Среда, 22.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Ис­по­на­прера­спо­де­љи­ва­смо се

У раз­го­вор­ном је­зи­ку ва­же оп­ште твор­бе­не за­ко­ни­то­сти као и у стан­дард­ном, али га ка­рак­те­ри­ше и ве­ћа сло­бо­да и ма­ње стро­га пра­ви­ла, па је лак­ше ства­ра­ње но­вих об­ли­ка пре­ма већ по­сто­је­ћем мо­де­лу
Ћирилично иницијално писмо ЧУКАРИЦА (Дарко Новаковић)

Иако је мно­ги­ма те­шко да се у тре­нут­ку се­те не­ког гла­го­ла са два или ви­ше пре­фик­са, у срп­ском је­зи­ку по­сто­ји пре­ко 2.000 ова­квих гла­голa. На­ве­шће­мо не­ко­ли­ко при­ме­ра са ис­кон­стру­и­са­ним кон­тек­стом упо­тре­бе:

Ис­по­га­ђао сам бро­је­ве на ло­тоу, из­на­да­вао ис­пи­те у ју­ну, али се ис­по­ста­ви­ло да сам све то са­мо из­у­ми­слио.
Из­от­пу­шта­ли су ста­ре рад­ни­ке, ис­по­да­ва­ли им от­ка­зе, па ис­по­ста­вља­ли сво­је на њи­хо­ва ме­ста – љу­ди мо­ра­ли да се иза­ду­жу­ју, под­за­ку­пи­ли ме­сто на пи­ја­ци и пре­про­да­ју ро­бу, а он­да из­на­до­ла­зи­ли ко­му­нал­ци, па их ис­по­ка­жња­ва­ли. 
Не тре­ба под­ска­зи­ва­ти, већ пот­по­ма­га­ти, под­сти­ца­ти и под­у­пи­ра­ти, по­ду­хва­ти­ти се по­сла и до­при­но­си­ти, и све што за­поч­не­мо тре­ба и да по­за­вр­ша­ва­мо.
Чо­век се не мо­же пре­на­у­чи­ти, тре­ба пре­про­чи­та­ва­ти вред­не књи­ге и при­по­гле­да­ти до­бар филм. 
Тре­ба на­ћи вре­ме­на и на­из­ла­зи­ти се, на­из­до­во­љи­ти се и из­на­у­жи­ва­ти. 
Тре­ба сва­ком от­по­здра­ви­ти, по­за­ста­ти и по­раз­го­ва­ра­ти, а он­да се са сви­ма из­о­пра­шта­ти. 
Пре не­го што не­што ура­ди­мо, не тре­ба би­ти бр­зо­плет и не­стр­пљив, не­го по­при­че­ка­ти и до­бро по­раз­ми­сли­ти. 
Кад се до­при­мак­не­мо сто­лу, ча­ша и та­њир не сме­ју би­ти пра­зни, тре­ба до­на­ли­ва­ти и до­на­си­па­ти док се не под­на­пи­је­мо и не под­на­је­де­мо.
На­до­гра­ђу­ју на­шу згра­ду, из­до­ла­зи­ли ра­зни мај­сто­ри ра­но ују­тру, па нас све по­раз­бу­ђи­ва­ли.
Што се ти­че бро­ја пре­фик­са ко­ји се мо­гу на­ћи у гла­го­ли­ма са ви­ше пре­фик­са, нај­че­шћи су гла­го­ли са два пре­фик­са. Гла­го­ли са три пре­фик­са су већ ре­ђи, и у реч­ни­ци­ма је за­бе­ле­же­но око 80 ова­квих гла­го­ла, нпр. – до­на­до­пу­ни­ти, из­на­до­ла­зи­ти, ис­по­и­зба­ци­ва­ти, ис­пре­про­да­ва­ти, из­на­­ра­зго­ва­ра­ти се, на­ис­пре­би­ја­ти се, на­ис­про­во­ди­ти се, по­за­о­ста­ти, по­­и­зо­­ста­ти, по­при­скло­ни­ти се, по­ра­с­пр­о­да­ти итд.

Мно­ге од гла­го­ла са ви­ше пре­фик­са зва­нич­на лек­си­ко­гра­фи­ја не но­ти­ра јер они на­ста­ју у спон­та­ном, нај­че­шће жи­вом го­во­ру, а да­нас их че­сто сре­ће­мо на ин­тер­нет фо­ру­ми­ма. Твор­ба и упо­тре­ба ових гла­го­ла усло­вље­на је окол­но­сти­ма и кон­тек­стом, по­тре­бом за из­ра­жа­ва­њем од­ре­ђе­них зна­чењ­ских ни­јан­си или те­жњом за сли­ко­ви­ти­јим или емо­ци­о­нал­ни­јим из­ра­зом

Гла­го­ли са че­ти­ри пре­фик­са су са­свим рет­ка по­ја­ва и за­бе­ле­же­но их је тек не­ко­ли­ко: по­ис­по­на­пи­ја­ти (се), по­ис­пре­про­да­ва­ти, пре­и­спо­од­но­си­ти. На јед­ном ин­тер­нет фо­ру­му на ко­јем је би­ло по­ста­вље­но пи­та­ње гла­го­ла са мак­си­мал­ним бро­јем пре­фик­са не­ко је спо­ме­нуо гла­гол са шест пре­фик­са ис­по­на­пре­ра­спо­де­љи­ва­ти. Ипак, ова­кви гла­го­ли са ви­ше од три пре­фик­са ни­су уоби­ча­је­ни и не сре­ћу се у ко­му­ни­ка­ци­ји, већ са­мо из­ра­жа­ва­ју је­зич­ки по­тен­ци­јал.
У твор­би гла­го­ла са ви­ше пре­фик­са нај­фре­квент­ни­ји су пре­фик­си по- и из-, а нај­че­шће ком­би­на­ци­је пре­фик­са су: по­из-, ис­по-, ис­пре-, по­за-, по­на-, по­раз-.
Мно­ге од гла­го­ла са ви­ше пре­фик­са зва­нич­на лек­си­ко­гра­фи­ја не но­ти­ра јер они на­ста­ју у спон­та­ном, нај­че­шће жи­вом го­во­ру, а да­нас их че­сто сре­ће­мо на ин­тер­нет фо­ру­ми­ма. Твор­ба и упо­тре­ба ових гла­го­ла усло­вље­на је окол­но­сти­ма и кон­тек­стом, по­тре­бом за из­ра­жа­ва­њем од­ре­ђе­них зна­чењ­ских ни­јан­си или те­жњом за сли­ко­ви­ти­јим или емо­ци­о­нал­ни­јим из­ра­зом, па ова­кви гла­го­ли нај­че­шће спон­та­но на­ста­ју у од­ре­ђе­ној не­фор­мал­ној го­вор­ној си­ту­а­ци­ји и сло­бод­ном, не­у­си­ље­ном раз­го­вор­ном је­зи­ку, ко­ји ни­је об­у­хва­ћен стро­гим нор­ма­ма. У раз­го­вор­ном је­зи­ку ва­же оп­ште твор­бе­не за­ко­ни­то­сти као и у стан­дард­ном, али га ка­рак­те­ри­ше и ве­ћа сло­бо­да и ма­ње стро­га пра­ви­ла, па је лак­ше ства­ра­ње но­вих об­ли­ка пре­ма већ по­сто­је­ћем мо­де­лу. У го­во­ру, на­ро­чи­то мла­ђе по­пу­ла­ци­је, мо­же­мо чу­ти сле­де­ће гла­го­ле са ви­ше пре­фик­са: из­до­го­ва­ра­ти се, ис­по­што­ва­ти, из­до­би­ја­ти се (ал­ко­хо­лом), на­про­во­ди­ти се, на­из­ла­зи­ти се и сл. У не­ким слу­ча­је­ви­ма дру­ги до­да­ти пре­фикс не уно­си ни­шта но­во у зна­че­ње гла­го­ла, али има стил­ску функ­ци­ју и пре­ба­цу­је реч из не­у­трал­ног пла­на у стил­ски обо­јен. 
Бу­ду­ћи да уз ве­ћи­ну ова­квих гла­го­ла у реч­ни­ци­ма не сто­ји ни­ка­ква озна­ка стил­ске обе­ле­же­но­сти, мо­же­мо ре­ћи да они ни­су у су­прот­но­сти са прин­ци­пи­ма је­зич­ког си­сте­ма, али ни­су по­жељ­ни у фор­мал­ном го­во­ру и њи­хо­ва упо­тре­ба је пр­вен­стве­но ве­за­на за раз­го­вор­ни, а за­тим и пу­бли­ци­стич­ки и умет­нич­ки стил у ко­ји­ма се те­жи по­сти­за­њу ефек­та раз­го­вор­ног је­зи­ка.
Ин­сти­тут за срп­ски је­зик СА­НУ, док­то­ранд Фи­ло­ло­шког фа­кул­те­та УБ

Коментари0
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.