Понедељак, 02.08.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Недовољна подршка родитељству

Отварање нових саветовалишта где маме и тате могу да добију стручне савете један је од најбољих начина да им помогнемо
Сваки дом здравља требало би да има школу родитељства (Фото public cc.by.2.0)

Ро­ди­те­љи ни­су до­вољ­но ин­фор­ми­са­ни и че­сто не­ма­ју вре­ме­на и зна­ња да пре­по­зна­ју ко­ли­ки је зна­чај са­ве­то­ва­ли­шта. Има и оних ко­ји се сти­де да пи­та­ју за са­вет да не би би­ли по­гре­шно схва­ће­ни у дру­штву. Не­рет­ко се до­га­ђа и да им услу­ге ко­је слу­же осна­жи­ва­њу по­ро­ди­це и ро­ди­тељ­ства ипак ни­су до­ступ­не у ло­кал­ној за­јед­ни­ци.

То су про­бле­ми с ко­ји­ма се ро­ди­те­љи у Ср­би­ји су­сре­ћу ве­о­ма че­сто, по­ру­чу­је Жељ­ка Бур­гунд, ру­ко­во­ди­лац „Ро­ди­тељ­ског те­ле­фо­на”, са­ве­то­дав­не услу­ге чи­ји је циљ да пре­ве­ни­ра ве­ће по­ро­дич­не про­бле­ме и не­су­гла­си­це из­ме­ђу де­це и ро­ди­те­ља.

– Др­жа­ва је­сте стра­те­шки опре­де­ље­на да по­др­жи ро­ди­тељ­ство кроз си­стем при­мар­не здрав­стве­не за­шти­те, али се у на­шој зе­мљи мре­жа по­др­шке ро­ди­тељ­ству ипак не раз­ви­ја до­вољ­но до­бро. Нео­п­хо­дан је и ин­тер­сек­тор­ски на­пре­дак, а не са­мо то да сва­ко ра­ди за се­бе, што је код нас уче­ста­ла сли­ка. Тре­ба увек има­ти на уму да та­кве услу­ге има­ју исти циљ. На­жа­лост, и да­ље ни­су ме­ђу­соб­но по­ве­за­не – сма­тра Бур­гун­до­ва, и под­се­ћа да је за услу­гу „Ро­ди­тељ­ски те­ле­фон” од Ми­ни­стар­ства про­све­те до­би­је­на са­гла­сност да се пла­ка­ти по­ста­ве по свим школ­ским упра­ва­ма. 

– О то­ме у Обре­нов­цу, ре­ци­мо, ни­ко ни­је ин­фор­ми­сан у шта сам се уве­ри­ла ка­да сам по­се­ти­ла тај крај. На јед­ном ску­пу сам са­зна­ла да ни­ко од та­мо­шњих над­ле­жних слу­жби ни­је ни чуо за та­кав пред­лог ми­ни­стар­ства. Ко је ту за­ка­зао, на­рав­но на ште­ту де­це и ро­ди­те­ља. Из­гле­да ни­ког ни­је бри­га, јер пла­ка­ти уоп­ште ни­су ни ди­стри­бу­и­ра­ни до Обре­нов­ца, а ко зна ко­ли­ко има још гра­до­ва с истом при­чом – упо­зо­ра­ва Бур­гун­до­ва. 

У Ми­ни­стар­ству здра­вља под­се­ћа­ју да др­жа­ва кон­ти­ну­и­ра­но осна­жу­је про­гра­ме ко­ји осни­ва­ње по­ро­ди­це чи­не ла­год­ни­јим и си­гур­ни­јим. 

– Про­ши­ре­ње по­сто­је­ће мре­же шко­ла ро­ди­тељ­ства је­дан је од нај­бо­љих на­чи­на да по­др­жи­мо труд­ни­це, али и бу­ду­ће це­ло­куп­не по­ро­ди­це. То су ме­ста на ко­ји­ма бу­ду­ћи ро­ди­те­љи, кроз пре­да­ва­ња и ра­ди­о­ни­це, до­би­ја­ју струч­не са­ве­те о труд­но­ћи, пра­вил­ној ис­хра­ни, фи­зич­кој ак­тив­но­сти труд­ни­ца, по­ро­ђа­ју, не­зи бе­бе, до­је­њу и од­ра­ста­њу де­те­та. У 2016. ро­ди­те­љи­ма у Убу, По­жа­рев­цу, Кур­шу­мли­ји, Вра­њу и Сур­ду­ли­ци пру­же­на је по­моћ у сна­ла­же­њу у сво­јим но­вим уло­га­ма, а ове го­ди­не но­ве „Ро­са” шко­ле ро­ди­тељ­ства до­би­ће Сје­ни­ца, Бој­ник, Но­ва Цр­ња, Ба­то­чи­на и Сви­лај­нац. Реч је, као и до­сад, о гра­до­ви­ма у ко­ји­ма ова вр­ста по­др­шке ни­је по­сто­ја­ла – на­бра­ја Ве­сна Кње­ги­њић, по­моћ­ни­ца ми­ни­стра здра­вља, до­да­ју­ћи да се од­лу­ка о то­ме у ко­јим се ме­сти­ма отва­ра­ју шко­ле до­но­си на осно­ву мо­ни­то­рин­га и струч­не ана­ли­зе За­во­да за јав­но здра­вље, што је и учи­ње­но на те­ри­то­ри­ји це­ле Ср­би­је то­ком 2015. го­ди­не. 

Да у на­шој зе­мљи не­ма до­вољ­но са­ве­то­ва­ли­шта за ро­ди­те­ље сма­тра и Сне­жа­на Ма­ле­шев, ви­ша ме­ди­цин­ска се­стра, ко­ја во­ди шко­лу за ро­ди­те­ље при До­му здра­вља „Сав­ски ве­нац” у Бе­о­гра­ду. 

– Ипак, по­сто­је ја­сни по­ка­за­те­љи да се ста­ње по­пра­вља. У по­след­ње две го­ди­не уз по­др­шку Ми­ни­стар­ства здра­вља и Уни­це­фа мно­го је ура­ђе­но на уна­пре­ђе­њу про­гра­ма ра­да, зна­ња и ве­шти­на здрав­стве­них рад­ни­ка ко­ји пру­жа­ју по­др­шку ро­ди­те­љи­ма у ра­зним сег­мен­ти­ма ро­ди­тељ­ства. До­мо­ви здра­вља у окви­ру са­ве­то­ва­ли­шта за труд­ни­це ор­га­ни­зу­ју и уна­пре­ђу­ју рад шко­ла ро­ди­тељ­ства. А ка­да би­смо их има­ли у свим до­мо­ви­ма здра­вља по­ди­гли би­смо и об­у­хват бу­ду­ћих ро­ди­те­ља ко­ји про­ла­зе про­гра­ме осна­жи­ва­ња ро­ди­тељ­ских ка­па­ци­те­та – на­во­ди Ма­ле­шев, и под­се­ћа да по­др­шку ро­ди­те­љи­ма пру­жа и те­ле­фон­ско са­ве­то­ва­ли­ште „Ха­ло бе­ба”, ко­је је 24 са­та на рас­по­ла­га­њу за са­ве­те и по­др­шку о до­је­њу и не­зи де­це. 

Ко­ли­ко су ова­кве услу­ге за­и­ста до­ступ­не ро­ди­те­љи­ма? 

– Пре­вен­тив­не услу­ге труд­ни­ца­ма, по­ро­ди­ља­ма и де­ци по­сто­је у окви­ру до­мо­ва здра­вља, док шко­ла ро­ди­тељ­ства не­где има, не­где не­ма. Ре­ци­мо, у на­шу шко­лу до­ла­зе па­ро­ви из дру­гих бе­о­град­ских оп­шти­на, али они че­сто уоп­ште ни­су упу­ће­ни ко­је услу­ге мо­гу да до­би­ју то­ком труд­но­ће и на­кон по­ро­ђа­ја у окви­ру до­мо­ва здра­вља. И по­ред то­га, број за­ин­те­ре­со­ва­них ро­ди­те­ља за ова­кав вид са­ве­то­ва­ња ра­сте – уве­ра­ва Сне­жа­на Ма­ле­шев. 

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Popić Milenko
U Srbiji, danas, ima neuporedivo više djece bez roditeljskog staranja, nego što se saopštava. Tu su i sva ona mnogobrojna dejeca koja više ne zavide starijem bratu ili sestri, niti drugoj djeci. Već mobilnom telefonu. U koji su satima i danima, sa toliko pažnje i ljubavi, stalno zagledani njihovi roditelji.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.