Среда, 30.11.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Од просјачења до убиства

Хап­ше­ње дво­ји­це бра­ће осум­њи­че­не за пр­о­шло­не­дељ­но бру­тал­но уби­ство, у ва­го­ну код Же­лезнчке ста­ни­це у Бе­о­гра­ду, по­но­во сна­жно на­ме­ће пи­та­ње ути­ца­ја по­ро­ди­це на кри­ми­но­ге­но по­на­ша­ње де­це
Вагон у којем се прошле недеље догодило убиство (Принт скрин)

Вест да су два мла­ди­ћа осум­њи­че­на за уби­ство Ива­не В. (37), у на­пу­ште­ном ва­го­ну бе­о­град­ске Же­ле­зни­це ста­ни­це, ро­ђе­на бра­ћа де­ча­ка о ко­ји­ма је у но­вем­бру 2014. бру­ја­ла це­ла Ср­би­ја јер су по­вре­ди­ли по­зна­тог пи­сца Ра­шу По­по­ва у по­ку­ша­ју да га опљач­ка­ју, шо­ки­ра­ла је мно­ге.

Ка­ко је пре­не­ла „По­ли­ти­ка”, Д. Н. (21) и Ђ. Н. (20) ухап­ше­ни су пре два да­на због сум­ње да су мот­ком с ви­ше уда­ра­ца по гла­ви и те­лу усмр­ти­ли не­срећ­ну же­ну ко­ја је при­вре­ме­но уто­чи­ште пр­о­на­шла у на­пу­ште­ном ва­го­ну.

Ње­но те­ло пр­о­на­ђе­но је 30. апри­ла, а осум­њи­че­ни­ма ће по­сле са­слу­ша­ња пред ту­жи­о­цем нај­ве­ро­ват­ни­је би­ти од­ре­ђен при­твор до 30 да­на.

У но­вем­бру 2014. го­ди­не, ка­да су де­ча­ци од 11 и 12 го­ди­на на­ср­ну­ли на књи­жев­ни­ка По­по­ва ка­ко би му оте­ли па­ре, њи­хо­ва ста­ри­ја бра­ћа Д. Н. и Ђ. Н. би­ли су шти­ће­ни­ци Вас­пит­но-по­прав­ног до­ма у Кру­шев­цу где су до­спе­ли због по­чи­ње­них кри­вич­них де­ла имо­вин­ских де­ли­ка­та и на­сил­ни­штва.

„Ови мом­ци пр­о­ве­ли су у до­му ви­ше од три и по го­ди­не, али од пр­вог до по­след­њег да­на од­би­ја­ли су би­ло ка­кав вид са­рад­ње. До­шли су као из­у­зет­но за­пу­ште­на де­ца, по­ро­ди­ца то­ком њи­хо­вог бо­рав­ка ни­је има­ла кон­такт ни с њи­ма ни с над­ле­жни­ма у до­му. Они ни­кад ни­су пра­ви­ли пр­о­бле­ме, али ни­јед­ног тре­нут­ка ни­су ко­ри­сти­ли по­год­ност из­ла­ска ни­ти је њи­хо­во по­на­ша­ње би­ло та­кво да би сте­кли усло­ве да иза­ђу”, ка­же за наш лист са­го­вор­ник бли­зак ис­тра­зи.

Ове тврд­ње по­ку­ша­ли смо да пр­о­ве­ри­мо у кру­ше­вач­ком Вас­пит­но-по­прав­ном до­му, из ко­јег су бра­ћа осум­њи­че­на за уби­ство, ка­ко не­зва­нич­но са­зна­је­мо, оти­шла пре не­што ви­ше од го­ди­ну да­на. Ме­ђу­тим, Иван Ми­ја­и­ло­вић, управ­ник ове уста­но­ве, ка­же за наш лист да ни­ко од над­ле­жних не мо­же да го­во­ри о би­ло ко­јем шти­ће­ни­ку ко­ји је на­пу­стио дом јер им чу­ва­ње њи­хо­вог иден­ти­те­та на­ла­же за­кон.

Дво­ји­ца ухап­ше­не бра­ће од нај­ра­ни­јег де­тињ­ства при­во­ђе­на су због кра­ђа, али и на­сил­ни­штва. По­ти­чу из по­ро­ди­це ко­ја има сед­мо­ро де­це, а по ре­чи­ма над­ле­жних сви они су од нај­ма­њег уз­ра­ста за­не­ма­ри­ва­ни. По­сле ис­пи­ти­ва­ња на­па­да на по­зна­тог књи­жев­ни­ка ко­ји је не­дав­но пре­ми­нуо, по­ка­за­ло се да мла­ђој бра­ћи ухап­ше­них мла­ди­ћа ово си­ле­џиј­ство ни­је би­ло пр­во, да су и ра­ни­је мал­тре­ти­ра­ли ста­ре љу­де, а јед­на од њи­хо­вих жр­та­ва је убр­зо по­сле на­па­да умр­ла. Ро­ди­те­љи осум­њи­че­них мла­ди­ћа, али и њи­хо­ве бра­ће због ко­јих се пре две и по го­ди­не у на­шој зе­мљи во­ди­ла жуч­на по­ле­ми­ка да ли тре­ба спу­сти­ти ста­ро­сну гра­ни­цу по ко­јој по­чи­ни­о­ци кри­вич­них де­ла од­го­ва­ра­ју за сво­је по­ступ­ке ис­под 14 го­ди­на, те­ра­ли су сво­ју де­цу да пр­о­сја­че и кра­ду. Због за­не­ма­ри­ва­ња де­це би­ли су и осу­ђе­ни на за­твор­ску ка­зну од че­ти­ри го­ди­не.

Да ли је др­жа­ва у слу­ча­ју ове по­ро­ди­це за­ка­за­ла? Ла­и­ци сма­тра­ју да су над­ле­жни мо­ра­ли нео­д­го­вор­ним ро­ди­те­љи­ма да оду­зму де­цу, док упу­ће­ни у прав­ну пр­о­бле­ма­ти­ку ис­ти­чу да је ов­де за­та­ји­ла је основ­на ће­ли­ја дру­штва – по­ро­ди­ца, а да си­стем ко­ји се стро­го при­др­жа­ва сло­ва за­ко­на не­ка­да не мо­же да по­мог­не.

„Зна­мо це­лу по­ро­ди­цу, њи­хо­ва де­ца, па и ова два мла­ди­ћа, до­ла­зи­ла су сво­је­вре­ме­но код нас у при­хва­ти­ли­ште и би­ла су пот­пу­но за­не­ма­ре­на. Отац их је го­ди­на­ма зло­ста­вљао и ис­ко­ри­шћа­вао, те­рао да пр­о­се, а они су чи­ни­ли кри­вич­на де­ла. Кад год су над­ле­жни до­ла­зи­ли на при­ја­вље­ну адре­су, утвр­ди­ли би да се по­ро­ди­ца пре­се­ли­ла, на тај на­чин је отац из­бе­га­вао санк­ци­је”, ка­же за „По­ли­ти­ку” Да­ни­је­ла Стај­ко­вић, ру­ко­во­ди­лац При­хва­ти­ли­шта за де­цу Бе­о­град.

Си­стем је, по ње­ним ре­чи­ма, био не­мо­ћан у слу­ча­ју ове по­ро­ди­це.

„Учи­ње­но је све по за­ко­ну, али ка­да не­ма вас­пи­та­ња у по­ро­ди­ци и ка­да су де­ца уче­на по пот­пу­но по­гре­шном мо­де­лу по­на­ша­ња, не­ка­да их не мо­же­те вра­ти­ти на пра­ви пут. Де­ша­ва­ло се да не­ко вре­ме пр­о­ве­ду код нас, а за­тим се вра­те у по­ро­ди­цу и због не­га­тив­ног али пре­ве­ли­ког ути­ца­ја ро­ди­те­ља на њих, вра­ћа­ли су се пр­о­сја­че­њу”, ка­же на­ша са­го­вор­ни­ца.

По­сто­је по­ро­ди­це у ко­ји­ма су де­ца од нај­ма­њих но­гу уче­на да кра­ду али и да бу­ду на­сил­на, об­ја­шња­ва Стај­ко­ви­ће­ва.

„То је не­ка­да бор­ба с ве­тре­ња­ча­ма и си­стем ја­ко те­шко у та­квим слу­ча­је­ви­ма пр­о­на­ла­зи ре­ше­ње. По пра­ви­лу та­кве по­ро­ди­це од­лич­но зна­ју да ко­ри­сте сво­је при­ви­ле­ги­је, а по за­ко­ну не сме­мо да угро­жа­ва­мо деч­ја пра­ва. Де­ша­ва се да чим иза­ђу из на­ше уста­но­ве ро­ди­те­љи тра­же од њих да се вра­те кри­ми­на­лу ко­ји то­ком њи­хо­вог од­ра­ста­ња по­ста­је све те­жи”, ис­ти­че на­ша са­го­вор­ни­ца.

По за­ко­ну де­те се не ша­ље у по­прав­ни дом ка­да по­чи­ни јед­но кри­вич­но де­ло, већ ви­ше њих. У ме­ђу­вре­ме­ну над­ле­жни по­зи­ва­ју ро­ди­те­ље с иде­јом да за­јед­но по­мог­ну де­ци, али се по­не­кад ис­по­ста­ви да ро­ди­те­љи има­ју дру­га­чи­ји став и да зло­у­по­тре­бља­ва­ју соп­стве­ну де­цу. 

„У на­шем за­во­ду бо­ра­ви­ли су де­ча­ци ко­ји су на­па­ли Ра­шу По­по­ва, мла­ђи је због го­ди­на остао ду­же и по­чео је да по­ка­зу­је ин­те­ре­со­ва­ње за шко­лу, чак је по­сти­зао и од­лич­не ре­зул­та­те. Али, ка­да су ње­го­ва ста­ри­ја бра­ћа до­шла из кру­ше­вач­ког до­ма по­че­ли су да вр­ше при­ти­сак на ње­га и вр­ло бр­зо је по­пу­стио у све­му. Њи­хов ути­цај, јед­но­став­но, био је пре­ве­ли­ки. Да­нас се оба де­ча­ка на­ла­зе у кру­ше­вач­ком вас­пит­но-по­прав­ном до­му и та­мо су ре­ла­тив­но за­шти­ће­на”, ка­же за „По­ли­ти­ку” Дра­ган Ро­ло­вић, ди­рек­тор За­во­да за вас­пи­та­ње де­це и омла­ди­не Бе­о­град.

Он, ме­ђу­тим, твр­ди да су ова­кви екс­трем­ни слу­ча­је­ви ма­ло­број­ни и да је да­ле­ко ви­ше де­це ко­ја се вра­те на пра­ви пут, са­мо су она за дру­штво не­при­мет­на.

Коментари7
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Jelena
"на­ме­ће пи­та­ње ути­ца­ја по­ро­ди­це на кри­ми­но­ге­но по­на­ша­ње де­це" Bravo! Naravno da je porodica (genitika!) najuticajnija na ponasanje dece. Ovo u ostalom nisu deca, vec punoletni gradjani. I kao takvi MORAJU da odgovaraju pred zakonom, bez da se sakrivaju iza inicijala, ugrozene manjine ili teskih uslova zivota. Vecini stanovnistva nije lako, ali to ne znaci da cu da udjem u radnju, napunim kolica i na izlazu ubijem kasirku, umesto da platim. Jer, zaboga imam tezak zivot...
natalija
@Milan Ko je bre promašio temu? Uređene zemlje su one gde se velika većina stanovnika pridržava kulturnih obrazaca (koji određuju sve, pa i to kako se ponašamo i šta radimo, kad nas niko ne gleda....koliko cenimo svoj i tuđi život....). Institucije kao što su policija, sud, socijalne,..., onda efikasno mogu onu "manjinu" koja ne poštuje pravila ponašanja zajednice "dozvati pameti" (kao u Švedskoj, Danskoj,...) Neuređene zemlje su one gde se većina stanovnika ne pridržava nikavih kulturnih obrazaca,..., pa si na svakom mestu kolateralna šteta nečijeg necivilizovanog ponašanja. Tu policija, sud... nisu u stanju da zavedu red, jer bi na svakog stanovnika treba po jedan policajac, sudija i jedno mesto u zatvoru... Zaključak je jasan: nije moguće biti uređena država bez kulturin obrazaca (kojih se pridržava velika većina ljudi u toj državi)...Pitanje za sve: a zašto je vlast u Srbiji od 1990 dozvolila (moglo bi se pokazati: radila na tome) da nestanu svi kulturni obrasci ponašanja?
Nikola Nesic
Dakle, gledamo genezu ubice. Dostojevski bi mogao da nadje materijala u nasem socijalnom krahu. Jos uvek se secam Rase Popova i svedocenja o nemilosrdnosti maloletnih pljckasa, nacina kako ga okruzuju, kao zveri koje napadaju svoju plen. Malo je vremena proslo, i evo novih zrtava. Strasno je sto kroz crnu hroniku pratimo razvoj i edukaciju ovakvih monstruma, kao i najvijaca, crnogorskih ubica, maloletnih prestupnika. Karijere su im predvidive, a krvavi zanat uce sa talentom najboljih studenata kriminala.
natalija
Dakle svi se prave najvni ko pariske sobarice. Otkud ta vandalska naša deca? A čime se bavila naša političko-kulturna elita od 1989-2017? Bavila se pitanjem (svakodnevnim): Koga danas treba da mrzimo? Šta je današnji čas mržnje? prema kome? 27 godina negativnih emocija, na svim nivoima (a mediji su u tome prednjačili). Umesto socijalizacije našeg društva, non stop ratna ideologija (svaki dan je obeležava neki događaj iz naše bogate ratne vekovne istorije s ciljem dnevno političke zloupotrebe). Jednu državi čine ljudi i institucije, kakav će kvalitet života u njoj biti zavisi pre svega od toga kakvi su ti ljudi, kako su vaspitani, kakav im je moral, kakve sposbnosti...kakva je naša zemlja ako u njoj ima 2.3 miliona bespravno podignutih objekata? Eto sve je tako, zasnovano na jednoj velikoj laži (o našoj slavnoj tradiciji)...gde ne samo da niko nikoga ne poštuje nego gde svi mrze svakoga, gde tuku lekare (a i lekari pacijente), gde đaci tuku nastavnike...
Milan
Potpuno ste promasili temu. Ne radi se o mrznji, niti o devedesetim (koje ni ne pokusavam da branim). Radi se o tome da je jedna nacionalna manjina podignuta na pijedestal potpune zasticenosti, da mogu da rade sta god zele (od pljacke do ubistva) i da im ni policija ni sudovi ne mogu nista. Zasto? Da li se tako diktira iz Brisela? Ili iz Beograda? Nigde u svetu "decaci" od 20, 21 godine ne mogu da se izivljavaju i ubijaju nekaznjeno. I bice sve vise toga. Mi u Zrenjaninu vise ni ne smemo da prodjemo delom grada gde su nedavno naseljeni, jer cemo ostati bez patika, jakne, tasne. Pocele su da se postavljaju resetke na prozore, iz straha. A policija nam se samo izvinjava. Razumem ih. Ako i uhapse nekog od njih, to isto vece ce biti pusten. To je problem, a ne nasa tradicija, mitovi, devedesete, ...
svetlana
Dobro svaka čast našli ste briznom bez i jednog svedoka ubice ove žene nesretnice koja je živela u vagonu, ali mi je čudno da naša policija u Beogradu nikako ne može da nadje već dve godine ubicu estradne pevačice koja je na isti način ubijena u parku. Sada se ja sa pravom pitam, koje lice to današnja beogradska policija toliko zataškava i krije iza ovog ubistva pevačice?

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.