­ди­не.

Ни­ко­ла Ша­и­но­вић, бив­ши пот­пред­сед­ник Вла­де СРЈ, ко­ји је осу­ђен по ис­тој оп­ту­жни­ци као и Ла­за­ре­вић, ка­ко је „По­ли­ти­ка” об­ја­ви­ла, тре­ба­ло би да се сле­де­ће сед­ми­це вра­ти ку­ћи из Швед­ске, где је од­слу­жио две тре­ћи­не ка­зне од 18 го­ди­на за­тво­ра. Он се, под­се­ти­мо пре­дао 2. ма­ја 2002. го­ди­не и ни­је имао ве­ћих здрав­стве­них про­бле­ма. 

На оп­ту­жни­ци са њи­ма је и ге­не­рал Не­бој­ша Пав­ко­вић, ко­ји у Фин­ској слу­жи ка­зну од 22 го­ди­не за­тво­ра, као и по­ли­циј­ски ге­не­рал Сре­тен Лу­кић, ко­ји из­др­жа­ва ка­зну од 20 го­ди­на. Пав­ко­вић и Лу­кић су се три­бу­на­лу пре­да­ли у апри­лу 2005. го­ди­не и био им је одо­брен при­вре­мен бо­ра­вак на сло­бо­ди ра­ди ле­че­ња у Ср­би­ји. Због зло­чи­на на Ко­со­ву у одво­је­ном по­ступ­ку осу­ђен је и по­ли­циј­ски ге­не­рал Вла­сти­мир Ђор­ђе­вић, ко­ји у Не­мач­кој тре­ба да из­др­жи оста­так ка­зне од 18 го­ди­на. Он је ухап­шен 17. ју­на 2007. го­ди­не у Бу­дви и од­мах пре­дат три­бу­на­лу.

„Ве­ли­ки број Ср­ба ни­ка­да ни­је имао од­го­ва­ра­ју­ћу ле­кар­ску не­гу у Схе­ве­нин­ге­ну. Нај­у­пе­ча­тљи­ви­ји при­мер је Во­ји­слав Ше­шељ. Да ни­је штрај­ко­вао гла­ђу и био оно­ли­ко упо­ран, ни­ка­да не би до­био здрав­стве­ну за­шти­ту ко­ју је тра­жио. Ге­не­рал Ла­за­ре­вић до­шао је у Схе­ве­нин­ген здрав као дрен, а са­да је те­шко бо­ле­стан”, ка­же То­ма Фи­ла, Ша­и­но­ви­ћев бра­ни­лац. 

Он до­да­је да су од свих ха­шких осу­ђе­ни­ка нај­бо­ље про­шли они ко­ји су као др­жа­ве у ко­ји­ма ће слу­жи­ти ка­зне до­би­ли Скан­ди­на­ви­ју. Та­ко на при­мер Не­бој­ша Пав­ко­вић има до­бре усло­ве, при­ступ ин­тер­не­ту и мо­гућ­ност ко­му­ни­ка­ци­је. Скан­ди­нав­ске зе­мље, за раз­ли­ку од остат­ка Евро­пе, при­хва­ти­ле су ха­шке осу­ђе­ни­ке као по­ли­тич­ке за­тво­ре­ни­ке, а не као џе­ла­те и та­ко их тре­ти­ра­ју. 

„Пав­ко­вић је под­нео зах­тев да му се пре­су­да ускла­ди са за­ко­но­дав­ством Фин­ске ко­ја, као мак­си­мал­ну ка­зну, пред­ви­ђа 15 го­ди­на за­тво­ра. Ако би та­кав зах­тев био при­хва­ћен, ње­му би пре­о­ста­ло да од­слу­жи још око го­ди­ну да­на. У про­тив­ном, две тре­ћи­не ка­зне ко­ју му је до­су­дио три­бу­нал ис­ти­че тек за пет го­ди­на”, ка­же за „По­ли­ти­ку” Пав­ко­ви­ћев адво­кат Алек­сан­дар Алек­сић. Он до­да­је да ње­гов кли­јент не­ма за­мер­ку на за­твор­ске усло­ве али је про­блем је­зич­ка ба­ри­је­ра у слу­ча­ју бо­ле­сти. На­кон што је про­шлог ав­гу­ста пре­ба­чен у Фин­ску, Пав­ко­вић је убр­зо вра­ћен у Хаг јер је тре­ба­ло да све­до­чи на су­ђе­њу Го­ра­ну Ха­џи­ћу. Ка­да је оно пре­ки­ну­то због Ха­џи­ће­ве бо­ле­сти, Пав­ко­вић је вра­ћен у Фин­ску. Та­мо има мо­гућ­ност да се по­ро­ди­цом, ка­да му до­ђе у по­се­ту, бо­ра­ви у по­себ­ној ку­ћи. 

Нај­го­ри усло­ви су, ка­ко са­зна­је­мо,  у за­тво­ри­ма у Пор­ту­га­ли­ји, Есто­ни­ји и Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји.

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.