Недеља, 25.09.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Нико не зна ко су рушитељи са фантомкама у Савамали

Полиција ћути, градоначелник не тражи истрагу, комунална полиција, Савски венац, Дирекција за грађевинско земљиште и „Београд на води” тврде да немају никакве везе са инцидентом
Угао Херцеговачке и Мостарске улице (Фото Р. Крстинић)
Припадници иницијативе „Не давимо Београд” јуче су у знак протеста против рушења у Савамали испред Скупштине града поставили велику жуту патку са фантомком на глави. Патку су затим уклониле надлежне службе. (Фото Танјуг)

Град бруји о људима маскираним фантомкама и наоружаним палицама који су пре четири дана, око три сата, порушили око 1.000 квадрата објеката на углу Херцеговачке и Мостарске улице, а све надлежне службе и јуче су прале руке од овог насилног догађаја.

Чини се да не само што градске службе, како наводе, немају сазнања ко су ти људи и по чијем налогу су рушили трошне куће, него да не показују ни интересовање за то ко је вршљао по простору на којем ће се зидати стамбено-пословни комплекс од националног значаја.

Ко има моћ да се дрзне да усред престонице доведе багере и затвори ноћног чувара приватне фирме и сравни са земљом шта год пожели?

Полиција овим поводом није одговорила на „Политикина” питања. Од помоћи засад није ни комунална полиција упркос томе што је, према наводима повереника за информације од јавног значаја Родољуба Шабића, редовна полиција наводно одбила да обави увиђај у Савамали под образложењем да је комунална полиција учествовала у рушењу. Та служба јуче је у одговорима „Политици” поручила да нема везе са инцидентом у Савамали.

И у кабинету градоначелника Синише Малог јуче су казали само да он остаје при својој првој изјави, да „ниједна градска служба није поступала наведене вечери, нити су представници неке од градских служби били на терену те вечери на наведеној локацији”, као и „да је потребно обратити се државним органима у чијој је искључивој надлежности поступање по оваквим информацијама”. То би ваљда требало да значи – полицији, која ћути, док градоначелник уопште не инсистира на истрази.

Ако се рушење спроводи по закону, решење доноси искључиво грађевински инспектор. У овом случају он би радио за општину Савски венац јер се порушени објекти налазе на њеној територији и мањи су од 800 квадрата, што их сврстава у ингеренцију општинске, а не градске грађевинске инспекције. Савски венац тврди да „није учествовао у рушењу објеката у ноћи између недеље и понедељка”. Напомиње да свако рушење спроводи у радно време уз претходно заказивање датума и времена уклањања и о томе обавезно обавести полицију, власника објекта који се уклања и комуналне службе попут „Чистоће”, „Зеленила” и „Паркинг сервиса”.

– Поступци за уклањање осам бесправних објеката инвеститора „Искра” д.о.о у Херцеговачкој 4-6 нису правоснажно окончани па није ни било заказано уклањање. Део ресторана „Савски експрес” био је у укњиженом објекту и инспекција није донела решење о његовом рушењу. Поступак за уклањање објекта предузећа „Топлица транс” у Браће Крсмановић бб није вођен у инспекцији зато што је тај објекат изграђен на основу привремене грађевинске дозволе и није заказивано његово уклањање – тврде у Савском венцу.

У „Београду на води”, предузећу у власништву Србије (32 одсто) и арапског партнера „Игл хилса” (68), инвеститору стамбено-пословног комплекса на десној савској обали тврде да нису тражили рушење и да они нису адреса за питања о дешавањима на углу Херцеговачке и Мостарске улице.

Како су порушени објекти само неколико метара удаљени од зграде Београдске задруге у којој је седиште предузећа „Београд на води” питали смо да ли је могуће да обезбеђење тог здања није чуло буку машина и да ли је евентуално реаговало. У „Београду на води” одговорили су „Не знам шта да вам кажем”.

Чудно је како ни надлежне из ове компаније не интересује ко им ноћу ровари под прозором тим пре што је од зграде Београдске задруге до паркинга Савска променада предвиђена пешачка зона са отвореном галеријом намењена свим житељима града. Њен део, иза зграде Београдске задруге, већ је изграђен.

Дирекција за грађевинско земљиште које је раселила више од 200 породица из трошних кућа у Савском амфитеатру тврди да у делу Херцеговачке улице „није расељавала нити је уклањала објекте, нити има везе са дешавањима у тој и оближњим улицама”.

Једина уверавања да ће бити предузете све мере за расветљавање овог случаја добио је Шабић пре два дана од министра унутрашњих послова и државне тужитељке. Јуче је реаговао и Саша Јанковић, заштитник грађана, који је на „твитер” налогу написао: „Наводи о фантомкама, везивању и малтретирању приликом рушења објеката у Београду и недоласку полиције биће проверени, а јавност обавештена”.

----------------------------------------------------------------

Шта каже закон

Грађевински инспектор доноси решење о рушењу и власнику објекта даје рок у коме треба да га поруши. Ако власник то не учини, доноси се закључак о дозволи извршења решења на основу којег рушење спроводи орган локалне самоуправе. Законом није изричито прописано да власник мора да буде обавештен о термину рушења, али пракса је да се он информише. Асистенција полиције није обавезна по закону, али њено присуство углавном се тражи.

----------------------------------------------------------------

Ко је сру­шио ка­фа­ну пи­та­ли и ко­му­нал­ци
Ка­мен на ка­ме­ну ни­је остао од ре­сто­ра­на „Сав­ски екс­прес” на­кон што су Са­ва­ма­лом про­шли ру­ши­те­љи под фан­том­ка­ма. 
– У до­го­во­ру са над­ле­жни­ма сру­ши­ла сам део објек­та због из­град­ње га­ле­ри­је „Бе­о­гра­да на во­ди”. Од оп­шти­не ни­сам до­би­ла ни оба­ве­ште­ње ни ре­ше­ње о не­ком но­вом ру­ше­њу – при­ча На­да Кр­стић ко­ју је у че­ти­ри са­та про­бу­дио по­зив рад­ни­ка обез­бе­ђе­ња обли­жње фа­бри­ке „Искра”. Код по­ру­ше­не ка­фа­не за­те­кла је ко­му­нал­не по­ли­цај­це ко­ји су је пи­та­ли да ли она зна ко је сру­шио њен ре­сто­ран. По­ли­ци­ју је по­зва­ла, али је она, ка­ко твр­ди, од­би­ла да иза­ђе на те­рен. 

----------------------------------------------------------------

Ћа­ле, не окре­ћи се и не скре­ћи
Не­по­зна­те осо­бе за­ку­ца­ле су и на вра­та пор­тир­ске ку­ћи­це на су­прот­ном кра­ју у Ули­ци бра­ће Кр­сма­но­вић где је де­жу­рао Сла­ђан Ми­ло­ше­вић, рад­ник обез­бе­ђе­ња фир­ме „То­пли­ца транс”. У 2.20 ис­пред ње се пар­ки­рао ве­ли­ки џип и не­ко­ли­ко ма­њих ауто­мо­би­ла. Дво­ји­ца су га из­ве­ла из ку­ћи­це. Би­ло их је де­се­так. Убр­зо се, пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, по­ја­вио и ве­ли­ки ба­гер са гу­се­ни­ца­ма.
– Дво­ји­ца су ме из­ву­кла на­по­ље, од­у­зе­ли ми те­ле­фон и ре­кли су ми „Ћа­ле, ни­шта се не се­ки­рај, ни­шта не­ће да ти фа­ли, ни­си ти крив. Бе­жи одав­де, не окре­ћи се и не скре­ћи” – при­се­ћа се Ми­ло­ше­вић. 
Он је од­мах оти­шао у по­ли­ци­ју и по­што је дао из­ја­ву вра­тио се у прат­њи па­тро­ле. На­сил­ни­ка ни­је би­ло, за­те­кли су ру­ше­ви­не.  

----------------------------------------------------------------

Бо­жо­вић тра­жио уво­ђе­ње ван­ред­не си­ту­а­ци­је
Бал­ша Бо­жо­вић, пред­сед­ник од­бор­нич­ке гру­пе ДС-а у Скуп­шти­ни гра­да, за­тра­жио је ју­че да гра­до­на­чел­ник уве­де ван­ред­ну си­ту­а­ци­ју у пре­сто­ни­ци због ру­ше­ња у Са­ва­ма­ли и да се на днев­ни ред по хит­ном по­ступ­ку увр­сти ин­фор­ма­ци­ја о овом про­бле­му.
– Да ли зна­мо ко су на­ло­го­дав­ци? По­ли­ци­ја ни­је ре­а­го­ва­ла јер је до­би­ла ин­фор­ма­ци­ју да су ре­а­го­ва­ле ко­му­нал­на по­ли­ци­ја и слу­жбе гра­да. Пред­став­ни­ци гра­да су то не­ги­ра­ли. Ако гра­до­на­чел­ник ни­је у ста­њу да се но­си са овим и не мо­же да за­шти­ти гра­ђа­не, не­ка под­не­се остав­ку – на­вео је Бо­жо­вић. 
Од­бор­нич­ка ве­ћи­на од­би­ла је пред­лог да се на сед­ни­ци раз­ма­тра ово пи­та­ње, а Ни­ко­ла Ни­ко­ди­је­вић, пред­сед­ник Скуп­шти­не гра­да, и Алек­сан­дар Јо­ви­чић, шеф од­бор­нич­ке гру­пе СНС-а, до­да­ли су да ти­ме тре­ба да се ба­ве над­ле­жне ин­сти­ту­ци­је. – Ов­де тре­ба да се ба­ви­мо ства­ри­ма од ин­те­ре­са за гра­ђа­не. Оста­ви­те да над­ле­жни до­не­су суд о то­ме. Ви ова­ко ре­а­гу­је­те јер же­ли­те да при­кри­је­те ло­ше ре­зул­та­те ко­је сте оства­ри­ли у го­то­во свих 17 оп­шти­на – оце­нио је Јо­ви­чић.

Д. А.

 
Коментари54
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.