Субота, 24.07.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Рушење нелегалне џамије у Земун-пољу

Грађевинска инспекција Земуна донела је решење о уклањању бесправног објекта и доставила га инвеститору Исламској заједници, који је наставио са извођењем бесправних радова
Молитва на отвореном (Фото Раде Крстинић)
(Фото Раде Крстинић)
(Фото Раде Крстинић)

Нелегални вер­ски обје­кат који је градила Ислам­ска за­јед­ни­ца у Земун-пољу срушен је у ноћи између четвртка и петка са ре­ше­њем оп­штин­ске гра­ђе­вин­ске ин­спек­ци­је.

То ру­ше­ње, спро­ве­де­но око три са­та по­сле по­но­ћи, обез­бе­ђи­ва­ле су по­ли­циј­ске сна­ге, а жи­те­љи Ку­рир­ске ули­це, твр­де, оста­ли су без стру­је, во­де и ин­тер­не­та и ни­је им би­ло до­пу­ште­но да иза­ђу из сво­јих дво­ри­шта. Еми­на Зеј­ну­ла­хуа, муф­ти­ју срем­ског и има­ма зе­мун­ског меџ­ли­са, ка­ко ка­же, по­ли­ци­ја је бо­сог од­ве­ла у ста­ни­цу да да из­ја­ву. 

– Уз­ви­ки­вао сам да ме хап­се и да ру­ше џа­ми­ју. За­пу­ши­ли су ми уста, ста­ви­ли ли­си­це и од­ве­ли у зе­мун­ску по­ли­ци­ју, где су би­ли љу­ба­зни и по­ну­ди­ли ми па­пу­че. Про­тив љу­ди ко­ји су та­ко по­сту­па­ли под­не­ћу кри­вич­ну при­ја­ву – ка­же Зеј­ну­ла­ху за наш лист. 

Обје­кат у си­вој фа­зи из­град­ње тре­ба­ло је да бу­де укло­њен у че­твр­так јер нема гра­ђе­вин­ску до­зво­лу, али су вер­ни­ци спре­чи­ли ње­го­ву де­мон­та­жу. 

На пи­та­ње за­што је од­лу­чи­ла да ру­ши но­ћу, оп­шти­на ни­је од­го­во­ри­ла. У са­оп­ште­њу је на­ве­ла да је „ру­ше­ње бес­прав­но за­по­че­тог објек­та из­вр­ше­но у ју­тар­њим са­ти­ма”.

Ни­је спор­но то што је оп­шти­на ру­ши­ла ди­вљи обје­кат, што је­сте у ње­ној над­ле­жно­сти, само је не­у­о­би­ча­је­но вре­ме у ко­је је то учи­ни­ла. Ни­је­дан обје­кат у Бе­о­гра­ду за ко­је по­сто­ји ре­ше­ње о ру­ше­њу ни­је укло­њен у тим сатима. 

За­ко­ном о пла­ни­ра­њу и из­град­њи ни­су про­пи­са­ни на­чин и вре­ме ру­ше­ња ка­да за то по­сто­ји ре­ше­ње гра­ђе­вин­ског ин­спек­то­ра, твр­де у ре­сор­ном ми­ни­стар­ству. Ова област ре­гу­ли­са­на је За­ко­ном о оп­штем управ­ном по­ступ­ку (ЗУП), ко­јим се ру­ко­во­ди ин­спек­ци­ја. У чла­ну 263. ЗУП-а пи­ше: „Не­де­љом, у да­не др­жав­них пра­зни­ка и но­ћу, рад­ње из­вр­ше­ња мо­гу се спро­ве­сти са­мо ако по­сто­ји опа­сност од од­ла­га­ња и ако је ор­ган ко­ји спро­во­ди из­вр­ше­ње из­дао за то пи­са­ни на­лог”.

Да ли је та­ко по­сту­пи­ла, оп­шти­на Зе­мун ни­је од­го­во­ри­ла. 

– Ин­ве­сти­тор Ислам­ска за­јед­ни­ца бес­прав­но је из­во­дио ра­до­ве на објек­ту без до­зво­ле за град­њу у Ку­рир­ској ули­ци 41. На­кон што је гра­ђе­вин­ска ин­спек­ци­ја оп­шти­не ви­ше пу­та за­тва­ра­ла гра­ди­ли­ште и под­не­ла не­ко­ли­ко кри­вич­них при­ја­ва, упр­кос све­му, ра­до­ви су на­ста­вље­ни. Ка­ко је ин­спек­ци­ја на осно­ву За­ко­на о пла­ни­ра­њу и из­град­њи и За­ко­на о оп­штем управ­ном по­ступ­ку до­не­ла ре­ше­ње о укла­ња­њу не­ле­гал­ног објек­та и за­кљу­чак о до­зво­ли из­вр­ше­ња на­ве­де­ног ре­ше­ња и до­ста­ви­ла их ин­ве­сти­то­ру, ко­ји је на­ста­вио са бес­прав­ним ра­до­ви­ма, из­вр­ше­но је ру­ше­ње – пи­ше у оп­штин­ском са­оп­ште­њу.  

Зеј­ну­ла­ху не спо­ри да је обје­кат био не­ле­га­лан, али ка­же да су за пр­ви спрат и при­зе­мље под­не­ли зах­тев за ле­га­ли­за­ци­ју и да још ни­су до­би­ли од­би­је­ни­цу. Ин­спек­ци­ји, твр­ди, сме­та се­дам ре­до­ва опе­ке и кров из­над то­га, за ко­је су до­не­ли ре­ше­ње о ру­ше­њу. 

– Тра­жи­ли су да са­ми по­ру­ши­мо део за ко­ји ни­смо под­не­ли зах­тев за ле­га­ли­за­ци­ју. Ни­смо то ура­ди­ли јер смо хте­ли да га укро­ви­мо и да у пот­кро­вљу бу­де про­стор за мо­ли­тву же­на. До­го­во­ри­ли смо се са пред­став­ни­ци­ма оп­шти­не да од­ло­жи ру­ше­ње, али они то ни­су ис­по­што­ва­ли, укло­ни­ли су и оно што ни­су сме­ли – ис­ти­че Зеј­ну­ла­ху. 

Ме­шта­ни Ку­рир­ске су на ули­ци кла­ња­ли џу­му на­маз. Да­нас по­чи­ње ме­сец ра­ма­за­на и имам их је по­звао да пра­зник мир­но до­че­ка­ју, по­ка­жу да ни­су на­сил­ни­ци и да „Ала­ха пу­сте да осве­ти ње­го­ву сру­ше­ну ку­ћу”. 

Дискреционо право

Законом о инспекцијском надзору није експлицитно забрањено извршење ноћу. Правило је да се инспекцијски надзор обавља у радно време, а ван тога може да се врши само у законом одређеним случајевима (кад постоји опасност од штете, по здравље и живот људи и у случајевима постојања високог ризика), наводе у Министарству грађевинарства.  

„Ако је надлежни орган (инспектор) проценио да је у одређеном добу дана мања вероватноћа да се живом силом спречи принудно извршење – за тада је дужан исто заказати. Законом о извршењу и обезбеђењу прописано је да се извршење спроводи од 7 до 22 сата, а ван тог времена само када постоје оправдани разлози. Који су то оправдани разлози није прецизирано, што значи да је дискреционо право органа који врши извршење да то процени”, наводе у писаним одговорима за „Политику” у ресорном министарству.  

Јусуфспахић: На нама се примењује ратни план

Рушење верског објекта у Земун-пољу су осудили муфтија београдски Мустафа Јусуфспахић, народни посланик Муамер Зукорлић и Мешихат Исламске заједнице у Србији.

– Очекујем да нас премијер позове на састанак и објасни зашто се на нама данас примењује некакав ратни план са огромним бројем оклопњача. Чиме смо ми то заслужили – рекао је Јусуфспахић, а преноси Танјуг.

Он је нагласио да су непријатно изненађени оним што се десило, кад нормалан свет спава, а поготово „када вам неко нешто обећа па онда испадне да од обећања нема речи”. Признао је да греше када граде нелегално, али додао и да то ради 50 одсто становништва у овој земљи.

– То је урбанистички проблем, али не би смео да буде политички. Сведок сам да 47 година, колико живим у Београду, Исламска заједица није добила ниједну дозволу за изградњу било ког простора, па ни молитвеног – рекао је Јусуфспахић.

Зукорлић се, преноси Танјуг, осврнуо на чињеницу да муслимани деценијама не успевају да добију простор за муслиманско мезарје (гробље). Мешихат је позвао муслимане, посебно из Земуна, да остану достојанствени и да их тај чин, „показатељ двоструких стандарда на штету муслимана”, не наведе на мржњу и насиље.

Весић: Објекат срушен по закону

Градски менаџер Горан Весић поручио је да је град спреман да разговара са представницима Исламске заједнице о проналажењу законског решења како би верници исламске вероисповести могли у нашем граду да задовоље верске потребе. Он је рекао за Танјуг да је објекат у Земуну срушен по закону.

Коментари24
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.

Miodrag
A zatim sledi cuska Vucicu, pa raport kod njegovih briselskih gazda, a onda: ... velikodusno podizanje zemunske dzamije o trosku zemunske opstine i budzeta Srbije. Na kraju Vodjina 'pobednicka izjava' o 'zakonu i toleranciji'! A mozda dodje i na svecano otvaranje?! Vec vidjeno. Vucicevska Srbija.
David Pravnik
Ocigledno je, da niko u Srbiji nije iznad zakona. Svi oni koji prete, moraju biti proterani iz Srbije po hitnom postupku jer pretstavljau opasnost po narod Srbije.
Radojko
Kad bi u vlasti postojao neko dobronameran, pametan, i sposoban da deluje, imao bi problema da ispravno razume sta tacno treba da radi. Da li treba rusiti divlju gradnju ili ne? Ili ne rusiti ako vlasnik moze da ukaze da postoji i opstaje tudja divlja gradnja? Sme li vlast da kazni investitora u divlju gradnju, pa cak i ako je to Islamska zajednica? Ili ne sme dok prvo ne kazni Tomu, Zukorlica i Sapica? Da li treba uvesti obustavu rusenja tokom verskih praznika koji se doticu osoba ciji se objekat rusi? Ja stvarno verujem da pametna drzava ne treba da koristi silu da BILO STA rusi. Neka rusi ko je divlje gradio. Evo zasto i kako: uvek postoji vlasnik parcele, investitor, izvodjac radova. Kod nelegalne gradnje, obavestiti ih sudski i dati im rok u kome oni moraju da sve poruse. A ako to ne urade, primeniti one ne-nasilne a zapravo najstrasnije mere koji se primenjuju na siromasne i prezaduze, novcane kazne, kamate, pa ponovo novcane kazne, pa prinudna naplata i dobosar.
Zoran
Steciste ASKALIJA!!!E,zato je sruseno!!!!!!!Vahabisticki centar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stojan Mišić
Aškalije nisu vehabije već lojalni geađani Republike Srbije muhamedanske veroispovesti.Poznajem ih sa Kosova i Metohije i borili su se sa nama rame uz rame.I idem da im pomognem da obnove svoj hram da imaju gde da obavljaju svoje verske potrebe.
Pero
Ovo sto je uradio drzava potpuno se slazem ali kada se zna da je objekat izgradjen bez dozvole znaci provo je na strani drzave zasto nije srusilo usred bela dana i da dokaze da pravna drzava kako radi nego u tri sata ujutro to ispada da je uradio neko sto ne pripada ovoj drzavi

ПРИКАЖИ ЈОШ

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.