Уторак, 03.08.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа
Генерално сређивање запуштене школске мреже

Вртићи у школама, стручне школе уједињене у образовне центре

Предшколске установе добијају 1.835 нових места – Збринут Биолошки факултет, простор чекају Географски, ЕТФ, Математички... – Процењена уштеда 15.000.000 евра
(Фото А. Васиљевић)

Озбиљно и неодложно преуређење очекује мрежу београдских школа – од предшколских установа до факултета. Усељење предшколаца у осмолетке, спајање сродних средњих стручних школа у образовне центре, обезбеђивање простора за којим вапе факултети – окосница су „првог пресека”.

Стартну позицију рационализације у престоници, која ће бити пример другим градовима, представили су Младен Шарчевић, министар просвете, и Синиша Мали, градоначелник, равноправни чланови радне групе која се овим послом бавила месецима.

Руководили су се принципима „важније је како ће систем радити од тога у којој ће згради бити која школа, да се брзо и без великих улагања најбоље искористе постојећи капацитети, да нестану листе чекања за упис у вртиће, не буде непродуктивних школа са непопуњеним одељењима, а да ђаци добију најквалитетније образовање” – сагласно су предочили министар и градоначелник.

Предстојеће прекрајање мреже школа, напоменули су, није резултат пуког пребројавања деце и квадрата расположивог простора у кућама знања. Обзнанили су комплетан акциони план са планираним решењима за унапређење мреже, али и нагласили да није коначан.

– Да ли нико раније није имао храбрости, жеље, могућности и воље да се бави овим проблемом, али постојећа школска мрежа пример је запуштености једног дела система. Овај пројекат је за град један од најважнијих. Настојимо да решимо проблем капацитета у предшколским установама. Оптимизацијом простора у школама добићемо 1.835 нових места за малишане. На приоритетној листи чекања је 5.000 деце, око 40 одсто њих добиће место. У простор који зврји празан у великом броју школа уселиће се вртићи. Тако ће се уштедети минимум 15.000.000 евра јер изградња једног обданишта за око 250 деце кошта два до три милиона евра, а ми ћемо рационализацијом мреже омогућити услуге вртића за више од 1.800 малишана – рекао је Мали.

Очекује се да реализација овог пројекта почне у току године. Секретаријат за инвестиције већ анализира колико ће коштати адаптација школа за потребе вртића и прве процене су да ће за то бити потребно од 250 до 300 милиона динара.

– Настављамо сарадњу са приватним вртићима, да би резултат био укидање листа чекања. Иде се и даље, до решавања простора факултета. Није најважније питање објеката, него квалитета наставе, кадра, образовања које деца добијају. Намера је да се систем промени брзо и ефикасно, без много улагања, са великим уштедама – поентира градоначелник.  

Министар сматра да је радна група која се бавила оптимизацијом мреже школа у Београду урадила добар програм руководећи се потребама система и потенцијалом нерационално коришћених капацитета, и да ће то бити угледни пример за Суботицу, Лесковац, Нови Сад, Крагујевац, Ниш...  

– Неискоришћен простор основних школа попуниће предшколци блиски млађим основцима, а посебно смо водили рачуна о интересима деце и њиховој безбедности. Спојиће се само неке основне школе, на пример „Стари град” ће се преселити у најближу „Скадарлију” – наводио је министар.

Његов је закључак да „имамо много непродуктивних средњих школа”, али и најава да ће заживети нови модел спајања сродних средњих школа у образовне центре, који ће добити бољи менаџмент. Муке факултета са простором тек ће бити на тапету.

– Поједини деценијама чекају своје зграде. Засад смо сигурно збринули Биолошки факултет. На листи чекања су Географски, Факултет безбедности, Електротехнички, Математички, ФОН и сви који школују ИТ стручњаке. Остало је седам просторних целина за које још није одлучено коме ће припасти. А најновија информација је да смо се са Министарством одбране договорили да три војна објекта пређу у просветне, за развој ИТ сектора, и то су касарне у Новом Саду и Нишу и Дом војске у Крагујевцу – објавио је Шарчевић.

Свим школама које желе да се супротставе рационализацији, а нарочито онима које су виђене да постану део образовних центара, уз ограду да никога не жели да увреди, министар је поручио да су за њега интереси деце и образовног система важнији од тога ко ће бити директор и како ће се распоредити запослени у новом простору. И нагласио је да унапређење мреже никога неће угрозити.
 

Пр­ви пре­сек – не и ко­на­чан

НО­ВИ БЕ­О­ГРАД

– Основ­не шко­ле „Рат­ко Ми­тро­вић” и „Ђу­ро Стру­гар” оста­ју у сво­јим згра­да­ма, а ви­шак про­сто­ра усту­пи­ће ПУ „11. април”

– Гра­фич­ка шко­ла ре­но­ви­ра­ће се у две фа­зе, по­сле че­га ће ње­них 8.600 ква­дра­та би­ти на рас­по­ла­га­њу ви­со­кој шко­ли „Бе­о­град­ска по­ли­тех­ни­ка”

– У Обра­зов­ни цен­тар спо­ји­ће се тех­нич­ке шко­ле „Но­ви Бе­о­град”, „Змај” и По­ли­тех­ни­ка, као јед­но прав­но ли­це – По­ли­тех­ни­ка са на­ста­вом у са­да­шњим про­сто­ри­ја­ма тех­нич­ких шко­ла „Но­ви Бе­о­град” и „Змај”. Осло­бо­ђен про­стор ОШ „Ђу­ро Стру­гар” адап­ти­ра­ће се за по­тре­бе вр­ти­ћа, а ода­је ко­је је По­ли­тех­ни­ка ко­ри­сти­ла у Сту­дент­ском цен­тру би­ће но­ви дом Му­зич­ке шко­ле „Ста­ни­слав Би­нич­ки”. Смер зла­тар из По­ли­тех­ни­ке се­ли се у „Тех­но­арт”. План је да се сле­де­ће го­ди­не Обра­зов­ном цен­тру при­по­ји и Гра­фич­ка шко­ла

САВ­СКИ ВЕ­НАЦ

– Шко­ли „Сте­фан Де­чан­ски” при­па­ја се ин­тер­нат шко­ле „Ра­ди­вој По­по­вић” из Зе­му­на

– Осмо­лет­ке „Сте­фан Не­ма­ња”, „Вој­во­да Ми­шић”,„Ра­дој­ка Ла­кић” и „Иси­до­ра Се­ку­лић” до­би­ће по две вр­тић­ке гру­пе

ЗЕ­МУН

– Ин­тер­нат шко­ле „Ра­ди­вој По­по­вић” по­ста­ће вр­тић ПУ „Др Си­ма Ми­ло­ше­вић” са до 500 ме­ста  

СТА­РИ ГРАД

– Уче­ни­ци ОШ „Ста­ри град” би­ће раз­ме­ште­ни у шко­ле по из­бо­ру ро­ди­те­ља, а у ње­но зда­ње усе­ли­ће се Спорт­ска гим­на­зи­ја у сле­де­ћој рад­ној го­ди­ни

РА­КО­ВИ­ЦА/ЧУ­КА­РИ­ЦА

– Уче­ни­ци ОШ „Вла­ди­мир Ро­ло­вић”, под­руч­но оде­ље­ње у Ки­је­ву, од иду­ће школ­ске го­ди­не по­ха­ђа­ће ма­тич­ну шко­лу уз обез­бе­ђен пре­воз, а обје­кат у Ки­је­ву би­ће адап­ти­ран за де­цу ПУ „Ра­ко­ви­ца”

– Тех­нич­ка шко­ла „Же­ле­зник” по­ста­је део Ма­шин­ске шко­ле „Ра­до­је Да­кић” где ће се одр­жа­ва­ти на­ста­ва, а део про­сто­ра би­ће адап­ти­ран за по­тре­бе За­во­да за ур­ба­ни­зам и За­во­да за из­град­њу гра­да. Про­сто­ри­је За­во­да у Пал­мо­ти­ће­вој ули­ци до­би­ће Би­о­ло­шки фа­кул­тет

ЗВЕ­ЗДА­РА

– Део при­зе­мља ОШ „1.300 ка­пла­ра” усту­пи­ће се вр­тић­ким гру­па­ма 

– Гра­ђе­вин­ско-тех­нич­ка шко­ла „Бран­ко Же­жељ” и Гра­ђе­вин­ска шко­ла би­ће цен­тар гра­ђе­вин­ске стру­ке. Прав­ни след­бе­ник је ГТШ „Бран­ко Же­жељ”. Ра­ди­о­ни­це Гра­ђе­вин­ске шко­ле у Хај­дук Стан­ко­вој по­ста­ће део цен­тра, али ће део тог про­сто­ра до­би­ти „Тех­но­арт” за зла­та­ре, а део ће при­па­сти пред­школ­ској уста­но­ви

ПА­ЛИ­ЛУ­ЛА

– У при­зе­мљу ОШ „Јо­ван Цви­јић” би­ће три вр­тић­ке гру­пе

ВО­ЖДО­ВАЦ

– Шко­ла за ди­зајн тек­сти­ла спа­ја се са Тех­нич­ком шко­лом за ди­зајн ко­же ко­ја ра­ди у ве­о­ма ло­шим усло­ви­ма

 

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

muljanje
ETF je davno dobio zgradu Lole prekoputa da se prosiri, ali je neko bacio oko na zgradu, pa tako nas najbolji fakultet drzi ispite pod tudjim krovovima, jedva staju studenti. Treba prvo ETF, ministre.
Никола
Још једна од многих иновација у области просвете, само што је ова одавно патетнтирана као пресипање из шупљег у празно.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.