петак, 07.05.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
понедељак, 10.10.2016. у 22:00 Сандра Гуцијан

Велика матура на крају школске 2018/2019.

Овај испит прва ће полагати генерација ученика која тренутно похађа други разред средње школе
пријемне испите на факултетима замениће велика матура, и то – општа, стручна или уметничка (Фото Д. Жарковић)

Пре не­де­љу да­на до­би­ли смо по­зи­ти­ван став На­ци­о­нал­ног са­ве­та за ви­со­ко обра­зо­ва­ње у ве­зи са уво­ђе­њем ве­ли­ке ма­ту­ре. Не мо­же би­ти при­мар­ни услов ма­те­ри­јал­ни ин­те­рес фа­кул­те­та, не мо­же се уце­њи­ва­ти, ве­ли­ка ма­ту­ра мо­ра да бу­де кру­на шко­ло­ва­ња – из­ја­вио је ми­ни­стар про­све­те Мла­ден Шар­че­вић, у еми­си­ји „Про­све­та има реч”, ко­ју је на по­чет­ку ове го­ди­не по­кре­ну­ла Уни­ја син­ди­ка­та про­свет­них рад­ни­ка Ср­би­је.

Од­го­ва­ра­ју­ћи на пи­та­ња пред­сед­ни­це Уни­је Ја­сне Јан­ко­вић, он је пре­ци­зи­рао да ће се ве­ли­ка ма­ту­ра по­ла­га­ти на кра­ју школ­ске 2018/2019. го­ди­не, од­но­сно да ће на овај ис­пит иза­ћи ге­не­ра­ци­ја уче­ни­ка ко­ја је са­да у дру­гом раз­ре­ду сред­ње шко­ле.

Под­се­ти­мо, пре­ма до­ку­мен­ту „Стра­те­ги­ја раз­во­ја обра­зо­ва­ња Ср­би­је до 2020. го­ди­не”, при­јем­не ис­пи­те на фа­кул­те­ти­ма за­ме­ни­ће ве­ли­ка ма­ту­ра, и то – оп­шта, струч­на или умет­нич­ка, у за­ви­сно­сти од то­га ко­ју шко­лу ђа­ци за­вр­ша­ва­ју. Оп­шта ма­ту­ра (за гим­на­зи­јал­це) да­ва­ће пра­во упи­са на све ви­со­ко­школ­ске уста­но­ве без по­ла­га­ња при­јем­них ис­пи­та (из­у­зе­так су сту­диј­ске гру­пе ко­је зах­те­ва­ју по­себ­не спо­соб­но­сти, тј. та­лен­те, по­пут умет­нич­ких). Умет­нич­ка ма­ту­ра (за уче­ни­ке умет­нич­ких шко­ла) омо­гу­ћа­ва­ће про­ход­ност на умет­нич­ке фа­кул­те­те, а струч­на (за ђа­ке сред­њих струч­них шко­ла) пра­во упи­са на ма­тич­ним ди­сци­пли­на­ма.

Иде­ја тво­ра­ца стра­те­ги­је је­сте да се оја­ча­ју гим­на­зи­је ка­ко по бро­ју, та­ко и по ква­ли­те­ту ђа­ка и да овај вид обра­зо­ва­ња бу­де глав­ни „ин­ку­ба­тор” бу­ду­ћих сту­де­на­та. Сред­ње струч­не шко­ле су и за­ми­шље­не као шко­ле по­сле ко­јих ће се уче­ни­ци за­по­шља­ва­ти, а де­це­ни­ја­ма је та­ква си­ту­а­ци­ја да се мал­те­не чи­та­ва ге­не­ра­ци­ја ђа­ка че­тво­ро­го­ди­шњих сред­њих струч­них шко­ла упи­су­је на фа­кул­те­те. То је с јед­не стра­не за по­сле­ди­цу има­ло не­до­ста­так пра­вих мај­сто­ра, а с дру­ге го­ми­ла­ње ака­де­ма­ца ко­ји го­ди­на­ма ни­су успе­ва­ли да ди­пло­ми­ра­ју.

Ина­че, да ће ве­ли­ка ма­ту­ра би­ти уве­де­на школ­ске 2018/2019. го­ди­не, пр­ви пут је у јав­но­сти об­на­ро­до­вао не­ка­да­шњи ми­ни­стар Ср­ђан Вер­бић, у из­ја­ви за наш лист, ко­ји је пре две го­ди­не ре­као да ће кон­цепт би­ти за­вр­шен до 1. сеп­тем­бра 2015. го­ди­не.

Ме­ђу­тим, ка­ко је та­да ре­као у ин­тер­вјуу „По­ли­ти­ци“, про­блем пра­ви за­јед­ни­ца уни­вер­зи­те­та, јер фа­кул­те­ти са­ми ор­га­ни­зу­ју при­јем­не ис­пи­те и мно­ги на то­ме до­бро за­ра­ђу­ју. „Да бу­де­мо отво­ре­ни до кра­ја, по­сто­ја­ње ве­ли­ке ма­ту­ре не­ко­ме би сма­њи­ло при­хо­де”, ре­као је та­да Вер­бић, ко­ји је на из­не­на­ђе­ње мно­гих остао у ми­ни­стар­ству и на­кон до­ла­ска но­вог ми­ни­стра. Пре­ма ре­чи­ма Шар­че­ви­ћа, Вер­бић је остао да за­вр­ши кон­цепт ве­ли­ке ма­ту­ре.

У по­ме­ну­тој еми­си­ји „Про­све­та има реч”, ак­ту­ел­ни ми­ни­стар је на­ја­вио да ће до на­ред­не школ­ске го­ди­не би­ти усво­јен но­ви За­кон о осно­ва­ма си­сте­ма обра­зо­ва­ња и вас­пи­та­ња, јер је пре­ви­ше но­ви­на да би скуп­шти­на усва­ја­ла са­мо из­ме­не. Уз ду­ал­но обра­зо­ва­ње, у за­ко­ну ће мо­ра­ти да се на но­ве осно­ве по­ста­ви тех­нич­ко обра­зо­ва­ње, ин­фор­ма­тич­ка пи­сме­ност, чак и фи­зич­ко вас­пи­та­ње. Као што је Шар­че­вић ре­као и у ин­тер­вјуу за наш лист,  Ми­ни­стар­ству ра­да ће пред­ло­жи­ти и из­ме­не За­ко­на о по­ро­ди­ци, ка­ко би се санк­ци­о­ни­са­ли ро­ди­те­љи ко­ји не оба­вља­ју сво­је ду­жно­сти, што че­сто за по­сле­ди­цу има ве­ли­ки број из­о­ста­на­ка са ча­со­ва.

– Ро­ди­те­љи мо­ра­ју да схва­те сво­је од­го­вор­но­сти и оба­ве­зе. Тра­жи­ће­мо ка­жња­ва­ње нео­д­го­вор­них ро­ди­те­ља, ако не мо­гу да пла­те нов­ча­ну ка­зну, он­да не­ка санк­ци­ја бу­де дру­штве­но ко­ри­стан рад – пре­ци­зи­рао је Шар­че­вић.

Обу­ка за ди­рек­то­ре шко­ла ко­ји до­би­ју ло­шу оце­ну

Шар­че­вић је у еми­си­ји „Про­све­та има реч” обе­ћао и кон­тро­лу се­кре­та­ра шко­ла, а то ће би­ти де­ло­круг ра­да Мир­ја­не По­по­вић из Вр­хов­ног ка­са­ци­о­ног су­да, ко­ја ће у Ми­ни­стар­ству про­све­те би­ти за­ду­же­на за прав­не по­сло­ве. Ње­ним име­но­ва­њем ком­пле­ти­ран је но­ви тим ми­ни­стра про­све­те.

– Не­ће­мо од­мах сме­њи­ва­ти ди­рек­то­ре чи­ји је рад нај­ло­ши­је оце­њен, они ће пр­во про­ћи кроз обу­ку, да­ће­мо им шан­су да се „про­бу­де”. Та­ко­ђе тре­ба да рас­пе­тља­мо и школ­ске од­бо­ре, ко­ји су че­сто у спре­зи са ди­рек­то­ри­ма и се­кре­та­ри­ма шко­ла, а ра­ди­мо и на про­ме­ни са­ста­ва школ­ских од­бо­ра – ре­као је ми­ни­стар Шар­че­вић, об­ја­снив­ши да у школ­ским од­бо­ри­ма тре­ба да се­де и пред­став­ни­ци по­сло­да­ва­ца, ако већ уво­ди­мо ду­ал­но обра­зо­ва­ње.

– По­сле ре­че­ног у еми­си­ји, ми­ни­стра про­све­те др­жи­мо за три обе­ћа­ња: ве­ли­ку ма­ту­ру, сме­њи­ва­ње ди­рек­то­ра ко­ји са­кри­ва­ју рад­на ме­ста и сме­ну на­чел­ни­ка школ­ских упра­ва ко­ји кр­ше за­кон. Шар­че­вић је на­ја­вио да је у то­ку про­це­ду­ра сме­не два ди­рек­то­ра шко­ле, јед­ног из Бе­о­гра­да, а дру­гог из ме­ста у бли­зи­ни глав­ног гра­да – ка­же за наш лист Ја­сна Јан­ко­вић, пред­сед­ни­ца Уни­је син­ди­ка­та про­свет­них рад­ни­ка Ср­би­је.

 

 

Коментари30
25d64
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Aca
Po ministru Tesla nikada ne bi postao naucnik. Sta je Nidzo, ti bi da budes naucnik? E pa ne mozes da ides u elektrotehnicku skolu, to je za majstore, moras u gimnaziju. Ali ti bi da ucis elektrotehniku? Jos si ti mali za to, prvo treba da te ubijemo u pojam istorijom, geografijom, biologijom, latinskim jezikom... a ako sve to prezivis i jos budes imao volje, za 4 godine ces mozda uciti ono sto volis.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

logo

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.

Пријавите се на нашу маилинг листу

* Обавезна поља