Понедељак, 27.09.2021. ✝ Верски календар € Курсна листа

Бојовић рачуна на мале акционаре

Доброслав Бојовић не одустаје од тога да постане власник „Енергопројекта” (Фото А. Васиљевић/ГП „Напред”)

Да ли ће До­бро­слав Бо­јо­вић ус­пе­ти у сво­јој на­ме­ри да по­ста­не ве­ћин­ски вла­сник гра­ђе­вин­ског пред­у­зе­ћа „Енер­го­про­јект” не­по­зна­то је, јер ње­го­ва по­ну­да за пре­у­зи­ма­ње још ни­је зва­нич­но упу­ће­на ак­ци­о­на­ри­ма.

Че­ка се да Ко­ми­си­ја за хар­ти­је од вред­но­сти зва­нич­но одо­бри ње­го­ву по­ну­ду, од­но­сно да за оно што је он ис­ка­зао као на­ме­ру за пре­у­зи­ма­ње про­ве­ри да ли је све у скла­ду са За­ко­ном о пре­у­зи­ма­њу ак­ци­о­нар­ских дру­шта­ва.

На­кон одо­бре­ња Бо­јо­вић ће ак­ци­о­на­ри­ма пи­сме­но упу­ти­ти по­ну­ду за пре­у­зи­ма­ње. Нај­ин­те­ре­сант­ни­ји део те по­ну­де је сва­ка­ко це­на, јер ће она, под­ра­зу­ме­ва се, мо­ти­ви­са­ти ак­ци­о­на­ре на про­да­ју. Ак­ци­о­на­ри ће има­ти нај­ма­ње три не­де­ље на рас­по­ла­га­њу за од­лу­ку јер то­ли­ко, по за­ко­ну, нај­ма­ње тра­је по­ну­да за пре­у­зи­ма­ње. 

Фир­ме у вла­сни­штву До­бро­сла­ва Бо­јо­ви­ћа мо­ра­ће да по­ну­де оста­лим ак­ци­о­на­ри­ма нај­ви­шу це­ну по ко­јој су са­ми сти­ца­ли ак­ци­је. То је 1.500 ди­на­ра по ак­ци­ји ко­ли­ко је пред­у­зе­ће „Јо­паг” пла­ти­ло у по­след­њој бер­зан­ској тран­сак­ци­ји.

По­след­њу реч о вла­снич­кој суд­би­ни „Енер­го­про­јек­та” да­ће ак­ци­о­на­ри, и то они ма­ли, јер не­ма на­ја­ва да ће др­жа­ва и ме­наџ­мент про­да­ти сво­је ак­ци­је. Дру­гим ре­чи­ма, „ре­зер­во­ар” ак­ци­ја на ко­ји Бо­јо­вић ци­ља су ма­ли ак­ци­о­на­ри или пре­ци­зни­је пре­о­ста­ли ма­ли ак­ци­о­на­ри ко­ји ни­су по­др­жа­ли упра­ву. Ина­че, ма­ли ак­ци­о­на­ри има­ју укуп­но 22,6 од­сто ак­ци­ја. Они у про­се­ку има­ју око 600 ак­ци­ја што зна­чи да би пре­ма це­ни од 1.500 ди­на­ра по ко­ма­ду до­би­ли око 7.300 евра за свој удео у „Енер­го­про­јек­ту”.

Ко­ли­ко је Бо­јо­ви­ће­ва по­ну­да њи­ма атрак­тив­на зна­ће се уско­ро. Бо­јо­ви­ће­ве фир­ме „На­пред раз­вој” са 24,49 од­сто уде­ла у „Енер­го­про­јек­ту” и „На­пред” са 0,09 од­сто ак­ци­ја, за­јед­но са фир­ма­ма „Мон­тин­вест про­пер­тис” ко­ја по­се­ду­је 5,18 од­сто и „Јо­паг”  из Швај­цар­ске са 5,13 од­сто, об­ја­ви­ле су на­ме­ру да пре­у­зму на­шу нај­ве­ћу гра­ђе­вин­ску ком­па­ни­ју. Пре­ко ових ком­па­ни­ја Бо­јо­вић има 35,32 од­сто ак­ци­ја.

Пре­ма це­ни ак­ци­ја на Бе­о­град­ској бер­зи вред­ност „Енер­го­про­јек­та” је око 130 ми­ли­о­на евра што зна­чи да је Бо­јо­ви­ћу за ве­ћин­ски па­кет – 50 од­сто ак­ци­ја, плус је­дан глас, по­треб­но око 20 ми­ли­о­на евра за не­до­ста­ју­ћих 15 од­сто ак­ци­ја. За це­лу ком­па­ни­ју, што зна­чи да сви ак­ци­о­на­ри, укљу­чу­ју­ћи и др­жа­ву, про­да­ју свој део, по­треб­но је око 85 ми­ли­о­на евра.

Ина­че, на не­дав­ној скуп­шти­ни ак­ци­о­на­ра ме­наџ­мент ком­па­ни­је, ко­ји је по­ста­ви­ла др­жа­ва са сво­јих 33,58 од­сто ак­ци­ја, ус­пео је да се од­бра­ни од Бо­јо­ви­ће­вог зах­те­ва за сме­ну Над­зор­ног од­бо­ра. Про­тив сме­не гла­са­ло је 43,6 од­сто од укуп­ног бро­ја ак­ци­о­на­ра „Енер­го­про­јек­та” што зна­чи не са­мо они ко­ји су оку­пље­ни око др­жав­ног па­ке­та и ја­сно је да је ме­ђу овим гла­со­ви­ма би­ло и оних ма­лих ак­ци­о­на­ра. Да би пре­гла­сао овај па­кет ак­ци­ја фор­ми­ран око др­жа­ве и ме­наџ­мен­та Бо­јо­ви­ћу је по­треб­но још око де­вет од­сто гла­со­ва за шта му је у по­ну­ди за пре­у­зи­ма­ње по­треб­но око де­вет ми­ли­о­на евра. Дру­гим ре­чи­ма и са ку­пље­них де­вет од­сто ак­ци­ја Бо­јо­вић мо­же да про­ме­ни упра­ву, а са­мим тим и суд­би­ну „Енер­го­про­јек­та”. 

Ина­че, 16. јун, дан ка­да се одр­жа­ва­ла сед­ни­ца скуп­шти­не ак­ци­о­на­ра, био је по мно­гим де­ша­ва­њи­ма зна­ча­јан за „Енер­го­про­јект”. Нај­пре је ују­тру Бо­јо­вић об­ја­вио на­ме­ру за пре­у­зи­ма­ње, па је одр­жа­на скуп­шти­на ак­ци­о­на­ра, да би по­под­не Ко­ми­си­ја за хар­ти­је од вред­но­сти об­ја­ви­ла сво­је ре­ше­ње ко­јим од­у­зи­ма Бо­јо­ви­ћу пра­во гла­са јер ни­је у скла­ду са про­пи­си­ма дао по­ну­ду за пре­у­зи­ма­ње. На­и­ме, ко­ми­си­ја је до­не­ла ре­ше­ње по при­ја­ви ме­наџ­мен­та „Енер­го­про­јек­та”, да су Бо­јо­ви­ће­ве фир­ме ко­је су се на­вод­но тек сад удру­жи­ле и да­ле по­ну­ду за пре­у­зи­ма­ње, у ства­ри де­ло­ва­ле још у ја­ну­а­ру ове го­ди­не ка­да су сте­кле ви­ше од 25 од­сто вла­сни­штва над „Енер­го­про­јек­том”. Пре­ма за­ко­ну о пре­у­зи­ма­њу, јед­на или ви­ше по­ве­за­них ли­ца ко­ја стек­ну ви­ше од 25 од­сто ак­ци­ја не­ке ком­па­ни­је, има­ју оба­ве­зу да да­ју по­ну­ду за пре­у­зи­ма­ње ак­ци­ја од оста­лих ак­ци­о­на­ра. Бо­јо­вић то ни­је ура­дио 31. ја­ну­а­ра ка­да је фак­тич­ки по­стао вла­сник ви­ше од 25 од­сто „Енер­го­про­јект хол­дин­га”, а мо­рао је то да ура­ди. Ре­ше­њем Ко­ми­си­је за хар­ти­је од вред­но­сти од­у­зе­то је пра­во гла­са Бо­јо­ви­ћу и ње­го­вим фир­ма­ма по осно­ву ак­ци­ја, а пред­ви­ђе­на је и нов­ча­на ка­зна за кр­ше­ње про­пи­са.

Коментари1
Молимо вас да се у коментарима држите теме текста. Редакција Политике ONLINE задржава право да – уколико их процени као неумесне - скрати или не објави коментаре који садрже осврте на нечију личност и приватан живот, увреде на рачун аутора текста и/или чланова редакције „Политике“ као и било какву претњу, непристојан речник, говор мржње, расне и националне увреде или било какав незаконит садржај. Коментаре писане верзалом и линкове на друге сајтове не објављујемо. Политика ONLINE нема никакву обавезу образлагања одлука везаних за скраћивање коментара и њихово објављивање. Редакција не одговара за ставове читалаца изнесене у коментарима. Ваш коментар може садржати највише 1.000 појединачних карактера, и сматра се да сте слањем коментара потврдили сагласност са горе наведеним правилима.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ronald
Dok ovaj "biznismen" koji je vec unistio preduzece Napred potplacuje male akcionare, drzava koja je takodje vlasnik akcija Energoprojekta mudro cuti. I naravno da Bojovic i vladajuca klika misle da su se dosetili genijalne ideje koju niko prozreti nece. Dakle nastavlja se rasturanje drzave Srbije.

Комeнтар успeшно додат!

Ваш комeнтар ћe бити видљив чим га администратор одобри.

Овај веб сајт користи колачиће

Сајт politika.rs користи колачиће у циљу унапређења услуга које пружа. Прикупљамо искључиво основне податке који су неопходни за прилагођавање садржаја и огласа, надзор рада сајта и апликације. Подаци о навикама и потребама корисника строго су заштићени. Даљим коришћењем сајта politika.rs подразумева се да сте сагласни са употребом колачића.