Субота, 04.02.2023. ✝ Верски календар € Курсна листа

Сад је ред да Загреб позове Николића

Још није заказан званични састанак представника две државе који би требало да доведе до решења спора о поглављу 23, иако су протеклог викенда Николић и Грабар Китаровић најавили његово скоро одржавање
Сусрет Колинде Грабар Китаровић и Томислава Николића у Сарајеву (Фото Танјуг)

Иако би на су­тра­шњој сед­ни­ци Ко­ми­те­та стал­них пред­став­ни­ка Европ­ске уни­је тре­ба­ло да бу­де обе­ло­да­ње­но ре­ше­ње ко­је би до­ве­ло до хр­ват­ске де­бло­ка­де по­гла­вља 23 у пре­го­во­ри­ма Ср­би­је са ЕУ, раз­го­во­ри Бе­о­гра­да и За­гре­ба, бар они зва­нич­ни, ни­су ни за­ка­за­ни. Ка­ко „По­ли­ти­ка” са­зна­је, ни­је ута­на­чен да­тум са­стан­ка срп­ских и хр­ват­ских екс­пе­ра­та ко­ји би тре­ба­ло да по­стиг­ну ком­про­мис о спор­ним пи­та­њи­ма.  
Пр­ви љу­ди Ср­би­је и Хр­ват­ске на­ја­ви­ли су пре­кју­че у Са­ра­је­ву да ће ди­рект­ним раз­го­во­ри­ма би­ти ре­ша­ва­не пре­пре­ке око пре­го­во­ра Ср­би­је са ЕУ ко­је је Хр­ват­ска за­у­ста­ви­ла твр­де­ћи да Бе­о­град не ис­пу­ња­ва европ­ске кри­те­ри­ју­ме. 
Пред­сед­ник Ср­би­је То­ми­слав Ни­ко­лић је, да под­се­ти­мо, пре два да­на на­ја­вио да ће „у нај­ско­ри­је вре­ме” би­ти одр­жан са­ста­нак на ко­јем ће екс­пер­ти и др­жав­ни функ­ци­о­не­ри раз­го­ва­ра­ти и до­го­ва­ра­ти сле­де­ће ко­ра­ке. 
„Ми­слим да Хр­ват­ска не­ће мо­ћи да оправ­да свој став, та­ко да ће Ср­би­ја нај­ве­ро­ват­ни­је има­ти отво­ре­но по­гла­вље”, по­ру­чио је Ни­ко­лић у Са­ра­је­ву, до­да­ју­ћи да је Ср­би­ја за­ме­ри­ла Хр­ват­ској што је од­мах, на пр­вом по­гла­вљу, по­ка­за­ла же­љу да ука­же ка­ко Ср­би­ја ни­је спрем­на за отва­ра­ње пре­го­во­ра.
На­гла­сив­ши да је по­зва­ла пред­сед­ни­ка Ни­ко­ли­ћа да спор­на пи­та­ња ре­ше за пре­го­ва­рач­ким сто­лом, пред­сед­ни­ца Хр­ват­ске Ко­лин­да Гра­бар Ки­та­ро­вић је ре­кла да би тре­ба­ло де­фи­ни­са­ти оба­ве­зе Ср­би­је за отва­ра­ње по­гла­вља 23. Она у не­де­љу ни­је же­ле­ла да из­но­си ви­ше де­та­ља о то­ме, а ни у ње­ном ка­би­не­ту ју­че ни­су би­ли спрем­ни да за „По­ли­ти­ку” го­во­ре с тим у вези. Од­го­ва­ра­ју­ћи на на­ше пи­та­ње ка­да ће би­ти ор­га­ни­зо­ван срп­ско-хр­ват­ски са­ста­нак и ко ће уче­ство­ва­ти у тим раз­го­во­ри­ма, по­ру­чи­ли су нам да је Колинда Гра­бар Ки­та­ро­вић „све ка­за­ла у Са­ра­је­ву”.
Пре­ма ра­ни­јем оче­ки­ва­њу ше­фа пре­го­ва­рач­ког ти­ма са ЕУ Та­ње Ми­шче­вић, фор­мал­на од­лу­ка о отва­ра­њу спор­ног по­гла­вља мо­гла би би­ти до­не­та су­тра, а то по­гла­вље отво­ре­но до кра­ја ју­на.
Ми­ни­стар прав­де Ни­ко­ла Се­ла­ко­вић ре­као је ју­че да је је­ди­но што оче­ку­је по­во­дом отва­ра­ња пр­вих пре­го­ва­рач­ких по­гла­вља да ће „не­ко уме­ти да це­ни оно што је Ср­би­ја ура­ди­ла на том пла­ну”, а ура­ди­ла је мно­го. Алек­сан­дар По­пов, ди­рек­тор но­во­сад­ског Цен­тра за ре­ги­о­на­ли­зам, ми­шље­ња је да је мно­го то­га већ до­го­во­ре­но иза за­тво­ре­них вра­та и да ће по­гла­вље би­ти отво­ре­но у ју­ну. 
„Ту је би­ло ра­зних ло­би­ра­ња, Хр­ват­ска је бло­ка­дом се­би по­ма­ло пу­ца­ла у но­гу. Ти­ме ни­је по­ка­за­ла ја­чи­ну, не­го сво­ју сла­бост. А та­кве ства­ри се ре­ша­ва­ју би­ла­те­рал­но”, ка­же По­пов, ко­ји под­се­ћа да су од­но­си из­ме­ђу две зе­мље прак­тич­но за­мр­зну­ти у по­след­ње три го­ди­не.
Да ли би су­срет на вр­ху мо­гао да ре­лак­си­ра од­но­се из­ме­ђу две зе­мље, та­ко да отва­ра­ње дру­гих по­гла­вља не би ишло та­ко те­шко као што је то слу­чај са по­гла­вљем 23? Је ли уоп­ште са­да­шња хр­ват­ска власт спрем­на на раз­го­во­ре, као што је то би­ла она ко­ју су пред­во­ди­ли Иво Јо­си­по­вић и Зо­ран Ми­ла­но­вић?
Ни че­ти­ри го­ди­не по­сле до­ла­ска на че­ло Ср­би­је, пред­сед­ник Ни­ко­лић ни­је био у зва­нич­ној по­се­ти За­гре­бу, осим што се са сре­тао са хр­ват­ским зва­нич­ни­ци­ма на ре­ги­о­нал­ним са­стан­ци­ма.
Ма­да је би­ло не­зва­нич­них на­ја­ва да би по­сле из­бо­ра у две зе­мље мо­гао по­се­ти­ти За­греб, та­кав по­зив из Пан­тов­ча­ка још ни­је сти­гао. Ка­ко „По­ли­ти­ка” са­зна­је, Ко­лин­да Гра­бар Ки­та­ро­вић ни при­ли­ком пре­кју­че­ра­шњег су­сре­та са Ни­ко­ли­ћем ни­је му упу­ти­ла по­зив да до­ђе у би­ла­те­рал­ну по­се­ту. „Сад је ред на За­греб да по­зо­ве Ни­ко­ли­ћа, јер је Јо­си­по­вић ов­де био по­след­њи у зва­нич­ној по­се­ти”, ка­же наш из­вор, от­кри­ва­ју­ћи на ко­ји на­чин раз­ми­шља­ју о то­ме у др­жав­ном вр­ху.
Под­се­ћа­ња ра­ди, би­ло је то сре­ди­ном ок­то­бра 2013, ка­да је та­да­шњи хр­ват­ски пред­сед­ник обе­ћао по­моћ Ср­би­ји и дру­гим зе­мља­ма у ре­ги­о­ну на пу­ту ка ЕУ, уз тврд­њу да су две др­жа­ве до­шле до тач­ке по­ли­тич­ког са­зре­ва­ња и да су спрем­не да за­тво­ре стра­ни­це су­ко­ба и отво­ре еру при­ја­тељ­ства.
Уме­сто то­га, усле­ди­ле су го­ди­не у ко­ји­ма су ти од­но­си ишли у са­свим дру­гом прав­цу. Нај­пре се зва­нич­ни За­греб по­зи­вао на Ни­ко­ли­ће­ву „про­бле­ма­тич­ну” про­шлост, он­да је „спу­стио лоп­ту” и срп­ски пред­сед­ник је по­зван на ина­у­гу­ра­ци­ју Гра­бар Ки­та­ро­вић, на ко­ју ни­је оти­шао прав­да­ју­ћи то оба­ве­за­ма у зе­мљи. У име Ср­би­је, та­мо је у фе­бру­а­ру про­шле го­ди­не оти­шао Алек­сан­дар Ву­чић. 
Ни­ко­лић се ипак об­рео у За­гре­бу у но­вем­бру про­шле го­ди­не, на са­ми­ту „Бр­до-Бри­о­ни”, а ка­сни­је је на свом тви­тер про­фи­лу на­пи­сао: „Да­ће Бог да се увек ова­ко са­ста­је­мо и да об­на­вља­мо при­ја­тељ­ства и ус­по­ста­вља­мо са­рад­њу.” По­ла го­ди­не ка­сни­је пред­сед­ник Ср­би­је још че­ка по­зив хр­ват­ске ко­ле­ги­ни­це.

Пу­хов­ски: Па­мет­ни­је је би­ло у пре­го­во­ри­ма пи­ти Ср­би­ји крв на слам­чи­цу

Хр­ват­ска је так­тич­ки по­гре­ши­ла усло­вља­ва­ју­ћи отва­ра­ње по­гла­вља 23 у пре­го­во­ри­ма Ср­би­је и Европ­ске уни­је. „Би­ло је мно­го па­мет­ни­је пу­сти­ти да пре­го­во­ри за­поч­ну и он­да пи­ти крв на слам­чи­цу”, ре­као је Жар­ко Пу­хов­ски, а пре­нео Тан­југ.
Про­фе­сор Фа­кул­те­та по­ли­тич­ких на­у­ка у За­гре­бу ка­же да је од­нос Хр­ват­ске пре­ма отва­ра­њу пре­го­ва­рач­ких по­гла­вља Ср­би­је стра­те­гиј­ско и так­тич­ко пи­та­ње и да је у од­но­су Бе­о­град–За­греб о том пи­та­њу стра­те­гиј­ски збр­ка­но не­ко­ли­ко ства­ри. Ка­ко је ре­као, пра­ва хр­ват­ске ма­њи­не у Ср­би­ји су про­блем и на то­ме је Хр­ват­ска има­ла до­брих ар­гу­ме­на­та да ин­си­сти­ра. „Али, при­ча­ти о то­ме да се оп­шта ју­рис­дик­ци­ја за рат­не зло­чи­не мо­же не­ком оспо­ри­ти од­мах је па­ло у во­ду јер се до­бро зна да у уни­ји по­сто­ји пет или шест др­жа­ва, и то је део ме­ђу­на­род­ног ху­ма­ни­тар­ног пра­ва”, об­ја­снио је Пу­хов­ски. С об­зи­ром на то да је јав­но­сти по­знат као ду­го­го­ди­шњи бо­рац за људ­ска пра­ва, ју­че смо по­ку­ша­ли од ње­га да до­би­је­мо по­ја­шње­ње ова­кве из­ја­ве. Иако нам је у пр­вом тре­нут­ку то обе­ћао, ка­сни­је се ни­је ја­вљао на те­ле­фон. 

Ву­чић и Ју­ра­то­вић о ста­бил­ности за­пад­ног Бал­ка­на 

Пре­ми­јер Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић раз­го­ва­рао је ју­че са по­сла­ни­ком Со­ци­јал­де­мо­крат­ске пар­ти­је у не­мач­ком Бун­де­ста­гу Јо­си­пом Ју­ра­то­ви­ћем ко­ји је по­ре­клом из Хр­ват­ске. Они су на­гла­си­ли по­тре­бу очу­ва­ња ста­бил­но­сти за­пад­ног Бал­ка­на као осно­ве на­прет­ка це­лог ре­ги­о­на. Са­стан­ку је при­су­ство­вао и ам­ба­са­дор Не­мач­ке у Ср­би­ји Ак­сел Дит­ман. Ву­чић је за­хва­лио Ју­ра­то­ви­ћу на до­при­но­су уна­пре­ђе­њу ме­ђу­соб­ног раз­у­ме­ва­ња и по­ве­ре­ња у срп­ско-не­мач­ким од­но­си­ма као и на по­др­шци европ­ском пу­ту Ср­би­је. 
Ју­ра­то­вић је по­зи­тив­но оце­нио до­при­нос пре­ми­је­ра Ву­чи­ћа уна­пре­ђе­њу од­но­са у ре­ги­о­ну и ре­као да се за­ла­же да за­пад­ни Бал­кан оста­не у сре­ди­шту не­мач­ке спољ­не по­ли­ти­ке. Ву­чић је из­ра­зио за­хвал­ност не­мач­кој кан­це­лар­ки Ан­ге­ли Мер­кел на ини­ци­ја­ти­ви за по­кре­та­ње Бер­лин­ског про­це­са као из­у­зет­но зна­чај­ном за са­рад­њу и ста­бил­ност у ре­ги­о­ну. 
Ју­ра­то­вић је из­ја­вио но­ви­на­ри­ма да ће пи­та­ње хр­ват­ске бло­ка­де би­ти ре­ше­но у раз­го­во­ри­ма из­ме­ђу две зе­мље те да ће по­гла­вља 23 и 24 би­ти отво­ре­на то­ком ју­на. „Ми­слим да је Хр­ват­ска с пра­вом ис­та­кла пар те­ма ко­је ни­су ре­ше­не. Ме­ђу­тим, при­ступ бло­ки­ра­ња ни­је пра­ви пут”, ка­зао је Ју­ра­то­вић . 

Коментари7
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.