Недеља, 16.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа
ИНТЕРВЈУ: КАРЕН МИРЗОЈАН, министар спољних послова Нагорно-Карабаха

Нисмо криви за ескалацију сукоба

Шеф дипломатије Нагорно-Карабаха тврди да ни овај непризнати кавкаски регион ни Јерменија нису били иницијатори кршења примирја и да највећу одговорност сноси Азербејџан
(Фото Служба за медије Министарства спољних послова Нагорно-Карабаха)

Нови талас сукоба у Нагорно-Карабаху поново је у жижу светске јавности гурнуо ову омалену јеременску енклаву смештену унутар међународно признатих граница Азербејџана.

За опстанак у оваквом статусу она понајвише има да захвали Јерменији и њеној вештој дипломатији, посвећеној јерменској дијаспори распоређеној на утицајним положајима на Западу (углавном САД и Француска) и Русији.

Сукоби хришћанских Јермена и муслиманских Азера у овом региону одавно нису били тако интензивни као почетком априла.

Ипак, различите интерпретације тога „ко је први почео” преплавиле су иностране медије, па је стога на почетку интервјуа за „Политику” прво питање за Карена Мирзојана, шефа дипломатије овог међународно непризнатог региона, шта се заиста дешава у овом кавкаском региону.

„У раним јутарњим сатима 2. априла, Азербејџан је покренуо незапамћену ескалацију, што се претворило у велику војну офанзиву против Нагорно-Карабаха. Азербејџанске снаге су употребиле тешку артиљерију, борбене авионе и тенкове чија мета нису били само наши војни положаји него и цивилна насеља, што је довело до губитака и међу грађанима. Једно дванаестогодишње дете је погинуло испред школе током гранатирања, а још двоје је рањено. У селу Талиш, троје чланова породице Калапјан, а међу њима и деведесетдвогодишња Марусја Калапјан, брутално је мучено, сакаћено и убијено од стране једне групе азербејџанских снага којима је пошло за руком да накратко уђу у село. Договор о примирју који је постигнут 5. априла се углавном поштује, али је забележено неколико случајева његовог кршења од азербејџанске стране. Тако је, на пример, 6. априла убијен један јерменски војник, а у два наврата су забележени случајеви инфилтрирања азербејџанских извидничких јединица. Јуче 8. априла погинуо је један везиста, а у другом делу прве линије фронта погинуо је двадесетогодишњи војник под неразјашњеним околностима”, истиче Карен Мирзојан.

За­што су, по ва­шем ми­шље­њу, упра­во са­да бук­ну­ли су­ко­би, а не то­ком свих прет­ход­них го­ди­на при­мир­ја?

На­гор­но-Ка­ра­бах је у ви­ше на­вра­та скре­тао па­жњу ме­ђу­на­род­них струк­ту­ра на кон­стант­не про­во­ка­ци­је Азер­беј­џа­на на кон­такт ли­ни­ји, чи­ме је кр­шен спо­ра­зум о пре­ки­ду ва­тре. Од пот­пи­си­ва­ња спо­ра­зу­ма о пре­ки­ду ва­тре 1994. Азер­беј­џан је у ви­ше на­вра­та кр­шио до­го­вор, и то све уче­ста­ли­је, на­ро­чи­то то­ком 2014. и 2015. го­ди­не, та­ко­ђе уз упо­тре­бу те­шког на­о­ру­жа­ња. У сва­ком слу­ча­ју, април­ска еска­ла­ци­ја је без пре­се­да­на, има­ју­ћи у ви­ду ве­ли­ки обим вој­них ак­ци­ја, ко­ри­шће­но оруж­је и из­бор ме­та. Чи­ње­ни­це на те­ре­ну по­ка­зу­ју да је од­лу­ка да се за­поч­не вој­на офан­зи­ва про­тив На­гор­но-Ка­ра­ба­ха до­не­се­на на нај­ви­шем ни­воу у Азер­беј­џа­ну. Ба­ку не кри­је ам­би­ци­ју да кон­фликт раз­ре­ши вој­ном ме­то­дом. Пред­сед­ник Азер­беј­џа­на је у го­во­ру 19. мар­та био ја­сан ка­да је реч о овом пи­та­њу. Са­мо две не­де­ље пре не­за­пам­ће­них су­ко­ба, пред­сед­ник Азер­беј­џа­на је дао из­ја­ву у ко­рист вој­ног ре­ше­ња кон­флик­та. Азер­беј­џан до­след­но од­би­ја пред­лог Минск гру­пе, фор­ми­ра­не од ОЕБС-а, да се ство­ре ме­ха­ни­зми за ис­тра­гу кр­ше­ња при­мир­ја, што би у исто вре­ме мо­гло да по­ста­не и ме­ха­ни­зам за пре­вен­ци­ју кр­ше­ња ре­жи­ма о пре­ки­ду ва­тре. И Јер­ме­ни­ја и На­гор­но-Ка­ра­бах су при­ста­ли на фор­ми­ра­ње та­квог ме­ха­ни­зма.

Иза­зи­ва­ју­ћи но­ви та­лас вој­не на­пе­то­сти у са­мо пред­ве­чер­је Ус­кр­са, Ба­ку је иг­но­ри­сао за­јед­нич­ки по­зив спе­ци­јал­ног пред­став­ни­ка Не­мач­ке, ко­ја пред­се­да­ва ОЕБС-у, и Минск гру­пе да се при­мир­је по­шту­је за вре­ме вер­ских пра­зни­ка. Ма­њи број слу­ча­је­ва кр­ше­ња при­мир­ја за вре­ме пра­зни­ка Но­вру­за ко­ји се про­сла­вља у Азер­беј­џа­ну до­ка­зу­ју да ни Јер­ме­ни­ја ни­ти На­гор­но-Ка­ра­бах ни­су би­ли ини­ци­ја­то­ри кр­ше­ња при­мир­ја. Азер­беј­џан је јав­но при­пре­мао ак­ци­ју про­тив На­гор­но-Ка­ра­ба­ха ду­же вре­ме­на, што се ви­ди из стал­ног по­ја­ча­ва­ња вој­ног при­су­ства. Због то­га Азер­беј­џан сно­си пу­ну од­го­вор­ност за тре­нут­ну си­ту­а­ци­ју и мо­гу­ће по­сле­ди­це.

Ка­да оче­ку­је­те да се кри­за раз­ре­ши?

На­жа­лост, те­шко је пред­ви­де­ти ка­да ће до­ћи до ре­ше­ња јер то не за­ви­си са­мо од нас. Мно­го је лак­ше го­во­ри­ти о то­ме ка­ко би кри­за тре­ба­ло да бу­де ре­ша­ва­на. Нај­пре, нео­п­ход­но је пред­у­зе­ти кон­крет­не ко­ра­ке да се кон­со­ли­ду­је ре­жим об­у­ста­ве ва­тре и да се про­мо­ви­ше без­бед­ност и ста­бил­ност на кон­такт ли­ни­ји из­ме­ђу ору­жа­них сна­га На­гор­но-Ка­ра­ба­ха и Азер­беј­џа­на. Тре­нут­на си­ту­а­ци­ја до­ка­зу­је да нај­е­фи­ка­сни­ји на­чин да се за­у­зда­ју азер­беј­џан­ске вој­не ам­би­ци­је и об­у­ста­ви вој­на агре­си­ја на На­гор­но-Ка­ра­бах пред­ста­вља при­зна­ва­ње не­за­ви­сно­сти Ре­пу­бли­ке На­гор­но-Ка­ра­бах од стра­не ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це. Ме­ђу­на­род­но при­зна­ње ће по­зи­тив­но ути­ца­ти на ми­ров­ни про­цес и омо­гу­ћи­ти ства­ра­ње нео­п­ход­них усло­ва за мир­ну ко­ег­зи­стен­ци­ју две не­за­ви­сне др­жа­ве – Ре­пу­бли­ке На­гор­но-Ка­ра­бах и Ре­пу­бли­ке Азер­беј­џан.

Уло­зи су по­ве­ћа­ни ве­ли­ким де­лом и због укљу­че­но­сти јер­мен­ских, од­но­сно азер­беј­џан­ских са­ве­зни­ка. Ру­си­ја, на јед­ној стра­ни, пред­ста­вља тра­ди­ци­о­нал­ног са­ве­зни­ка Јер­ме­ни­је, ко­ја је чла­ни­ца ОДКБ-а, док Тур­ска као чла­ни­ца НА­ТО-а по­др­жа­ва Азер­беј­џан. Ка­кве ће, по ва­шем ми­шље­њу, на­да­ље би­ти њи­хо­ве ре­ак­ци­је?

Иако је Тур­ска из­ра­зи­ла по­др­шку Азер­беј­џа­ну у то­ку по­след­ње агре­си­је, ипак, као што сам већ ре­као, Азер­беј­џан је зе­мља ко­ја тре­ба да сно­си пу­ну од­го­вор­ност за те­шко кр­ше­ње при­мир­ја и на­пад на На­гор­но-Ка­ра­бах. Ге­не­рал­ни се­кре­та­ри и ОДКБ-а и НА­ТО-а су по­зва­ли на уз­др­жа­ва­ње од на­си­ља на ли­ни­ји кон­так­та, као и на окон­ча­ње вој­них ак­ци­ја. Иако ве­о­ма це­ни­мо на­по­ре оних ко­ји же­ле да по­мог­ну у ова­квој си­ту­а­ци­ји, исто­вре­ме­но мо­ра­мо да при­ме­ти­мо да је прак­са ова­квих апе­ла ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це у Азер­беј­џа­ну схва­ће­на као зе­ле­но све­тло за на­ста­вак рат­нич­ке по­ли­ти­ке. По­зи­ва­мо пред­став­ни­ке Минск гру­пе да не­дво­сми­сле­но осу­де Азер­беј­џан за кон­ти­ну­и­ра­ну еска­ла­ци­ју си­ту­а­ци­је, чи­ме се пот­ко­па­ва­ју на­по­ри по­сред­ни­ка за по­сти­за­ње мир­ног ре­ше­ња су­ко­ба и из­бе­гло ње­го­во пре­ли­ва­ње пре­ко ре­ги­о­нал­них гра­ни­ца. Да још јед­ном по­но­вим, тре­ба да бу­де ја­сно да мир­но ре­ше­ње су­ко­ба не­ма ал­тер­на­ти­ву. А да би се по­сти­гло све­о­бу­хват­но ре­ше­ње, нео­п­ход­но је уче­шће Ка­ра­ба­ха у свим фа­за­ма ми­ров­ног про­це­са.

Коментари11
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ljubisa
Kosovo da se vrati Srbiji. Nagorno Karabah da se vrati Azerbejdžanu. podrška međunarodnom pravu. Generalna skupština UN je pre više godina donela rezoluciju da jermenski vojnici odmah i bezuslovno napuste teritoriju Azerbejdžana. Jermenija to ne poštuje. Podrška Azerbejdžanu.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.