Недеља, 23.01.2022. ✝ Верски календар € Курсна листа

Улепшавање „наличја” авалске приче

Подножје торња које је до сада било неискоришћено оживеће до краја јуна
(Фото Танјуг)

Ако оде­мо у Па­риз, си­гур­но ће­мо оби­ћи Ај­фе­лов то­рањ, а у Пи­зи не­ће­мо про­пу­сти­ти да се сли­ка­мо пред Кри­вим тор­њем. У то­ме ни на­ша пре­сто­ни­ца не за­о­ста­је за све­том. И ми има­мо наш то­рањ – Авал­ски. Им­по­зант­на гра­ђе­ви­на, нај­ви­ша на Бал­ка­ну, чу­вар је и под­сет­ник на бур­ну исто­ри­ју на­шег гра­да. На сво­ја три „но­га­ра”, ко­ји под­се­ћа­ју на срп­ски тро­но­жац, уз­ди­же се на истом ме­сту где су пре 18 го­ди­на НА­ТО сна­ге по­ру­ши­ле ста­ри то­рањ.

За­ла­га­њем гра­ђа­на Ср­би­је, ко­ји су уче­ство­ва­ли у ве­ли­кој ак­ци­ји при­ку­пља­ња нов­ца, то­рањ је об­но­вљен и да­нас се по­но­во пр­ко­сно уз­ди­же мо­тре­ћи на цео град, али и да­ље – на бре­го­ви­ту Шу­ма­ди­ју и рав­ни­цу пре­ко Са­ве и Ду­на­ва. 

От­ка­ко је из­гра­ђен овај обје­кат ко­ји су осми­сли­ли Угље­ша Бо­гу­но­вић и Сло­бо­дан Ја­њић, у ње­га ни­је ула­га­но. Али, бо­љи да­ни му се сме­ше, ка­же Је­ле­на Ди­ми­три­је­вић Га­јић, са­мо­стал­ни са­вет­ник за Авал­ски то­рањ у ЈП „Еми­си­о­на тех­ни­ка и ве­зе” ко­је њи­ме га­зду­је.

– До­би­ли смо ви­ше од пе­де­сет ми­ли­о­на ди­на­ра од Ми­ни­стар­ства тр­го­ви­не, ту­ри­зма и те­ле­ко­му­ни­ка­ци­ја и ово је нај­ве­ћа ин­ве­сти­ци­ја на тор­њу до са­да. Иде­ја је да ком­плекс обо­га­ти­мо ра­зним са­др­жа­ји­ма. До са­да, по­се­ти­о­ци су до­ла­зи­ли са­мо због ви­ди­ков­ца на 122. ме­тру са ко­га пу­ца по­глед 80 ки­ло­ме­та­ра да­ле­ко, али са­да ће сва­ки наш гост има­ти раз­ло­га да, ка­да до­ђе, ов­де оста­не цео дан не до­са­ђу­ју­ћи се ни­јед­ног тре­нут­ка – на­ја­вљу­је Ди­ми­три­је­вић Га­јић.

И за­и­ста, ка­да је на­ша еки­па об­и­шла то­рањ, ра­ди­ло се пу­ном па­ром. Ва­ри­о­ци су по­ста­вља­ли спра­ве у но­вој те­ре­та­ни на отво­ре­ном, а не­да­ле­ко ода­тле ке­ра­ми­ча­ри су ле­пи­ли пло­чи­це и мон­ти­ра­ли ста­кла у јед­ној од про­сто­ри­ја. Ком­плет­но под­нож­је тор­ња ко­је је до са­да би­ло не­ис­ко­ри­шће­но ожи­ве­ће до кра­ја ју­на. Ту већ ра­ди ка­фе, су­ве­нир­ни­ца и ин­фо-цен­тар Ту­ри­стич­ке ор­га­ни­за­ци­је Ср­би­је, као и му­зеј тех­ни­ке у ко­ме се чу­ва успо­ме­на на по­чет­ке пре­но­са сиг­на­ла у на­шој зе­мљи, мно­го пре не­го што нам је сти­гла ди­ги­та­ли­за­ци­ја. План је да се у овом де­лу отво­ри и ет­но­про­дав­ни­ца ви­но­те­ка у ко­јој ће ту­ри­сти мо­ћи да па­за­ре тра­ди­ци­о­нал­не срп­ске про­из­во­де као што су пр­шу­та, ра­ки­ја, хе­кле­рај…

Са сва­ке стра­не тор­ња би­ће при­пре­мље­не раз­ли­чи­те за­ни­ма­ци­је за по­се­ти­о­це – по­ред бо­га­то опре­мље­ног деч­јег игра­ли­шта ура­ђе­ном у не­ко­ли­ко ни­воа, би­ће и шанк и део лет­ње ба­ште за ро­ди­те­ље ма­ли­ша­на. Са­мо два­де­се­так ме­та­ра да­ље, до кра­ја ле­та би­ће оспо­со­бље­ни и те­рен за ба­скет и мул­ти­функ­ци­о­нал­ни те­рен са три­би­на­ма. У истом пе­ри­о­ду про­ра­ди­ће и но­ви лифт за осо­бе са ин­ва­ли­ди­те­том и мај­ке са де­цом у ко­ли­ци­ма ко­ји ће по­се­ти­о­це пре­во­зи­ти до ула­за у то­рањ, где ће их че­ка­ти лиф­то­ви ко­ји за 40 се­кун­ди сти­жу до са­мог ви­ди­ков­ца. Они ко­ји во­ле да иду пе­шке, мо­жда ће ре­ши­ти да те­сти­ра­ју сво­ју из­др­жљи­вост и ви­де за ко­ли­ко ће сти­ћи пе­њу­ћи се уз 587 сте­пе­ни­ка на ко­ји­ма се одр­жа­ва и чу­ве­на Тр­ка уз Авал­ски то­рањ. Еки­па „По­ли­ти­ке” ипак се опре­де­ли­ла за пут лиф­том.

– Ов­де је сме­ште­на опре­ма за еми­то­ва­ње ра­дио-те­ле­ви­зиј­ских про­гра­ма, али и ко­му­ни­ка­ци­о­на опре­ма мо­бил­не те­ле­фо­ни­је, Хит­не по­мо­ћи… – об­ја­шња­ва Ди­ми­три­је­вић Га­јић, док нас во­ди у оби­ла­зак ка­фе-ба­ра на прет­по­след­њем спра­ту, а он­да и ви­ди­ков­ца ко­ји се на­ла­зи три ме­тра из­над. 

У за­ста­кље­ној про­сто­ри­ји на вр­ху тор­ња би­ло је и не­ко­ли­ко ту­ри­ста ко­ји су не­пре­ста­но „шкљо­ца­ли” сво­јим мо­бил­ним те­ле­фо­ни­ма и сли­ка­ли се.

– Го­ди­шње ов­де до­ђе око 150.000 по­се­ти­ла­ца, иако је ре­ал­на ци­фра си­гур­но ве­ћа с об­зи­ром на то да де­ци ула­зни­це ни­смо до са­да на­пла­ћи­ва­ли па не мо­же­мо да во­ди­мо тач­ну еви­ден­ци­ју. Нај­ви­ше је екс­кур­зи­ја са де­цом. Тра­ди­ци­о­нал­но, нај­вер­ни­ји го­сти нам до­ла­зе из Сло­ве­ни­је, али у по­след­ње вре­ме је све ви­ше ту­ри­ста из Ки­не и бли­ско­и­сточ­них зе­ма­ља – при­ча Ди­ми­три­је­вић.

У це­лом ком­плек­су бес­плат­ни су пар­кинг и бе­жич­ни ин­тер­нет, а од­не­дав­но је по­чео да ра­ди и бан­ко­мат – ме­њач­ни­ца. Тре­нут­но ниг­де у бли­зи­ни не­ма тра­фи­ке, та­ко да би пу­ша­чи сво­јом опре­мом мо­ра­ли да се „на­о­ру­жа­ју” у гра­ду. 

При­ро­да око ком­плек­са је за­то не­так­ну­та. 

Гу­ста шу­ма у бли­зи­ни тор­ња скри­ва и но­во­и­згра­ђе­ну цр­кву брв­на­ру, али и хо­тел „Ава­ла”, спо­ме­ник Не­зна­ном ју­на­ку као и спо­мен-обе­леж­је на ме­сту на ко­ме су у ави­он­ској не­сре­ћи стра­да­ли мар­шал Бир­ју­зов и ге­не­рал Жда­нов. 

Рад­ни­ци на Ава­ли ка­жу и да се у гу­стом др­ве­ћу скри­ва пу­но ди­вља­чи, а по­себ­но ср­на.

– То­рањ је ли­це, али ми са­да по­ку­ша­ва­мо да на­пра­ви­мо и на­лич­је авал­ске при­че – ка­же на­ша до­ма­ћи­ца Је­ле­на Ди­ми­три­је­вић Га­јић.

Коментари4
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Сараџогла
50 милиона дато да се бог зна шта намолује код ТВ торња на Авали?А села подно Авале НЕМАЈУ КАНАЛИЗАЦИЈУ?На основу обећања да ће канализација бити урађена СНС је добијеним гласовима победио!Канализација за оближње село Бели Поток није ни нацртана?Са торња се види гробље које је отела општина Вождовац а да ништа на њему није чињено?А ВЕЋ ЧЛАНОВИ СНС ДОБИЈАЈУ НАРЕДБУ ДА АНИМИРАЈУ МЕШТАНЕ ДА ГЛАСАЈУ ЗА БЕОГРАДСКЕ ИЗБОРЕ?
Ћирилица живи!
Били смо недавно и Авала добро изгледа, има цркву-брвнару, био је и Ластин отворени двоспратни аутобус, постављени путокази, урађена стаза, и испод самог Торња кафић, продавница сувенира и билетарница. Гради се још један кафић уза саму рампу, с игралиштем за малу децу и вежбаоницу на отвореном. Комплекс око споменика изгледа одлично (у пролеће све изгледа лепо и чисто ...), само да се поставе светиљке које су некада биле уза стазу са степеницама. Наравно, сам маузолеј је ружан, нажалост. Х. "Авала" треба реновирати, у лошем је стању, а има дивне терасе и прилаз, штета је што одавно није. Црквица је обогатила место, али тик уз звоник су поставили сандук за сладолед! Има доста сувенира који носе име "Авала", што је добро. Највише нас је обрадовала одлична продавница сувенира с бројним лепим и квалитетним српским сувенирима и производима домаће израде (козметика, пића, сокови) с текстом на српском и енглеском језику - коначно имамо одличне сувенире и понуду за туристе!
Branko
Smatram da j promašaj što je novi toranj podignut ponovo na istom mestu. Mnogo bolja lokacija bi bila u Zvezdarskoj šumi: toranj bi bio neuporedivo posećeniji, pristupačniji i neuporedivo veća atrakcija - video bi se ceo Beograd (što sad nije slučaj), ušće Save u Dunav, dobar deo Šumadije i sjajan pogled na ravnicu preko Dunava. Ovako je toranj prilično nepristupačan, ne znam koliko baš ima efekta po pitanju emitovanja signala a pogled nije nešto naročito impozantan na okolana sela i kuće. Pored toga i restoran je trebao da se okreće. Čak i u Tirani imaju rotacioni restoranna na vrhu jedne blizu centra. Ovako je naš toranj prilično neiskorišćen. Predlažem gradskim vlastima da naprave još jedan na Zvezdari.
Zoran Matejić
Avalski toranj nema samo arhitektonsku vrednost, vec i duhovnu. Zato treba da ostane tamo gde je... A Beograd vec ima prekrasan vidikovac, na poslednjem spratu palate Beogradjanka. Ko je nekada tamo bio, moze samo sa nostalgijom da se seca neponovljivih pogleda i steta je sto ta, jedna od najlepsih turistickih atrakcija u Beogradu, vise nije dostupna. (Ne mora da se okrece, pogotovo ako se okrece cak i u Tirani!)

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.