Понедељак, 25.10.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Стрес често води до варирајућег притиска

Нај­бо­љу те­ра­пи­ју представљају уме­ре­на фи­зич­ка ак­тив­ност, од­ла­сци на краће од­мо­ре, слу­ша­ње опу­шта­ју­ће му­зи­ке и седатив
У 90 од­сто слу­ча­је­ва не зна­ се узрок по­ве­ћа­ног крв­ног при­ти­ска, јер иза се­бе не­ма орган­ску под­ло­гу и на­зи­ва се есен­ци­јал­на хи­пер­тен­зи­ја

Ве­ли­ки бр­ој љу­ди има пр­о­бле­ма са крв­ним при­ти­ском, чи­је вред­но­сти ва­ри­ра­ју с вре­ме­на на вре­ме. Нор­мал­не вред­но­сти крв­ног при­ти­ска су до 140/90 ммХг и та­да не тре­ба пи­ти ле­ко­ве. Ако па­ци­јент има ве­ће вред­но­сти, и то кон­стант­но, а не са­мо у јед­ном или два до три ме­ре­ња, та­да струч­ња­ци сма­тра­ју да је реч о по­ве­ћа­ном крв­ном при­ти­ску, од­но­сно хи­пер­тен­зи­ји, ка­да тре­ба пр­о­пи­са­ти те­ра­пи­ју.

Пр­о­фе­сор др Ви­ше­слав Ха­џи-Та­но­вић, кар­ди­о­лог, ка­же да се ва­ри­ра­ју­ћи крв­ни при­ти­сак код осо­ба код ко­јих је пр­о­сек ис­под 140/90ммХг не сма­тра хи­пер­тен­зи­јом, јер то је нор­мал­но ста­ње орга­ни­зма. Због че­га је то та­ко?

– Орга­ни­зам ни­је ма­ши­на ко­ју ка­да на­ви­је­те ра­ди стал­но истим тем­пом. Че­сто ка­жем па­ци­јен­ти­ма: „Људ­ски орга­ни­зам, а по­себ­но крв­ни при­ти­сак, ни­је трам­вај ’двој­ка’ ко­ја стал­но иде истим ши­на­ма и увек ста­је на истим ста­ни­ца­ма.” Ка­рак­те­ри­сти­ка орга­ни­зма је да о ње­му још мно­го то­га не зна­мо, али је си­гур­но да је он у стал­ном кре­та­њу и осци­ла­ци­ја­ма. Чи­тав низ ме­ха­ни­за­ма упра­вља ра­дом те­ла, јед­ни убр­за­ва­ју, дру­ги успо­ра­ва­ју ње­гов рад, а чи­тав низ од­брам­бе­них ме­ха­ни­за­ма се укљу­чу­је ка­да „до­ђе до иска­ка­ња” и вра­ћа га у нор­ма­лу. Та­ко је и са крв­ним при­ти­ском – ис­ти­че др Ха­џи-Та­но­вић.

Он сма­тра да је нор­мал­но што при­ти­сак по­не­кад ва­ри­ра и „ис­ко­чи из вред­но­сти”, ка­да зна да бу­де ве­ћи од 180 ммХг. Али та­да се укљу­чу­ју  од­брам­бе­ни ме­ха­ни­зми ко­ји га вра­ћа­ју на нор­ма­лу. То су уоби­ча­је­не по­ја­ве и ре­ак­ци­је орга­ни­зма. Чак и ди­ги­тал­ни апа­ра­ти за ме­ре­ње крв­ног при­ти­ска мо­гу у 25 од­сто ме­ре­ња да по­ка­жу „ла­жно” по­ве­ћа­ни крв­ни при­ти­сак, због че­га ле­ка­ри ин­си­сти­ра­ју на не­дељ­ном и ме­сеч­ном пр­о­се­ку вред­но­сти крв­ног при­ти­ска.  

– У 90 од­сто слу­ча­је­ва не зна­мо узрок по­ве­ћа­ног крв­ног при­ти­ска, јер иза се­бе не­ма орган­ску под­ло­гу и на­зи­ва­мо га есен­ци­јал­на хи­пер­тен­зи­ја. У 10 од­сто слу­ча­је­ва зна­мо узрок, и то су обо­ље­ња бу­бре­га и крв­них су­до­ва, ен­до­кри­на обо­ље­ња и не­ке си­стем­ске бо­ле­сти. Ско­ко­ве крв­ног при­ти­ска и ва­ри­ра­ју­ћи крв­ни при­ти­сак нај­че­шће иза­зи­ва стрес, ко­ји мо­же да бу­де емо­тив­ног или фи­зич­ког по­ре­кла или онај због вре­мен­ских пр­о­ме­на, то јест из­ме­на ба­ро­ме­тар­ског при­ти­ска. Он се ка­рак­те­ри­ше на­глим ско­ко­ви­ма крв­ног при­ти­ска, ко­ји се нај­че­шће и спон­та­но ста­би­ли­зу­је, без упо­тре­бе те­ра­пи­је. Та­квим па­ци­јен­ти­ма са­ве­ту­је­мо да пр­о­ше­та­ју ба­рем 30 ми­ну­та и да по­сле то­га из­ме­ре крв­ни при­ти­сак. Ви­де­ће да им се крв­ни при­ти­сак ста­би­ли­зо­вао и без упо­тре­бе ле­ко­ва – на­гла­сио је др Ха­џи-Та­но­вић. 

Мно­ги по­слов­ни љу­ди ко­ји због стре­са на по­слу има­ју по­ве­ћа­ни крв­ни при­ти­сак ка­да оду на од­мор ја­вља­ју ле­ка­ри­ма да им је крв­ни при­ти­сак нор­ма­лан и без те­ра­пи­је. То зна­чи да је узрок по­ве­ћа­ног крв­ног при­ти­ска био по­слов­ни стрес и ка­да „иза­ђу” из те сре­ди­не – крв­ни при­ти­сак се сам спон­та­но нор­ма­ли­зу­је.

Ме­те­о­ро­па­те фи­ли­гран­ски ре­а­гу­ју на пр­о­ме­ну ба­ро­ме­тар­ског при­ти­ска, и то та­ко што нај­че­шће има­ју на­гли скок крв­ног при­ти­ска ко­ји иде пре­ко 180/90ммХг и има­ју осе­ћај бо­ла и сте­за­ња у гру­ди­ма, као да је у пи­та­њу ан­ги­на пек­то­рис или ср­ча­ни ин­фаркт. 

– Ми по њи­ма зна­мо да ће се су­тра „пр­о­ме­ни­ти” вре­ме. Чим се пр­о­ме­ни вре­ме, они ви­ше не­ма­ју те­го­бе, а по­ве­ћа­ни крв­ни при­ти­сак се сам ста­би­ли­зо­вао без те­ра­пи­је. Ка­да има­ју бо­ло­ве и ка­да су у па­ни­ци, као те­ра­пи­ју са­ве­ту­је­мо уме­ре­ну фи­зич­ку ак­тив­ност, а у крај­њем слу­ча­ју и не­ки се­да­тив – до­да­је наш са­го­вор­ник.

Ва­ри­ра­ње крв­ног при­ти­ска мо­гу и са­ми па­ци­јен­ти да иза­зо­ву пре­те­ра­но че­стим ме­ре­њем крв­ног при­ти­ска. Не­ки га ме­ре на сва­ких пет ми­ну­та или по 10 пу­та днев­но и та­ко са­ми се­би пра­ве стрес, од че­га им он ра­сте. Са сва­ким но­вим ме­ре­њем „оче­ку­ју” да ће у сле­де­ћем ме­ре­њу има­ти скок крв­ног при­ти­ска, а страх иза­зи­ва лу­че­ње адре­на­ли­на, ко­ји по­ве­ћа­ва крв­ни при­ти­сак. До­вољ­но је да па­ци­јент ко­ји је под те­ра­пи­јом ме­ри при­ти­сак јед­ном или два­пут не­дељ­но, али и ка­да осе­ти  гла­во­бо­љу, зу­ја­ње у уши­ма или не­све­сти­цу. За па­ци­јен­те ко­ји су ста­ри­ји од 60 го­ди­на из­ме­ре­ни крв­ни при­ти­сак од 160 ммХг не зах­те­ва те­ра­пи­ју, сем ако па­ци­јент не­ма те­го­бе. За ва­ри­ра­ју­ћи крв­ни при­ти­сак нај­бо­ља те­ра­пи­ја је уме­ре­на фи­зич­ка ак­тив­ност, че­сти од­ла­сци на ви­кенд и ми­ни-го­ди­шње од­мо­ре и слу­ша­ње до­бре, опу­шта­ју­ће му­зи­ке.

Коментари2
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Богдан
Кафа, цигарете + физичка неактивност/гојазност и то тако 10-15 год и већ почињу проблеми са притиском. Док је организам млад и јак све у реду, а после одређеног времена оваквог "режима" живљења почињу и прве назнаке проблема (главобоље које су све чешће па на крају скоро свакодневне, хемороиди..) Да ми неко наведе особу која: не пије кафу и не пуши а да истовремено има примарну хипертензију.Пушење само по себи води ка не бављењу спортом а код многих и до неправилне исхране и гојазности.
Petar V. Terzic
Na osnovi rezultata mog istrazivanja koje sam vremenom uradio na sebi, dosao sam do zakljucaka da postoje cetiri osnovna cinioca koji povremeno remete moj inace stabilan krvni pritisak i uzrokuju povremenu tahikardiju. Naime, (1) redovno i tacno registrujem promene barometarskog pritisak; (2) naporan fizicki (i umni) rad, narocito dizanje tereta; (3) preobilna hrana; i (4) nervoza.Ova tri prva faktora su lako merljiva i ocigledna, dok je nasa nervoza posledica stresa koji se manifestuje nasom napetoscu, netolerantnim i burnim reagovanjem ("kratak fitilj"), sto uzrokuje varijacije u krvnom pritisku.Moramo brzo i adekvatno reagovati. Ako izadjemo iz takvog "miljea"( hodanje,plivanje,planinarenje i dr) i "izdignemo" se iznad situacije, stvari se brzo vracaju u normalu.Medjutim, nasa potiskivana reagovanja na razne pritiske(psiholoske, moralne i mentalne) vremenom se integrisu i u kriticnom momentu dolazi do "pucanja", sto trajno remeti krvni pritisak i moze biti pogubno za nase zdravlje.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.